intTypePromotion=1

Đề Tài: Một số cải biên trên mô hình Dexter

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
50
lượt xem
4
download

Đề Tài: Một số cải biên trên mô hình Dexter

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên gia nói chung và các hệ tự động giái bài toán hình học nói riêng đã bắt đầu từ rất lâu. Tất cả các hệ này đều xây dựng Cơ sở tri thức dựa trên luật. Các luật này là những chân lí đã được xác định từ thực tế khách quan, từ những suy luận có lý, từ những tiền đề là hệ thống các khái niệm và bởi các chuyên gia...các hệ chuyên gia này đều có một đặc tính giốn gnhau là sự phát sinh trí thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: Một số cải biên trên mô hình Dexter

 1. TRUONG D,;J HQC T6NG HQP TP. HO CHi MINH 0Jro NguOihvc hi~n Nguyen t Hi$p Doan De tili Mat so cai bien tren ma hinh Dexter . . Chuyenngilnh Tin hoc . . . LUAN VAN THAC si KHOA HOC 1's Dong'Thi Bich Thuy Nglioi hlidng dan THANH PHO fiG ~H(, MINH - 1997
 2. ... ? . LO1 CAM TA '§>G~ Toi xin chan thanh earn dn Tien si Dang Thj Bich Thuy, ngu'oi d3:t~n tinh hu'ang clan va dQng vien Wi hoan thanh lu~n van. Xin goi Wi earn dn den tat ca cae b~n dang nghi~p d3:giup do va dang gap y kien giup toi hoan thanh de tai nay. Toi xin bay to long biet dn doi vai cha rnt;, cae anh chi em va cae b~n than d3:khuyen khich Wi trong qua trinh th\fc hi~n de tai. Tp Ha Chi Minh, ngay 19/6/1997 Nguyen Hi~p Doan
 3. MT)C LT)C TOM TAT 3 CHUONG 1 : lit CO Sa DU LIeU HYPERMEDIA 4 1- Md DAD """"""""""""" 5 Ll - Khai ni~m va-cac h~ hypertext, hypennedia, multimedia 5 L2- Nhilng ling dpng cua h~ thong hypennedia 5 11-$ THONG CSDL HYPERMEDIA 6 IL 1- Djnh nghla 6 IL2- D{ictrungcuam9t h~ llMDB 6 ; IL3- Cac khai ni~m cd ban trong llMDB 7 IL4- Cac yeu diu dOl v(jim9t mo hinh llMDB 7 111-WORLDWIDEWEB(WWW) 8 IlL 1- Ljch su WWW 8 IIL2- Ngon ngil'HTML 8 IIL3- WWW va h~ CSDL hypennedia 9 N - MVc TIEDDETAl: 10 CHUONG2: M(n s6 MO HINH DU LI:E;UHYPERMEDIA 11 1-MO HINHDEXTER 12 L 1- Tilng 1u'utril' 12 L2- Tilng bell trong :.. 13 L3- Tilng thl/c hi~n 14 L4- M{it phfin cach giil'a tfi'ngbell trong va tfi'ng1u'utril' 14 L5- M{it phfin cach giil'atfi'ng1u'utril'va tfi'ngthl/c hi~n 14 L6- Link 15 L 7- Anchor 17 L8- Composite component 17 II - Mo HINHAMSTERDAM 18 ILl- Gi(ji thi~u 18 IL2- Kenh tr1nhdiln 18 IL3- Cac mOl lien h~ thili gian 19 IL4- Sl/ tong hc;lp composite component cac 19 IL5- Ngil' canh cua link 20 III- Mo HINHVILAS-SATID SINGKORAPOOM 23 IlL 1- Cac dOl tllc;lng ban cd 24 IIL2- Dieu khien dong b9 hoa browse 26 TTTf A A' A , ~ A , CnuONG 3: MQT SO N~N XET VE MO HINH HMDB 28 1-MC5 DAD 29 II- ANCHOR : 29 IL 1- Djnh nghla anchor 29 1
 4. 112- N(H dung anchor 30 113- Thong tin trlnh diln cila anchor 3] 32 114- Anchor Gang 1a component """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 115- Anchor va giao di~n ngu'ai dung 33 111-COMPOSITE OMPONENT C 33 IV - ANCHOR TRONG COMPOSITE COMPONENT 35 V- LINK 37 V. 1- Link va anchor khong danh dffu 37 v.2- cffu truc cila link component 37 V.3- Cac link khong chllt " 39 V.4- Link cam ngil canh 40 v.5- Chieu dai media 42 CmJONG 4- MO HINH DEXTER CAI TIEN 45 I- DAN NHAP 45 II- BE XUATCACTHAYDOl TRONGMO HINHDEXTER 45 11] - Tinh md cila h~ thong." .."; 45 "" ' '-l..'t~ '"'" .A? A ? A 17.2- Kh a nang b'leu dien va Jjen Ll.et yUcuamo hiLllL e xuat .".................................. 45 ? ~ 'A 1,'""' dilli . u 111-CAC THANHPHANCUAMO HINH 46 Kien truc h~ thong CSDL hypermedia theo mo hinh cJi tien 49 IV- CmJONG 5 : MOT s6 CAI D~ T CHV YEU TRONG MO IDNH HMDB 50 I - CArDATTANG LVU..TRU 51 11- Bllt van dJ 51 12- Phan tfch 51 56 II - CArDATVI~CTHVcHI~NMOTGIAOTAC " 111- Bllt van de: 56 112- Phan tfch 56 HlfONG PHA T TRn~N MO HINH CSDL HYPERMEDIA 60 'A ? TAl LII::U THAM KHA 0 61 2
 5. Chlidng 1 : H~ cd sd dfi li~u hypermedia Vi~c phcit tri€n cae phuong ti~n nghe nhln va ky thui;tt truy€n thong di'i d~n d€n slf hlnh thanh World Wide Web. Tuy vi;ty,ling dlJ.ngchu y€u cua Web chi la phan ph6i thong tin. Vi~c t(;lO tdnh di6n con kh6 khan va cae vi~c lien k€t diI li~u chua mang tinh ch~t che cao. Ph~n nay tdnh bay mQt quan di€m v€ vi~c dinh nghIa va mQt so' khai ni~m co ban trong CSDL hypermedia. 4
 6. " ? I-Mddfiu 1.1 - Khai ni~m v~ cae h~ hypertext, hypermedia, multimedia . Hypertext la mQt van ban c6 th€ truy xua't khong tuye'n tinh. Van ban du'Qct6 chlic thanh cac chu de rieng bil$t,va ngu'oi dung c6 th€ d~ dang chuy€n tu chu de nay sang chu de khac ma khong dn phai dQc tugn t1ftu tren xu6ng du'ai. Cach t6 chlic nhu' V?yra't thich hQp cho vil$ctruy xua't thong tin tren may tinh. . Multimedia t?P trung VaGnhung phu'ang til$n truyen thong khong chi la van ban ma con la am thanh, phim,... Cac media se du'Qctrlnh di~n rhea mQt thli t1ftu'ang quail vai nhau tuy rhea s~p xe'p cua ngu'oi bien so~n. . Hypermedia la hl$ th6ng khong nhung cho phep dieu hu'ang rhea ca'u truc qua su6t cac tai lil$u, ma con cho phep nh6m nhieu media l~i, t~o thanh mQt trlnh di~n. 1.2- Nhung ti'ngd\lng cua h~ th6ng hypermedia 1) Giup lam vil$clien t\lCrhea ludng suy nghI. Theo cach so~n thao truyen th6ng, tac gia phai phac thao cac net chinh rdi mai phar tri€n chi tie't. Khi cong vil$c phar tri€n, tac gia se kh6 rhea d6i dgy du s1fphar tri€n cac y tu'dng, cling nhu' s1flien hl$giua cac y tu'dng vai nhau. B~ng cong C\lhypermedia, ta c6 th€ phar tri€n chi tie't cac y tu'dng tru'ac va d~t trong cac chu de rieng bil$t. Sail d6 lien ke't cac chu de l~i vai nhau. 2) HI$th6ng trQ giup Hypermedia giup ngu'oi dung tlm kie'm thong tin nhanh ch6ng va tha'y ngay cac thong tin lien hl$ dn thie't khac. Han nua, do hypermedia c6 th€ t6ng hQp cac lo~i thong tin khac nhau nhu' am thanh, phim, ... nen c6 th€ dung lam cac chu'ang trlnh d~y hQc,sach tham khao, tu di€n, quang cao va ban san philm ... Duy trl s1flien Wc trong cong vil$c 3) Hypermedia la mQt hl$ th6ng md, cho phep ngu'oi dung rich hQp cac ling d\lng mai, cac d~ng thong tin mai VaGhl$th6ng va lien ke't chung l~i vai nhau. Trong moi tru'ong hypermedia, ngu'oi dung c6 th€ sa d\lng nhieu ling d\lng khac nhau cho cung mQtcong vil$c. 4) T~o prototype Hypermedia du'Qc dung d€ t~o cac prototype giao dil$n mQt cach nhanh ch6ng. 5
 7. II - H~ th6ng CSDL hypermedia 11.1- Dinh nghia H~ co sd dli li~u hypermedia (HMDB) bao g8m cac qua tdnh t~o, hill tm, truy xua't va xU'ly cac dli li~u (nhu' van ban, hlnh anh, bang bieu, ban d8, ...) d d~ng di~n tU'. Ngoai cac d~ng dli li~u "tInh" nhu' tn3n, h~ th6ng cling h6 trQ cac d~ng dli li~u "dQng" (co mang ye'u to' thai gian) nhu'ho~t hlnh, am thanh, phim,... Tu' tu'dng chu ye'u cua mQt HMDB la t6 chU'cdli li~u mQt each phi tuye'n. Tli mQt dli li~u, ngu'ai dung co the lc1ntheo cac link de truy xua't cac dli li~u khac. Trong HMDB, mQtdli li~u co the la mQt t~p hQp co ca'u truc cua cac dli li~u khac. Component 2 Component 1 - moh 1 Minh ho~ v~ hypermedia 11.2- Dijc tru'ng ciia m{)t h~ HMDB . Thay cho cac mfiu tin (record) va cac t~p tin (file), cac component va link la nhling ca'u truc co ban cua h~ th6ng. .. . Thay VI du'Qc ca'u t~o tli cac thuQc tinh, mQt component du'Qc xem nhu la mQt d6i tuQngthuQcvao mQtlap nha'tdinh nao do. . Cac component du'Qcke't n6i vdi nhau nhu' mQt m~ng khong h~n che'. . Vi~c xem nhanh la mQt yeti cc1ub~t buQc cua ht? th6ng. Nghla la ngu'ai dung co the di chuyen qua l~i gilia cac component thong qua cac link de duyt?t toan bQ ht? th6ng. 6
 8. 11.3-Cae kbai ni~m cd ban trong HMDB Atomic component: la mQt du li~u d d
 9. dvng se khai tri€n mo hlnh VOlcac chilc nang mOl hay saa d6i cac chilc nang dang co d€ thich hQp hon VOlcac yeti du ling dvng cua hQ. 9. Khi t
 10. da'u ''. HTML khong mo ta trang tai li~u rhea tung phc1ntii' nhu vi tri, kich co, mati s~c, ... NguQc l
 11. IV. Muc lieu de'tAi : . . v~ mijt me')hinh Lu?n van se khao sat mQt s6 mo hinh CSDL hypermedia. Tren cd sd phan tich u'u khuyet di€m cac mo hinh nay, lu~n van se de xua't mQt s6 cai tieD tren mo hinh Dexter. Cac cai tieD chu yeu la d€ t~o kha Dang d€ bQ duy~t co th€ tich hQp cac thanh ph§n ngoai ma khong dn phai thay d6i cac trlnh server hay trinh duy~t. Cac thanh ph§n ngoai nay co chU'cDang trinh dieD cac d~ng media mai duQc dua vao h~ th6ng. Ngoai ra cac cai tieD con giilp cho vi~c t6ng hQp cac component duQc linh dQng, phong phil hdn. . V~ mij.tcai dij.t Chudng trinh cai d~t se dung cd che MDI cua Windows d€ mo phong ca'u hinh Client/Server. Dieu nay se cho phep sv chuy€n d6i de dang trinh cai d~t sang cac trinh Server va Client thvc sv. Moi truong l~p trinh la Borland C 4.5. Trinh cai d~t duQCviet d d,~mghuang d6i tuQng. Theo mo hinh de xua't, cac thanh ph§n bi€u dieD cac d',lOgmedia se la cac thanh ph§n bell ngoai duQc tich hQp vao h~ th6ng. D€ thu~n ti~n cho vi~c t6ng hQp cac thanh ph§n mai tITcac cac thanh ph§n da co, cac thanh ph§n tich hQp ding duQc cai d~t thanh cac d6i tuQng. Server se duQc cai d~t la ndi lu'u tru va cling ca'p cac d6i tuQng media, cac thong tin roo ta d6i tuQng media va cac thong tin lien ket cac d6i tuQng do. Client la trinh v~n d~ng cac thanh ph§n tich hQp d€ trinh dieD cac d6i tuQng duQc cling ca'p tITserver. 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2