intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Tài: “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao đạo đức học sinh Trưòng THPT Vân Nham - Hữu Lũng - Lạng Sơn”

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:168

820
lượt xem
366
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện đời sống hiện nay, xã hội có những bước chuyển bién không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái cũng có mặt trái của nó , mặt trái của cơ ché thị truờng đang tác động đến tư tưởng và lối sống của một bộ phận dân cư , trong đó số lượng thanh thiếu niên là rất lớn , các tệ nạn xa hội thâm nhập vào trưòng học .Vấn đề là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện , đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức , giáo dục những vấn đè...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao đạo đức học sinh Trưòng THPT Vân Nham - Hữu Lũng - Lạng Sơn”

 1. Ti u lu n TÀI: “M t s bi n pháp ch o nh m nâng cao o c h c sinh Trưòng THPT Vân Nham - H u Lũng - L ng Sơn””
 2. M CL C PH N M U................................................................................................................. 4 1.Lý do l a ch n tài: ...................................................................................................... 4 2.M c ích nghiên c u ....................................................................................................... 5 3. i tư ng nghiên c u: .................................................................................................... 5 4. Nhi m v nghiên c u: ..................................................................................................... 5 5. Phương pháp nghiên c u : .............................................................................................. 5 PH N N I DUNG ............................................................................................................. 7 CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ C A VI C CH O GIÁO D C O C CHO H C SINH TRONG TRƯ NG THPT ........................................................... 7 1.1. Cơ s lý lu n v o c và giáo d c o c ............................................................ 7 1.1.1 Khái ni m v o c ................................................................................................ 7 1.1.2.V v n giáo d c o c: ...................................................................................... 8 1.2 Cơ s pháp lý c a vi c ch o giáo d c o c h c sinh trong trư ng THPT. ....... 11 1.3.Cơ s th c ti n: ........................................................................................................... 13 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CH O CÔNG TÁC GIÁO D C O CH C SINH TRƯ NG THPT VÂN NHAM- H U LŨNG - L NG SƠN ............................... 14 2.1. c i m chung nhà trư ng. ...................................................................................... 14 2.1.1.Tình hình kinh t - xã h i a phương ..................................................................... 14 2.1.2.Tình hình Trư ng THPT Vân Nham ....................................................................... 14 2.2.Th c tr ng vi c ch o công tác giáo d c o c trư ng THPT Vân Nham – H u Lũng - L ng Sơn .............................................................................................................. 15 2.2.3.Nguyên nhân: ........................................................................................................... 19 2.3. M t s v n t ra trong qu n lý nâng cao ch t lư ng o c h c sinh trư ng THPT Vân Nham – H u lũng – L ng sơn. ....................................................................... 20 CHƯƠNG 3 M T S BI N PHÁP NH M NÂNG CAO CH T LƯ NG GIÁO D C O C H C SINH TRƯ NG THPT VÂN NHAM – H U LŨNG – L NG SƠN ........................................................................................................................................... 21 3.1. Tăng cư ng s lãnh o c a chi b ng trong trư ng h c. ..................................... 21
 3. 3.2. Tăng cư ng vai trò, trách nhi m c a cán b qu n lý trong công tác giáo d c o c h c sinh. ............................................................................................................................ 22 3.3. Nâng cao vai trò, trách nhi m c a i ngũ giáo viên trong vi c giáo d c o ch c sinh. ................................................................................................................................... 24 3.4. Phát huy tính tiên phong, năng ng, sáng t o c a oàn TNCS H Chí Minh và H i liên hi p thanh niên. .......................................................................................................... 26 3.5. Phát huy ho t ng t qu n c a t p th h c sinh. ...................................................... 28 3.6. K t l p nhà trư ng – xã h i –gia ình giáo d c o c h c sinh ....................... 29 PH N K T LU N VÀ KI N NGH .............................................................................. 31 1. M t s k t lu n.............................................................................................................. 31 2. M t s ki n ngh xu t ............................................................................................... 32 TÀI LI U THAM KH O ................................................................................................ 34 LU T GIÁO D C ( 14/ 6/ 2005).................................................................................... 35 Chương II ........................................................................................................................ 105 Chương III....................................................................................................................... 127 Chương IV ...................................................................................................................... 134 Chương V ........................................................................................................................ 143 Chương VII ..................................................................................................................... 153
 4. PH N M Đ U 1.Lý do l a ch n tài: Dân t c ta, o lý t ngàn xưa v n r t coi tr ng o c “ Cái n t ánh ch t cái p”, “ T t g hơn t t nư c sơn” ý mu n nói o c trong m i con ngư i là n n t ng quan nh t. Năm 1964, khi nói chuy n v i th y trò trư ng i h c Sư ph m Hà N i, Bác H chúng ta ã d y: “Công tác giáo d c o c trong nhà trư ng là m t b ph n quan tr ng có tính ch t n n t ng c a tác giáo d c trong nhà trư ng xã h i ch nghĩa. D y cũng như h c ph i bi t chú tr ng c cl n tài, c là o c cách m ng, ó là cái g c quan tr ng”. Ch t ch H Chí Minh – danh nhân văn hoá th gi i – nhà giáo d c vĩ i c a dân t c ã d y: “ Vì l i ích mư i năm thì ph i tr ng cây, vì l i ích trăm năm thì ph i tr ng ngư i”; “ có tàimà không có c thì làm vi c gì cũng khó”. Như v y tư tư ng tr ng ngưòi c a Bác là giáo d c o c cách m ng cho thanh niên, h c sinh là v a “h ng”, v a “chuyên”. Trong i u ki n i s ng hi n nay, xã h i có nh ng bư c chuy n bién không ng ng, sâu r ng và to l n v m i m t. Tuy nhiên cái cũng có m t trái c a nó , m t trái c a cơ ché th tru ng ang tác ng n tư tư ng và l i s ng c a m t b ph n dân cư , trong ó s lư ng thanh thi u niên là r t l n , các t n n xa h i thâm nh p vào trưòng h c .V n là giáo d c th h tr m t cách toàn di n , c bi t là tăng cư ng giáo d c o c , giáo d c nh ng v n è nhân văn , giáo d c o úc th hi n nhi m v .Qua nh ng năm th c hi n công cu c i m i c a ng , chúng ta ã t ư c nhi u thành t u to l n , bên c nh ó b c l ra nh ng m t y u kém c v kinh t - xã h i. c bi t là th h tr , m t b ph n thanh thi u niên , h c sinh sinh viên s ng không có lý tư ng , không có m c ích , s ng ch y tho các nhu c u t m thư ng , ng i c ng hi n , ng i khó khăn s ng thích hư ng th , s ng không có ni m tin , hoang mang , s ng buông th . ánh giá th c tr ng này trong văn ki n H i ngh Ban ch p hành Trung ương ng 2 khoá VIII nh n
 5. m nh : “ c bi t áng lo ng i là m t b ph n h c sinh sinh viên có tình tr ng suy thoái v o c , m nh t v lý tư ng , theo l i s ng th c d ng , thi u hoài bão l p thân , l p nghi p vì tương lai b n thân và t nư c” Trư c tình hình và th c tr ng này nh ng năm qua ã ươc các c p ngành c bi t là nh ng ngưòi làm giáo d c quan tâm, u tư nhưng chưa coi tr ng giáo d c toàn di n, nh t là giáo d c o c .Xu t phát t nh ng lý do khách quan và lý do ch quan như ã phân tích trên tôi m nh d n l a ch n tài này: “M s bi n pháp ch o nh m nâng cao o c h c sinh Trưòng THPT Vân Nham - H u Lũng - L ng Sơn” 2.M c ích nghiên c u xu t m t s bi n pháp ch o nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c o c h c sinh Trư ng PTTH Vân Nham - H u Lũng - L ng Sơn 3. i tư ng nghiên c u: M t s bi n pháp ch o nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c o c trong trư ng THPT Vân Nham- H u Lũng -L ng Sơn 4. Nhi m v nghiên c u: 4.1. Xác l p m t s cơ s lí lu n và cơ s th c ti n c a công tác giáo d c o c Trư ng PTTH Vân Nham- H u Lũng -L ng sơn 4.2.Phân tích và ánh giá th c tr ng công tác giáo d c trư ng THPT Vân Nham - Hưu Lũng -L ng sơn 4.3. xu t m t s bi n pháp ch o nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c o c h c sinh nha trư ng THPT Vân Nham – Hưu Lũng - L ng Sơn 5. Phương pháp nghiên c u : 5.1. Phương pháp nghiên c u lí lu n: +T ng h p, phân tích các văn ki n c a ng ,Nhà nư c ,các tài li u t p chí ,sách ,báo ….nói v giáo d c
 6. 5.2. Nhóm phương pháp nghiên c u th c ti n : + Quan sát + i u tra + Phân tích t ng k t kinh nghi m 5.3. Nhóm phương pháp h tr : + Th ng kê, bi u b ng, bi u ,sơ
 7. PH N N I DUNG CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ C A VI C CH O GIÁO D C O C CHO H C SINH TRONG TRƯ NG THPT 1.1. Cơ s lý lu n v o c và giáo d c o c 1.1.1 Khái ni m v o c Trong quá trình phát tri n xã h i loài ngư i , ã xu t hi n các m i quan h vô cùng phong phú và ph c t p ,các m i quan h ó th hi n qua ng s ,giao ti p ,giao ti p hang ngày gi a ngư i v i ngư i , gi a cá nhân v i c ng ng,v i t ch c xã h i ,v i thanh niên……N u các ng s , giao ti p ,hành vi phù h p v i yêu càu và l i ích chung c a con ngư i thì coi ó là o c. Ngư c l i n u ng s giao ti p ,hành vi không phù h p gây t n h i n l i ích c a con ngư i ,c ng ng thì b coi là không có o c . Chính vì v y có r t nhi u quan ni m cách nói khác nhau nói v o c Nhìn dư i góc xã h i ta hi n nay có th coi o c là : - o c là m t hình thái xã h i c bi t ư c ph n ánh dư i d ng nh ng nguyên t c, yêu c u, chu n m c i u ch nh (ho c chi ph i) hành vi c a con ngư i . Trong các m i quan h giũă con ngư i v i t nhiên , con ngư i v i xã h i , gi a con ngư i v i chính mình V i góc cá nhân : - o c chính là nh ng ph m ch t ,nhân cách c a con ngư i ,ph n ánh ý th c , tình c m, ý chí, hành vi, thói quen và cách ng s c a h trong các m i quan h gi a con ngư i v i t nhiên, v i xã h i, gi a b n thân h v i ngư i khác và v i chính b n thân mình
 8. - o c có vai trò r t l n n s phát tri n xã h i ,xã h i phát tri n s thúc y o c phát tri n và ngư c l i. Nh ng m i quan h xã h i s quy nh nh ng chu n m c, thang giá tr o c sao cho phù h p duy trì các m i quan h ó. ng th i , o c r t c n cho xã h i, o cluôn luôn nh m m c ích b o v xã h i. c bi t, o c CSCN còn góp ph n xoá b xã h i cũ thi t l p xã h i m i ti n b hơn. - o c có vai trò r t l n trong vi c hình thành nhân cách . Có th nói chúc năng quan tr ng nh t c a o c là nh hư ng trong vi c hình thành và phát tri n nhân cách . Rõ dàng mu n ư c m i ngư i ch p nh n thì h ph i n m ư c nh ng nguyên t c, chu n m c c a xã h i l ă ch n cho mình nh ng hành vi và cách ng s cho phù h p theo quan i m o c ti n b xã h i. Như v y ,công tác giáo d c o c góp ph n quan tr ng vào vi c hình thành và phát tri n nhân cách. 1.1.2.V v n giáo d c o c: 1.1.2.1. Khái ni m v giáo d c o c. Giáo d c o c là m t quá trình ho t ng có m c ích, có t ch c có k ho ch nh m bi n nh ng nhu c u, chu n m c, giá tr o c theo yêu c u c a xã h i thành nh ng ph m ch t , giá tr o c c a cá nhân nh m góp ph n phát tri n nhân cách c a m i cá nhân và thúc y s phát tri n ti n b c a xã h i. 1.1.2.2. C u trúc quá trình giáo d c o c. Quá trình giáo d c o c ư c ho t ng, v n hành theo m t h th ng tính h p các thành t ch y u sau ây: - M c ích yêu c u, chu n m c giáo d c o c. - N i dung giáo d c o c. - Phương pháp giáo d c o c. - Hình th c t ch c giáo d c o c. - Nhà giáo d c.
 9. - Ngư i ư c giáo d c. - Các i u ki n, phương ti n giáo d c o c. - K t qu giáo d c o c. M i thành t trong h th ng này u có nh ng nét c trưng riêng nhưng chúng u có tác ng qua l i, tương h l n nhau và t o nên s c m nh t ng h p nh m t i ưu hoá quá trình giáo d c o c. 1.1.2.3. Các c i m c a quá trình giáo d c o c. - Có s g n k t ch t ch v i quá trình d y h c trên l p và d y h c giáo d c ngoài gi lên l p. - Có nh hư ng th ng nh t các yêu c u , m c ích giáo d c gi a các t ch c giáo d c trong và ngoai nhà trư ng - Tính lâu dài c a các quá trình hình thành, phát tri n các ph m ch t o c. - Tính t bi n và kh năng t bi n i. - Phát tri n thông qua ho t ng và giao lưu t p th / - Tính cá th hoá cao. - Ch a nhi u mâu thu n. - Có s tương tác gi a hai chi u gi a nhà giáo d c và i tư ng giáo d c. - Tính ch t khó khăn trong vi c ánh giá k t qu , s phát tri n o cc a cá nhân. 1.1.2.4. V trí, ch c năng, nhi m v c a giáo d c o c. _ o c là m t m t giáo d c b t bu c, m t b ph n c u thành c a quá trình giáo d c trong trư ng h c ( c, trí, th , mĩ, k thu t t ng h p, hư ng nghi p…), trong ó giáo d c o c ư c xem là n n t ng, g c r t o ra n i l c ti m năng v ng ch c cho các m t giáo d c khác. Quá trình giáo d c o c t o ra nh p c u g n k t gi a nhà trư ng v i xã h i, con ngư i v i cu c s ng.
 10. - Trong báo cáo ki m i m vi c th c hi n ngh quy t TW2 khoá VIII và phương hư ng phát tri n giáo d c t nay n năm 2005 và n năm 2010 có nêu: “V n b c xúc nh t trong giáo d c nư c ta hi n nay là ch t lư ng giáo d c toàn di n, trư c h t là ch t lư ng giáo d c chính tr , lý tư ng, o c s ng…” Quán tri t các quan i m tư tư ng ch o giáo d c c a ngh quy t Trung ương 2 khoá VIII, n l c ph n u toàn di n làm cho giáo d c th c s là qu c sách hang u trong ó giáo d c o c là cái g c. Nhi m v c a quá trình giáo d c o c: + Giáo d c khái ni m o c, ni m tin o c. + Giáo d c tình c m o c. + Giáo d c k x o và thói quen o c. Nh ng nhi m v c a các quá trình giáo d c o c này không ch nh hư ng cho các ho t ng giáo d c o c, mà còn nh hư ng cho ho t ng d y nói chung, d y môn h c nói riêng. 1.1.2.5. N i dung giáo d c o c: a. Giáo d c tư tư ng – chính tr o c: - Tăng cư ng giáo d c th gi i quan khoa h c: Th gi i quan quy t nh xu hư ng lý tư ng, o c và các ph m ch t tư tư ng c a con ngư i. Vì v y vi c tăng cư ng giáo d c th gi i quan khoa h c cho h c sinh s giúp cho các em có nh ng suy nghĩ úng n v i ni m tin khoa h c. - Tăng cư ng giáo d c tư tư ng cách m ng xã h i ch nghĩa cho h c sinh, nâng cao long yêu nư c xã h i ch nghĩa, tăng cư ng ý th c lao ng và t lao ng. Trong hoàn c nh hi n nay c n c bi t quan tâm giúp cho các em ngăn ng a và kh c ph c bi u hi n sai trái như: Chây lư i lao ng, h c t p, l i vào ngư i khác, mu n xoay s làm ăn b t chính, ch y theo các ngành ngh khác “ki m chác”. - Tăng cư ng giáo d c pháp lu t, k lu t, long yêu thương con ngư i và hành vi ng x có văn hoá trong các m i quan h xã h i. Giáo d c h c
 11. sinh bi t yêu quý và kính tr ng ông bà, anh ch em, nh ng ngư i thân thich trong gia ình, h hang, th y cô giáo, b n bè nh ng ngư i xung quanh… bi t thông c m quan tâm và giúp ngư i khác, nh t là nh ng ngư i già c , nh ng ngư i tàn t t, nh ng ngư i g p tai n n r i ro, em l i ni m vui cho ngư i khác, bi t hy sinh quy n l i cá nhân bi t ng x t nh , l ch s , bi t và dám u tranh v i nh ng bi u hi n coi thư ng, h th p và trà p lên nhân ph m. b. Giáo d c o c trong các m i quan h : Trong nhà trư ng ph thông các ph m ch t o c c n trau r i cho h c sinh m t cách liên t c, khoa h c, h p lý và ư c phân thành t ng nhóm theo t ng quan h xã h i: Quan h cá nhân v i c ng ng( trung thành v i lý tư ng xã h i ch nghĩa và ch nghĩa c ng s n, yêu nư c, yêu hoà bình t hào dân t c, tin yêu ng và kính yêu Bác H …), quan h cá nhân v i b n thân, v i ngư i khác như ru t th t, b n bè, ng chí… có tinh th n xã h i ch nghĩa, tôn tr ng ý ki n t p th , tôn tr ng các nguyên t c và chu n m c do t p th ra. Bi t quý tr ng và b o v môi trư ng t nhiên. 1.2 Cơ s pháp lý c a vi c ch o giáo d c o c h c sinh trong trư ng THPT. - Lu t giáo d c nư c CHXHCNVN năm 2005 cũng ch rõ: “ M c tiêu c a giáo d c ào t o con ngư i Vi t Nam phát tri n toàn di n, có o c, có tri th c, s c kho , th m m và ngh nghi p, trung thành v i lý tư ng c l p dân t c và CNXH, hình thành và b i dư ng nhân cách ph m ch t và năng l c c a công dân, áp ng yêu c u xây d ng và b o v T qu c”. §iÒu 27. Môc tiªu cña GD phæ th«ng 1. Môc tiªu cña GD phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng-êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t- c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i
 12. vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 2. GD tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së. 3. GD trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD tiÓu häc; cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ h-íng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. 4. GD trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña GD trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng th-êng vÒ kü thuËt vµ h-íng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän h-íng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph-¬ng ph¸p GD phæ th«ng 1. Néi dung GD phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn, h-íng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cña häc sinh, ®¸p øng môc tiªu GD ë mçi cÊp häc. GD tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ng-êi; cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt. GD trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÓu häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn, ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ h-íng nghiÖp. GD trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung GD phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m b¶o ®¶m chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ h-íng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh.
 13. 2. Ph-¬ng ph¸p GD phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi d-ìng ph-¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. - Ngh quy t H i ngh l n th 2 BCH TW ng khoá VIII có ghi rõ: “ Nhi m v và m c tiêu cơ b n c a giáo d c là nh m xây d ng nh ng con ngư i và th h g n bó tha thi t v i lý tư ng c l p dân t c và CNXH, có o c trong sang, có ý chí kiên cư ng xây d ng và b o v t qu c, công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, gi gìn và phát huy tính c c c a cá nhân, làm ch tri th c khoa h c và công ngh hi n i, có tư duy sang t o, có k năng th c hành gi i, có tính t ch c k lu t, có s c kho , là nh ng ngư i th a k xâyd ng CNXH” v a h ng v a chuyên như l i d n c a Bác H Giáo d c c cho hoc sinh ph i ư c ti n hành b ng nhi u bi n pháp,có muc tiêu phù h p, ph i ư c xây d ng n i dung, k ho ch c th và ư c làm thư ng xuyên liên t c, ph i có h th ng m i t k t qu cao.Giáo d c o ưc cho h c sinh ph i ư c ti n hành b ng nhi u hình th c phong phú linh ho t ,phù h p v i l a tu i h c sinh . Thông qua các hình th c giáo d c trong và ngoài nhà trư ng . ng th i ph i bi t k t h p gi a gia ình - nhà trư ng - xã h i t o nên s c m nh t ng h p . Huy ng m i ngu n l c m i s h tr c a t t c các t ch c , các cơ quan ban nghành ,các oàn th cùng ph i h p th c hi n t t xã h i hoá giáo d c, góp ph n nâng cao cho h c sinh , 1.3.Cơ s th c ti n: Trong th c t công cu c i m i c a t nư c ta hi n nay ,m t trái c a n n kinh t th trư ng tác ng không ít n tư tư ng , o c l i s ng c a thanh niên nói chung ,h c sinh có nh ng hành vi không tôn tr ng th y cô ,cha m ,tr m c p ,c b c ngày càng gia tăng .Th c t nh ng v n ó cũng ã xu t hi n trong nhà trư ng PTTH .
 14. ây là v n b c xúc v s suy gi m o c h c sinh trong trư ng THPT càng tr nên b c xúc ,có như v y m i áp ng ư c yêu c u c a xã h i i v i nghành giáo d c v v n nâng cao dân trí ào t o nhân l c ,b i dư ng nhân tài mà lu t giáo d c ra CHƯƠNG 2 TH C TR NG CH O CÔNG TÁC GIÁO D C O CH C SINH TRƯ NG THPT VÂN NHAM- H U LŨNG - L NG SƠN 2.1. c i m chung nhà trư ng. 2.1.1.Tình hình kinh t - xã h i a phương Trư ng THPT Vân Nham n m trên a bàn xã Vân Nham th c mi n tây huy n H u Lũng ,t nh L ng Sơn. Trong khu v c này có tr c ư ng qu c l 16 i qua .Dân cư ây ch y u s ng nh ngh nông nghi p và buôn bán nh nhìn chung kinh t còn g p nhi u khó khăn , chưa phát tri n h t ng cơ s y , thu nh p ch y u b ng ngh nông nghi p. Vi c s n xu t lương th c chưa yêu c u , ph n l n ngân sách còn d a vào nhà nư c , M t s xã trong khu v c còn cách xa trư ng h c ,h c sinh i h c còn g p nhi u khó khăn như các xã : Thiên K , Tân L p ,Hoà Bình, Quy t Th ng …Tuy nhiên s nh n th c v vi c cho con em i h c c a nhân dân ây cũng có nhi u ti n b , h u h t các b c ph huynh h c sinh u t o i u ki n thu n l i cho các cháu i h c. ó cũng là m t i u ki n thu n l i cho trư ng chúng tôi . 2.1.2.Tình hình Trư ng THPT Vân Nham Trư ng THPT Vân Nham ti n thân là trư ng c p 2,3 Vân Nham trư c ây . n tháng 11/1999 ,trư ng m i ư c quy t nh thành l p. Trong nh ng ngày u nhà trư ng còn g p nhi u khó khăn , thi u th n v cơ s v t ch t : Thi u phìng h c ,trư ng ph i h c 2 ca ,nhà c a giáo viên cũng t m b , i s ng c a cán b công nhân viên còn
 15. g p nhi u khó khăn .Nhưng ư c s quan tâm c a các c p lãnh o nh ng khó khăn c a nhà trư ng cũng d n d n ư c kh c ph c ti n t i ngày càng n nh hơn. Hi n nay trư ng có 26 l p v i 1.289 h c sinh trong ó ph n l n là h c sinh dân t c( ch y u dân t c Tày ,Nùng ) .Nhà trư ng có 1 chi b ng v i 9 ng viên. - BCH g m 3 ng chí có ph m ch t o c t t ,nhi t tình công tác . - i ngũ nhà trư ng g m cán b ,giáo viên ,nhân viên h u h t ã t chu n ( còn 1 giáo viên t t nghi p Cao ng Sư ph m TD-TT ) .Ph n l n giáo viên c a trư ng là giáo viên tr nên r t nhi t tình , năng n , oàn k t , g n bó cao - V cơ s v t ch t : hi n nay trư ng có 15 phòng h c ,có 2 nhà xư ng ,1 nhà a năng ,1 khu nhà hành chính và khu t p th cho giáo viên . V i cơ s v t ch t như v y, khó khăn c a nhà trư ng v n là v n ph i h c 2 ca , v n còn thi u nhà cho giáo viên . i u ó cũng ph n nào nh hư ng n ch t lư ng h c t p và gi ng d y c a nhà trư ng - V phía h c sinh : Nhìn chung các em tu i t 14 n 19 tu i, a s là con em nông thôn có ưu i m là : trung th c,ngoan ngoãn, ch u khó h c t p. Nhưng bên c nh ó v n còn m t b ph n h c sinh có s suy gi m v o c như còn lư i h c ,vô l v i ngư i trên ,gây g , ánh nhau ,hút thu c ,u ng rư u……. 2.2.Th c tr ng vi c ch o công tác giáo d c o c trư ng THPT Vân Nham – H u Lũng - L ng Sơn 2.2.1.Nh ng k t qu t ư c v công tác giáo d c o ch c sinh trong các năm Năm h c T ng T t Khá Trung bình Y u s SL TL(% SL TL(%) SL TL(% SL TL(% HS ) ) ) 2002- 580 270 46,55 228 39,30 73 12,6 9 1,55
 16. 2003 2003- 819 452 55,20 296 36,10 66 8,1 5 0,6 2004 2004- 1071 635 59,30 368 34,40 67 6,21 1 0,9 2005 Có ư c k t qu ó là do chi b ng,Ban giám hi u, Ban ch p hành oàn thanh niên C ng s n HCM ã chú tâm v m t giáo d c m t cách úng m c, i ngũ giáo viên trong nhà trư ng k t h p v i ph huynh h c sinh ã có ý th c t t trong vi c giáo d c o c cho h c sinh. - i v i công tác ch nhi m l p: Giáo viên ch nhi m lên k ho ch ch nhi m ch y u là rèn luy n cho các em th c hi n t t n n p h c t p, n i quy nhà trư ng, n i quy l p ra. M i l p có i ngũ cán b l p g m l p trư ng, l p phó, các t trư ng và i c . i ngũ cán b l p k t h p v i cô giáo ch nhi m theo dõi, i u ch nh m i ho t ng l p hàng ngày, hàng tu n. Trong tu n có gi sinh ho t l p vào th 7. T t c m i ho t ng c a l p di n ra trong tu n ư c t ng k t trong gi sinh ho t ó. Tuỳ t ng giáo viên ch nhi m mà t ch c cho h c sinh l p mình thi ua nhau, có khen thư ng, có x lý vi ph m k p th i. T t c nh ng ho t ng ó nh m giúp các em có tính h ng thú hăng say h c t p và rèn luy n tr thành nh ng ccon ngoan trò gi i, có o c t t. - Trong công tác oàn thanh niên: M i l p là m t chi oàn, m i chi oàn có 1 BCH g m có bí thư, phó bí thư và u viên. Ho t ng c a chi oàn theo k ho ch c a oàn trư ng ra sinh ho t hàng tu n vào ti t th 4 c a ngày th 5. N i dung sinh ho t r t phong phú và a d ng. M c ích là giáo d c cho các em tinh th n hay săng h c t p, rèn luy n o c t t. Trong năm h c oàn trư ng ã ra các cu c thi ua gi a các chi oàn,
 17. các l p theo t ng t và cu i m i t có t ng k t, khen ng i, rút kinh nghi m k p th i. Cu i năm có phân lo i oàn viên y theo tiêu chu n. - Trong công tác gi ng d y các giáo viên b môn có th an xen l ng ghép, tính h p lý các ki n th c và giáo d c o c h c sinh: - Môn văn h c b i dư ng tâm h n tình c m, long yêu thương con ngư i, bi t phân bi t các vi c nên làm, bi t ghét cái x u, bi t làm theo i u ki n, bi t giúp nh ng con ngư i ho n n n khó khăn. - Môn a lý qua các bài gi ng h c sinh hi u them v quê hương, t nư c nh ng di s n th gi i, nh ng danh lam th ng c nh c a t nư c t ó giúp các em long th n tr ng và b o v di s n danh lam ó. M t khác giúp h c sinh hi u v môi trư ng, b o v môi trư ng. - Môn l ch s giúp h c sinh hi u bi t truy n th ng u tranh d ng nư c và gi nư c c a ông cha ta, bi t t hào và trân tr ng v nh ng truy n th ng ó mà th y rõ trách nhi m c a mình v i quê hương t nư c. - i v i các môn khoa h c t nhiên giúp h c sinh nh n th c, l a ch n ánh giá úng n các giá tr và tìm ra nh ng hành vi. bi n pháp h p lý trong i s ng o c c a mình. c bi t thông qua môn GDCD giúp h c sinh n m ư c các khái ni m cơ b n v các ph m trù o c trong vi c x lý hàng ngày, n m ư c các chu n m c v o c, các hành vi trong các ho t ng và các m i quan h , bi t rõ trách nhi m, nghĩa v , lương tâm, ti n o c chu n b bư c vào cu c s ng m i. Trong ho t ng ngoài gi lên l p ưa n h c sinh các lo i hình ho t ng nh nhàng h p d n như vui chơi, ho t ng văn hóa ngh thu t, ho t ng lao ng công ích, ho t ng xã h i- chính tr , ho t ng TDTT, tham quan, du l ch… cá lo i hình ho t ng c th y liên quan m t thi t v i các ho t ng cơ b n c a h c sinh là ho t ng h c t p, ho t ng lao ng, ho t ng giao ti p.
 18. Ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p góp ph n hoàn thi n quá trình giáo d c hư ng các em vào các m c tiêu giáo d c sau: + Giáo d c tư tư ng- chính tr và tính tích c c xã h i giáo d c. + Hình thành nhu c u h ng thú, thói quen t t trong h c t p, lao ng, công tác xã h i và cách x s có văn hóa hàng ngày m i nơi, m i lúc. + C ng c m r ng ki n th c, rèn luy n k năng th c hành, b i dư ng năng l c t ch c các ho t ng th c ti n. Nhà trư ng ã th c hi n các ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p theo d ng các ch i m giáo d c cho h c sinh tư tư ng, tình c m theo nh ng n i dung c a t ng ch i m c th là: - Tháng 9, 10, 11, : Tôn sư tr ng o. - Tháng 12 : U ng nư c nh ngu n. - Tháng 1, 2 : M ng ng, m ng xuân. - Tháng 3 : Ti n bư c lên oàn. - Tháng 6, 7, 8 : Hè vui kh e và b ích. Giáo d c o c thông qua các ho t ng xã h i, trư ng tôi ã t ch c ư c: - Ho t ng lao ng công ích: ã cho h c sinh lao ng ngay t u năm v tu b , b o v trư ng, l p h c, ư ng xá, d n d p nghĩa trang a phương. - ã t ch c ư c các ho t ng văn ngh , th thao. - T ch c t a àm tìm hi u v phòng ch ng ma túy,AIDS và các t n n xã h i. Qua các ho t ng xã h i này, trư c h t làm cho h c sinh nh n th c y m c ích ý nghĩa c a ho t ng ó i v i cá nhân và t p th các em bi n thành tình c m hành vi trong hành ng. V i t t c các ho t ng trên ây ã em l i k t qu giáo d c o c trong nhà trư ng năm sau cao hơn năm
 19. trư c. nhưng qua b ng s li u có th nh n th y s h c sinh b h nh ki m y u v n còn. ó là nh ng k t qu mà nhà trư ng không mong mu n. 2.2.2. Nh ng t n t i Trong nhà trư ng v n còn t n t i m t b ph n h c sinh có nh ng bi u hi n không t t c n ph i quan tâm như: - Không có ng cơ h c t p t t: Còn thư ng xuyên ngh h c không phép, b gi , b ti t, không thu c bài và làm bài trư c khi lên l p, trong l p còn m t tr t t . T t c nh ng bi u hi n này không nh ng nh hư ng n k t qu h c t p c a các em h c sinh ó mà còn nh hư ng n phong trào thi ua c a l p cũng như c a trư ng. - Còn vi ph m pháp lu t: Còn gây g ánh nhau, u ng rư u, i hàng 2 hàng 3 gây r i tr t t giao thông, ánh c b c, tr m c p… - Còn vi ph m o c: Không vâng l i th y cô, không vâng l i cha m , th m chí còn vô l m ng ch i th y cô giáo… 2.2.3.Nguyên nhân: - V phía qu n lý: Chưa có k ho ch c th và các bi n pháp t t trong công tác giáo d c o c cho h c sinh. Các ch trương, ư ng l i, các i u kho n c a Lu t Giáo d c, i u l ph thông, n i quy c a trư ng, các ngh quy t c a chi b ng và các t ch c chưa th c s th m nhu n sâu s c có bi n pháp h u hi u cho i ngũ giáo viên và h c sinh. - i ngũ giáo viên: Công tác giáo d c gi a các giáo viên b môn và giáo viên ch nhi m chưa ng b , nhi u giáo viên thiên v d y ch , coi nh d y ngư i. kinh nghi m năng l c công tác ch nhi m nhi u giáo viên còn y u và còn thi u nhi t tình, chưa trăn tr ra bi n pháp giáo d c h c sinh, các bu i sinh ho t l p qua quýt, n i dung sinh ho t nghèo, chưa t n d ng h t th i gian sinh ho t, chưa th c s là ngư i cha, ngư i m trư ng d y d h c sinh.Ch y u coi n ng hình th c k lu t. - Các t ch c: oàn thành niên, công oàn trong nhà trư ng chưa có bi n pháp h u hi u trong vi c ph i h p ho t ng cha m h c sinh, còn thi u
 20. kinh nghi m trong công tác ho t ng này, nhi u gia ình còn b m c cho nhà trư ng và xã h i. - Các thông tin qua l i gi a lãnh o và h c sinh không thư ng xuyên vi c x lý k lu t chưa k p th i, có lúc chưa có tác d ng t t do quan h h u cơ trong xã h i, các ch tiêu gi i pháp ã ư c ưa ra trong h i ngh các t ch c nhưng không ư c tri n khai, ch o sát th c và ki m tra ánh giá y . - m t s th y cô giáo chưa chu n m c, chưa làm gương cho h c sinh. Ví d v n còn có nh ng th y giáo ôi khi còn say rư u, hút thu c cho h c sinh nhìn th y. 2.3. M t s v n t ra trong qu n lý nâng cao ch t lư ng o c h c sinh trư ng THPT Vân Nham – H u lũng – L ng sơn. D a trên nh ng cơ s lý lu n, cơ s pháp lý và phân tích c th th c tr ng c a vi c qu n lý giáo d c o c h c sinh trư ng THPT Vân Nham – H u lũng – L ng sơn tôi nh n th y có nh ng v n t ra là: 1, Tăng cư ng vai trò, trách nhi m c a chi b ng trong nhà trư ng. 2. Tăng cư ng vai trò trách nhi m c a cán b qu n lý trong công tác giáo d c o c h c sinh. 3. Nâng cao vai trò, trách nhi m c a i ngũ giáo viên (giáo viên b môn và giáo viên ch nhi m). 4. Phát huy tính tiên phong năng ng, sáng t o c a oàn TNCS H Chí Minhh và H i liên hi p Thanh niên. 5. Phát huy ho t ng t qu n c a t p th h c sinh. 6. y m nh s k t h p gi a nhà trư ng – gia ình – xã h i làm t t công tác xã h i hóa giáo d c.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2