Đề tài: "Một số giải pháp tài chính thúc đẩy công tác tiêu thị hàng hóa nhằm tăng doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
42
lượt xem
14
download

Đề tài: "Một số giải pháp tài chính thúc đẩy công tác tiêu thị hàng hóa nhằm tăng doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cơ chế thị trường, để tự đứng vững các doanh nghiệp phải tự đảm bảo vốn, tự lập kế hoạch sản xuất khâu mua sắm, tiến hành đến khâu tiêu thụ sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Một số giải pháp tài chính thúc đẩy công tác tiêu thị hàng hóa nhằm tăng doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội"

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi Më §Çu Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó tù ®øng v÷ng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®¶m b¶o vèn, tù lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ kh©u mua s¾m, tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm sao cho hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc cao nhÊt. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. §©y lµ kh©u cuèi cïng kÕt thóc mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¾t ®Çu mét chu k× míi, nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ còng lµ mét trong nh÷ng kh©u ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mÎ víi c¸c doanh nghiÖp nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô lµ c¶ mét qu¶ tr×nh tõ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng vµ mäi ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã, c¸c nhµ s¶n xuÊt kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm sao cho phï hîp víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t,, phøc t¹p cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. NhËn thøc râ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, qua thêi gian nghiªn cøu, thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp b¸n lÎ X¨ng DÇu Hµ Néi em ®· t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ ®­a ra ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ nh»m t¨ng doanh thu tiªu thô t¹i XÝ nghiÖp b¸n lÎ X¨ng DÇu Hµ Néi". Lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n gåm: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô ë XÝ nghiÖp b¸n lÎ X¨ng dÇu Hµ Néi Ch­¬ng III: Mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ ë XÝ nghiÖp b¸n lÎ X¨ng dÇu Hµ Néi MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é cã h¹n nªn còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt , em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng gãp ý cña ®¬n vÞ thùc tËp còng nh­ cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó gióp em hoµn thiÖn bµi luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. Tiªu thô hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ 1. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ - Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸: a. Tiªu thô hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt cña nã ®èi víi doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ tíi c¸c ®Þa chØ theo chØ tiªu kÕ ho¹ch, theo gi¸ ®· quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Nªn vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ Ýt ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. Nh­ng tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ®­îc nhµ n­íc giao cho quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh th× tiªu thô s¶n phÈm ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh sù sèng cßn, sù ph¸t triÓn cña mçi ®¬n vÞ. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµ qu¶ tr×nh giao s¶n phÈm hµng ho¸ cho ®¬n vÞ mua vµ thu ®­îc kho¶n tiÒn tõ s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã trªn c¬ së ®­îc chÊp nhËn tr¶ tiÒn theo gi¸ ®· tho¶ thuËn §øng trªn gãc ®é lu©n chuyÓn vèn th× tiªu thô lµ qu¸ tr×nh vèn tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ - h×nh th¸i ban ®Çu cña mçi chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh-. Ban ®Çu c¸c nhµ s¶n suÊt ph¶i bá ra mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó cã ®­îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­: c«ng cô lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng ... (lóc nµy vèn ®· ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh h×nh th¸i vËt chÊt) th«ng qua qu¸ tr×nh s¶n suÊt sÏ t¹o ra hµng ho¸, s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm hµng ho¸ nµy sau khi qua kh©u tiªu thô sÏ chuyÓn vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ - h×nh th¸i ban ®Çu cña nã -. Qu¸ tr×nh nµy lÆp ®i lÆp l¹i theo ®óng chu kú s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ gäi lµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n suÊt Ta cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ®ã qua s¬ ®å: 2 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TLSX(TLL§ + §TL§) T- H ... SX...H’- T’ SL§ (tiªu thô) §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i th× tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp bá tiÒn ra mua hµng ho¸ vµo ®Ó b¸n ra . * T- H : lµ qu¸ tr×nh trong ®ã doanh nghiÖp bá tiÒn ra mua hµng ho¸ vµo ®Ó b¸n ra. * H’- T’ : lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸ ®­îc b¸n ra vµ thu ®­îc tiÒn vÒ t¹o thµnh doanh thu cña doanh nghiÖp Nh­ vËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu kh©u vµ kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh nµy, nã thÓ hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm, tõ ®ã chuyÓn tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ. Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh tiªu thô lµ thu l¹i h×nh th¸i gi¸ trÞ d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ l­îng tiÒn ph¶i lín h¬n l­îng tiÒn ban ®Çu. Kho¶n tiÒn thu ®­îc gäi lµ doanh thu tiªu thô. Hµng ho¸ ®­îc tiªu thô tøc lµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn, søc tiªu thô thÓ hiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm, uy tÝn cña doanh nghiÖp, sù thÝch øng cña ng­êi tiªu dïng. MÆt kh¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh. b. Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ Doanh thu tiªu thô Sè l­îng s¶n phÈm Gi¸ s¶n phÈm hµng ho¸ = x s¶n phÈm, hµng ho¸ hµng ho¸ tiªu thô tiªu thô Khi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ doanh nghiÖp sÏ cã mét kho¶n thu nhËp b¸n hµng sau khi gi¶m trõ c¸c kho¶n: gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ gi¸n thu, gäi lµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¶ c¸c kho¶n trî gi¸, phô gi¸, phô thu... ®­îc h­ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - NÕu doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT cña hµng ho¸ b¸n ra. 3 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - NÕu doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu ra cña s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra. Tuú theo tõng ngµnh s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa bao gåm nh÷ng bé phËn kh¸c nhau. Nh­ng nh×n chung doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cã thÓ chia thµnh 2 nhãm: - Doanh thu b¸n hµng ra ngoµi doanh nghiÖp: lµ bé phËn quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, còng lµ doanh thu do doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ cho ®¬n vÞ kh¸c cã h¹ch to¸n ®éc lËp víi doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hµng ra bao gåm: + Doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ thuéc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh nh­: b¸n thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm bao gåm c¶ doanh thu do tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu cña ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi ®Æt hµng... + Doanh thu vÒ tiªu thô kh¸c nh­: cung cÊp lao vô, dÞch vô cho bªn ngoµi, b¸n b¶n quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ, tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ phÕ liÖu, phÕ phÈm ra bªn ngoµi. - Doanh thu tiªu thô néi bé: lµ doanh thu b¸n ®­îc do doah nghiÖp b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô...néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng c«ng ty hoÆc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæng c«ng ty. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ®ång nhÊt víi tiÒn b¸n hµng. TiÒn b¸n hµng chØ ®­îc x¸c ®Þnh khi doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®· thu ®­îc tiÒn vÒ, cßn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh ngay c¶ khi kh¸ch hµng ch­a tr¶ tiÒn nh­ng ®· chÊp nhËn thanh to¸n sè tiÒn ®ã. Doanh thu tiªu thô cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nã phô thuéc vµo kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. §Ó thÊy ®­îc ®iÒu nµy th× cÇn ph¶i hiÓu râ vai trß, ý nghÜa cña tiªu thô s¶n phÈm vµ t¹i sao mçi doanh nghiÖp l¹i kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®a¶y m¹nh doanh thu 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. Nh­ ta ®· biÕt, tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña mét chu kú s¶n xuÊt vµ më ra mét chu kú s¶n xuÊt m¬Ý. Cã tiªu thô ®­îc s¶n phÈm míi cã doanh thu ®Ó bï ®¾p toµn bé chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn liªn tôc. - Khi tèc ®é tiªu thô ®­îc ®Èy m¹nh, thùc hiÖn ®­îc doanh thu b¸n hµng ®Çy ®ñ, kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm c¸c 4 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp kho¶n chi phÝ trong kh©u tiªu thô, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh, lµm t¨ng lîi nhuËn, t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Cã tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ th× doanh nghiÖp míi cã nguån lùc ®Ó thùc hiÖn ph©n phèi tµi chÝnh, trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, t¸i t¹o vèn ®Ó s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tr¶ nî ®óng h¹n. Tõ ®ã s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ an toµn, t¹o thªm uy tÝn víi b¹n hµng, ng©n hµng vµ c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c. - Tiªu thô ®­îc s¶n phÈm hµng ho¸ doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®­îc tÝch luü tiÒn tÖ, thùc hiÖn ®­îc nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, cã nguån vèn ®Ó trÝch lËp c¸c quü, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, më réng quy m«, t¨ng c­êng ®Çu t­ theo chiÒu s©u, tõ ®ã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi, nh»m thùc hiÖn viÖc thu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. - H¬n n÷a, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ th× viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®­îc coi lµ chiÕc cÇu nèi quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸c vïng kinh tÕ trong n­íc víi nhau thµnh mét thÓ thèng nhÊt mµ cßn th¾t chÆt thªm mèi quan hÖ quèc tÕ, nèi liÒn thÞ tr­êng trong n­íc víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, thóc ®Èy giao l­u th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi sÏ c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ, ®­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng nhËp siªu, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Trong giai ®o¹n hiÖn nay tr­íc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®Æt ra ngµy cµng nhiÒu. §ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n th× míi cã thÓ tån t¹i trong cuéc c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t. V× vËy, muèn ®Èy tèc ®é vµ t¨ng quy m« tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. II C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 1. Nh÷ng nh©n tè thuéc nh©n tè chñ quan cña b¶n th©n doanh nghiÖp ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. a. T×m hiÓu thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm vµ còng lµ n¬i cung cÊp cho doanh 5 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp nghiÖp nh÷ng th«ng tin quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. V× vËy tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Qua ®ã doanh nghiÖp thÊy m×nh nªn s¶n xuÊt hoÆc b¸n nh÷ng mÆt hµng nµo, khèi l­îng lµ bao nhiªu vµ cã gi¶i ph¸p g× ®Ó th¾ng ®èi thñ. b. Khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ tiªu thô C«ng thøc x¸c ®Þnh sè l­îng tiªu thô trong kú cña mét lo¹i s¶n phÈm nh­ sau: St = S® + Sx - Sc Trong ®ã: St : sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú. S®: sè l­îng s¶n phÈm kÕt d­ dù tÝnh ®Çu kú kÕ ho¹ch. Sx: Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch. Sc: Sè l­îng s¶n phÈm kÕt d­ dù tÝnh cuèi kú kÕ ho¹ch. Ta thÊy sè l­îng s¶n phÈm xuÊt ra trong kú phô thuéc chñ yÕu vµo khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú kÕ ho¹ch (Sx) vµ c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô trong kú. NÕu sè l­îng s¶n phÈm xuÊt ra v­ît qu¸ nhu cÇu thÞ tr­êng hoÆc nÕu ®­a ra thÞ tr­êng sè l­îng nhá h¬n nhu cÊu ®Òu lµm cho doanh thu gi¶m. ChÝnh v× vËy doanh nghiÖp cÇn ®¸nh gÝa chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ tr­êng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó chuÈn bÞ mét khèi l­îng s¶n phÈm hîp lý ®­a ra tiªu thô nh»m n©ng cao doanh thu b¸n hµng. c. KÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô KÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô lµ tû träng theo doanh thu cña tõng mÆt hnµg so víi tæng doanh thu tiªu thô tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: Doanh thu s¶n phÈm i Tû träng s¶n phÈm i = x 100 Tæng doanh thu tiªu thu Nh­ vËy øng víi mçi s¶n phÈm nhÊt ®Þnh sÏ cã mét tæng doanh thu nhÊt ®Þnh. Khi kÕt cÊu nµy thay ®æi th× tæng doanh thu còng thay ®æi. Do vËy viÖc ®­a ra mét kÕt cÊu s¶n phÈm hîp lý sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô ®ång thêi mang l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp. KÕt cÊu ®ã ph¶i dùa trªn c¬ së n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ 6 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tr­êng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Song nÕu cã hîp ®ång tiªu thô ®· ký kÕt th× doanh nghiÖp ph¶i t«n träng quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, kh«ng v× lîi nhuËn mµ tù ý thay ®æi kÕt cÊu s¶n phÈm, ph¸ vì hîp ®ång ®· ký kÕt, g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng, lµm mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp. d. Gi¸ c¶ s¶n phÈm tiªu thô Gi¸ c¶ cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, khi doanh nghiÖp ®­a ra mét møc gi¸ phï hîp víi chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ng­êi tiªu thô chÊp nhËn th× viÖc tiªu dïng s¶n phÈm sÏ thuËn lîi h¬n vµ ng­îc l¹i. MÆt kh¸c, nÕu doanh nghiÖp qu¶n lý kinh doanh tèt, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm b¸n thÊp h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh gióp doanh nghiÖp thu hót ®­îc kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ. §Æc biÖt víi gi¸ c¶ linh ho¹t, doanh nghiÖp sÏ t¹o ra søc tiªu thô lín h¬n. Nh­ vËy ®iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n, c©n nh¾c vµ ®Þnh gi¸ sao cho gi¸ b¸n cña s¶n phÈm ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ bá ra vµ cã l·i, ®ång thêi víi møc gi¸ ph¶i ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. e. ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña doanh nghiÖp, chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ cao sÏ thu hót ®­îc kh¸ch hµng, t¨ng khèi l­îng b¸n ra, lµm t¨ng doanh thu tiªu thô, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. V× vËy chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ chÝnh lµ gi¸ trÞ ®­îc t¹o thªm cña s¶n phÈm, lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Do ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ lµ vò khÝ s¾c bÐn ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh vµ duy tr× sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. f. C«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng, thanh to¸n cña doanh nghiÖp: - VÒ h×nh thøc b¸n hµng: Mét doanh nghiÖp nÕu ¸p dông tæng hîp c¸c h×nh thøc b¸n hµng nh­: b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý... tÊt nhiªn sÏ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n mét doanh nghiÖp chØ ¸p dông ®¬n thuÇn mét h×nh thøc b¸n hµng nµo ®ã. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng vµ t¨ng søc c¹nh tranh trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cÇn tæ chøc c¸c dÞch vô v©n chuyÓn, b¶o hµnh s¶n phÈm, qu¶ tÆng kÌm theo, l¾p r¸p s¶n phÈm... ®iÒu nµy sÏ lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy thuËn lîi , yªn t©m khi sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm thuËn lîi h¬n. 7 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - VÒ mÆt tæ chøc thanh to¸n: viÖc ¸p dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n nh­: thanh to¸n hµng ®æi hµng, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, thanh to¸n chuyÓn kho¶n, thanh to¸n ngay, thanh to¸n chËm sÏ lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy thuËn tiÖn, do ®ã thu hót ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp. Cßn nÕu chØ ¸p dông mét h×nh thøc thanh to¸n th× sÏ bÞ h¹n chÕ trong c«ng t¸c tiªu thô do h×nh thøc thanh to¸n kh«ng linh ®éng. MÆt kh¸c, nÕu khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh, thanh to¸n ngay ®­îc h­ëng chiÕt khÊu... sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch h¬n, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nÕu kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n thanh to¸n th× doanh nghiÖp sÏ ph¶i ¸p dông h×nh thøc xö lý thÝch hîp. i. Qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm hµng ho¸. Qu¶ng c¸o bao gåm c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ truyÒn ®i c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp nh»m kÝch thÝch kh¸ch hµng tiªu thô hµng ho¸, n©ng cao uy tÝn cho nhµ kinh doanh vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. ViÖc qu¶ng c¸o yªu cÇu ph¶i g¾n liÒn víi ch÷ tÝn, ph¶i trung thùc víi s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cã nh­ vËy míi thóc ®Èy ®­îc tiªu thô vµ t¨ng doanh thu, nÕu doanh nghiÖp kh«ng trung thùc, qu¶ng c¸o sai sù thËt th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ bÞ kh¸ch hµng tÈy chay khái thÞ tr­êng. Lóc ®ã qu¶ng c¸o sÏ trë l¹i ph¶n t¸c dông ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do chi phÝ qu¶ng c¸o lµ mét kho¶n chi phÝ vÒ tiªu thô s¶n phÈm, nªn trong qu¶ng c¸o b¸n hµng ph¶i coi träng tÝnh tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy. 2. Bªn c¹nh nh©n tè trùc tiÕp cßn cã nh÷ng nh©n tè gi¸n tiÕp nh­ng còng cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. a. Nh©n tè thuéc ng­êi tiªu dïng - Møc thu nhËp cao, thÊp... - ThÞ hiÕu, thãi quen, tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng b. Nh©n tè thuéc vÒ nhµ n­íc. - ChÝnh s¸ch tÝn dông, l·i suÊt cho doanh nghiÖp vay ®Ó ®Çu t­ - ChÝnh s¸ch thuÕ 8 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - C¬ së h¹ tÇng: hÖ thèng ®­êng x¸, giao th«ng liªn l¹c... Tãm l¹i cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy cÇn ph¶i tÝnh to¸n møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè vµ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt tèi ­u ®Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm lµ nhiÖm vô cña mçi doanh nghiÖp ®Ó t¨ng doanh thu, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. III. Mèi quan hÖ gi÷a tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ tiªu thô s¶n phÈm cã mèi quan hÖ qua l¹i t¸c ®éng rÊt chÆt chÏ, th­êng xuyªn vµ liªn tôc 1. T¸c ®éng cña tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp Tiªu thô s¶n phÈm m¹nh mÏ sÏ lµm t¨ng doanh thu tiªu thô, t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng, rót ng¾n k× thu tiÒn trung b×nh, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh , t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi. T¨ng lîi nhuËn sÏ dÉn ®Õn t¨ng vèn chñ së h÷u, gi¶m tû träng vèn vay lµm cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®­îc thay ®æi theo chiÒu h­íng an toµn vµ cã lîi, t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp hoÆc ng­îc l¹i. 2. Tµi chÝnh doanh nghiÖp t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua huy ®éng vèn, ph©n phèi c¸c nguån vèn ®¶m b¶o bï ®¾p kÞp thêi nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn t¹o ra khèi l­îng s¶n phÈm lín víi quy c¸ch, mÉu m·, chñng lo¹i vµ chÊt l­îng phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. - Trong kh©u b¸n hµng, tµi chÝnh doanh nghiÖp kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, tr¸nh hiÖn t­îng bít xÐn, sö dông sai môc ®Ých lµm cho c«ng t¸c vËn chuyÓn, qu¶ng c¸o vµ b¶o hµnh s¶n phÈm ®­îc thùc hiªn tèt. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua viÖc sö dông vèn nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu tiÕp cËn, chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Muèn vËy cÇn ph¶i cã nguån tµi chÝnh lín ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt theo h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 9 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - §Æc biÖt doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng cô nh­: tiÒn l­¬ng, th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng, nh©n viªn b¸n hµng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ n¨ng ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô. - H¬n n÷a, tµi chÝnh doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng cô: gi¸ b¸n, chiÕt khÊu hoa hång, dÞch vô vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, t­ vÊn, khuyÕn m¹i...®Ó kÝch thÝch tiªu dïng nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. IV. Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, linh ho¹t. Khi s¶n phÈm míi tung ra thÞ tr­êng, thu hót ®­îc sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng vµ ch­a xuÊt hiÖn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh gi¸ b¸n cao ®Ó n©ng cao doanh thu. Nh­ng khi s¶n phÈm ®· b­íc vµo giai ®o¹n b·o hoµ th× doanh nghiÖp ph¶i h¹ gi¸ b¸n xuèng vµ khi s¶n phÈm ë giai ®o¹n suy tho¸i th× ph¶i gi¶m gi¸ h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô vµ thu håi vèn. §«i khi víi môc ®Ých lµ më réng thÞ tr­êng, thu hót sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng vµo s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh gi¸ b¸n thÊp tõ b­íc ®Çu. Khi s¶n phÈm ®· cã uy tÝn vµ vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp sÏ dÇn dÇn n©ng gi¸ lªn mét møc nhÊt ®Þnh nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn v× khi h¹ gi¸ doanh nghiÖp ®· mÊt ®i mét phÇn kh«ng nhá, thËm chÝ cßn chÞu lç. MÆt kh¸c, khi ®Þnh gi¸ s¶n phÈm hµng ho¸ nÕu s¶n phÈm cã nhu cÇu tiªu thô lín th× nªn t¨ng gi¸ b¸n, cßn ng­îc l¹i th× h¹ gi¸ ®Ó t¨ng l­îng tiªu thô sÏ t¨ng ®­îc lîi nhuËn. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cßn phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm t¹o c¬ së cho viÖc h¹ gi¸ b¸n hîp lý ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng l­îng hµng ho¸ tiªu thô. MÆc dï gi¸ c¶ kh«ng ph¶i lµ c«ng cô chÝnh nh­ng trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn th¸i ®é lùa chän vµ quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch hµng. Nh­ vËy gi¸ c¶ ®Ò cËp ë ®©y ®­îc ®Æt ra trong mèi quan hÖ víi tµi chÝnh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay gi¸ c¶ s¶n phÈm ®­îc sö dông hÕt søc linh ho¹t. C¸c doanh nghiÖp rÊt coi träng viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m gi¸ nh­: gi¶m gi¸ theo khèi l­îng hµng mua, cho nh÷ng ®èi t­îng ­u tiªn, vµo c¸c ngµy lÕ hoÆc dÞp kû niÖm ®Æc biÖt ®Ó kÝch thÝch tiªu thô. 10 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. ChiÕt khÊu hµng b¸n vµ chiÕt khÊu thanh to¸n Trong tr­êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc mua s¶n phÈm víi khèi l­îng lín, doanh nghiÖp sÏ khÊu trõ cho kh¸ch hµng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tÝnh trªn trÞ gi¸ kh¸ch hµng mua. ChiÕt khÊu b¸n hµng ®­îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh thu ho¸ ®¬n ch­a cã thuÕ GTGT. Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm ®¹t ®Õn mét møc nµo ®ã sÏ ®­îc h­ëng tû lÖ chiÕt khÊu cao, ë møc thÊp h¬n ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thÊp h¬n ChiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc chia ra lµm nhiÒu bËc vµ ®­îc ¸p dông khi kh¸ch hµng thanh to¸n ngay ®­îc h­ëng tû lÖ chiÕt khÊu cao, thanh to¸n trong mét thêi gian ng¾n ®­îc h­ëng møc chiÕt khÊu thÊp h¬n. NÕu thanh to¸n chËm th× kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu mµ thËm chÝ cßn ph¶i chÞu ph¹t tû lÖ l·i suÊt qu¸ h¹n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. §©y lµ mét gi¶i ph¸p tµi chÝnh quan träng ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn mçi doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng tû lÖ chiÕt khÊu thÝch hîp ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh th× c«ng t¸c tiªu thô míi ®­îc thuËn lîi, nhanh chãng thu håi vèn vµ quay vßng vèn. 3. Hoa hång cho c¸c ®¹i lý vµ cöa hµng ký göi ThÞ tr­êng tiªu thô cña doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã gãp phÇn ®Èy nhanh l­îng hµng ho¸ tiªu thô. Mét trong nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh hç trî ®¾c lùc cho c«ng t¸c nµy lµ viÖc sö dông c¸c ®¹i lý, cöa hµng ký göi. C¸c cöa hµng, ®¹i lý thùc hiÖn viÖc tiªu thô cho doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp sÏ trÝch tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh thu b¸n hµng ®Ó tr¶ c«ng cho c¸c ®¹i lý, cöa hµng ®ã vµ sè tiÒn thï lao nµy gäi lµ tiÒn hoa hång. Sè tiÒn hoa hång kh«ng chØ gióp doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng tiªu thô , ph¸t triÓn m¹ng l­íi kinh doanh mµ cßn gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n ®¸ng kÓ trong viÖc tr¶ l­¬ng, thuª ®Þa ®iÓm b¸n hµng, chi phÝ b¶o qu¶n s¶n phÈm, nhµ kho...mµ kh¸ch hµng vÉn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mua hµng cña doanh nghiÖp. 4. C­íc phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng ë xa, c¸c doanh nghiÖp hÇu nh­ ®¶m nhËn viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ cho kh¸ch hµng ®Õn n¬i yªu cÇu. B¶n chÊt cña viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ mét c«ng cô tµi chÝnh, nh­ng khi doanh nghiÖp gi¶m gi¸ c­íc phÝ vËn chuyÓn hoÆc vËn 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp chuyÓn miÔn phÝ, gi¶m gi¸ l¹i trë thµnh mét c«ng cô tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. BiÖn ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông khi kh¸ch hµng mua sè l­îng s¶n phÈm lín ®¹t ®Õn møc nµo ®ã th× ®­îc miÔn phÝ, nÕu mua Ýt h¬n th× ®­îc gi¶m phÝ hoÆc ph¶i chÞu toµn bé c­íc phÝ. 5. Quµ tÆng kÌm theo khi mua hµng. Ngoµi ®¸p øng nhu cÇu ph¸t sinh cña kh¸ch hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cßn kh¬i dËy nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng c¸ch tÆng quµ cho kh¸ch khi kh¸ch mua s¶n phÈm. Cã nhiÒu h×nh thøc tÆng quµ, song viÖc tÆng quµ còng cÇn ph¶i nghiªn cøu kü l­ìng c¸c ®èi t­îng tÆng quµ vµ c¸c mãn quµ cÇn thu hót ®­îc kh¸ch hµng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc quay sæ sè, ph¸t c¸c vÐ tham dù cã th­ëng trong thêi gian ng¾n, ph¸t s¶n phÈm dïng thö, biÕu tÆng s¶n phÈm...®Ó kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng 12 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp CH¦¥NG II THùC TR¹NG C¤NG T¸C TI£U THô hµng ho¸ Vµ C¸C NH¢N Tè ¶NH H¦ëng ®Õn tiªu thô hµng ho¸ ë xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu hµ néi I. KH¸I QU¸T CHUNG VÒ T×NH H×NH S¶N XUÊT KINH DOANH CñA XÝ NGHIÖP ph¸t triÓn cña C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp b¸n lÎ X¨ng DÇu Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo Q§ sè 90/XD-§Q ngµy 25/05/1990 cña Tæng c«ng ty X¨ng DÇu ViÖt Nam (thuéc Bé Th­¬ng M¹i ), lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty X¨ng dÇu khu vôc I vµ cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Petroleum Retail Company of Petrolimex Hµ Néi vµ trô së ®Æt t¹i 36 Hoµng CÇu. XÝ nghiÖp chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 01/09/1990 víi tæng sè vèn ban ®Çu lµ 27 tû ®ång, trong ®ã 15 tû lµ vèn cè ®Þnh. Khi míi thµnh lËp xÝ nghiÖp cã 05 cña hµng phôc vô kinh doanh ë 4 quËn néi thµnh vµ 2 huyÖn ngo¹i thµnh lµ Thanh Tr× vµ Tõ Liªm. N¨m 1993 xÝ nghiÖp ph¸t triÓn thªm 07 cöa hµng, cïng thêi gian ®ã xÝ nghiÖp lµm ®¹i lý cho h·ng dÇu nhên BP, gãp phÇn t¨ng doanh thu cho xÝ nghiÖp. N¨m 1995 xÝ nghiÖp tiÕp nhËn thªm mét sè cöa hµng Gas tõ cty DÇu löa. Qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng xÝ nghiÖp ®· cã 42 cöa hµng réng kh¾p Hµ Néi víi 692 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thu nhËp b×nh qu©n 2.079.000®/ng/th. XÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng c¸c lo¹i x¨ng dÇu vµ s¶n phÈm ho¸ dÇu cho ®Þa bµn Nam s«ng Hång Hµ Néi. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña XN 2.1 C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng XÝ nghiÖp cã 3 h×nh thøc b¸n hµng : + B¸n bu«n: lµ h×nh thøc b¸n cho kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín vµ gi¸ b¸n cña h×nh thøc nµy th­êng thÊp h¬n gi¸ b¸n lÎ + B¸n lÎ: lµ h×nh thøc b¸n qua c¸c cét b¬m t¹i c¸c cöa hµng - B¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp - B¸n lÎ thu tiÒn tr­íc hoÆc sau 13 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å 01: C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng t¹i xÝ nghiÖp C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng cña xÝ nghiÖp B¸n ®¹i lý B¸n lÎ B¸n bu«n C¸c cöa hµng C¸c ®¹i lý C¸c ®¹i lý thuéc C«ng ngoµi ty x¨ng dÇu C«ng ty khu vùc I - B¸n lÎ b»ng h×nh thøc phiÕu l­u ®éng + B¸n ®¹i lý: c¸c ®¹i lý b¸n theo gi¸ quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp vµ ®­îc h­ëng hoa hång. 2.2 C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n §­îc thùc hiÖn rÊt ®a d¹ng c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n tuú thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn khi mua, b¸n s¶n phÈm. Bao gåm tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, sÐc chuyÓn kho¶n , sÐc b¶o chi . 2.3. C¸c lo¹i h×nh kinh doanh HiÖn nay xÝ nghiÖp cã c¸c lo¹i h×nh kinh doanh: * Kinh doanh x¨ng dÇu chÝnh: Mogas 90,92,95; dÇu diezel, dÇu ho¶, dÇu mazót. * Kinh doanh phô: C¸c lo¹i dÇu mì cho ®éng c¬ diezel, gas, bÕp gas, phô kiÖn gas .Doanh thu c¸c mÆt hµng kinh doanh phô kh«ng tÝnh vµo doanh thu cña xÝ nghiÖp 3.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp (S¬ ®å 02) C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý XÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ Néi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn tham m­u, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc. 14 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp * Gi¸m ®èc: lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiªm tr­íc nhµ n­íc vµ cÊp trªn vÒ toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp. S¬ ®å 02:Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. Ban gi¸m ®èc Phßng tæ Phßng Phßng Phßng kÕ chøc qu¶n lý kinh to¸n - Tµi kû luËt doanh chÝnh hµnh chÝnh C¸c cöa hµng b¸n lÎ * Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. * Phßng hµnh chÝnh: tham m­u gióp, viÖc cho gi¸m ®èc vÒ sö dông lao ®éng, tæ chøc ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tæ chøc c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, tiÕp kh¸ch... * Phßng kü thuËt: tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt t¹i xÝ nghiÖp. * Phßng kinh doanh: tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc kinh doanh hµng ho¸ tõ kh©u xuÊt b¸n, giao dÞch, kÝ kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. * Phßng kÕ to¸n: gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp theo luËt ph¸p hiÖn hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña nghiÖp. * C¸c cöa hµng b¸n lÎ: thùc hiÖn nhiÖm vô tæ chøc b¸n hµng theo chØ ®¹ä cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc xÝ nghiÖp vÒ ho¹t ®éng t¹i c¸c cöa hµng. 4.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp (S¬ ®å 03) * C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n, d­íi kÕ to¸n tr­ëng lµ c¸c kÕ to¸n phã vµ c¸c kÕ to¸n viªn. 15 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp * KÕ to¸n tr­ëng: chÞu sù chØ ®¹ä trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, tæ chøc & chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp theo ph¸p luËt S¬ ®å 03: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng KÕ to¸n KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ Thñ Nh©n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n quü viªn hµng thanh ng©n c«ng doanh tµi thu ho¸ to¸n hµng nî thu s¶n tiÒn c«ng cöa cè cô dông hµng ®Þnh cô Thèng kª kÕ to¸n cöa hµng * Phã phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi gióp kÕ to¸n tr­ëng gi¸m s¸t, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n khi lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. * C¸c kÕ to¸n viªn gåm cã: + 01 kÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thu, chi tiÒn mÆt, ghi chÐp sæ s¸ch liªn quan. + 01 kÕ to¸n ng©n hµng : cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî gi÷a ng©n hµng víi xÝ nghiÖp, thùc hiÖn viÖc ®«n ®èc, thu håi c«ng nî. + 01 kÕ to¸n doanh thu: thùc hiÖn viÖc theo dâi, h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸, dÞch vô cña xÝ nghiÖp, t×nh h×nh sö dông quü, gi¶m gi¸, theo dâi chi tiÕt ®èi víi kh¸ch mua tr¶ chËm. + 01 kÕ to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n t¹m øng, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. + 01 thñ quü lµm nhiÖm vô qu¶ lý tiÒn mÆt vµ lËp b¸o c¸o quü. 16 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp + 03 nh©n viªn thu tiÒn: cã nhiÖm vô ®i thu tiÒn hµng t¹i c¸c cöa hµng vµ ®¹i lý. Ngoµi ra t¹i mçi cöa hµng ®Òu cã c¸c nh©n viªn thèng kª, kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thu, nép tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp, theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån hµng ë c¸c cöa hµng, lËp ho¸ ®¬n xuÊt b¸n hµng ho¸, ®Þnh ký lªn b¶ng kª nép vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp, cuèi th¸ng nép b¸o c¸o (c«ng nî, tiªu thô,c©n ®èi hµng ho¸) ®Ó kÕ to¸n xÝ nghiÖp lËp b¸o c¸o chung cho toµn xÝ nghiÖp. 5. §Æc diÓm vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ Néi ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng c¸c lo¹i x¨ng dÇu & c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu trªn ®i¹ bµn Hµ Néi & c¸c tØnh l©n cËn. ViÖc tiÕp cËn nguån hµng do Tæng Cty X¨ng dÇu ViÖt Nam & Cty X¨ng dÇu khu vùc I cung cÊp. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô qua 2 h×nh thøc b¸n hµng: theo ph­¬ng thøc xuÊt (b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý) & theo mÆt hµng ( x¨ng cao cÊp, mogas, diezel...) Tr¶i qua h¬n 10 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn víi nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, ngµnh vµ nhµ n­íc ngµy mét chÆt chÏ h¬n, víi søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín, xÝ ngiÖp còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tuy nhiªn ®èi víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn víi tr×nh ®é ngµy cµng ®­îc n©ng cao, cïng ®Þa bµn ho¹t ®éng thuËn lîi nªn xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh c¬ b¶n kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao cho. KÕt qu¶ ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua: Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 §¬n vÞ: tû ®ång 2004/2003 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch Tû lÖ % Doanh thu tiªu thô 910,72 1.458,252 547,532 60,13 Mogas90 KC 220,876 235,542 14,66 6,64 X¨ng cao cÊp 441,362 940,770 499,408 113,15 Diezel 216.9 251,86 34,96 55,50 DÇu ho¶ 20,096 11,157 -8,94 -44,5 DÇu mazut 11,463 17,862 6.39 55,83 17 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ thùc tÕ n¨m 2004 lµ 1.458,252 tû ®ång so víi n¨m 2003 t¨ng 60,13% (t¨ng 547,532 tû ®ång). Trong ®ã hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ tiªu thô n¨m 2004 ®Òu t¨ng nh­: + X¨ng cao cÊp t¨ng 499,40 tû ®ång, t¨ng 113,15% so víi n¨m 2003. + Mogas t¨ng 14,66 tû ®ång, t¨ng 6,64% so víi n¨m 2003 + Diezel t¨ng 34,99 tû ®ång, t¨ng 55,5% so víi n¨m 2003 + Mazut t¨ng 6,93 tû ®ång, t¨ng 55,83% so víi n¨m 2003 Riªng mÆt hµng dÇu ho¶ gi¶m xuèng 1,08 tû ®ång, gi¶m 8,84% so víi n¨m 2003. II. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp n¨m 2004 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸ Trong biÓu 01, sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo kÕ ho¹ch lµ lµ 191.125 tÊn, thùc tÕ chØ ®¹t ®­îc 190.757 tÊn, ®¹t 99,6% so víi kÕ ho¹ch, gi¶m 395 tÊn. Trong ®ã: - Mogas 90 KC tiªu thô gi¶m 14.848 tÊn, ®¹t 67,5% so víi n¨m kÕ ho¹ch. - X¨ng cao cÊp tiªu thô t¨ng 8.172 tÊn, ®¹t 108% so víi kÕ ho¹ch. - DÇu diezel tiªu thô t¨ng 6560 tÊn, ®¹t 114,3% so víi kÕ ho¹ch - DÇu mazut tiªu thô t¨ng 584 tÊn, ®¹t 116,8% so víi n¨m kÕ ho¹ch - DÇu ho¶ tiªu thô gi¶m 863 tÊn, ®¹t 37,7% so víi kÕ ho¹ch Nh­ vËy, c¸c mÆt hµng nh­: mogas90 KC vµ dÇu ho¶ cã bÞ gi¶m l­îng tiªu thô. §iÒu nµy cã thÓ do nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng thay ®æi dÉn ®Õn c¬ cÊu tiªu thô hµng ho¸ còng thay ®æi theo. Song bªn c¹nh ®ã, c¸c mÆt hµng cßn l¹i nh­: x¨ng cao cÊp, diezel, mazut ®Òu t¨ng rÊt m¹nh, ®Æc biÖt lµ x¨ng cao cÊp, sè l­îng tiªu thô chiÕm 35,07% tæng s¶n l­îng tiªu thô. MÆc dï sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô kh«ng ®¹t ®­îc chØ tiªu kÕ ho¹ch nh­ng do cã mét sè mÆt hµng t¨ng m¹nh vÒ sè l­îng vµ gi¸ b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸ còng t¨ng lªn nªn xÝ nghiÖp vÉn v­ît chØ tiªu vÒ doanh thu tiªu thô so víi kÕ ho¹ch. Doanh thu tiªu thô thùc tÕ n¨m 2004 lµ 1.498,331, t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 55.904 tû ®ång, ®¹t 103,8% so víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã: 18 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - X¨ng cao cÊp ®¹t 112% so víi kÕ ho¹ch , t¨ng 100,898 tû ®ång - Mogas ®¹t 70,1% so víi kÕ ho¹ch, gi¶m 102,243 tû ®ång. - Diezel ®¹t 123,3% so víi kÕ ho¹ch , t¨ng 54,643 tû ®ång. - DÇu ho¶ ®¹t 99,5% so víi kÕ ho¹ch , gi¶m 65 tû ®ång. - Mazut ®¹t 117,2% so víi kÕ ho¹ch, t¨ng 2,678 tû ®ång. Qua ®ã cho thÊy trong n¨m 2004 xÝ nghiÖp tuy kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tiªu thô hµng ho¸ nh­ng vÒ doanh thu th× xÝ nghiÖp ®· v­ît 3,9% so víi kÕ ho¹ch, lµ do møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c mÆt hµng bÞ gi¶m vÒ sè l­îng tiªu thô kh«ng lín vµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng tiªu thô ®Òu t¨ng do gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã xu h­íng t¨ng lµm cho gi¸ b×nh qu©n 1 tÊn x¨ng dÇu quy ®æi t¨ng 41% ( t¨ng 30.800/1 tÊn) so víi kÕ ho¹ch dÉn ®Õn doanh thu tiªu thô cña xÝ nghiÖp vÉn t¨ng. Qua xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp ta thÊy xÝ nghiÖp ®· c¬ b¶n hoµn thµnh doanh thu tiªu thô. Tuy nhiªn vÒ sè l­îng tiªu thô cßn h¹n chÕ, ®©y cã thÓ lµ do nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan cña xÝ nghiÖp. Do ®ã xÝ nghiÖp ph¶i t×m ra nguyªn nh©n ®Ó c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hîp lý. 2.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u quan träng cña doanh nghiÖp kinh doanh trªn lÜnh vùc th­¬ng m¹i. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ vµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña mét doanh nghiÖp ®Òu chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nh­: - Sè l­îng mçi lo¹i hµng ho¸ tiªu thô. - KÕt cÊu hµng ho¸ tiªu thô - Gi¸ c¶ b×nh qu©n cña mçi lo¹i x¨ng dÇu tiªu thô. Nh­ng t¹i xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ Néi th× c¸c nh©n tè trªn chØ ¶nh h­ëng ®Õn sè l­îng tiªu thô cña hµng ho¸ khiÕn cho tæng sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô gi¶m chø kh«ng t¸c ®éng ®Õn doanh thu tiªu thô cña xÝ nghiÖp. Ng­îc l¹i tæng doanh thu tiªu thô hµng n¨m cña xÝ nghiÖp ®Òu t¨ng lªn cao lµ do cã mét sè mÆt hµng cã sè l­îng tiªu thô t¨ng vµ gÝa c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ngµy mét t¨ng theo xu h­íng cña thÞ tr­êng . V× vËy ë ®©y ta chØ xÐt møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô t¹i xÝ nghiÖp. 19 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.1. Sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô N¨m 2004 XN ®· nhËp 187.215 tÊn x¨ng dÇu c¸c lo¹i , ®¹t 99,06% so víi kÕ ho¹ch, t¨ng 7,17% so víi cïng kú n¨m tr­íc (t¨ng 12258 tÊn). Trong khi ®ã xÝ nghiÖp ®· xuÊt b¸n 190.757 tÊn ®¹t 99,4% so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng 7,4% so víi n¨m 2003. Trong ®ã: B¸n lÎ n¨m 2004 lµ 145.069 tÊn ®¹t 99,7% kÕ ho¹ch ®­îc giao, t¨ng 8% so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 9.972 tÊn B¸n bu«n n¨m 2004 lµ 5.913 tÊn ®¹t 99,7% so víi kÕ ho¹ch ®­îc giao, t¨ng 4,6% so víi n¨m 2003 B¸n ®¹i lý n¨m 2004 lµ 42.339 ®¹t 105,9% kÕ ho¹ch t¨ng 5,9% so víi n¨m 2003 Bªn c¹nh ®è th× xÝ nghiÖp còng cã doanh thu tõ mét sè mÆt hµng & dÞch vô kh¸c nh­: gas, bÕp gas, phô kiÖn gas, c¸c lo¹i dÇu mì vµ dÞch vô kÌm theo... NhËn thÊy mét sè mÆt hµng kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ do: - N¨m 2004 viÖc kÕ ho¹ch b¸n lÎ giao cho c¸c cöa hµng cßn chËm, mÆt kh¸c xÝ nghiÖp kh«ng giao hÕt khèi l­îng b¸n lÎ cho cöa hµng ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn sè l­îng tiªu thô . Bªn c¹nh ®ã viÖc c¶i t¹o ®Ó t¨ng søc chøa cho mét sè cöa hµng cã nhu cÇu lín cßn lµm ch­a døt ®iÓm nªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô cho c¸c cöa hµng träng ®iÓm. - C¸c kho¸ båi d­ìng nh©n viªn b¸n hµng vÒ v¨n minh th­¬ng m¹i cßn ch­a ®­îc coi träng vµ tæ chøc th­êng xuyªn nªn viÖc tæ chøc b¸n hµng t¹i c¸c cöa hµng ®· ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng. - Gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã nh÷ng diÔn biÕn theo chiÒu h­íng t¨ng dÉn ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tr­íc nh÷ng thiÕu sãt chñ quan vµ t¸c ®éng bÊt lîi cña nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô cña xÝ nghiÖp. Nh­ng viÖc hoµn thµnh xÊp xØ kÕ ho¹ch vµ t¨ng tr­ëng h¬n so víi n¨m 2003 ®· ghi nhËn sù nç lùc cña xÝ nghiÖp trong viÖc tæ chøc b¸n s¸t thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, cöa hµng vµ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o xÝ ngiÖp ®Ó xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh tæ chøc kinh doanh. 2.2 KÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô (BiÓu 02) BiÓu 02: KÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch n¨m 2004 20 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Líp 607

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản