Đề tài: Nghiên cứu định lượng đồng thời Adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin - A bằng phương pháp quang phổ cộng tính - HV Quân Y

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
62
lượt xem
11
download

Đề tài: Nghiên cứu định lượng đồng thời Adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin - A bằng phương pháp quang phổ cộng tính - HV Quân Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu định lượng đồng thời Adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin - A bằng phương pháp quang phổ cộng tính nhằm xây dựng biện pháp định lượng đồng thời Adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin - A bằng phương pháp quang phổ cộng tính; khảo sát độ lặp lại và độ đúng của phương pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu định lượng đồng thời Adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin - A bằng phương pháp quang phổ cộng tính - HV Quân Y

 1. bé quèc phßng Häc viÖn qu©n y ***** B¸o c¸o khãa luËn TN DS §¹i häc Nghiªn cøu ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch wisconsin - a b»ng ph¬ng ph¸p quang phæ céng tÝnh Ngêi híng dÉn: TS. Phan V¨n B×nh Thùc hiÖn: SV. NguyÔn Hång S¬n Dîc 7
 2. ®Æt vÊn ®Ò - Trong y häc hiÖn ®¹i ghÐp t¹ng lµ ph¬ng ph¸p ch÷a bÖnh h÷u hiÖu. - Dung dÞch Wisconsin V lµ dung dÞch ®Ó röa vµ b¶o qu¶n t¹ng ghÐp d¹ng Wisconsin. - Dung dÞch Wisconsin V ®îc ®ãng gãi thµnh 2 ®¬n vÞ thµnh phÈm riªng biÖt. -Trong dung dÞch Wisconsin A adenosin vµ allopurinol lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã hµm lîng nhá nhng cã vai trß quan träng.
 3. ®Æt vÊn ®Ò Chóng t«i chän ®Ò tµi: Nghiªn cøu ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch Wisconsin - A b»ng ph¬ng ph¸p quang phæ céng tÝnh ” víi môc tiªu sau : 1. X©y dùng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch Wisconsin - A b»ng ph¬ng ph¸p quang phæ céng tÝnh. 2. Kh¶o s¸t ®é lÆp l¹i vµ ®é ®óng cña ph¬ng ph¸p.
 4. I. Tæng quan 1.1.Thµnh phÇn & nång ®é c¸c chÊt trong dd Wisconsin - A. MgSO4 .7 H2O 0,63 g Adenosin 0,683 g Allopurinol 0,069 g Acid lactobionic 18,28 g Raffinose. 9,20 g Hydroxy ethyl starch: 25,50 g Kali hydroxyd võa ®ñ ®Õn pH = 7,0 Níc cÊt pha tiªm võa ®ñ 500ml
 5. 1.2. T¸c dông cña adenosin vµ allopurinol. Trong tÕ bµo c¬ tim, adenosin thÓ hiÖn ho¹t tÝnh sinh lý vµ dîc lý, tham gia vµo qu¸ tr×nh t¸i t¹o ATP. V× vËy adenosin ®îc sö dông lµm thuèc chèng lo¹n nhÞp vµ b¶o vÖ m¹ch vµnh trong bÖnh nhåi m¸u c¬ tim. Trong dung dÞch Wisconsin, adenosin cã t¸c dông phßng ngõa lo¹n nhÞp sau ghÐp, vµ lµ nguån dù tr÷ ®Ó t¸i t¹o n¨ng lîng. Allopurinol cã ho¹t tÝnh øc chÕ enzym xanthin oxydase, cã t¸c dông lµm gi¶m nång ®é acid uric trong dÞch néi tÕ bµo. Do vËy trong y häc allopurinol ®îc sö dông lµm thuèc ch÷a bÖnh gót Trong dung dÞch Wisconsin, allopurinol lµ chÊt chèng oxy ho¸, chèng acid uric, chèng ®éc, chèng peroxyd.
 6. 1.3.§Þnh lîng hçn hîp adenosin vµ allopurinol NguyÔn ChÝ Kiªn nghiªn cøu ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin & allopurinol trong dung dÞch Wisconsin – A b»ng ph¬ng ph¸p s¾c ký láng hiÖu n¨ng cao. 1.4.Ph¬ng ph¸p quang phæ céng tÝnh Do ®é hÊp thô cã tÝnh céng tÝnh nªn nÕu cã mét d dÞch hçn hîp gåm n chÊt th× ®é hÊp thô cña hçn hîp b»ng tæng ®é hÊp thô cña n dung dÞch tõng chÊt riªng rÏ cã cïng nång ®é nh trong hçn hîp. Trêng hîp ®¬n gi¶n nhÊt lµ hçn hîp gåm hai chÊt, ta cã : Ahh = A1 + A2 Chän hai bíc sãng 1,  2 vµ ®o ®é hÊp thô cña hçn hîp ë 2 bíc sãng ®ã T¹i 1: Ahh 1 = E1 1C1 + E2 1C2 ; T¹i 2: Ahh 2 = E1 2C1 + E2 2C2 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh trªn ta t×m ®îc: A1E22-A2E21 A2E11-A1E12 C1= x 100; C 2= x 100;   = E11E22 – E12E 21
 7. II. VËt liÖu & ph¬ng ph¸p nC 2.1. VËt liÖu nghiªn cøu. 2.1.1. Nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, dung m«i : - Adenosin ( C10H13N5O4 , ptl. = 267,2 ®¹t USP 24. - Allopurinol (C5H4N4O, ptl. = 136,1 ) ®¹t USP 24. 2.1.2. Dông cô, thiÕt bÞ : Quang phæ kÕ UV - VIS Cintra - 40 GBC corporation óc. 2.1.3. C¬ së thùc nghiÖm: 2.2. ®èi tîng nghiªn cøu: Ho¸ chÊt adenosin, allopurinol vµ dung dÞch Wisconsin - A
 8. 2.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 2.3.1.Kh¶o s¸t ¶nh hëng cña pH dung dÞch ®Õn phæ hÊp thô ¸nh s¸ng cña adenosin vµ allopurinol. Ghi phæ hÊp thô tõ bíc sãng 200 – 400nm c¸c dung dÞch adenosin vµ allopurinol cã pH tõ 6,0 ®Õn 8,0. So s¸nh phæ hÊp thô cña c¸c dung dÞch ®ã. Lùa chän pH thÝch hîp. 2.3.2. Kh¶o s¸t ¶nh hëng cña c¸c thµnh phÇn kh¸c trong dd Wisconsin - A ®èi víi ®é hÊp thô cña Adenosin vµ Allopurinol. Ghi phæ hÊp thô tõ bíc sãng 200 – 400nm c¸c dung dÞch Magnesi sulfat, Acid lactobionic, Raffinose, Hydroxyethyl starch, dung dÞch chuÈn hçn hîp adenosin vµ allopurinol, dung dÞch chuÈn hçn hîp cã thªm c¸c thµnh phÇn kh¸c. Xem xÐt phæ hÊp thô cña c¸c dung dÞch thµnh phÇn kh¸c trong dung dÞch Wisconsin – A. So s¸nh phæ hÊp thô cña hai hçn hîp.
 9. 2.3.3. Kh¶o s¸t, chän cÆp bíc sãng thÝch hîp ®Ó ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong d dÞch Wisconsin - A. Trªn c¬ së phæ UV cña adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch ®Öm phosphat pH = 7,0 chän 4 bíc sãng t¬ng øng víi cùc ®¹i hÊp thô cña adenosin vµ allopurinol lµ 205, 207, 250, 260nm. ®o ®é hÊp thô cña tÊt c¶ c¸c mÉu t¹i c¸c bíc sãng 205, 207, 250, 260nm. LÊy gi¸ trÞ ®é hÊp thô quang trung b×nh cña adenosin vµ allopurinol ë tõng bíc sãng… TÝnh nång ®é adenosin vµ allopurinol trong hçn hîp theo c«ng thøc : A1E22-A2E21 A2E11-A1E12 CAd= x 100; CAL= x 100;  = E11E22 – E12E 21  Chän cÆp bíc sãng thÝch hîp ®Ó ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol.
 10. 2.3.4. X©y dùng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch Wisconsin - A. 2.3.4.1. ®Ò xuÊt ph¬ng ph¸p. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ë c¸c môc 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ®Ó ®Ò xuÊt ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng ®ång thêi adenosin vµ allopurinol trong dung dÞch Wisconsin - A. 2.3.4.2. Kh¶o s¸t ¶nh hëng cña ®é lÖch tû lÖ nång ®é adenosin vµ allopurinol ®èi víi kÕt qu¶ ph©n tÝch. Pha 2 dung dÞch hçn hîp adenosin vµ allopurinol chuÈn cã ®é lÖch nång ®é lµ 11/0,9 & 9/1,1. ®Þnh lîng theo ph¬ng ph¸p ®· ®Ò xuÊt.
 11. 2.3.4.3. Kh¶o s¸t ®é lÆp l¹i cña ph¬ng ph¸p. ®é lÆp l¹i cña ph¬ng ph¸p ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®é lÖch chuÈn t- ¬ng ®èi cña 5 mÉu ®o trªn cïng 1 chai WA ( l« 20/10/04 ) vµ so s¸nh nång ®é trung b×nh t×m thÊy trªn mét chai kh¸c cïng l«, ®Þnh lîng vµo ngµy h«m sau. 2.3.4.4. Kh¶o s¸t ®é ®óng b»ng ph¬ng ph¸p thªm chuÈn. ®é ®óng cña ph¬ng ph¸p ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p thªm mét lîng chÝnh x¸c adenosin vµ allopurinol chuÈn vµo hai mÉu thö WA trong cïng l« 20/10/04 (®· ®îc x¸c ®Þnh hµm lîng adenosin & allopurinol ë môc kh¶o s¸t ®é lÆp l¹i ). ®¸nh gi¸ ®é ®óng dùa vµo ®é sai sè t¬ng ®èi.
 12. 2.4. Ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu. C¸c sè liÖu ®îc xö lý b»ng ph¬ng ph¸p to¸n thèng kª dïng trong y sinh häc. Th«ng qua c¸c ®Æc trng: Gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch chuÈn, ®é lÖch chuÈn t¬ng ®èi, t tÝnh to¸n ...
 13. III. KÕt qu¶ nghiªn cøu & bµn luËn 3.1. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ¶nh hëng cña pH ®Õn ®é hÊp thô quang phæ cña dung dÞch adenosin vµ allopurinol 3.1.1.§èi víi adenosin. 207  0.6 Abs 260 0.5  0.4 0.3 0.2 0.1  0.0 226 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.1. Phæ hÊp thô cña dung dÞch adenosin ë pH = 6,0.
 14. 207  0.6 Abs 260 0.5  0.4 0.3 0.2 0.1  0.0 226 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.2. Phæ hÊp thô cña dung dÞch adenosin ë pH = 6,5.
 15. 207  0.6 Abs 260 0.5  0.4 0.3 0.2 0.1  0.0 226 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.3. Phæ hÊp thô cña dung dÞch adenosin ë pH = 7,0.
 16. 207  0.6 Abs 260 0.5  0.4 0.3 0.2 0.1  0.0 226 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.4. Phæ hÊp thô cña dung dÞch adenosin ë pH = 7,5.
 17. 207  0.6 Abs 260 0.5  0.4 0.3 0.2 0.1  0.0 226 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.5. Phæ hÊp thô cña dung dÞch adenosin ë pH = 8,0.
 18. 3.1.2. §èi víi allopurinol 205 1.25  Abs 1.0 0.75 250  0.5 0.25  230 0.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.6. Phæ hÊp thô cña dung dÞch allopurinol ë pH = 6,0
 19. 205 1.25  Abs 1.0 0.75 250  0.5 0.25  230 0.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.7. Phæ hÊp thô cña dung dÞch allopurinol ë pH = 6,5
 20. 205 1.25  Abs 1.0 0.75 250  0.5 0.25  230 0.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm H×nh 3.8. Phæ hÊp thô cña dung dÞch allopurinol ë pH = 7,0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản