intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai "mô hình trường học mới Việt Nam" tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Codon_02 Codon_02 | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:32

0
155
lượt xem
16
download

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai "mô hình trường học mới Việt Nam" tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai "mô hình trường học mới Việt Nam" tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với mục tiêu khái quát các đặc điểm của “Mô hình trường học mới Việt Nam” về: Mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu hướng dẫn hoạt động học, phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học ở tiểu học;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai "mô hình trường học mới Việt Nam" tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT  ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI “MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI  VIỆT NAM” TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: T2014­03­40 Chủ nhiệm đề tài: ThS. GVC Mã Thanh Thủy
 2. Đà Nẵng, 12 ­ 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÁO CÁO TÓM TẮT  ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI “MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI  VIỆT NAM” TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: T2014­03­40   Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài               Chủ nhiệm đề tài          (ký, họ và tên, đóng dấu)                                   (ký, họ và tên) Mã Thanh Thủy
 3.                                                                                           Đà Nẵng, 12 – 2014 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1. ThS Bùi Văn Vân 2. ThS Lê Tử Tín 3. ThS Nguyễn thị Thúy Nga 4. ThS Nguyễn Phan Lâm Quyên ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Trường tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU (13 biểu đồ và 34 bảng thống kê) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HS:  Học sinh GV: Giáo viên PPDH: Phương pháp dạy học GD&ĐT: Giáo dục và đào tạo SHCM: Sinh hoạt chuyên môn CBQL: Cán bộ quản lí KT­ KN Kiến thức, kĩ năng DTTS Dân tộc thiểu số GDTH Giáo dục Tiểu học TLHDHDH Tài liệu hướng dẫn hoạt động học
 4. Mẫu D12. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp trường ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thông tin chung: ­ Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai “ Mô hình trường học mới  Việt Nam” tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. ­ Mã số: T2014­03­40 ­ Chủ nhiệm: ThS. GVC Mã Thanh thủy ­ Thành viên tham gia:  + ThS. GVC Bùi Văn Vân + ThS. GVC Lê Tử Tín + ThS. Nguyễn thị Thúy Nga + ThS Nguyễn Phan Lâm Quyên ­ Cơ quan chủ trì: Đại học sư phạm ­ Đại học Đà nẵng ­ Thời gian thực hiện: 12 tháng 2. Mục tiêu:  ­ Khái quát các đặc điểm của “Mô hình trường học mới Việt  Nam” về : Mục tiêu, Nội dung, chương trình, Tài liệu hướng dẫn hoạt  động học,  Phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, Kiểm tra,  đánh giá kết quả dạy học ở tiểu học. ­ Tìm hiểu thực tiễn của việc triển khai “Mô hình trường học  mới Việt Nam” ở trường Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng. ­ Đề xuất các giải pháp triển khai đại trà “Mô hình trường học  mới Việt Nam” ở huyện Hòa Vang: Cách thức tổ chức; kinh nghiệm  triển khai; xây dựng các chuyên đề giảng dạy cho SV ngành Sư phạm  Tiểu học, bồi dưỡng GV tiểu học ở huyện Hòa Vang về  dạy học các  môn Toán, Tiếng Việt, Tìm hiểu TN­XH, .. . Qua đó nhằm góp phần vào  việc nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu 
 5. học, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên  phổ thông  sau 2015 của trường Đại học sư phạm­ Đại học Đà Nẵng.    3. Tính mới và sáng tạo: ­ Đánh giá  thực tiễn triển khai “Mô hình trường học mới Việt  Nam” ở trường Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng về sinh  hoạt chuyên môn, phương pháp dạy và học, nguyện vọng của CBGV  của trường. Trên cơ sở đó  đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai  hiệu quả mô hình ở thành phố Đà Nẵng.  ­ Xây dựng 5 đề cương chi tiết chuyên đề để giảng dạy cho SV  ngành Sư phạm tiểu học và bồi dưỡng GV tiểu học ở huyện Hòa vang  về  dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Tìm hiểu TN­XH, PPDH tích  cực.. . Qua đó nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng  đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học.  4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn việc  triển khai Mô hình VNEN  ở trường Hòa Phú, huyện Hòa Vang nhóm tác giả đã đề xuất một số giải  pháp nhằm triển khai hiệu quả mô hình ở thành phố Đà Nẵng, xây dựng  nội dung một số đề cương chi tiết chuyên đề để giảng dạy cho sinh viên  ngành Giáo dục tiểu học và bồi dưỡng GV.        5. Tên sản phẩm:  + 02 Bài báo đăng tạp chí ở tạp chí, hội thảo chuyên ngành về đề  tài ở trong nước.        + 01 Đĩa CD Báo cáo Tổng kết đề  tài Khoa học và Công nghệ  cấp trường         + 01 Báo cáo toàn văn Tổng kết đề  tài Khoa học và Công nghệ  cấp trường 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả  năng áp dụng:  ­ Cung cấp hệ  thống các cơ  sở  lý luận và thực tiễn cho giảng   viên về  việc  triển khai Mô hình VNEN  ở  trường Hòa Phú, huyện Hòa   Vang nhằm rút ra những giải pháp nhằm triển khai hiệu quả  mô hình ở  thành phố Đà Nẵng.
 6.       ­ Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng nội dung chuyên đề  giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư  phạm, Đại học Đà Nẵng.              ­  Đề  tài xây dựng được hệ  thống tư  liệu tham khảo dùng cho   công tác triển khai đại trà mô hình trường học mới VNEN  ở thành phố  Đà Nẵng và trên phạm vi cả nước. 7. Hình ảnh, sơ đồ minh họa chính  Các bảng, biểu thể hiện kết quả điều tra.                                                                            Ngày        tháng        năm   Cơ quan Chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên, đóng dấu) (ký, họ và tên) Mã Thanh Thủy Mẫu D13. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 1. General information: Project   title:   An   Investigation   Into   The   Application   of   “A   New  Vietnamese School Structure” at Hoa Vang District, Danang City Code number: T2014­03­40 Project Leader: MA. Mã Thanh Thủy Coordinator: + MA. Bùi Văn Vân + MA. Lê Tử Tín + MA. Nguyễn thị Thúy Nga + MA. Nguyễn Phan Lâm Quyên  Implementing institution: University of Education – The University  of Danang Duration: from                1/2014  to 12/21014 2. Objective(s): ­ To generalize several features about its Objectives, Main Content,  Curriculumn, Guide Materials, Methods and Forms of Teaching, Testing  and Assessment for Primary Education. ­ To examine the practice of its application at Hoa Phu Primary  School, Hoa Vang District, Danang City
 7. ­   To   suggest   several   solutions   in   order   to   operate   “A   New  Vietnamese School Structure” all over Hoa Vang District, Danang City,  which   mainly   focus   on   Ways   of   Implementing,   Experiences,   Effective  Modules for Students of Elementary School Teacher Education, Hoa Vang  Districts’   Primary   School   Teacher   Training   in   Teaching   Maths,  Vietnamese, Science, etc.. These measures will definitely help develop and  specialize   pimary   teachers’   academic   professional   knowledge,   which  timely meet the requirements of teacher training of Danang University of  Education by the year 2015.    3. Creativeness and innovativeness: ­   Assess   the   implementation   in   practice   "model   new   schools  Vietnam" in the Phu Hoa, Hoa Vang District, Da Nang City of professional  activities, teaching and learning methods, CBGV aspirations of the school.  On that basis proposed some measures to effectively implement the model  in Danang. ­   Building   5   thematic   syllabi   for   teaching   elementary   student  studying pedagogy and training of primary teachers in Hoa Vang District of  teaching   Mathematics,   Vietnamese,   Learn   TN­XH,   PPDH   positive.   ..  Thereby contributing to improving the efficiency and quality of training  and retraining of teachers Primary. 4. Research results: Based on empirical research VNEN deployment model in the Phu  Hoa, Hoa Vang district authors have proposed a number of measures to  effectively implement the model in Danang, build some content detailed  outline   of   topics   to   teach   students   in   primary   education   and   teacher  training. 5.Products: ­ 02 magazine article published in journals, seminars on the subject  in the country. ­ 01 Final CD Report threads Science and Technology School ­   01  Summary   Report   full   text   threads   Science   and   Technology  School 6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability:
 8. ­ Provides the theoretical basis and practical for teachers on how to  implement the model VNEN in Phu Hoa, Hoa Vang district to draw the  solution to effectively implement the model in Danang. ­ The research results provide a basis for building thematic content  for   teaching   students   of   Primary   Education,   College   of   Education,  University of Da Nang.         ­   Subject   build   system   reference   materials   used   for   the   mass  deployment   model   VNEN   new   school   in   Da   Nang   city   and   across   the  country. 7. Pictures, diagrams illustrate the: The tables, the survey results show. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề  tài  ở  trong và  ngoài nước Mô hình EN được hình thành từ những năm 70 ­ 80 của thế kỉ XX.   Mô hình trường học mới khởi nguồn từ Côlômbia trong những năm 1995  ­ 2000 để dạy học trong những lớp ghép ở vùng miền núi khó khăn, theo  nguyên tắc lấy HS làm trung tâm. Dự  án Mô hình trường học mới tại   Việt Nam (Dự  án GPE­VNEN, Global Partnership for Education ­ Viet   Nam Escuela Nueva) là một Dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân  rộng một kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục   tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục Việt Nam. Các chuyên gia Dự án GPE ­ VNEN đã nghiên cứu xây dựng các tài  liệu để  triển khai Dự  án Mô hình trường học mới tại Việt Nam. Đặc   biệt là các Tài liệu Hướng dẫn hoạt động học giúp giáo viên và học sinh  
 9. dạy và học theo tinh thần của Dự án. Các tài liệu cung cấp nhiều thông  tin chi tiết về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh;   các thông tin về  học tập tích cực có sự  tham gia, hợp tác, phát triển kĩ  năng giao tiếp của học sinh…  Điều quan trọng hơn là giáo viên hiểu   được điều đó để giúp học sinh có kĩ năng tự học, phát triển các năng lực   của học sinh … Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả  của việc dạy học  ở  trường tiểu học.  Tuy nhiên, có thể  khẳng định chưa có nghiên cứu nào về  nghiên  cứu triển khai “Mô hình trường học mới Việt Nam”  ở huyện Hòa Vang,   thành phố Đà Nẵng. Hơn nữa, các tài liệu trên cũng chưa chỉ ra được các  cách để  hướng dẫn giáo viên, sinh viên hiểu rõ các   đặc trưng của mô   hình trường học mới, nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học,   kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập của học sinh tiểu học theo tinh thần   của Dự án. Vì vậy, đề  tài vẫn chứa đựng những hướng nghiên cứu mới   mẻ, là sự chuẩn bị cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông   của trường sư phạm sau 2015. Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu của các  công trình là tiền đề  lý luận để  tác giả  có thể  kế  thừa trong công trình  nghiên cứu của mình. 2. Tính cấp thiết ­ Mô hình VNEN là Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)   phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE) triển khai ở  các trường tiểu học trên toàn quốc từ  6/2012 đến 6/2015. Dự  án “ Mô  hình trường học mới Việt Nam VNEN” nhằm đổi mới phương pháp dạy 
 10. học, là cơ sở thực tiễn khoa học cho việc đổi mới căn bản toàn diện giáo   dục ở phổ thông.   ­ Để  đáp  ứng kịp thời nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng GV tiểu học   của Trường Đại học sư phạm ­ Đại học Đà Nẵng, việc nghiên cứu thực   tiễn triển khai mô hình này ở trường tiểu học Hòa Phú, trên cơ sở đó đề  xuất các giải pháp nhân rộng mô hình trường học mới, xây dựng các  chuyên đề giảng dạy cho SV ở trường sư phạm, bồi dưỡng GV tiểu học   là một việc làm hết sức cấp thiết. Đây cũng là bước khởi đầu của việc   xây dựng các chuyên đề  bồi dưỡng giáo viên phổ  thông  của các trường   sư phạm nhằm đáp ứng với “ Mô hình trường học mới VNEN” sau 2015.    3. Mục tiêu ­ Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của “Mô hình trường học mới  Việt Nam” về  : Mục tiêu, Nội dung, chương trình, Tài liệu hướng dẫn   hoạt động học, Phương pháp và các hình thức tổ  chức dạy học, Kiểm   tra, đánh giá kết quả  dạy học  ở  tiểu học và   Chiến lược tập huấn, bồi  dưỡng, đào tạo GV và cán bộ quản lí giáo dục. ­ Tìm hiểu thực tiễn của việc triển khai “Mô hình trường học mới  Việt Nam” ở trường Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng. ­ Đề xuất một số giải pháp triển khai đại trà “Mô hình trường học   mới Việt Nam” ở huyện Hòa Vang. ­ Xây dựng các chuyên đề  đào tạo và bồi dưỡng GV tiểu học về  dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Tìm hiểu TN­XH;  các chuyên đề về  phương pháp dạy học tích cực, các đặc trưng của mô hình trường học   mới, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học. Qua đó nhằm góp   phần vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo  viên Tiểu học, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng   giáo viên phổ thông  sau 2015 của trường Đại học sư phạm ­ Đại học Đà   Nẵng.    4. Cách tiếp cận         ­ Dưới góc độ tâm lý học và giáo dục học: Hướng tiếp cận này giúp  nhóm tác giả đánh giá được cơ sở lý luận, nghiên cứu các đặc điểm của   “Mô hình trường học mới”, nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu  đổi mới toàn diện nền Giáo dục nước nhà.
 11.          ­ Dưới góc độ lý luận và phương pháp giảng dạy:  Hướng tiếp cận  này cho phép nhóm tác giả  đánh giá được tầm quan trọng của việc xây  dựng các bài giảng, chuyên đề  bồi dưỡng GV và công tác đào tạo GV  tiểu học của Trường Đại học sư phạm . ́ ̣          ­ Tiêp cân trên phương diên so sanh đê đanh gia, đôi sanh:  ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ Để đánh  giá, so sánh nội dung, chương trình; phương pháp dạy học, hình thức tổ  chức dạy học;  kiểm tra,  đánh giá  kết quả  trong dạy học   ở  tiểu học  ( Giữa lí thuyết và thực tiễn, giữa CT tiểu học 2000 và “Mô hình trường   học mới VNEN” ) 5. Phương pháp nghiên cứu          ­ Nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu cơ sở về giáo dục học, nội dung  các môn học Toán, Tiếng Việt, Tìm hiểu Tự  nhiên Xã hội, chủ  trương,  chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà  Nẵng, Trường Đại học Sư  phạm về  đổi mới phương pháp giảng dạy,  phát huy tính tích cực của người học và các đặc điểm của “ Mô hình  trường học mới VNEN”.                    ­ Nghiên cứu thực tế:  Điều tra thực tiễn triển khai “ Mô hình  trường học mới VNEN” ở trường tiểu học Hòa Phú.                    ­  Hệ  thống các phương pháp liên ngành khác: Trong quá trình  nghiên cứu, nhóm tác giả  còn kết hợp với các phương pháp liên ngành   khác như: Phương pháp phân tích ­ tổng hợp; so sánh ­ đối chiếu; thống   kê ­ mô tả… 6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6.1. Đối tượng nghiên cứu   Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc bồi dưỡng GV tiểu học ở  huyện Hòa Vang 6.2. Phạm vi nghiên cứu ­ Về không gian nghiên cứu:  Nghiên cứu lí thuyết “ Mô hình trường học mới VNEN” .  Nghiên cứu triển khai “ Mô hình trường học mới VNEN”  ở huyện  Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ­ Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và  giải pháp để triển khai “ Mô hình trường học mới VNEN”  ở huyện Hòa  
 12. Vang. Nghiên cứu xây dựng các chuyên đề  đào tạo, bồi dưỡng GV tiểu   học.  7. Nội dung nghiên cứu  ­ Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của “Mô hình trường học mới  Việt Nam” về: Mục tiêu, Nội dung, chương trình, Tài liệu hướng dẫn  hoạt động học, Phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, Kiểm  tra, đánh giá kết quả dạy học ở tiểu học và Chiến lược tập huấn, bồi  dưỡng, đào tạo GV và cán bộ quản lí giáo dục. ­ Tìm hiểu thực tiễn của việc triển khai “Mô hình trường học mới  Việt Nam” ở trường Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng. ­ Đề xuất một số giải pháp triển khai đại trà “Mô hình trường học   mới Việt Nam” ở huyện Hòa Vang. ­ Xây dựng các chuyên đề  đào tạo và bồi dưỡng GV tiểu học về  dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Tìm hiểu TN­XH;  các chuyên đề về  PPDH tích cực, các đặc trưng của mô hình trường học mới, kiểm tra và   đánh giá kết quả  học tập  ở  tiểu học. Qua đó nhằm góp phần vào việc  nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GV Tiểu học, góp  phần đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng GV phổ thông  sau   2015 của trường Đại học sư phạm ­ Đại học Đà Nẵng.    8. Bố cục Chương 1. Nghiên cứu tổng quan  về “ Mô hình trường học mới VNEN”  1.1 Những vấn đề chung về chương trình giáo dục 1.2 Những điểm cơ bản có tính triết lí của mô hình VNEN Chương  2.  Thực tiễn của việc triển khai “ Mô hình trường học mới   VNEN” ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 2.1.Tìm   hiểu   thực   tiễn   triển   khai   “Mô   hình   trường   học   mới   VNEN” ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 2.2. Thực tiễn dạy học theo Mô hình trường học mới VNEN  ở  trường tiểu học Hòa Phú huyện Hòa Vang  2.3. Nhận xét chung về  thực tiễn triển khai Mô hình trường học  mới VNEN ở trường tiểu học Hòa Phú  Chương 3. Một số giải pháp triển khai đại trà  Mô hình VNEN  ở huyện  Hòa Vang, thành phố Đà nẵng 
 13. 3.1 Đối với công tác chỉ đạo của các cấp CBQL  3.2 Đối với cấp cơ sở 3.3 Trường Đại học sư  phạm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng,   tập huấn, tư vấn chuyên môn  3.4 Ý kiến đề xuất Kết luận và một vài ý kiến đề xuất Chương 1. Nghiên cứu tổng quan về “Mô hình trường học mới  VNEN” 1.1. Những vấn đề chung về chương trình giáo dục 1.1.1. Quan điểm đổi mới giáo dục 1.1.2. Quan niệm mô hình trường học mới a) Một số mô hình nhà trường gây được tiếng vang về tổ chức sư  phạm ở thế kỉ XX Mô hình nhà trường hiệu quả Mô hình nhà trường cộng đồng Mô hình nhà trường tích cực Mô hình EN (Escuela Nueva) b) Những vấn đề chung và cơ bản của mô hình trường học mới về  mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học, đánh giá  HS,   các mối quan hệ  giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, quản lí  giáo dục . 1.2. Những điểm cơ bản có tính triết lí của mô hình VNEN Điểm nổi bật của mô hình này chính là đổi mới các hoạt động sư  phạm,   đó   là   hệ   thống   tài   liệu   dạy   học,   đổi   mới   phương   pháp   học,  phương pháp giáo dục HS.  1.2.1. Tính triết lí của Mô hình VNEN  a) Tính triết lí của Mô hình VNEN được thể hiện qua những nội dung có  ý nghĩa bản chất của các yếu tố sau đây: Chiến lược của mô hình VNEN: Quan điểm lấy HS làm trung tâm  trong quá trình hoạt động học tập. HS là chủ  thể  của quá trình nhận   thức. Các chủ  thể  của mô hình VNEN là: HS và gia đình (cộng đồng).   Các chủ thể này luôn gắn kết và tương tác hai chiều với nhau. Các đặc trưng cơ bản của mô hình VNEN gồm:
 14. ­ Tài liệu Hướng dẫn học và tài liệu Hướng dẫn hoạt động; ­ Đặc điểm về PPDH và hình thức tổ chức dạy học; ­ Đặc điểm về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; ­   Đổi   mới   tăng   cường   SHCM   cụm   trường   và   nghiên   cứu   điều  chỉnh tài liệu hướng dẫn; ­ Chiến lược tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo GV và cán bộ  quản lí   giáo dục. b) Đối chiếu Chương trình giáo dục phổ  thông, mô hình VNEN và mô   hình nhà trường truyền thống về  Mục tiêu, Nội dung, Phương pháp và  hình thức tổ chức dạy học, Đánh giá. 1.2.2. Một số đặc điểm của mô hình trường học mới VNEN Mô   hình   “Trường   Tiểu   học   mới   Việt   Nam”  (Việt   Nam   Escula  Nueva­VNEN) thuộc Dự  án GPE­VNEN. Mô hình được thực hiện bằng  nguồn kinh phí của Quỹ  Giáo dục toàn cầu, được Bộ  Giáo dục và Đào   tạo triển khai thực hiện thí điểm từ  năm học 2011­2012 tại 23 trường  tiểu học của 23 tỉnh, thành và tiếp tục thực hiện thí điểm vào năm học   2012­2013 ở 1.447 trường tiểu học của 63 tỉnh, thành trong cả nước.  Năm  học 2013­2014, cả nước có 20 tỉnh/thành phố với 257 trường tiểu học áp  dụng mô hình trên tinh thần tự nguyện. Có ba nhóm ưu tiên: Nhóm 1: 20 tỉnh ­ 1143 trường (Hỗ trợ toàn bộ); Nhóm 2: 21 tỉnh ­ 282 trường (Hỗ trợ tài liệu và bồi dưỡng GV); Nhóm 3: 22 tỉnh ­ 22 trường (Hỗ trợ tài liệu mẫu). 1.2.2.1. Tài liệu Hướng dẫn học và tài liệu Hướng dẫn hoạt động  giáo dục Theo mô hình này, các môn học chính sẽ  là Toán, Tiếng Việt và  các môn học về  Tự  nhiên, Xã hội. Các môn học khác chuyển thành các  hoạt động giáo dục. Tài liệu giảng dạy cho HS là tài liệu hướng dẫn học  tập, xây dựng trên cơ  sở  bám sát chương trình nội dung sách giáo khoa  hiện hành cũng như chuẩn kiến thức, kỹ năng nhưng được biên soạn lại,  sắp xếp theo phương thức “ba trong một”.  a) Một số nguyên tắc của tài liệu b) Mô hình cấu trúc bài học
 15. Trong việc thiết kế nội dung dạy học của mô hình VNEN, một bài  học đều được thiết kế  có ba hoạt động: hoạt động cơ  bản, hoạt động   thực hành, hoạt động ứng dụng. 1.2.2.2. Đặc điểm về phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy  học a) Đặc điểm về phương pháp dạy học Một trong những đặc điểm của “Mô hình trường học mới” là sự  chuyển đổi hình thức giảng dạy truyền thụ từ phía GV sang việc tự học   của HS.   b) Đặc điểm về hình thức tổ chức dạy học Về tổ chức và quản lí lớp học: Cách tổ chức lớp học theo phương   pháp lấy HS làm trung tâm, HS học theo nhóm nhỏ, tức là HS tự giác, tự  quản, tự trọng, tự tin, tự học, tự đánh giá và hợp tác.  Hỗ trợ cho việc tổ chức dạy học theo nhóm là việc thành lập Hội   đồng tự quản HS, việc bố trí các loại “góc” và cách kê bàn ghế trong lớp. Hội đồng tự quản HS là hội đồng do các em HS tự bầu, tự tổ chức  và thực hiện. Hội đồng tự quản thành lập vì HS, cho HS và bởi HS. GV   thực hiện vai trò là người giám sát, hỗ trợ.  c) Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 1.2.2.3. Đặc điểm về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập a) Mục đích của việc kiểm tra đánh giá Mục đích của việc kiểm tra  đánh giá trước hết nhằm nâng cao  chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục trong nhà trường. Việc kiểm   tra và đánh giá kết quả học tập căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và   yêu cầu về thái độ của từng môn học, của từng khối lớp; phối hợp giữa   đánh giá thường xuyên và định kì, giữa đánh giá của GV và tự  đánh giá   của HS, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng   đồng.  b) Các hình thức đánh giá  c) Đổi mới kiểm tra đánh giá Đổi mới việc đánh giá gồm: “Đánh giá quá trình”, “Đánh giá năng  lực” và “Tự đánh giá”. 
 16. 1.2.2.4. Đổi mới tăng cường sinh hoạt chuyên môn cụm trường và  nghiên cứu điều chỉnh tài liệu hướng dẫn Đổi   mới   tăng   cường   SHCM   cụm   trường   là   yêu   cầu   cấp   thiết  nhằm tăng cường năng lực cho GV và cán bộ quản lí giáo dục, đáp ứng   các yêu cầu tổ chức giảng dạy, giáo dục và đánh giá HS theo mô hình.  1.2.2.5 Chiến lược tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo GV và cán bộ quản  lí giáo dục Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo GV và cán bộ quản lí giáo dục là   một phần quan trọng của mô hình VNEN, có tính chiến lược lâu dài. Nó  không thể  chỉ  bó hẹp trong giai đoạn thực hiện Dự  án GPE­VNEN hay   thực hiện mô hình VNEN. Chương 2. Thực tiễn triển khai “Mô hình trường học mới VNEN”  ở trường tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 2.1. Thực tiễn triển khai “Mô hình trường học mới VNEN” ở  trường tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang  2.1.1. Khái quát về trường tiểu học Hòa Phú  Trường   Tiểu   học   Hòa   Phú   nằm   ở   cánh   tây   Huyện   Hòa   Vang,  Thành phố  Đà Nẵng, được thành lập vào 9/1997. Trường Tiểu học Hòa  Phú có 3 điểm trường: Điểm trường chính đặt tại Thôn Hòa Thọ, hai  điểm trường lẻ  đặt tại thôn Hội Phước và thôn Phú Túc. Trường Tiểu  học Hòa Phú được Bộ  giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận trường  đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 5 năm 2008. Việc triển khai mô hình VNEN tại nhiều địa phương đã đạt được  những kết quả  nhất định, đáp  ứng được yêu cầu đổi mới đồng bộ  về  hình thức tổ chức, phương pháp và đánh giá giáo dục, tạo được sự đồng   thuận và sự tin tưởng của chính quyền địa phương, GV và cha mẹ, phụ  huynh HS.  Riêng tại thành phố  Đà Nẵng, mô hình này được triển khai thực  hiện đầu tiên tại trường Tiểu học Hoà Phú (xã Hoà Phú, huyện Hoà  Vang) từ  năm học 2012­2013. Hòa Phú là trường thuộc nhóm  ưu tiên 3  của Dự án. Như vậy, Hòa Vang chỉ có 01 điểm trường chính tham gia Dự  án VNEN. 
 17. 2.1.2. Thực tiễn triển khai “Mô hình trường học mới VNEN” ở  trường tiểu học Hòa Phú a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch b) Công tác tài chính, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị dạy học c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn  d) Công tác sinh hoạt chuyên môn trong trường e) Đánh giá HS, chất lượng giáo dục Theo báo cáo của trường Hòa Phú,   kết qủa học tập của HS đạt  được như sau: Bảng 1: Chất lượng HS khối lớp 2, 3 năm học 2012­2013 Học   Hạnh kiểm Lớp TS HS lực Giỏi(%) Khá(%) TB(%) Thi  Đạt (%) Chưa   lại   đạt (%) 2 67 26(38,8) 23(34,3) 18(26,9) 0 67 (100) 0 3 69 25(36,8) 26(37,7) 18(26,1) 0 69 (100) 0 TC 136 51(37,5) 49(36,0) 36(26,5) 0 136 100) 0 Bảng 2: Chất lượng HS khối lớp 2, 3,4 năm học 2013­2014 (Tính cả HS khuyết tật) Lớp TS Chất lượng giáo dục HS Xu Tiê TB Y ất  n  sắc tiến SL % SL % SL % SL % Hai 64 24 37.7 30 46.9 10 15.6 0 0 Ba 67 30 44.8 25 37.3 12 17.9 0 0 Bốn 68 26 38.2 22 32.4 20 29.4 0 0 TC 199 80 40.2 77 38.7 42 21.1 0 0
 18. g) Công tác tuyên truyền, vận  động các lực lượng xã hội cùng  tham gia h) Tổ chức và quản lý lớp học i) Phương pháp dạy, phương pháp học 2.2. Thực tiễn dạy học theo Mô hình trường học mới VNEN ở  trường tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang 2.2.1. Thực tiễn công tác SHCM và quá trình hướng dẫn hoạt động  học theo “Mô hình trường học mới VNEN” a) Mục đích điều tra b) Đối tượng điều tra c) Nội dung điều tra d) Phương pháp điều tra e) Kết quả điều tra được thể hiện qua 13 biểu đồ và 34 bảng thống kê 2.2.1.1. Công tác sinh hoạt chuyên môn Bảng: Những nội dung chủ yếu được thảo luận, phân tích trong  SHCM Mức độ Nội dung SHCM Thường  Đôi khi Không  xuyên (%) bao giờ  (%) (%) Về quá trình HS tham gia hoạt động học tập 64,71 29,41 5,88 Kinh nghiệm quan sát HS và đưa ra nhận xét  70,59 29,41 0 HS học như thế nào? Trao đổi kinh nghiệm  kiểm tra,  đánh giá  quá  82,35 17,65 0 trình học tập và ghi chép kết quả đánh giá HS. Trao đổi những khó khăn gặp phải trong quá  52,94 35,29 11,76 trình thực hiện. Nội dung và PPDH có phù hợp không? 70,59 23,53 5,88 HS có hứng thú học tập không? 17,65 47,06 35,29 HS có tự tin hơn trong học tập không? 17,65 52,94 29,41
 19. HS có tiến bộ không? 100 0 0 Những kĩ năng cần chú ý để  giúp HS học tập   70,59 23,53 5,88 tốt Phát triển khả năng và năng lực học tập của HS 47,06 35,29 17,65 Điều chỉnh cách dạy và học 100 0 0 Thảo luận các bài sắp dạy trong tài liệu 100 0 0 Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ  82,35 11,76 5,88 trợ cho hoạt động tự quản của HS SHCM theo chủ đề 17,65 47,06 35,29 Do điều kiện mô hình chỉ  triển khai tại một trường nên việc tổ  chức SHCM cũng chỉ diễn ra tại trường, việc học hỏi kinh nghiệm thông  qua SHCM còn hạn chế. Biểu đồ : Trưng cầu ý kiến về sự cần thiết trong công tác chỉ đạo  triển khai của CBQL Biểu đồ : Nguyện vọng của GV đối với sự chỉ đạo của đội ngũ  CBQL Biểu đồ : Nhiệm vụ của Trường sư phạm trong việc triển khai dự  án GPE­ VNEN 2.2.1.2. Quá trình hướng dẫn hoạt động học các môn học về tự nhiên   và xã hội 2.2.1.3. Quá trình hướng dẫn hoạt động học môn Toán 2.2.1.4. Quá trình hướng dẫn hoạt động học môn Tiếng Việt Điều tra khó khăn của GV khi hướng dẫn hoạt động học các môn  học theo mô hình VNEN và nguyên nhân của những khó khăn đó
 20. 2.2.2.Thực tiễn quá trình học tập của học sinh theo Mô hình trường  học mới VNEN a) Mục đích điều tra b) Đối tượng điều tra c) Nội dung điều tra d) Phương pháp điều tra e) Kết quả điều tra  2.2.2.1. Quá trình học tập các môn học về Tự nhiên và Xã hội  2.2.2.2. Quá trình học tập môn Toán 2.2.2.3. Quá trình học tập môn Tiếng Việt Căn cứ  vào tất cả  những kết quả  thu được  ở  trên, chúng tôi   có một số kết luận chung như sau: Kết quả các phiếu điều tra đã đạt được mục tiêu, yêu cầu điều tra   đặt ra. HS và GV đều cảm thấy hứng thú khi được dạy và học theo mô   hình trường học mới VNEN. GV đã gặp những khó khăn và thuận lợi nhất định trong quá trình  dạy học các môn học theo mô hình trường học mới VNEN. Việc giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN thể hiện tính  khả  thi rõ rệt: Thay đổi được thói quen cũ của HS chỉ  nghe và ghi nhớ  một cách thụ động. Khi học theo mô hình này, HS đã chủ động hơn trong  quá trình chiếm lĩnh kiến thức, GV chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn,   gợi mở các vấn đề. Vì vậy, mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả  giảng dạy, giúp HS lĩnh hội kiến thức một cách dễ  dàng hơn, phát huy   năng lực học tập của HS. Bên cạnh đó, cách biên soạn tài liệu hướng  dẫn học, việc đổi mới tổ  chức và quản lí lớp, việc đổi mới SHCM đã  giúp nhà trường khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả việc dạy   và học. 2.3. Nhận xét chung về thực tiễn triển khai Mô hình trường học  mới VNEN ở trường tiểu học Hòa Phú Khi triển khai Mô hình Trường học mới tại Hòa Phú huyện Hòa   Vang, chúng tôi nhận thấy giữa mục tiêu và thực tế  triển khai còn có   khoảng  cách  nhất   định.   Việc  chuyển  đổi  mô  hình nhà   trường  truyền  thống sang mô hình nhà trường kiểu mới cần có sự  vận hành đồng đều 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2