intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế

Chia sẻ: Dinhhai Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:58

1.095
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày khái niệm - tính chất - biểu hiện nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; các đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu của việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế

 1. NHÓM 4
 2. PHẦN 1:  PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA  ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN  HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN  SẮC DÂN TỘC
 3. MỤC LỤC 1. Khái quát 2.  Đặc tr ưng  CONCLUSION 3. Chức năng 4. Xây dựng 5. Mục Tiêu 
 4. I.  Khái  quát  về  nền  văn  hóa  tiên  tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 5. KHÁI NIỆM­TÍNH CHẤT­ BIỂU HIỆN Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 6. Yêu nước  và tiến bộ  Giá  trị  bền  vững, tinh hoa  của  dân tộc 
 7. Nề n Hình thức  Nền văn hóa  Trình độ cao,  văn hóa  biều hiện và  thể hiện  hiện đại  yêu nước phương tiện  tính nhân  cùng   và truyền tải  văn và  khu vực và   tiến bộ nội dung tiến  dân chủ quốc tế bộ TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN CỦA VĂN  HÓA 
 8. Nền văn hóa tiên tiến  Nền  văn  hóa  mang  tinh  thần  dân  chủ  ,  là  tiền  đề  quan  trọng  cho  sự  phát triển văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển   Nền  văn  hóa  mang  tính  nhân  văn,  nhân  đạo  sâu  sắc,  phản  ánh  mối  quan  hệ  hài  hòa  giữa  con  người và con người, giữa  con người với tự nhiên
 9. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân  tộc Nền văn hóa mang đầy đủ các nội dung về yếu tố dân tộc, dân chủ, nhân văn  và hiện đại. Bảo vệ bản  sắc  dân  tộc  của  văn hóa 
 10. BIỂU HIỆN CỤ THỂ CỦA NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM  ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Tính nhân Tính Tính  Tính dân  văn hiện chủ dân đại  tộc 
 11. II. Các đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 12. 1. Văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa sắc thái văn hóa tộc 
 13. 2, Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thời kì đổi mới .
 14. . - Chủ nghĩa Mác ­ Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh  - Tính nhân văn : hướng tới đấu tranh, giải phóng  cho con người - Tính dân chủ : XHCN gắn liền với chế độ chính trị  ­ xã hội tiến bộ “của dân, do dân và vì dân”:  ­    Mang tính hiện đại, cập nhật với thành tựu văn hóa chung của khu vực và cộng đồng quốc tế
 15. III. Quan điểm của Đảng về xây dựng nền  văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 16. 3.1 Quá trình đổi mới tư duy  và phát triển nền văn hóa 
 17. 3.2 Quan điểm của Đảng về xây dựng nền  văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2