Đề tài: “Quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
49
lượt xem
12
download

Đề tài: “Quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu, một môi trường giao lưu kinh tế quốc tế lành mạnh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng một vai trò rất quan trọng, sẽ là những yếu tố quyết định sự thành bại của các Công ty cũng như các quốc gia trên thị trường thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ”

 1. Đề tài: “Quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh toµn cÇu, mét m«i tr­êng giao l­u kinh tÕ quèc tÕ lµnh m¹nh, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ãng mét vai trß rÊt quan träng, sÏ lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c C«ng ty còng nh­ c¸c quèc gia trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu n­íc c«ng nghiÖp trªn thÕ giíi ®Æc chøng minh mét thùc tÕ: qu¶n lý chÊt l­îng tèt lu«n lu«n dÉn ®Õn hai hÖ qu¶ tù nhiªn lµ gi¶m chi phÝ, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. V× vËy, vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng ngµy nay kh«ng chØ ®Æt ra ë cÊp ®é C«ng ty, mµ cßn lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cã tÇm chiÕn l­îc quan träng trong nh÷ng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia vµ khu vùc. ChÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng lµ mét ®iÓm yÕu kÐo dµi trong nÒn kinh tÕ n­íc ta tr­íc nh÷ng n¨m 80, s¶n phÈm thêi kú nµy chñ yÕu ®­îc s¶n xuÊt ra theo yªu cÇu cña nhµ n­íc, s¶n phÈm víi chÊt l­îng kh«ng cao nh­ng vÉn tiªu thô ®­îc ngay do thêi kú nµy nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc th× vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc ®Ò cËp quan t©m chó träng h¬n. C¸c nhµ s¶n xuÊt cïng kh¸ch hµng ®Òu quan t©m ®Õn chÊt l­îng. C¸c nhµ s¶n xuÊt nhËn thøc ®­îc r»ng sù tån t¹i cña c«ng ty phô thuéc vµo chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. Do vËy chÊt l­îng lµ môc tiªu chÝnh quan träng nhÊt ®èi víi C«ng ty ph¶i ®¹t ®­îc. S¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cung cÊp cho kh¸ch hµng ®iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Nh­ chóng ta ®· biÕt kh¸ch hµng lµ ng­êi
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nu«i sèng doanh nghiÖp b»ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp. Mµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp muèn ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× ph¶i phï hîp víi môc ®Ých cña ng­êi tiªu dïng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña x· héi hay chÝnh lµ ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå lµ mét trong nh÷ng C«ng ty dÉn ®Çu trong ngµnh x©y dùng ë Hµ Néi. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé lµnh nghÒ, víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cïng víi sù qu¶n lý chÆt chÏ vµ hîp lý. Do vËy, C«ng ty cã mét vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng quèc tÕ. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®· xuÊt khÈu sang mét sè n­íc trªn thÕ giíi. §iÒu nµy cho chóng ta thÊy vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc nhËn thøc ®óng ®¾n, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty. §Æc biÖt hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng ISO 9002 ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn, so víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc còng nh­ xuÊt khÈu, chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty cÇn ph¶i ®­îc n©ng cao h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®iÒu ®ã vµ nã lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc cña C«ng ty. NhËn thøc râ ®­îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, t«i xin chän ®Ò tµi: §Ò tµi nµy gåm: PhÇn I- VÊn ®Ò chung vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng cña doanh nghiÖp. PhÇn II- Thùc trang t×nh h×nh qu¶n lý chÊt l­îng ë c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå PhÇn III- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý chÊt l­îng ë c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I- VÊn ®Ò chung vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng cña doanh nghiÖp. 1- Quan ®iÓm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.1- Kh¸i niÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: Trªn thÕ giíi, chÊt l­îng lµ thuËt ng÷ ®­îc nh¾c ®Õn tõ rÊt l©u, lÜnh vùc nµy cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau, c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vµ sù thèng nhÊt ch­a cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× nhËn thøc vÒ chÊt l­îng còng thay ®æi. LÜnh vùc chÊt l­îng ë n­íc ta lóc nµy cßn kh¸ míi mÎ, do vËy ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l­îng ë n­íc ta ch­a cã ai ®Þnh nghÜa ®­îc vµ chØ hiÓu theo c¸c ®Þnh nghÜa trªn thÕ giíi. Tr­íc hÕt ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l­îng ®­îc dùa trªn quan ®iÓm triÕt häc. ChÊt l­îng lµ sù ®¹t ®Õn sù hoµn h¶o, tuyÖt ®èi. ChÊt l­îng lµ c¸i gÝ ®ã mang tÝnh chÊt trõu t­îng, mäi ng­êi chØ nghe thÊy ®· c¶m thÊy s¶n phÈm ®¹t ®Õn sù hoµn h¶o, s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra ®· ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ nã cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh n¨ng, t¸c dông. Nh­ng c¸c nhµ khoa häc tiªn tiÕn trong lÜnh vùc chÊt l­îng sau nµy cho r»ng ®Þnh nghÜa nµy kh¶ n¨ng ¸p dông kh«ng cao, kh«ng l¾m b¾t mét c¸ch cô thÓ vµ dùa trªn quan ®iÓm kinh doanh kh«ng phï hîp. Quan ®iÓm thø hai, ®Þnh nghÜa ®­îc xuÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm. Walte.A. Shewart- mét nhµ qu¶n lý ng­êi Mü lµ ng­êi khëi x­íng vµ ®¹i diÖn cho quan ®iÓm nµy. ¤ng cho r»ng : ChÊt l­îng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ mét tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm ph¶n ¸nh c¸c gi¸ trÞ sö dông cña nã. §Þnh nghÜa nµy coi chÊt l­îng lµ mét vÊn ®Ò cô thÓ cã thÓ ®o ®Õm ®­îc. Theo quan ®iÓm nµy, ng­êi kinh doanh sÏ cè g¾ng ®­a ra cµng nhiÒu ®Æc tÝnh s¶n phÈm cµng tèt. Cµng nhiÒu ®Æc tÝnh s¶n phÈm th×
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng lµ sù ph¶n ¸nh sè l­îng tån t¹i c¸c ®Æc tÝnh trong s¶n phÈm. ChÊt l­îng cao – chi phÝ cao. Tuy nhiªn, theo quan ®iÓm nµy c¸c nhµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®· t¸ch khái nhu cÇu cña kh¸ch hµng , kh«ng tÝnh ®Õn sù thÝch nghi kh¸c nhau vÒ së thÝch cña tõng ng­êi. Quan ®iÓm ba, chÊt l­îng ®­îc xuÊt ph¸t tõ ng­êi s¶n xuÊt:ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ sù ®¹t ®­îc vµ tu©n thñ ®óng nh÷ng tiªu chuÈn , yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt ®· ®­îc thiÕt kÕ tõ tr­íc. Theo quan ®iÓm nµy, c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn vµ s¶n xuÊt theo ®óng c¸c tiªu chuÈn ®ã ®ång thêi thÊy râ c¸c chØ tiªu nµo kh«ng phï hîp dùa vµo c¸c c«ng cô thèng kª. Tuy nhiªn, quan ®iÓm nµy nã sÏ kh«ng phï hîp, s¶n phÈm kh«ng xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng lu«n lu«n thay ®æi do ®ã chÊt l­îng ngµy cµng l¹c hËu so víi yªu cÇu ®ã, ®ßi hái ng­êi qu¶n ký ph¶i l¾m b¾t rÊt nhanh sù thay ®æi cña thÞ tr­êng kh¸ch hµng. Trong nh÷ng n¨m ‘20 ë c¸c n­íc ®· xuÊt hiÖn mét sè nhãm quan niÖm míi vÒ chÊt l­îng, kh«ng tiÕp cËn lÜnh vùc chÊt l­îng trong kh«ng gian hÑp, kh«ng chØ tËp trung vµo yÕu tè bªn trong mµ ph¶i tiÕp cËn lÜnh vùc chÊt l­îng dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ý t­ëng cña nhµ s¶n xuÊt vµ sù c¶i tiÕn liªn tôc...ChÊt l­îng s¶n phÈm sÏ kh«ng tôt hËu. Do ®ã, ®Þnh nghÜa chÊt l­îng ®­îc xuÊt ph¸t tõ ng­êi tiªu dïng: ChÊt l­îng lµ sù phï hîp yªu cÇu vµ môc ®Ých cña ng­êi tiªu dïng. Theo quan niÖm nµy, chÊt l­îng ®­îc xuÊt ph¸t tõ ng­êi tiªu dïng, nã g¾n liÒn víi tiªu dïng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸, kh¶ n¨ng tiªu thô cao h¬n. Tuy nhiªn, ®Þnh nghÜa nµy mang tÝnh chÊt trõu t­îng, khã cã sù phï hîp nhÊt ®Þnh vµ chØ sö dông míi biÕt phï hîp vµ chÊt l­îng s¶n phÈm l¹i ®i sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Þnh nghÜa chÊt l­îng xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ chi phÝ- lîi Ých: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ tho¶ m·n ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo quan ®iÓm nµy chÊt l­îng s¶n phÈm dùa vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi tiªu dïng, ng­êi tiªu dïng thanh to¸n ®­îc lµ s¶n phÈm ®ã ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao. §Þnh nghÜa chÊt l­îng xuÊt ph¸t tõ c¹nh tranh: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ t¹o ra c¸c ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng cã ®­îc. Theo quan ®iÓm nµy chÊt l­îng s¶n phÈm dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña m×nh kh¸c víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cã mét c¸i g× kh¸c biÖt víi ®èi thñ, ®Æc ®iÓm nµy míi vµ cã tÝnh n¨ng sö dông tèt h¬n. §Þnh nghÜa chÊt l­îng xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ sù tho¶ m·n vµ v­ît sù mong ®îi cña kh¸ch hµng. Theo quan niÖm nµy, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc dùa vµo c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ nhµ thiÕt kÕ sÏ t¹o ra nh÷ng c¸c ®Æc tÝnh cho s¶n phÈm cña m×nh mµ kh¸ch hµng khi sö dông míi biÕt ®­îc c¸c ®Æc tÝnh tèt h¬n. Ngoµi ra, ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l­îng ®­îc c¸c chuyªn gia hµng ®Çu ®Þnh nghÜa nh­ sau: ChÊt l­îng lµ sù phï hîp víi sö dông, víi c«ng dông. ( Juran). ChÊt l­îng lµ sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu hay ®Æc tÝnh nhÊt ®Þnh. ( Crosby). ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, c«ng nghÖ vµ vËn hµnh cña s¶n phÈm, nhê chóng mµ s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng khi sö dông s¶n phÈm. ( Feigenbaum). ChÊt l­îng lµ sù phï hîp víi môc ®Ých, ý ®Þnh. ( TCQG australia).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2- §Æc ®iÓm cña chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - ChÊt l­îng ®­îc ®o b»ng sù tho¶ m·n nhu cÇu. NÕu mét s¶n phÈm v× lý do nµo ®ã. NÕu mét s¶n phÈm v× lý do nµo ®ã mµ ®­îc nhu cÇu chÊp nhËn th× ph¶i coi lµ chÊt l­îng kÐm cho dï c«ng nghÖ chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®ã cã thÓ rÊt hiÖn ®¹i. §©y lµ kÕt luËn then chèt vµ lµ c¬ b¶n ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt x¸c ®Þnh ra chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. - Do chÊt l­îng ®­îc ®o bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu, nhu cÇu lu«n lu«n biÕn ®éng qua thêi gian, kh«ng gian vµ ®iÒu kiÖn lÞch sö cho nªn chÊt l­îng lu«n lµ yÕu tè ®éng. Do vËy, c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m ®Õn sù thay ®æi nµy, t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu. §ång thêi t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c biÖt so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. - Khi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña mét ®èi t­îng ph¶i xÐt vµ chØ xÐt mét ®Æc tÝnh cña ®èi t­îng cã liªn quan t¬Ý sù tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cô thÓ. - Nhu cÇu cã thÓ ®­îc c«ng bè râ rµng d­íi d¹ng c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, nh­ng còng cã nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ miªu t¶ râ rµng, ng­êi sö dông chØ cã thÓ c¶m nhËn chóng hoÆc cã khi chØ ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh sö dông. - ChÊt l­îng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ cña mét s¶n phÈm hµng ho¸ nh­ ta vÉn hiÓu hµng ngµy mµ chÊt l­îng cßn ¸p dông cho mäi ®èi t­îng, ®ã cã thÓ lµ mét s¶n phÈm hay mét ho¹t ®éng, mét qu¸ tr×nh, mét doang nghiÖp hay mét con ng­êi. Kh¸i niÖm chÊt l­îng trªn ®©y ®­îc gäi lµ chÊt l­îng theo nghÜa hÑp. Râ rµng khi nãi ®Õn chÊt l­îng chóng ta kh«ng thÓ bá qua yÕu tè gi¸ c¶ vµ dÞch vô sau khi b¸n. §ã lµ nh÷ng yÕu tè mµ kh¸ch hµng nµo còng quan t©m sau
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khi thÊy s¶n phÈm cña hä ®Þnh mua tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. Ngoµi ra vÊn ®Ò giao hµng ®óng lóc, ®óng thêi h¹n còng lµ yÕu tè v« cïng quan träng trong s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, nhÊt lµ khi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt “ võa ®óng lóc ”, “kh«ng kho” ®ang ®­îc thÞnh hµnh t¹i c¸c C«ng ty hµng ®Çu. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ®· h×nh thµnh kh¸i niÖm chÊt l­îng tæng hîp ra ®êi. 1.3- C¸c lo¹i chÊt l­îng s¶n phÈm. T¹o ra mét s¶n phÈm cã chÊt l­îng th× cã rÊt nhiÒu lo¹i chÊt l­îng h×nh thµnh lªn nã. Do ®ã, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c lo¹i chÊt l­îng sau: - ChÊt l­îng thiÕt kÕ: Lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm ®­îc ph¸c ho¹ th«ng qua v¨n b¶n trªn c¬ së nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. §ång thêi so s¸nh víi c¸c chØ tiªu chÊt l­îng c¸c mÆt hµng t­¬ng tù cïng lo¹i cña nhiÒu h·ng, nhiÒu C«ng ty trong vµ ngoµi n­íc. - ChÊt l­îng chuÈn: Lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu ®Æc tr­ng cña cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn. ChÊt l­îng chuÈn dùa trªn c¬ së chÊt l­îng nghiªn cøu thiÕt kÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, doanh nghiÖp chØ ®­îc ®iÒu chØnh vµ xÐt duyÖt. - ChÊt l­îng thùc: Lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t ®­îc do c¸c yÕu tè nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n viªn vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ...chi phèi. - ChÊt l­îng cho phÐp: Lµ møc ®é cho phÐp vÒ ®é lÖch c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña s¶n phÈm gi÷a chÊt l­îng thùc víi chÊt l­îng chuÈn.ChÊt l­îng cho phÐp phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuÊt, tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña doanh nghiÖp - ChÊt l­îng tèi ­u: Lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t møc ®é hîp lý nhÊt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi nhÊt ®Þnh. Hay nãi c¸ch kh¸c, s¶n phÈm hµng ho¸ ®¹t møc chÊt l­îng tèi ­u alf c¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phÈm tho¶ m·nnhu cÇu ng­êi tiªu dïng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, søc tiªu thô nhanh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× thÕ phÊn ®Êu ®¹t møc chÊt l­îng tèi ­u lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña qu¶n lý doanh nghiÖp nãi riªng vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ nãi chung. Møc chÊt l­îng tèi ­u tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm tiªu dïng cô thÓ ë tõng n­íc, tõng vïng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Nh­ng nãi chung t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m gi¸ thµnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh lµ biÓu thÞ kh¶ n¨ng tho¶ m·n toµn diÖn nhu cÇu thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh víi chi phÝ hîp lý. 1.5- Nguyªn lý vÒ chÊt l­îng. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó thµnh c«ng trong qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i, c¸c nhµ s¶n xuÊt cÇn cã nh÷ng quan ®iÓm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trªn c¬ së mét sè nguyªn lý sau: - ChÊt l­îng lµ ®¹o ®øc, lµ lßng tù träng: Thùc chÊt ®©y lµ mét c¸ch suy nghÜ, th¸i ®é cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh ra sao. ViÖc quyÕt ®Þnh ®­a ra thÞ tr­êng mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cã chÊt l­îng nh­ thÕ nµo vÒ c¬ b¶n ph¶i dùa trªn mét mét sù lùa chän vÒ gi¸ trÞ, nghÜa lµ: Nhµ s¶n xuÊt cÇn ph¶i cung cÊp cho x· héi, cho kh¸ch hµng nh÷ng g× mµ hä cÇn chø kh«ng ph¶i nh÷ng thø mµ nhµ s¶n xuÊt cã hoÆc cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc. §ång thêi, nhµ s¶n xuÊt ph¶i biÕt vµ x¸c ®Þnh râ rµng nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu ®èi víi céng ®ång, nÕu mét s¶n phÈm cña m×nh ®­îc s¶n xuÊt ra cã mét chÊt l­îng tåi ( l·ng phÝ g©y hËu qu¶ nguy hiÓm ®Õn kinh tÕ x· héi, an ninh...) nh­ thÕ nµo. MÆt kh¸c, nÕu nhµ s¶n xuÊt th­êng xuyªn hµnh ®éng mét c¸ch cã tr¸ch nhiÖm tr­íc x· héi th× ch¾c ch¾n hä sÏ kh«ng ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu nh÷ng quy ®Þnh kh¾t khe míi, hoÆc sù gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n tõ phÝa nhµ n­íc. - ChÊt l­îng ®ßi hái sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo cña doanh nghiÖp, tæ chøc nµo còng chÞu sù ®Þnh h­íng, thÈm ®Þnh, phª duyÖt, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra... cña l·nh ®¹o cÊp cao trong tæ chøc ®ã. V× vËy, kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ phô thuéc vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh cña hä( nhËn thøc, tr¸chhiÖm, kh¶ n¨ng...). Muèn thµnh c«ng, mçi tæ chøc cÇn cã mét ban l·nh ®¹o cÊp cao cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm g¾n bã chÆt chÏ víi tæ chøc, cam kÕt thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch, môc tiªu ®· ®Ò ra. - ChÊt l­îng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh. H·y chó ý ®Õn qu¸ tr×nh thay cho sù kiÓm tra kÕ qu¶. ViÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn ®­îc ph¶i tiÕn hµnh tõ nh÷ng b­íc ®Çu tiªn, tõ kh©u nghiÖn cøu, thiÕt kÕ... ®Ó nh»m x©y dùng mét quy tr×nh c«ng nghÖ æ ®Þnh ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña s¶n phÈm mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm nhÊt. Kh¸ch hµng- Qu¸ tr×nh Qu¸ tr×nh ng­êi s¶n xuÊt- tr­íc sau ng­êi cung cÊp S¬ ®å 1. Doanh nghiÖp cÇn t¹o dùng mét mèi quan hÖ hîp t¸c néi bé vµ bªn ngoµi. Quan hÖ néi bé lµ mèi quan hÖ gi÷a l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n... Quan hÖ bªn ngoµi lµ quan hÖ kh¸ch hµng vµ ng­êi cung cÊp. Tõ mèi quan hÖ nµy sÏ t¹o nªn m¹ng l­íi qu¸ tr×nh. M¹ng l­íi nµy sÏ ®¶m b¶o ®Çu vµo nhËp tõ ng­êi cung cÊp bªn ngoµi vµ ®¶m b¶o cho ®Çu ra lµ kh¸ch hµng. - ChÊt l­îng ph¶i h­íng tíi kh¸ch hµng. Coi kh¸ch hµng vµ ng­êi cung cÊp lµ thnµh viªn, lµ nh÷ng bé phËn cña doanh nghiÖp.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th«ng th­êng, nhµ s¶n xuÊt coi k¸hch hµng vµ ng­êi cung øng lµ mét bé phËn ngoµi tæ chøc. Trong giao dÞch, nhµ s¶n xuÊt th­¬ng l­îng, mÆc c¶ víi hä ®Ó lÊy phÇn lîi vÒ m×nh, do ®ã, nhiÒu khi doanh nghiÖp l¹i dån hä vµo thÕ bã buéc: Ng­êi cung øng sÏ ph¶i c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, kh¸ch hµng sau khi mua hµng kh«ng ®­îc hµi lßng, ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn thiÕt ph¶i nh×n nhËn kh¸ch hµng vµ ng­êi cung øng lµ mét trong nh÷ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cu¶ C«ng ty. ViÖc x©y dùng mèi quan hÖ céng t¸c l©u dµi trªn c¬ së hiÓu lÉn nhau gi÷a nhµ s¶n xuÊt, ng­êi cung øng vµ kh¸ch hµng sÏ gióp cho nhµ s¶n xuÊt duy tr× uy tÝn cña m×nh. ®èi víi kh¸ch hµng, nhµ s¶n xuÊt ph¶i coi chÊt l­îng lµ møc ®é tho¶ m·n nh÷ng mong muèn cña hä chø kh«ng ph¶i lµ viÖc cè g¾ng ®¹t ®­îc mét sè tiªu chuÈn chÊt l­îng nµo ®ã ®· ®Ò ra tõ tr­íc, v× nhu cÇu cña kh¸ch hµng lu«n lu«n thay ®æi vµ kh«ng ngõng ®åi hái cao h¬n. §èi víi ng­êi cung øng, cÇn thiÕt ph¶i coi ®ã lµ mét bé phËn quan träng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty cÇn thiÕt më réng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng sang c¸c c¬ së cuung øng, thÇu phô cña m×nh. - ChÊt l­îng lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc. ChÊt l­îng ph¶i ®­îc coi lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn liªn tôc trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c bé phËn. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó duy tr× vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña m×nh trong cuéc c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¶i tiÕn chÊt l­îng Ýt nhÊt lµ b»ng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh, muèn v­ît lªn trªn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn nhanh h¬n hä. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n xem xÐt, ®¸nh gi¸, so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ChÊt l­îng ph¶i ®o ®­îc, c¸c kÕt qu¶ cÇn tr×nh bµy mét c¸ch trùc quan, dÔ hiÓu. Trong thùc tÕ cho thÊy r»ng kh«ng thÓ t¹o ra mét møc chÊt l­îng s¶n phÈm cao nÕu dùa vµo nh÷ng ý t­ëng, nh÷ng nhËn xÐt vÒ mÆt ®Þnh tÝnh ®èi víi c¸c nguyªn nh©n ng©y ra nh÷ng sai lÖch vÒ chÊt l­îng. MÆt kh¸c, nh÷ng biÕn ®æi vÒ thêi gian, m«i tr­êng còng gãp phÇn vµo viÖc lµm thay ®æi c¸c d÷ liÖu cña qu¸ tr×nh. Do ®ã, viÖc theo dâi, thu nhËn, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh vÒ mÆt ®Þnh l­îng c¸c d÷ kiÖn, c¸c th«ng sè trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh kÞp, chÝnh x¸c lµ hÕt søc cÇn thiÕt, vµ ®ã còng chÝnh lµ c¬ së cña viÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn, hoµn thiÖn chÊt l­îng trong doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn ®o l­êng vµ sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª trong doanh nghiÖp ®Ó thu thËp, ph©n tÝch vµ trùc quan ho¸ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u ®Ó hoµn thiÖn dÇn chÊt l­îng. - ChÊt l­îng ®ßi hái tinh thÇn hiÖp t¸c trong céng ®ång. §ßi hái mét “ m«i tr­êng v¨n ho¸ C«ng ty ” lµnh m¹nh. C¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®Òu thÓ hiÖn sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn, gi÷a c¸c c«ng ®o¹n vµ c¸c c¸ nh©n ngµy cµng ®ßi hái chÑt chÏ h¬n, chÊt l­îng ho¹t ®éng cña mçi kh©u trong qu¸ tr×nh tuú thuéc vµo chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c kh©u tr­íc ®ã. §Ó thÊy râ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, nhiÒu doanh nghiÖp coi tiÕp ®iÓm c¸c c«ng ®o¹n nh­ lµ mèi liªn hÖ gi÷a ng­êi cung øng vµ kh¸ch hµng. Mçi thµnh viªn trong qu¸ tr×nh ph¶i hiÓu vµ ®¸p øng ®­îc “ vai trß kÐp ” cña hä trong toµn bé qu¸ tr×nh. Khi nhËn thøc nµy ®­îc qu¸n triÖt vµ ¸p dông vµo mçi b­íc trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng hç trî th× toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sÏ trë nªn thèng nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kh«ng thÓ tho¶ m·n kh¸ch hµng bªn ngoµi, nÕu kh«ng tho¶ m·n kh¸ch hµng bªn trong doanh nghiÖp kh«ng ®­îc tho¶ m·n. - ChÊt l­îng ®ßi hái tinh thÊn tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng tù kiÓm so¸t c¶u mçi thµnh viªn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, chøc n¨ng s¶n xuÊt, phôc vô vµ chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng th­êng ®­îc thùc hiÖn bëi hai bé phËn kh¸c nhau: ng­êi kiÓm tra vµ ng­êi bÞ kiÓm tra. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy r»ng, nÕu ®­îc huÊn luyÖn vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ng­êi s¶n xuÊt hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc phÇn lín viÖc kiÓm tra chÊt l­îng c«ng viÖc cña hä mét c¸ch th­êng xuyªn, tr­íc khi c¸c nh©n viªn kiÓm tra tiÕn hµnh kiÓm tra. MÆt kh¸c, khi ®­îc giao tr¸ch nhiÖm tù kiÓm tra c«ng viÖc cña m×nh, b¶n th©n ng­êi c«ng nh©n c¶m thÊy cã tr¸ch nhiÖm vµ tho¶ m·n h¬n ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh, ngoµi ra hä cßn cã ngay ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cña m×nh ®Ó lµm viÖc víi hiÖu qu¶ cao. MÆc dï cã nhiÒu tr­êng ph¸i kh¸c nhau, nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vÒ nguyªn lý chÊt l­îng. Nh­ng nãi chung viÖc nh×n nhËn nh÷ng nguyªn lý trªn thùc chÊt sÏ dÉn ®Õn nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n, nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p cho c¸c chiÕn l­îc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp nh»m ®èi phã víi nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tù kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. 1.6- Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - TiÕn bé khoa häc kü thuËt: Trong thêi ®¹i hiÖn, víi sù ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh mÏ c¶u khoa häc kü thuËt vµ ®ang trë thµnh mét ®éng lùc s¶n xuÊt trùc tiÕp, ®ång thêi kh«ng cã sù tiÕn bé kinh tÕ- x· héi nµo kh«ng g¾n víi tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. B¾t ®Çu tõ cuéc c¸ch m¹ng khoa häc lÇn thø nhÊt chñng lo¹i
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng thay ®æi víi tèc ®é rÊt nhanh, tiÕn bé khoa häc kü thuÊt cã t¸c dông nh­ lùc ®Èy t¹o kh¶ n¨ng to lín ®­a chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhê tiÕn bé khoa häc kü thuËt c¸c doanh nghiÖp ®· t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, ®­a vµo sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã chØ sè kü thuËt cao h¬n, thay thÕ nguyªn liÖu míi tèt rÎ h¬n, ®ång thêi h×nh thµnh ph­¬ng ph¸p qu¶n lý míi trong c¸c doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá lµm gi¶m chi phÝ chÊt l­îng s¶n phÈm. Lµm chñ ®­îc khoa häc kü thuËt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó øng dông mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®èi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - Nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Nhu cÇu lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng t¹o lùc hót, ®Þnh h­íng cho c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. C¬ cÊu tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm vµ xu h­íng vËn ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm cã thÓ ®¸nh gi¸ cao ë thÞ tr­êng nµy nh­ng l¹i kh«ng cao ë thÞ tr­êng kh¸c. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh nghiªm tóc, thËn träng trong c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh tÕ x· héi, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhËn thøc kh¸ch hµng, thãi quen, truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸ nh»m ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña tõng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. Th«ng th­êng khi møc sèng x· héi cßn thÊp, s¶n phÈm khan hiÕm th× yªu cÇu ng­êi tiªu dïng ch­a cao th× ch­a quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ng ®êi sèng x· héi t¨ng lªn th× ®ßi hái cña kh¸ch hµng sÏ t¨ng lªn c¶ vÒ tÝnh n¨ng sö dông vµ gi¸ trÞ thÈm mü... Kh¸ch hµng s½n sµng mua víi gi¸ cao víi ®iÒu kiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i cao. Trªn c¬ së ®ã viÖc lùa chän møc chÊt l­îng ph¶i phï hîp sÏ lµm t×n ®Ò cho sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. - Kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi víi mçi doanh nghiÖp c«ng nghÖ lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cã t¸c dông m¹nh mÏ nhÊt ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Møc ®é chÊt l­îng s¶n phÈm trong mçi doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é hiÖn ®¹i, c¬ cÊu, tÝnh ®ång bé, t×nh h×nh b¶o d­ìng duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc theo thêi gian cña m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao, d©y chuyÒn vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng lo¹t. Tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ t¸ch rêi tr×nh ®é c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. Muèn s¶n phÈm cã chÊt l­îng ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ th× mçi doanh nghiÖp cã mét chÝnh s¸ch c«ng nghÖ phï hîp cho phÐp sö dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi, ®ång thêi khai th¸c tèi ®a nguån khoa häc c«ng nghÖ nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao víi chi phÝ hîp lý. - ChÊt l­îng nguyªn vËt liÖu. Nguyªn liÖu lµ mét yÕu tè tham gia trùc tiÕp vµo viÖc cÊu thµnh lªn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®Æc tÝnh cña nguyªn liÖu sÏ ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. V× vËy, chÊt l­îng nguyªn liÖu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Kh«ng thÓ cã chÊt l­îng s¶n phÈm cao tõ nguyªn liÖu cã chÊt l­îng kh«ng tèt. Chñng lo¹i, c¬ cÊu, tÝnh ®ång bé vµ chÊt l­îng nguyªn liÖu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Ngoµi ra chÊt l­îng ho¹t ®éng cña doanh ngiÖp cßn phô thuéc rÊt lín vµo viÖc thiÕt lËp hÖ thèng cung øng nguyªn liÖu thÝch øng trªn c¬ së t¹o dùng mèi quan hÖ l©u dµi, hiÓu biÕt vµ tin t­ëng lÉn nhau gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c, ®óng n¬i, ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Lùc l­îng lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nh©n tè con ng­êi bao giê còng gi÷ vai trß quan träng trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi. Ng­êi ta kh«ng chØ chó ý ®Õn chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu m¸y mãc, thiÕt bÞ mµ cßn ph¶i tËp trung n©ng cao chÊt l­îng tay nghÒ cña c«ng nh©n, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt, tinh thÇn hîp t¸c phèi
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hîo kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù thay ®æi n¾m b¾t th«ng tin cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng n©ng cao nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô quan träng trong qu¶n lý chÊt l­îng cña c¸c doanh nghiÖp. §ã còng lµ con ®­êng quan träng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng cña mçi quèc gia. - ChÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i mét c¸ch biÖt lËp mµ lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ chÞu ¶nh h­ëng m¹nh mÏ cña t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña mçi n­íc. Kh¶ n¨ng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp phô thuéc chÆt chÏ vµo c¬ chÕ qu¶n lý cña mçi n­íc. C¬ chÕ qu¶n lý võa lµ m«i tr­êng võa lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt t¸c ®éng ®Õn ph­¬ng h­íng tèc ®é c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. Th«ng qua c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi kÝch thÝch: + TÝnh ®éc lËp, d©n chñ, s¸ng t¹o xo¸ bá søc ×, t©m lý û l¹i, kh«ng ngõng ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn hoµn thiÖn chÊt l­îng cña doanh nghiÖp. + H×nh thµnh m«i tr­êng thuËn lîi cho huy ®éng c«ng nghÖ míi, tiÕp thu øng dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i. + Sù c¹nh tranh lµnh m¹nh, c«ng b»ng b¶o vÖ lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ lîi Ých ng­êi tiªu dïng còng nh­ lµ lîi Ých cña céng ®ång x· héi. 2- Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. 2.1- Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. Tuú thuéc vµo quan ®iÓm nh×n nhËn kh¸c nhau, c¸c nhµ nghiªn cøu vµ tuú thuéc vµo ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ mµ ng­êi ta ®· ®­a ra nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. Nh­ng mét nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ®· ®­îc nhµ nøc chÊp nhËn lµ ®inh nghÜa ®­îc nªu ra trong bé ISO 8402: 1994: Qu¶n lý chÊt l­îng lµ tËp hîp nh÷ng ho¹t
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®éng cña chøc n¨ng qu¶n lý chung x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt l­îng, môc ®Ých, tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn chóng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh­: LËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng, ®iÒu khiÓn chÊt l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng trong khu«n khæ hÖ thèng chÊt l­îng. Nh­ vËy thùc chÊt qu¶n lý chÊt l­îng lµ chÊt l­îng cña ho¹t ®éng qu¶n lý chø kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµm chÊt l­îng cña ho¹t ®éng kü thuËt. §èi t­îng qu¶n lý chÊt l­îng lµ c¸c qu¸ tr×nh, c¸c ho¹t ®éng, s¶n phÈm vµ dÞch vô. Môc tiªu cña qu¶n lý chÊt l­îng chÝnh lµ n©ng cao møc th¶o m·n trªn c¬ së chi phÝ tèi ­u. Ph¹m vi qu¶n lý chÊt l­îng: Mäi kh©u tõ nghiªn cøu thiÕt kÕ triÓn khai s¶n phÈm ®Õn tæ chøc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Òn s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu dïng. NhiÖm vô cña qu¶n lý chÊt l­îng: X¸c ®Þnh møc chÊt l­îng cÇn ®¹t ®­îc. T¹o ra s¶n phÈm dÞch vô theo ®óng tiªu chuÈn ®Ò ra. C¶i tiÕn ®Ó n©ng cao møc phï hîp víi nhu cÇu. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý chÊt l­îng: LËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt l­îng, ®iÒu chØnh vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng. * Mét sè ®Þnh nghÜa liªn quan ®Õn qu¶n lý chÊt l­îng. + Chi phÝ chÊt l­îng( Quality costs): Muèn n©ng cao chÊt l­îng th× cÇn ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ do ®ã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng gi¸m n©ng cao chÊt l­îng. Chi phÝ chÊt l­îng lµ kho¶n ®Çu t­ nh»m lµm cho sù kh«ng phï hîp víi môc ®Ých cña ng­êi tiªu dïng. + S¶n phÈm( Products): §èi t­îng nghiªn cøu cña nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh­: Kinh tÕ häc, C«ng nghÖ häc, T©m lý häc, X· héi häc…®ã lµ s¶n phÈm. Trong mçi lÜnh vùc, s¶n phÈm ®­îc nghiªn cøu tõ nhiÒu gãc ®é
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh¸c nhau theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. Trong lÜnh vùc kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt l­îng, s¶n phÈm ®­îc xem xÐt trong mèi quan hÖ cña nã víi kh¶ n¨ng vµ møc ®é tho¶ m·n nhu cña ng­êi tiªu dïng, cña x· héi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ chi phÝ nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hoÆc c¸c qu¸ tr×nh (tËp hîp c¸c nguån lùc vµ ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau ®Ó biÕn ®æi ®Çu vµo thµnh ®Çu ra). Nguån lùc ë ®©y ®­îc hiÓu lµ bao gåm nh©n lùc, trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p. + ChÝnh s¸ch chÊt l­îng( Qulity policy): Mét bé phËn cña chÝnh s¸ch chung trong doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh ph­¬ng h­íng, môc ®Ých vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong lÜnh vùc chÊt l­îng lµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng. Qua chÝnh s¸ch chÊt l­îng kh¸ch hµng thÊy ®­îc sù cam kÕt vµ møc ®é quan t©m cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng lµ nh÷ng ý ®å vµ ®Þnh h­íng chung vÒ chÊt l­îng cña mét doanh nghiÖp, do l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt chÝnh thøc ®Ò ra. +LËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng( Quality planning): LËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng lµ mét mÆt cña chøc n¨ng qu¶n lý nh»m x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®· ®­îc v¹ch ra vµ bao gåm c¸c ho¹t ®éng thiÕt lËp môc tiªu, yªu cÇu chÊt l­îng, còng nh­ yªu cÇu vÒ viÖc ¸p dông c¸c yÕu tæ hÖ thèng chÊt l­îng. + KiÓm so¸t chÊt l­îng( Quality control): Trªn c¬ së nh÷ng d÷ liÖu thu ®­îc, ta cã thÓ theo dâi, ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch nh»m lo¹i bá c¸c nguyªn nh©n g©y sai lçi vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng. KiÓm so¸t chÊt l­îng lµ nh÷ng ho¹t ®éng vµ kü thuËt cã tÝnh t¸c nghiÖp, ®­îc sö dông ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng. Qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt l­îng ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh cña Deming: PDCA( Plan- Do- Check- Act ).
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chu tr×nh PDCA cã thÓ vµ cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng c¸c khu vùc liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt l­îng cã thÓ nãi ®©y lµ chøc n¨ng quan träng cña qu¶n lý chÊt l­îng. + §¶m b¶o chÊt l­îng( Quality assurance ): C¸c ho¹t ®éng ®¶m b¶o chÊt l­îng bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®­îc thiÕt kÕ nh»m ng¨n ngõa nh÷ng vÊn ®Ò, yÕu tè ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng, ®¶m b¶o chØ cã s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng míi ®Õn tay kh¸ch hµng. §¶m b¶o chÊt l­îng lµ c¸c ho¹t ®éng cã kÕ ho¹ch vµ hÖ thèng ®­îc thùc hiÖn trong hÖ thèng chÊt l­îng vµ ®­îc chøng minh lµ ®ñ møc cÇn thiÕt ®Ó t¹o sù tho¶ ®¸ng r»ng ng­êi tiªu dïng sÏ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu chÊt l­îng. C¸c ho¹t ®éng ®¶m b¶o chÊt l­îng kh«ng chØ thùc hiÖn víi kh¸ch hµng bªn ngoµi mµ cßn liªn quan ®Õn viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng néi bé trong doanh nghiÖp. + HÖ thèng chÊt l­îng( Quality system): HÖ thèng chÊt l­îng ®­îc xem lµ mét ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý chÊt l­îng. Nã g¾n liÒn víi toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh vµ ®­îc x©y dùng phï hîp víi nh÷ng ®Æc tr­ng riªng cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô trong doanh nghiÖp. HÖ thèng chÊt l­îng gåm c¬ cÊu tæ chøc, c¸c thñ tôc, qu¸ tr×nh vµ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng chÊt l­îng ph¶i cã quy m« phï hîp víi tÝnh chÊt cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c thñ tôc trong hÖ thèng chÊt l­îng cÇn ®­îc v¨n b¶n ho¸ trong hÖ thèng hå s¬ chÊt l­îng cña doanh nghiÖp, nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n trong c¸c bé phËn cña qu¸ tr×nh. + Tµi liÖu cña hÖ thèng chÊt l­îng( Quality system documentation): Tµi liÖu hÖ thèng chÊt l­îng lµ nh÷ng b»ng chøng kh¸ch quan cña c¸c ho¹t ®éng ®· ®­îc thùc hiÖn hay c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Tµi liÖu hÖ thèng chÊt l­îng gåm sæ tay chÊt l­îng, c¸c thñ tôc, c¸c h­íng dÉn c«ng viÖc. Sæ tay chÊt l­îng lµ tµi liÖu c«ng bè chÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ m« t¶ hÖ thèng chÊt l­îng cña doanh nghiÖp. C¸c thñ tôc lµ c¸ch thøc ®Ó thùc hiÖn mét ho¹t ®éng. H­íng dÉn c«ng viÖc: §©y lµ tµi liÖu trong hÖ thèng hå s¬ chÊt l­îng bao gåm h­íng dÉn thùc hiÖn mét c«ng viÖc thao t¸c cô thÓ. + C¶i tiÕn chÊt l­îng( Quality improvement): Thùc tÕ cho thÊy kh«ng mét tiªu chuÈn chÊt l­îng nµo lµ hoµn h¶o v× nh÷ng ®ßi hái cña ng­êi tiªu dïng, x· héi ngµy cµng cao. C¶i tiÕn chÊt l­îng lµ c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn trong toµn tæ chøc, ®Ó lµm t¨ng hiÖu n¨ng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh dÉn ®Õn t¨ng lîi nhuËn cho c¶ tæ chøc vµ kh¸ch hµng. 2.2- LÞch sö ph¸t triÓn qu¶n lý chÊt l­îng trªn thÕ giíi. Nh÷ng nguyªn t¾c vÒ kiÓm tra ®· xuÊt hiÖn ë mét sè n­íc tõ thêi cæ ®¹i, tuy nhiªn c¸c kh¸i niÖm hiÖn ®¹i vÒ hÖ thèng chÊt l­îng, vÒ qu¶n lý chÊt l­îng th× chØ míi xuÊt hiÖn kho¶ng 50 n¨m qua. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña qu¶n lý chÊt l­îng ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh l©u dµi trong nhiÒu thÕ kû, tõ nh÷ng h×nh thøc ®¬n gi¶n s¬ khai ®Õn phøc t¹p, tõ thÊp tíi cao, tõ hÑp tíi réng, tõ thuÇn tóy kinh nghiÖm tíi c¸ch tiÕp cËn khoa häc, tõ nh÷ng ho¹t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản