Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Chia sẻ: Nguyen Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
118
lượt xem
33
download

Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000" được thực hiện nhằm cung kiến thức để hiểu thêm về quản lý chất lượng và có cái nhìn đúng hơn về nó, việc quản lý chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ chức kinh doanh dịch vụ mà đối với cả các cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Luận văn tốt nghiệp Đề tài<br /> <br /> Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> Më ®Çu<br /> Ngµy nay, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp . §¶m b¶o, c¶i tiÕn chÊt l­îng vµ t¨ng c­êng, ®æi míi qu¶n lý chÊt l­îng kh«ng chØ thùc hiÖn ®­îc ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt chÊtt mµ ngµy cµng ®­îc thÓ hiÖn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô nh­: Qu¶n lý hµnh chÝnh, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, t­ vÊn ... Trong ®ã dÞch vô qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng do c¸c tæ chøc thuéc hÖ thèng tæ chøc nhµ n­íc thùc hiÖn. §©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô phi lîi nhuËn nh­ng nã ®ãng mét vai trß rÊt quan tränh trong viÖc æn ®Þnh vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn do vËy viÖc ¸p dông ISO 9000 vµo qu¶n lý hµnh chÝnh lµ nh»m x©y dùng mét hÖ thèng ho¹t ®éng cã chÊt l­îng . T¹i Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ hÇu hÕt mäi thµnh viªn ®Òu cho r»ng Qñan lý chÊt l­îng chØ thùc hiÖn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm vËt chÊt do ®ã em chän ®Ò tµi nµy mong muèn ®­îc dïng vèn kiÕn thøc ®­îc häc vµ tÝch luü cung cÊp cho c¸c thµnh viªn trong tæ chøc hiÓu thªm vÒ Qu¶n lý chÊt l­îng vµ cã c¸i nh×n dóng h¬n vÒ nã, viÖc qu¶n lý chÊt l­îng kh«ng chØ thiÕt yÕu ®èi víi nh÷ng tæ chøc kinh doanh dÞch vô mµ ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc.<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Phương<br /> <br /> 1<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> I. Qu¶n lý chÊt l­îng vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000<br /> 1. Qu¶n lý chÊt l­îng lµ g×? Kh¸i niÖm : Qu¶n lý chÊt l­îng lµ nh÷ng ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n lý chung ®Ó nh»m x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt l­îng, môc ®Ých chÊt l­îng vµ thùc hiÖn chóng b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn nh­ lËp kÕ ho¹ch æ chøc, ®¶m b¶o chÊt l­îng c¶i tiÕn trong khu«n khæ cña hÖ thèng chÊt l­îng. 2. Vai trß cña qu¶n lý chÊt l­îng Qu¶n lý chÊt l­îng gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i th× qu¶n lý chÊt l­îng chÝnh lµ viÖc c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cã chÊt l­îng. QLCL gi÷ mét vai trß quan träng trong ®êi sèng cña nh©n d©n vµ sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña mét tæ chøc. §èi víi nÒn kinh tÕ: §¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô sÏ tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng cho x· héi, sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn vµ c¸c c«ng cô lao ®éng ®«ng thêi cóng t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng lín h¬n. §èi víi ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm vµ dÞch vô: Khi sö dông s¶n phÈm cã chÊt l­îng th× yªn t©m h¬n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ tõ ®ã t¹o ra uy tÝn cho doanh nghiÖp ( tæ chøc), mÆt kh¸c còng mang l¹i cho ng­êi tiªu dïng gia t¨ng vÒ gi¸ trÞ sö dông s¶n ph¶m vµ dÞch vô. Do ®ã khi ®· thùc hiÖn Qu¶n lý chÊt l­îng th× tæ chøc ph¶i coi ®©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña m×nh vµ liªn tôc ph¶i c¶i tiÕn kh«ng ngõng nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña qu¶n lý chÊt l­îng : §­îc thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ nghiªn cøu ®Õn tiªu dïng vµ ®­îc triÓn khai trong mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc doanh nghiÖp. 3. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 a. Giíi thiÖu vÒ ISO 2<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Phương<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> ISO : lµ ch÷ viÕt t¾t cña Tæ chøc tiªu chuÈn hãa Quèc tÕ (International Organization for Standardization). Lµ tæ chøc phi chÝnh phñ cã nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc nghiªn cøu x©y dùng, c«ng bè c¸c tiªu chuÈn (kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý b¾t buéc ¸p dông ) thuéc nhÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. ISO cã trªn 120 thµnh viªn, ViÖt Nam ra nhËp tæ chøc tõ n¨m 1977 víi c¬ quan ®¹i diÖn lµ Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng. ISO 9000: + + Lµ bé tiªu chuÈn vÒ HÖ thèng Qu¶n lý chÊt l­îng do ISO ban hµnh (1987; ISO 9000 ®­îc coi nh­ lµ C«ng nghÖ qu¶n lý míi qua ®ã gióp cho mçi tæ 1994; 2000)<br /> <br /> chức cókh¶ n¨ng t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô cã chÊt l­îng tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ lîi Ých cña b¶n th©n tæ chøc hay mang l¹i hiÖu lùc chøc n¨ng cña tæ chøc . ®ã còng lµ c¬ së để tæ chøc duy tr× c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng . - ISO 9000 phiªn b¶n 2000 gåm c¸c tiªu chuÈn chÝnh : + ISO 9000:2000 m« t¶ c¬ së cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ .... + ISO 9001:2000 quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña mét tæ chøc (thay cho ISO 9001/9002/9003: 94) + ISO 9004:2000 h­íng dÉn c¶i tiÕn viÖc thùc hiÖn HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo Iso 9001: 2000. + ISO 19011: h­íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. - C¸c tiªu chuÈn kh¸c cßn l¹i cña bé ISO 9000 phiªn b¶n 1994 sÏ ®­îc chän läc thu gän trong mét sè Ýt tiªu chuÈn. Qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 lµ viÖc ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ (chø kh«ng ph¶i lµ viÖc qu¶n lý chÊt l­îng tõng s¶n phÈm vµ còng kh«ng<br /> Nguyễn Thị Minh Phương<br /> <br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> ph¶i lµ viÖc tiªu tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm nh­ mét sè ng­êi hiÖn nay lÇm t­ëng), lµ ho¹t ®éng dùa theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000, c¨n cø trªn c¸c thñ tôc qui tr×nh, sæ tay chÊt l­îng ...nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ph¸t triÓn nhµ cung cÊp tin cËy, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Hay nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ: +ViÕt nh÷ng g× cÇn ph¶i lµm : M« t¶ c¸c thñ tôc quy tr×nh cho tõng c«ng viÖc cô thÓ ®Õn tõng phßng ban, h­íng dÉn c«ng viÖc cho c¸c c¸ nh©n +Lµm nh÷ng g× ®· viÕt : Thùc hiªn c«ng viÖc theo quy tr×nh theo h­íng dÉn c«ng viÖc... +§¸nh gi¸ nh÷ng g× ®· lµm : §èi chiÕu viÖc lµm so víi néi dung ®· m« t¶. + §iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt : §Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc phßng ngõa vµ l­u tr÷ hå s¬. b. Lîi Ých mang l¹i tõ viÖc thùc hiÖn ISO 9000 Mét tæ chøc ¸p dông ISO mét c¸ch ®óng ®¾n sÏ thu ®­îc c¸c lîi Ých sau ®©y:  Kh¸ch hµng sÏ thu nhËn s¶n phÈm dÞch vô víi møc ®é chÊt l­îng nh­ ®· hîp ®éng. Kh¸ch hµng cã ®iÒu kiÖn chän lùa nhµ cung øng mét c¸ch dÔ dµng nhÊt lµ khi doanh nghiÖp ®· ®¹t chøng chØ ISO 900. Kh¸ch hµng sÏ cã nhiÒu niÒm tin h¬n vÒ s¶n phÈm cña doanh tæ chøc.  C¸c nh©n viªn trong tæ chøc cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ h¬n vÒ vai trß vµ nh÷ng môc ®Ých tõ hÖ thèng qu¶n trÞ ®· ®­îc v¨n b¶n hãa ®Çy ®ñ. Nh©n viªn gi¶m ®­îc sù c¨ng th¼ng v× hä ®­îc dïng mét hÖ thèng qu¶n trÞ h÷u hiÖu vµ còng v× hä biÕt hä kú väng nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ë t­¬ng lai. Tinh thÇn vµ niÒm tù hµo cña nh©n viªn ®­îc n©ng cao khi doanh nghiÖp ®¹t d­îc chøng chØ ISO 9000 hoÆc tho¶ m·n ®­îc kh¸ch hµng. Nh©n viªn míi tuyÓn dông cã thÓ häc viÖc mét c¸ch dÔ dµng vµ s½n sµng v× chi tiÕt ®· ®­îc viÕt ®µy ®ñ trong sæ tay thñ tôc vµ sæ tay hø¬ng dÉn c«ng t¸c. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp tèt ®Ñp<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Phương<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản