Đề tài: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
200
lượt xem
64
download

Đề tài: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở việt nam.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

 1. Luận Văn Đề Tài: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I PhÇn më ®Çu §øng tr­íc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× n­íc ViÖt Nam ta cßn lµ mét trong nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nµn vµ l¹c hËu. C¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc kü thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n n÷a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i tr­êng... vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ch­a h¹n chÕ ®­îc. Tuy vËy ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng yÕu ®iÓm ®ã mµ ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hµnh víi nã ta ph¶i liªn tôc vËn dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. §Êt n­íc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n lín vÒ mäi mÆt nhÊt lµ trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thËt thËn träng, khÈn tr­¬ng vµ lµm sao ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh vùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®­îc tr×nh bµy víi néi dung chÝnh lµ viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Song do khu«n khæ cã h¹n nªn em kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ cña b¹n ®äc ®Ó cho bµi viÕt nµy ®­îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n. Néi dung chÝnh cña tiÓu luËn ®­îc chia lµm 2 ch­¬ng Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ, c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. 1
 3. Luận Văn Đề Tài: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn II Néi dung tiÓu luËn Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy luËt gi¸ trÞ c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.1. Quy luËt gi¸ trÞ 1.1.1. Quy luËt gi¸ trÞ lµ g×? Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. Do ®ã ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã cã sù xuÊt hiÖn vµ ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÎ kinh tÕ trong s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng vµ chi phèi cña quy luË nµy. Tu©n theo yªu cÇu cña quy luË gi¸ trÞ th× míi cã lîi nhuËn, míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, ng­îc l¹i sÏ bÞ thua lç vµ ph¸ s¶n. 1.1.2. Yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ. Quy luËt gi¸ trÞ ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ hay thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Trong s¶n xuÊt hµng ho¸ th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt ra cã b¸n ®­îc hay kh«ng. §Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc hµng ho¸ th× thêi gian lao ®éng c¸ biÖt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã ph¶i phï hîp víi thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt tøc lµ ph¶i phï hîp víi møc lao hao phÝ mµ x· héi cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Trong trao ®æi hµng ho¸ còng ph¶i dùa vµo thêi gian lao ®éng x· héi ®­îc víi nhau khi l­îng gi¸ trÞ cña chóng ngang nhau, tøc lµ khi trao ®æi hµng ho¸ ph¶i lu«n theo quy t¾c ngang nhau. Quy luËt gi¸ trÞ lµ trõu t­îng. Nã thÓ hiÖn sù vËn ®éng th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸. Gi¸ c¶ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ. Gi¸ c¶ phô thuéc vµo gi¸ trÞ v× gi¸ trÞ lµ c¬ së cña gi¸ c¶. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ 2
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th× gi¸ c¶ vµ gi¸ thÞ tr­êng chªnh lÖch nhau, cung Ýt h¬n cÇu th× gi¸ c¶ sÏ cao h¬n gi¸ trÞ vµ ng­îc l¹i nÕu cung lín h¬n cÇu th× gi¸ c¶ sÏ thÊp h¬n gi¸ trÞ. Nh­ng xÐt cho ®Õn cïng th× tæng gi¸ c¶ hµng ho¸ bao giê còng b»ng tæng gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Gi¸ c¶ hµng ho¸ cã thÓ t¸ch rêi gi¸ trÞ nh­ng bao giê còng lªn xuèng xoay quanh gi¸ trÞ, ®ã lµ biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Tãm l¹i, yªu cÇu chung cña quy luËt gi¸ trÞ mang tÝnh kh¸ch quan, nã ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, hîp lý, b×nh ®¼ng gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. 1.1.3. T¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ. Quy luËt gi¸ trÞ tån t¹i, ho¹t ®éng ë tÊt c¶ c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Cã s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng riªng tuú thuéc vµo quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ. Nã cã t¸c dông chñ yÕu sau. Thø nhÊt lµ ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. Trong s¶n xuÊt, quy luËt gi¸ trÞ ®iÒu tiÕt viÖc ph©n phèi t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh s¶n xuÊt th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng mho¸. Nh­ ®· nãi trªn, do ¶nh h­ëng cña quan hÖ cung cÇu gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng lªn xuèng xuay quanh gi¸ trÞ cña nã. NÕu mét ngµnh nµo ®ã, cung kh«ng ®¸p øng cÇu, gi¸ c¶ hµng ho¸ lªn cao th× nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt sÏ më réng quy m« s¶n xuÊt. Nh÷ng ng­êi ®ang s¶n xuÊt hµng ho¸ sÏ thu hÑp quy m« s¶n xuÊt ®Ó chuyÓn sang s¶n xuÊt lo¹i hµng ho¸ nµy. Nh­ vËy, t­ liÖu s¶n xuÊt, søc lao ®éng vµ vèn ®­îc chuyÓn vµo ngµnh nµy t¨ng lªn, cung vÒ lo¹i hµng ho¸ nµy trªn thÞ tr­êng sÏ t¨ng cao. Ng­îc l¹i khi ngµnh ®ã thu hót qu¸ nhiÒu lao ®éng x· héi, cung v­ît cÇu, gi¸ c¶ hµng ho¸ h¹ xuèng, th× ng­êi s¶n xuÊt sÏ ph¶i chuyÓn bít t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ra khái ngµnh nµy ®Ó ®Çu t­ vµo n¬i cã gi¸ c¶ hµng ho¸ cao. Nhê vËy mµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ®­îc ph©n phèi qua l¹i mét c¸ch tù ph¸t vµo c¸c ngµnh nµy ®Ó d dÇu t­ vµo n¬i cã gi¸ c¶ hµng ho¸ cao. Nhê vËy mµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ®­îc ph©n phèi qua l¹i mét c¸ch t­ ph¸t vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c 3
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhau. ë ®©y ta thÊy r»ng sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ xung quanh gi¸ trÞ kh«ng nh÷ng chØ râ sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ mµ cßn cã t¸c ®éng ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra ta cßn thÊy quy luËt gi¸ trÞ còng ®iÒu tiÕt vµ l­u th«ng hµng ho¸. Hµng ho¸ bao giê còng vËn ®éng tõ n¬i gi¸ c¶ thÊp ®Õn n¬i gi¸ c¶ cao. Quy luË gi¸ trÞ cã t¸c dông ®iÒu tiÕt sù vËn ®éng ®ã, ph©n phèi c¸c nguån hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý h¬n trong n­íc. Thø hai lµ kÝch thÝch lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¶i tiÐn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo còng mong cã nhiÒu l·i. Ng­êi cã nhiÒu l·i h¬n lµ ng­êi cã thêi gian lao ®éng c¸ biÖt Ýt h¬n hoÆc b»ng thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Cßn nh÷ng ng­êi cã thêi gian lao ®éng c¸ biÖt lín h¬n thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt th× sÏ bÞ lç kh«ng thu vÒ ®­îc toµn bé lao ®éng ®· hao phÝ. Muèn ®øng v÷ng vµ th¾ng trong c¹nh tranh, mçi ng­êi s¶n xuÊt ®Òu lu«n lu«n t×m c¸ch rót xuèng ®Õn møc tèi thiÓu thêi gian lao ®éng c¸ biÖt. Muèn vËy, nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt ph¶i t×m mäi c¸ch c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, sö dông nh÷ng thµnh tùu míi cña khoa häc, kü thuËt, c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý cña s¶n xuÊt, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chÆt chÏ. Sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cµng thóc ®Èy c¸c qu¸ tr×nh nµy diÔn ra m¹nh mÏ h¬n, kÕt qu¶ l µ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. Ngoµi ra ®Ó cã thÓ thu ®­îc nhiÒu l·i, ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ cßn ph¶i th­êng xuyªn c¶i tiÕn chÊt l­îng, mÉu m· hµng ho¸ cho phï hîp nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, c¶i tiÕn c¸c biÖn ph¸p l­u th«ng, b¸n hµng ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ l­u th«ng vµ tiªu thô s¶n phÈm nhanh. V× vËy quy luËt gi¸ trÞ cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu, nhanh, tèt, rÎ h¬n. T¸c dông cuèi cïng cña quy luËt gi¸ trÞ mµ ta ®Ò cËp ë ®©y lµ ®¸nh gi¸ c«ng b»ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ph©n ho¸ ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ thµnh kÎ giµum ng­êi nghÌo. 4
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong cuéc c¹nh tranh ch¹y theo gi¸ trÞ, lao ®éng c¸ biÖt cña mçi ng­êi s¶n xuÊt cã thÓ kh«ng nhÊt trÝ víi lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Nh÷ng ng­êi lµm tèt, lµm giái cã n¨ng suÊt lao ®éng c¸ biÖt thÊp h¬n thêi gian lao ®éng x· h«Þ cÇn thiÕt vµ nhê ®ã hä ph¸t tµi, lµm giµu, mua s¾m thªm t­ liÖu s¶n xuÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng ng­êi lµm ¨n kÐm, kh«ng may m¾n, thêi gian lao ®éng c¸ biÖt lín h¬n thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt nªn hä bÞ lç vèn thËm chÝ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Nh­ vËy, quy luËt gi¸ trÞ cã ý nghÜa b×nh tuyÓn, ®¸nh gi¸ ng­êi s¶n xuÊt, kÝch thÝch nh÷ng yÕu tè tÝch cùc ph¸t triÓn vµ ®µo th¶i c¸c yÕu tè kÐm. Nã ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt. 1.2. Kinh tÕ thÞ tr­êng. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ta ®· vµ ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng vËy chóng ta ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng ta cã mét sè vÊn ®Ò sau: 1.2.1. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ g×? Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ sù ph¸t triÓn cao h¬n cña kiÓu tæ chøc kinh tÕ - x· héi mµ h×nh th¸i phæ biÕn cña s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó trao ®æi trªn thÞ tr­êng. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét nÒn kinh tÕ kh¸ch quan do tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, trong ®ã toµn bé qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt tíi trao ®æi, ph©n phèi vµ tiªu dïng ®Òy thùc hiÖn th«ng qua thÞ tr­êng. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ c¸c chñ thÓ tù do lùa chän c¸c h×nh thøc së h÷u, ph­¬ng thøc kinh doanh, ngµnh nghÒ mµ luËt ph¸p kh«ng cÊm. Mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu diÔn ra theo quy luËt cña nã, s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng, b¸n c¸i g× mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i m×nh cã, tiÒn tÖ ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ, c¸c chñ thÓ ®­îc theo ®uæi lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh. 1.2.2. C¬ chÕ thÞ tr­êng. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ theo yªu cÇu kh¸ch quan cña c¸c quy 5
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. luËt vèn cã cña nã nh­ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ. Cã thÓ nãi c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ tæng thÎ c¸c nh©n tè kinh tÕ, cung cÇu, gi¸ c¶, hµng tiÒn. Trong ®ã ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng t¸c ®éng lÉn nhau th«ng qua thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ mét trËt tù kinh tÕ, kh«ng hÒ hçn ®én. Nã ho¹t ®éng nh­ mét bé m¸y tù ®éng kh«ng cã ý thøc, nã phèi hîp rÊt nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña ng­êi tiªu dïng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Kh«ng mét ai t¹o a nã, nã tù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸. Lîi nhuËn chÝnh lµ ®éng lùc c¬ b¶n cña sù vËn ®éng nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Nã sÏ h­íng nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt vµo lÜnh vùc mµ ng­êi tiªu dïng cã nhu cÇu nhiÒu vµ b¾t hä ph¶i bá nh÷ng lÜnh vùc cã Ýt nhu cÇu, còng nh­ buéc bé sö dông nh÷ng c«ng nghÑ míi ®Ó cã ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ mét c¬ chÕ tinh vi ®­îc ®iÒu tiÕt bëi c¸c quy luËt cña thÞ tr­êng. §ã lµ c¬ chÕ "ph¹t vµ th­ëng", "thua vµ ®­îc", "lç vµ l·i" cña ho¹t ®éng kinh tÕ. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng mäi vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn s¶n xuÊt ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua thÞ tr­êng vµ chÞu sù chi ph«Ý cña c¸c quy luËt cña thÞ tr­êng. Do ®ã cã thÓ nãi c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ guång m¸y ho¹t ®éng vµ tù ®iÒu chØnh cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ theo yªu cÇu cña cac quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã. C¸c quy luËt nµy quan hÖ, t¸c ®éng lÉn nhau t¹o ra nh÷ng nguyªn t¾c vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Nãi tíi c¬ chÕ thÞ tr­êng, tr­íc hÕt ta ph¶i nãi tíi c¸c nh©n tè c¬ b¶n cÊu thµnh nã, ®ã lµ tiÒn vµ hµng, ng­êi mua vµ ng­êi b¸n hµng ho¸. Tõ ®ã h×nh thµnh ra c¸c quan hÖ: hµng - tiÒn, mua - b¸n, cung - cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸, h×nh thµnh m©u thuÉn c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng mµ ®éng lùc thóc ®Èy hä lµ lîi nhuËn. V× vËy th«ng qua lç, l·i mµ c¬ chÕ thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: s¶n xuÊt lµ g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? 6
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn c¬ chÕ thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng chØ cã nh÷ng ­u ®iÓm mµ cßn cã c¶ nh÷ng khuyÕt tËt kh«ng thÓ tr¸nh khái. §ã lµ, g©y nªn sù ph©n ho¸ dÉn ®Õn ph¸ s¶n cña ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh, g©y l·ng phÝ kinh tÕ, c¸c hiÖn t­äng bu«n gian, b¸n lËn, ®Çu c¬, lµm hµng gi¶, ph¸ ho¹i m«i sinh. V× vËy trong c¬ chÕ thÞ tr­êng Nhµ n­íc cÇn qu¶n lý, ®iÒu tiÕt theo ®Þnh h­íng môc tiªu ®· ®Þnh, h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. D­íi quyÒn chØ ®¹o cña Nhµ n­íc th× nÌn kinh tÕ thÞ tr­êng sÏ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c h¬n vµ viÖc vËn dông c¸c quy luËt vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ trë nªn thÊu ®¸o h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n trong ph¸t triÓn kinh tÕ. 7
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam 2.1 Sù cÇn thiÕt cña quy luËt gi¸ trÞ trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong mét nÒn kinh tÕ, mäi hÖ thèng kinh tÕ ®Òu ®­îc tæ chøc b»ng c¸ch nµy hay c¸c kh¸c ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cña x· héi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®ã nh»m s¶n xuÊt ra hµng ho¸. ViÖc s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt, ph©n phèi hµng hãa s¶n xuÊt ®­îc sao cho ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña x· héi. §ã lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tæ chøc kinh tÕ - x· héi. Trong nÒn kinh tÕ chØ huy th× nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Òu do c¸c c¬ quan Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh, cßn mét nÒn kinh tÕ mµ trong ®ã nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nã do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ®­îc xem lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ xu thÕ tÊt yÕu Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ xu h­íng tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ x· héi. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng cã quèc gia nµo trªn thÕ giíi cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn l¹i kh«ng cã sù ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc. Mçi quèc gia cã mét chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc thï cña quèc gia ®ã, nh­ng xÐt cho ®Õn cïng th× còng kh«ng tho¸t khái quy luËt chung lµ ¸p dông c¸c quy luËt kinh tÕ vµ van¹ hµnh chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nã cã vai trß ®iÒu tiÐt nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý råi tõ ®ã g©y ¶nh h­ëng tíi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy quy luËt gi¸ trÞ cã vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng cña mçi quèc gia. §èi víi ViÖt Nam nã còng cã vai trß kh«ng nhá, nã g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n th«ng 8
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. qua sù ®iÒu tiÕt cña nã ®èi víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, th«ng qua sù ®iÒu tiÕt cña nã ®èi víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. 2.2. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Kh«ng mét nÒn kinh tÕ nµo cã thÓ coi lµ hoµn thiÖn, lµ ph¸t triÓn tèt tuyÖt ®èi cho dï ®ã cã lµ nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ph¸t triÓn nhÊt thÕ gi¬Ý ®i n÷a. Lóc nµo nã còng chøa nh÷ng mÆt tr¸i, nh÷ng mÆt cßn ch­a tèt, nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc tiÕp tôc kh¾c phôc. ViÖc ¸p dông c¸c quy luËt kinh tÕ vµo viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lu«n lu«n tiÒm Èn nh÷ng nguy c¬ ®æ vì nÒn kinh tÕ do vËn dông kh«ng ®óng c¸ch, kh«ng ®óng yªu cÇu thùc tÕ. §ã vÉn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i cña rÊt nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, trong ®ã cã c¶ n­íc ViÖt Nam cña chóng ta. VËy hiÖn nay, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× vµ lµm nh­ thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ yÕu kÐm, l¹c hËu ®i lªn mét nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn h¬n, hoµn chØnh h¬n. Tr­íc khi xÐt ®iÒu ®ã ta sÏ ®i ph©n tÝch nÒn kinh tÕ n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó thÊy ®­îc thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. NÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lu«n lu«n biÕn ®éng cïng víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ th× vÊn ®Ò tr­íc hÕt lµ ta ph¶i biÕt b¾t ®Çu tõ ®©u, ®· cã nh÷ng c¸i g× vµ ch­a cã ®­îc nh÷ng g×, c¸i g× ph¶i lµm tr­íc, c¸i g× nªn lµm sau míi thùc hiÖn. ë phÇn nµy chóng ta sÏ ®­îc rµ so¸t mét l­ît nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó cã thÓ l­u t©m v¹ch ra kÕ ho¹ch cho sù kh¾c phôc vµ ph¸t triÓn nh÷ng yÕu tè ®ã. Thø nhÊt, ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ th× chóng ta cÇn ph¶i cã vèn, ®ã lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m hµng ®Çu cña n­íc ta hiÖn nay. VËy mµ trªn thùc tÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y n­íc ta lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu hôt nguån vèn v× tæng thu ng©n s¸ch lu«n nhá h¬n tæng chi ng©n s¸ch. Thø hai, lµ c¬ së vËt chÊt cña ®Êt n­íc. §iÒu kh«ng thÓ kh«ng thõa nhËn lµ n­íc ta lµ c¬ së vËt chÊt kÐm ph¸t triÓn, chËm ph¸t triÓn. C¸c khu c«ng nghiÖp Ýt, hÖ thèng m¸y n­íc trang thiÕt bÞ l¹c hËu. C¬ së vËt chÊt kh«ng ®¸p 9
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. øng ®ñ cho viÖc thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. HÖ thèng giao th«ng kh«ng thuén lîi, kÐm ph¸t triÓn, l¹i thªm sù ¶nh h­ëng cña thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng cµng lµm cho hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña n­íc ta ngµy cµng bÞ sa sót nghiªm träng. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cßn ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng. C¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ l·ng phÝ hoÆc bÞ bá quªn cßn nhiÒu. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thø ba, lµ con ng­êi. Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña con ng­êi thÊp kÐm, kh¶ n¨ng øng dông m¸y n­íc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong ph¸t triÓn s¶n xuÊt kh«ng ®¹t yªu cÇu thùc tÕ. H¬n n÷a nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ, kü thuËt cao chiÕm sè Ýt trong lùc l­îng lao ®éng cña ®Êt n­íc. Th¸i ®é lao ®éng cña nhiÒu ng­êi cßn kh«ng nghiªm tóc. Nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, cã tri thøc vËn dông tµi n¨ng cña m×nh ®Ó tham « tµi s¶n nhµ n­íc. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo viÖc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Thø t­, lµ vÊn ®Ò kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn yÕu. Kh«ng cã thµnh tùu nµo lµ ®¸ng kÓ trong nghiªn cøu khoa häc mµ chØ thõa h­ëng nh÷ng c«ng nghÖ ®· l¹c hËu ë n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi chuyÓn giao l¹. §iÒu ®¸ng nãi lµ ngay c¶ viÖc gi¸m ®Þnh c¸c c«ng nghÖ chuyÓn giao còng kh«ng cã. Nã ®· g©y l·ng phÝ ng©n s¸ch Nhµ n­íc rÊt nhiÒu v× chóng ta ph¶i nhËn nh÷ng m¸y mãc, c«ng nghÖ ®· qua sö dông víi gi¸ c¶ ngµng b»ng gi¸ cña m¸y mãc, c«ng nghÖ míi. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do Nhµ n­íc kh«ng cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho nghiªn cøu, øng dông triÓn khai c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi. Thø n¨m, lµ c¬ cÊu kinh tÕ. Tuy nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ng c¬ cÊu kinh tÕ cña n­íc ta vÉn ch­a chÆt chÏ, hîp lý, vÉn cßn nhiÒu kÏ hë lín, c¬ cÊu ngµnh nghÒ cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. C¸c vïng kinh tÕ ch­a ®­îc chó ý ph¸t triÓn ®ång ®Òu vÒ c¸c mÆt. Do ®ã sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÉn vÞ k×m h·m. 10
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thø s¸u lµ møc t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. Tuy nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû lÖ t¨ng d©n sè cã gi¶m h¬n tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò cßn cao. Nã ®ång nghÜa víi viÖc sè lao ®éng ngµy cµng gia t¨ng trong khi viÖc lµm th× ngµy cµng Ýt do sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. ChÝnh nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp nµy lµ nguy c¬ dÉn ®Õn sù gia t¨ng cña tÖ n¹n x· héi, anh minh kh«ng ®­îc b¶o ®¶m. Cuèi cïng lµ thÕ chÕ chÝnh trÞ vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §©y còng lµ nh©n tè quan träng nhÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Tuy r»ng n­íc ta cã mét thÓ chÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ tiÕn bé nh­ng kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cßn nhiªï khuyÕt tËt, mµ lý do chÝnh lµ sù ®iÒu tiÕt h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cßn ch­a phï hîp, g©y « nhiÔm m«i tr­êng, lµm ph©n ho¸ giÇu nghÌo, n¹n thÊt nghiÖp ngµy cµng gia t¨ng… 2.3. Vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. NhËn thøc vµ vËn dông quy lu¹t gi¸ trÞ thÓ hiÖn chñ yÕu trong viÖc h×nh thµnh gi¸ c¶. Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ, gi¸ c¶ ph¶i lÊy g¸i trÞ lµm c¬ së th× míi cã c¨n cø kinh tÕ, míi cã t¸c dông kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i tiÕn kü thuËt, h¹ tÇng thµnh s¶n phÈm. Nhµ n­íc ph¶i chñ ®éng lîi dông c¬ chÕ ho¹t ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ nghÜa lµ kh¶ n¨ng gi¸ c¶ t¸ch rêi gi¸ trÞ, vµ xu h­íng ®­a gi¸ c¶ trë vÒ gi¸ trÞ. Th«ng qua chÝnh s¸ch gi¸ c¶, Nhµ n­íc vËn dông quy luËt gi¸ trÞ nh»m; Thø nhÊt lµ kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §èi víi xÝ nghiÖp quèc doanh, chñ yÕu lµ x©y dùng mét hÖ thèng gi¸ b¸n bu«n ®Ó ®­a chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®i vµo nÒn nÕp vµ cã c¨n cø v÷ng ch¾c. Thø hai lµ ®iÒu hoµ l­u th«ng hµng tiªu dïng. Trong chÕ ®é kinh tÕ thÞ tr­êng, tæng khèi l­îng va c¬ cÊu hµng tiªu dïng do kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, møc t¨ng thu nhËp quèc d©n, vµ thu nhËp b»ng tiÒn cña nh©n d©n, nhu cÇu vÒ 11
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hµng tiªu dïng trong ®iÒu kiÖn søc mua khong ®æi, nÕu gi¸ c¶ mét lo¹i hµng nµo ®ã gi¶m xuèng th× l­îng hµng tiªu thô sÏ t¨ng lªn vµ ng­îc l¹i. Nhµ n­íc cã thÓ quy ®Þnh gi¸ c¶ cao hay thÊp ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng tiªu thô mét sè lo¹i hµng nµo ®ã nh»m lµm cho nhu cÇu vµ møc t¨ng cña s¶n xuÊt vÒ mét sè hµng tiªu dïng ¨n khíp víi kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ cña Nhµ n­íc. Thø ba lµ ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n th«ng qua chÝnh s¸ch gi¸ c¶, viÖc quy ®Þnh hîp lý c¸c tû gi¸, Nhµ n­íc ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n gi÷a c¸c ngµnh nh»m phôc vô cho yªu cÇu n¨ng cao ®åi sèng cña nh©n d©n lao ®éng. Cuèi cïng, nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt gi¸ trÞ nãi réng ra lµ biÕt sö dông c¸c ®ßn bÈy cña kinh tÕ hµng ho¸ nh­ tiÒn l­¬ng, gi¸ c¶, lîi nhuËn … dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó tæ chøc vµ thùc hiÖn chÕ ®ä h¹ch to¸n kinh tÕ. Tãm l¹i, nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy trªn ®©y nãi lªn trong kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i kÕt hîp kÕ ho¹ch víi thÞ tr­êng, lÊy c¸i sau bæ xung cho c¸i tr­íc. Qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ã còng lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc cña quy luËt gi¸ trÞ, lµ mét qu¸ tr×nh tù gi¸c vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµ quan hÖ thÞ tr­êng nh­ lµ mét c«ng cô ®Ó x©y dùng c¸c mÆt kinh tÕ, kÝch thÝch c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm cho gi¸ trÞ hµng ho¸ ngµy cµng h¹, ®¶m b¶o tèt h¬n cho nhu cÇu ®êi sèng, ®ång thêi t¨ng thªm khèi l­îng tÝch luü. §i ®«i víi viÖc ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc cña quy luËt gi¸ trÞ ph¶i ®ång thêi ng¨n chÆn nh÷ng ¶nh h­ëng nh÷ng tiªu cùc cña nã ®èi víi viÖc qu¶n lý kinh tÕ. Quy luËt gi¸ trÞ tån t¹i mét c¸hc kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ. Nhê n¾m v÷ng t¸c dông chñ ®¹o cña c¸c quy luËt kinh tÕ, tù gi¸c sö dông t¸c dông tÝch cùc vµ h¹n chÕ c¸c t¸c dông tiªu cùc cña quy luËt gi¸ trÞ. Nhµ n­íc ®· n¨ng cao dÇn tr×nh ®é c«ng t¸c, kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ. Trung ­¬ng §¶ng ®· nhÊn 12
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. m¹nh: VÒ c¬ b¶n chóng ta ®· n¾m ®­îc néi dung, tÝch chÊt vµ t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trong hai lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi kh¸c nhau vÒ tù liÖu s¶n xuÊt vµ t­ liÖu tiªu dïng vµ ®· vËn dông nã phôc vô c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong tõng thêi kú; C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ c¶ còng ®· cã tiÕn bé, ph¹m vi ngµy cµng më réng, tr×nh ®é nghiÖp vô còng ®­îc n©ng lªn mét b­íc. 13
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÕt luËn Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy l uËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña quy luËt nµy g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ th× ë ®ã cã sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. C¬ chÕ ®iÒu tiÐt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ chÝnh lµ sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ ®­îc biÓu hiÖn thong qua c¬ chÕ gi¸ c¶. Th«ng qua sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng ta sÏ thÊy ®­îc sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng ta sÏ lªn xuèng xung quanh gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ trë thµnh c¬ chÕ t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. C¬ chÕ t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ ph¸t sinh khi t¸c dông lªn thÞ tr­êng th«ng qua c¹nh tranh, cung - cÇu, søc mua cña ®ång t×en. §iÒu nµy c¾t nghÜa t¹i sao khi tr×nh bµy quy luËt kinh tÕ chi phèi ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸ vµ t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, ta chØ tr×nh bµy quy luËt gi¸ trÞ, mét quy luËt bao qu¸t chung ®­îc c¶ b¶n chÊt, c¸c nh©n tè cÊu thµnh vµ c¬ chÕ t¸c ®éng cña nã ®èi víi kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. 14
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin, Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi 1999. 2. S¸ch Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2000. 3. S¸ch Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi 2000. 4. S¸ch Kinh tÕ chÝnh trÞ, NXB §¹i häc vµ trung häc chuyÓn nghiÖp, Hµ Néi 1974. 5. S¸ch kinh tÕ chÝnh trÞ, Trung häc kinh tÕ, Hµ Néi 2000. 15
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môc lôc 1 PhÇn 1 : PhÇn më ®Çu. 3 PhÇn 2 : Néi dung tiÓu luËn. Ch­¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy luËt gi¸ trÞ c¬ chÕ thÞ 3 tr­êng vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.1. Quy luËt gi¸ trÞ. 3 1.1.1. Quy luËt gi¸ trÞ lµ g×? 3 1.1.2. Yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ. 3 1.1.3. T¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ. 4 1.2. Kinh tÕ thÞ tr­êng. 6 1.2.1. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ g× ? 6 1.2.2. C¬ chÕ thÞ tr­êng. 6 Ch­¬ng II. T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh 9 tÕ thÞ tr­êng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. 2.1. Sù cÇn thiÕt cña quy luËt gi¸ trÞ trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ 9 tr­êng. 2.2. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 10 2.3. V¹i trß cña quy luËt gi¸ trÞ trong viÖc ph¸t trÓn nÒn kinh tÕ thÞ 12 tr­êng ë ViÖt Nam. 15 PhÇn 3: KÕt luËn. Tµi liÖu tham kh¶o 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản