Đề tài " Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm "

Chia sẻ: Hoang Van Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

1
377
lượt xem
155
download

Đề tài " Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số và điều khiển bằng máy tính vào trong các lĩnh vực công nghiệp đang trở nên ngày càng phổ biến đặc biệt là việc ứng dụng các máy CNC. Điều này dẫn đến việc nghiên cứu , thiết kế và chế tạo các máy điều khiển số là một điều tất yếu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm "

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm
 2. ! "# ! "! #$ % & "' ( & ) * + # ,-,. / 0 * ( * * * 1! # 2 3 * "! 2 & 4 1 4 3 56 . 7 8! 9 56 4 ( * * * 1! ,-, # 2 : 3& * ; 4 4 % < * " 0 = > 1 ' 2 ? ' < 9 3 "' ,-, 6 2 3& 5@ "! & = ! A 5 ' 56 . ? B B "C ( 5 * = ! & A& D D 5@ B 5@ E "! B ,-, ! & ! & F * 6 < 9 3G ; 4 4 # H 5@ B * 2 ! ? . 7; B ? ' "( I 8 J * K L C D A& 3 # &. , I 8 9 M E #N < ? * 3
 3. ! "# $%! &%! . $ ' () * ....................................................................................................................S + *, - . . / 0 12 ..........................................................................S 3 3 '4' 5 * 6- ') 78 . . / 0 12.....................................S 3 3 3 9:" ; 9< =>?...............................................................................................S 3 3 3 @ > A9:" ; 9< => ................................................................................S 3 3B3 $ ...............................................................................................................T 3 3C3 DE &9@" => A F! G HI...............................................................................T 3 3 3 ' ! ! E => J ;K L......................................................................................T 3 3M3 DE &9@" AN" J ............................................................................................T 3 3 O () * O 4O P Q. R * ST...................................T 3B3 7(U' O 4 P 0 'V- . / 0 12 .............................................UV 3C3 ( (W' 0$ 'V- $4Q . / 0 12?....................................UU 3 3 1X ' Y O 8 * Z '[ Y /Y ' Y \T $4Q ' '? .........................................................................................................................UW ' () * ..................................................................................................................UX + *, - . $4Q ' '....................................................................................UX 3 3 5 * 6- P]' S P]' $4Q .........................................................UX 3 3 3 ^ _I %! ..........................................................................................UX 3 3 3 ^ _I %! ..................................................................................UX 3 3 '` Pa' b P]' $4Q ' '................................................................UX 3 3 3 7I %! c d e ? Y Z [ ...........................................................U\ 3 3 3 7I %! f"I d e ? ] ^ ,.............................................................U\ 3B3 g- h , Q ' Y ....................................................................................US 3B3 3 9< >! _` 8 a8b8"8 8 &! c d eO f ` ..........................US 3B3 3 9< >! ! i _g"! " a8b8"8 8 &! c d eO fg..............US 3B3B3 9< >! ! 9 9j _h!" & 8 8 a8b8"8 8 &! c d eO f h ..................Ui 3B3C3 9< f"I J: _a8b8"8 8 &! "8 " c d eO f a ................................Ui 3C3 O k T\ b 2 * . / 0 PT * $4Q 'R * '] . / 0 12 ...............................................................................................................Ui 3C3 3 O & l9 m nl A9:" ; 9< ................................................................Ui 3C3 3 3 9:" ; 9< m J^ o..........................................................................Ui 3C3 3 3 p nq n% !% &9# %!...............................................................UT 3C3 3 O & l9 m !e" r! A9:" ; 9< ...........................................................UT 3C3B3 O & l9 m ;9
 4. ! "# 3M3 3 3 ' i & 9! .............................................................................WW 3M3 3B3 ' i Av! ...............................................................................WW 3M3 3C3 ' i Aw! .....................................................................WW 3M3 3 O N : xy >9 ...................................................................................Wj 3M3B3 O = O !m== ............................................................................................Wj 3M3C3 O N : d n% .................................................................................WX ' () * B..................................................................................................................W\ *U b . $4Q 'z {O `$ ..............................................................W\ B3 3 '4' T\ $4Q 'z {O `$..............................................................W\ B3 3 3 $ !| } p ...............................................................................W\ B3 3 3 $ !| L A .........................................................................................WS B3 3 '4' 7h O ~ ' V QY 'V- 'z ' ' ................................................Wk B3 3 3 @ > A9:" ; 9< ...................................................................................Wk B3 3 3 @ > nq A • !| ........................................................................Wk B3 3B3 /j !e" " : A ..................................................................................WT B3 3C3 } => !€I ......................................................................................WT B3B3 * U b . O () * O 4O 'z 7• * / ‚.................................jU B3B3 L! ! e !€I f" i !| ;9 & l9 ƒ„ ; o .......................................jU B3B3 3 9:" ;9@ A< !| A F! ƒ„ ; o ...............................................................jW B3B3B3 $• !| ; o...................................................................................................jj ' () * C..................................................................................................................ji h * ') 7(U' t1 …OO * $T TPu ...............................................................ji C3 3 / 4 b$ †' 0$ S O k T\ .................................................ji C3 3 /Y '` S * QZ ‡ S$ b'.....................................................ji C3 3 3 ! ƒ ˆ! I ! J_ !‰" tOm I m $I m u......................ji C3 3 3 ! ƒ ˆ! ƒ9j Š s t I 9Iƒ&m Pm&"! I !mu ...................................jT C3 3B3 ! ƒ ˆ! ;9
 5. ! "# 3 3 3 /j !e" ........................................................................................................\j ' () * M..................................................................................................................\S O k ‚' S ' g O () * 4 ...................................................................\S M3 3 h * ') D’ h * '4' P]' g- h............................................\S M3 3 3 ! ƒ ˆ! t1 myy9 $ u..............................................................\S M3 3 3 ! ! 9:" tD' $ u................................................................\S M3 3B3 ! ‹ I ! 9:" t-' $ u ..............................................................\i M3 3 7h P Q. 7 Y ' Q0 h * , -Q S 5 Y ........\k M3 3 3 7 " : Jo m • AI9 >! ..........................................................................\k M3 3 3 7 " : Jo m • AI9 >! ƒ9 ......................................................................\k M3 3B3 7 " : ƒ • AI9 ...............................................................\T M3B3 ' g O () * O 4O 'z ........................................................................SV M3B3 3 '| ƒ„ 9I I“m .....................................................................................SV M3B3 3 '| ƒ„ O&I= I ........................................................................................SV M3B3B3 '| ƒ„ 9I ˆ! ......................................................................................SU M3B3C3 '| ƒ„ T‹ • *I=...................................................................................SU M3C3 $\' . / 0 h * ') 7(U' .....................................................SW M3C3 3 $l! =‰ n% J9 A9:" ; 9< ......................................................................SW M3C3 3 $l! =‰ n% ! ! ' T* ' ..................................................................SW M3 3 '+ * * -T YO U $4Q ‚ ............................................................SX M3 3 3 '” >9 9jy t1m 9I& O I 'T$ O u .............................................SX M3 3 3 '” = = t O O I OI I&&m& O u ........................................SX ' () * •?.................................................................................................................SS Y /Y b 2 * D’ h * ......................................................................SS •3 3 h * g' $4Q ...........................................................................................SS •3 3 3 ' ! ƒ y • " : A ! o !€I ................................................SS •3 3 3 v! .............................................................................................SS •3 3 ‚ T4 Y /Y 7h P Q. 74 P‘ * • - P‘ *.......ST •3 3 3 – ! A^ }A" J ! 9:" AI9 ..........................................................ST •3 3 3 – ! A^ ! ! } => !€I ƒ " : .......................................................iV •3 3B3 /9< 9@ AI9 J: &L! J— 9# ..........................................................iU •3 3C3 – ! A^ &L! ! ƒI AN" J &L! ! n% &# %! ..............................iU •3 3 3 9j ;j ƒ " : ƒ • AI9 ................................................iU •3B3 ‚ ' T 74 P‘ * - P‘ * …T '4' ' ˜ ' 1™ ...................................................................................................................................iX •3B3 3 I m 9
 6. ! "# Ž3B3 3 'DC B .......................................................................................................kX Ž3B3B3 'DC B .......................................................................................................k\ ' () * •..................................................................................................................ki ~O PŸ . / 0 Y 75.....................................................................ki •3 3 * U b O $.$ $-' B..............................................................ki •3 3 3 ' ! y N !€I @ > ' ............................................................ki •3 3 3 *9ˆ9 9@" J: y N : $I! B ...............................................................kk •3 3B ' ! G &@ ! ƒŒ ....................................................................................TV •3 3 1 D] * $-' B ..........................................................................................Tj •3 3 3 9j &•y A J^..........................................................................................Tj •3 3 3 9j &•y ! d! ! !! !” 9 .............................................Tj •3 3B3 9j &•y => ƒ ˆ! J >! A A ! .........................................................TX S b -$ / 8T...........................................................................................TS " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $7
 7. ! "# ' () * + *, - . . / 0 12 3 3 '4' 5 * 6- ') 78 . . / 0 12 3 3 3 9:" ; 9< =>? / * _- 8" # ! "!#c # 2 J "C % 2 !1 2 H "( ? ' B# 5@ Q 4 + 1! ( 2 5? "C # H * K . 3 3 3 @ > A9:" ; 9< => l "! 4 !1 2 5@ # B# 5 ! "% *& ' 2 ! 4. 4& < % 2 K 2 & F E ! 4 H B# . mB # # 3& ' K & M . -4 5@ n 56 1 Q !+ O %. /M # F * 1! " 2 5? "C L # 5? "C ,4 W #!1 f ' .9 3 : $ ; // ! " # $! %& ' " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $8
 8. ! "# /+ H = ' 5 f o, 5@ 8! K& N H 2 > > 2 # & 6 * " . oe 4 < * 2 ! . m! 4 <
 9. ! "# 9 + @ A $ ! B. C" / 5 ). ,/ 0 1 2 34 56 q> S & F f U. , 5? "C _& " &"! " cf ! > r K Q 5@ Q 4 W. _ 8 ! "!# o `,sc 5@ # W & F # f o /? K 9E #O B # _ &"! 8 d mgscf 7 % t L Q# ; * K & B# 9B #O Q# _ < Qc " B# ! ,ls o `1 _ ! "!# #!!& o ,lscf 7 % t 2 2 "( ? ' 5@ ; mgs 9 3 & < > * K& "@ j. 7 * K L 5? "C _&"! " & cf ` L 5N " apWjW, X. " 2 _ " 8" 8 cf m: 2 ? 2 !+ 9! r 3& 2 2 " 5 8o " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $?
 10. ! "# \. ` . S. & < > _b88 8 cf > W & F f o ^2 ! f p! "K % H * " 3& 6 "K * ! H # * 4 u 5@ * o ,< * f m: ! "K % H * " 4 3& ! 2 ! 56 1 5N # . 3 3B3 $ 8! $ "2 ! > f D #!1 "! ! t < & # !+ * 3 3C3 DE &9@" => A F! G HI ^ ! > f B && M B 2 O % + 3 3 3 ' ! ! E => J ;K L /4 # 1 ! + 5 56 H * 5@ ( F K "? 2 2 = J " 2 1 ! 5@ ) @& M # 3 3M3 DE &9@" AN" J mB # F ! ! > f o, C L f# 2 5? B ! * #( J "% *& * J "C 1! C + _ K c. o, f# t H 5 4 ' " 4 ' K "? 2 4 ' 2& 1 ! 2& " H #% L M D 2 1 ! = J " . 3 3 O () * O 4O P Q. R * ST - B F * 2 * ! 4 5@ & @& 2 5? "C * 4 f o7 J 5 t #v 3 #v o /5@ !1
 11. ! "# ,! & ,mc 5@ 5 ! J B 1& 5? o /5@ 5 ! J I 3 "( < o /5@ "% *& ; 2 6 H 2 H H ; "1 . 3B3 7(U' O 4 P 0 'V- . / 0 12 o UkVkf w! 8& `.w J " Q : C 4 #v o UTjkf ,# 8 x.p ! _`y7c ! ! B# 1 K & M 4 #O * 1 9 D Eo < ? ' H o UT\Wf z `y7 !" > F ( _,y-,y--]7y Zma{7xlc > P E 6 t 2 5N | > N 8! j " B# J t #v Q K& M o UT\kf - B # & "C 5@ 4 F ( _ ]g7 c 5@ 6 "! J #( * 6 y^` iXV o UT\Tf 7" #Q 1 g " "C B -, F ( H , M } o UTSVf , -, "! P 0 Q * H : P E o UTS\f q < & & * % 2 Q 5@ M ! "C 2 % 2 4 M o UTSTf - B < & & F ( #( * ; 2 " M m-, o UTiVf q < & & & % 2 o UTiWf - B -, F ( 4 #D& + ~o : ~ ,-, " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /E
 12. ! "# o UTiSf 9E #O 1! " 2 2 1 "! ,-, o UTikf , # !1 _•`pc 5@ 1! # & o UTiTf - B 6& #( ! ,]m€,]` F ( 9 3 o UTkSf q < & & @& % 2 4 < 9 3 _,y`c o UTTjf p% 9 3 H " M _`,c o UTTXf eA& ) J "C ,]m€,]`€,-, ,y` ,]m€,]` ,]m •`p ,-, -, • •M •• •Ž •• /6 ) 78 1 ,# 34 " # $!9 3C3 ( (W' 0$ 'V- $4Q . / 0 12? o ,4 ~J * 0 A& C . o , 5? "C 4 ) n 4 . m! 4 "I D 5@ N & N • K < 9 3 1! #@ ! % 2 < 9 3 #!1 ~. o ^3 #I ! ‚ 4 < 9 3 * Q 4 5? "C . zC F & < % "B * r #5 5? "C H *. oq< 5 ~ ! 4 H ! 5N < 5N 2 IO H ! 5N # < 2 < t . o/ 6 B * 4 C 4 * " ! L _ 5 ( 1 + J 1 ...c F C u * 3 r * 3 & 5? "C ! L 5 ! .` u 8! 56 8! ( F . " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ //
 13. ! "# o ,: 6 * K % 2 2 -, 4 1! ( 2 " M B * #6 & 1& 2 #F ƒ& & _ 5 M K H „c. o mn & " ! 2J "C < 9 3 & " H & M 95' . o - 5@ H -, # & 1& D _ !< j…k #F 5N : t c. / D & 5@ 5N * 1! B -, 4 2 % 2 3& ? 2 9 ; & < 5 ! ! & & F #6 ( F H * 1! . 3 3 1X ' Y O 8 * Z '[ Y /Y ' Y \T $4Q ' '? ` ,-, 5@ E "2 "Q ' 56 ./ 6 < 9 3 ; ~ ,-, "! "5N @& 4 B A 5 ! 6 5N f /2 9 !. `2 & 1& 5 ,-, = ~ & < 4 2 ! ! "56 * # 6 5N 4# " 5 1 ! * .z & < & K& N #v H 5N " 2 H I .g 6 #v 5? "C ' N "56 2 M # ; ' K " @&. / 1 5@ 2 < 9 3 ! ! & & ) 1 D = < N ~ .7 N ! E B 5N # K "56 5@ ! v ~ u M " #!1 J "C . zC & < 9 K K& N & & 4 J < < N ~ . m ( : ! ,-, 5@ & " ; B ( • . - 5N E ,-, 4 6 1 : ! ,-, C #5@ ) 4 6 1 ) ‚ *. m! ,-, 4 ! ? K < + ? D 2 2& & 2 H 2 " 5N "5@ 2 J & < 5@ M " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /4
 14. ! "# . 7! 2 2 #% L & < 4 < t #% #6 2 ! M 1. m! " K ,-, 2& B ? ! M #D& " & I N ! #D& " & 5 ! E ‚ 5 * # t H ,-, ! 6 5N . 7 ( ! 4# & ! # & "C ! & 3 ! 1! E & ! * K r "56 + #( ,-,. z E ,-, "! 2 9 & 4 2 * ! 2J "C * 1! * ; M * * * 3 * J M • K ! * M
 15. ! "# ' () * + *, - . $4Q ' ' 3 3 5 * 6- P]' S P]' $4Q 3 3 3 ^ _I %! /!1 | : K 56 2 !+ 2 5@ C L L # " . 7" 5@ 98 5# 5N • : 9 K 5@ ! 4 "! 8! 56 56 4 . ^ " " 4 ; 2 C L 2 m8 "8 4 . L 2 m8 "8 4 4 * # &f L 2 M 8! J D & < L 2 M 8! J D " . 3 3 3 ^ _I %! 7" " 2 # 2 K * !+ J H D H * ! 6 " L 2 "! L 2 m8 "8 4 D 6 . p #5@ " "! 2 < t H . 7 8! ( • xy]oWSio^ H & ! & E xy] _x#8 "! y "8 ] ! ! c C r F UX " _" 2 c# 4 < 3 < -, ,-, ; ? < * & 1&. 7"! UX " 4 > 4T " | \ " J T " | #1 5@ j " | 3 j " | j " | jG \ " J 5@ j " J 3 W " J . 3 3 '` Pa' b P]' $4Q ' ' † M r IO * j " | 3 _ O # Y Z [c j " J 3 _ O # ] ^ ,c. l5 O " 0 3 "I " 8! ( • xy]oWSio^. " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /6
 16. ! "# 3 3 3 7I %! c d e?Y Z [ L 2 m8 "8 4 5@ D ! 8! ( D f U d 7" [ 5@ " ": 6 " H . W d 7" Y 5@ 9 K % ! "C H G "C ! #6 ? C " Y 5@ D ! 4. j d 7" Z 5@ 9 K 8! ( D & < _ ( D " : c 5 f ‡ Y=8 j 4 "~ B 4 ! ! I 4 2. ‡ Y! ! ! 4 B ": 6 " [ 4 ": 6 " YG #I 4 4 "~ # & 5? " Z. Xd, H " 5@ 9 K 8! ( D f 5? # # ! !< B * D t #( 5@ #1 # M . 4 /9 : ; 4 1 9 3 3 3 7I %! f"I d e ?] ^ , , 2 J J " Y 5@ O # ]. , 2 J J " Z 5@ O # ^. , 2 J J " [ 5@ O # ,. 4 49 4
 17. ! "# , 5? H 2 J 5@ 9 K 8! ( D 4 H & ! _` 8 a8b8"8 8 &! c d eO f` /M # L 2 4 5@ + K "( . - H # ) #1 v #F 3 4 ‚ # 9 K K " !. 3B3 3 9< >! ! i _g"! " a8b8"8 8 &! c d eO fg 7"! "5N @& L 2 9 K 8! ` #@ 9 K 8! 2 u #@ ? G 5@ L # 5? "C . " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /8
 18. ! "# 3B3B3 9< >! ! 9 9j _h!" & 8 8 a8b8"8 8 &! c d eO fh / 4 5@ L ; 2 3 ˆ "( . 7"! "5N @& 5N : 2 h * : 2 5? "C ! "! 2 #F . 3B3C3 9< f"I J: _a8b8"8 8 &! "8 " c d eO fa /M ‚ # 2 K "( . -4 5@ 9 K N D "C _ *& 9I !+ *& 9I c. / a 5@ E "! W f 5@ 98 # 2 9 K K " # K " !. ,-, ; a 5# 2 ! "( . 3C3 O k T\ b 2 * . / 0 PT * $4Q 'R * '] . / 0 12 3C3 3 O & l9 m nl A9:" ; 9< 3C3 3 3 9:" ; 9< m J^ o 8! K " = L # d _&! ! &! c. , t H 8! K " # 2 ; * Q 5@ K "56 6 2 9 K " !. ‰ "C 9< " % K ; * . 5N : "! ! ! #v„ / % 2 ; * *& 8! 4 4 5 f 4C ) # ?@ @ $* $* %8 ,@ 34 4 " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /<
 19. ! "# 46 4 1 7 # ?@ @ $* $* ,@ 34 4 C) # ?@ @ D E (° 47 F 7 # ?@ @ D E (° C) # ?@ @ =* 7G H 48 F 7 # ?@ @ =* 7G H " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /?
 20. ! "# / 4 ! K 5 8! & 5? 2 5N | 3 ˆ u& < F : * ! 2 | . 7 ! 2 ! > 2 | 2 "= G 4 & 5? & & % 5@ ! 5 & 5? & & & 5? & & & M „ v & 5? & & 4 % * J < !1 2 H 5@ ! . z ? > H 2 ' E 2 ? 56 f " $ % $& ' (# $ % )* +,- . $ /D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản