Đề tài: "Thực trang và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực I'

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
78
lượt xem
24
download

Đề tài: "Thực trang và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực I'

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ khi Đảng và Nhà nước thực hiện đường lối đổi mới đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định có những tiến bộ vượt bậc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Thực trang và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Điện lực I'

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu KÓ tõ khi §¶ng vµ Nhµ n­íc thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi ®Õn nay, t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ®· æn ®Þnh vµ cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc. Sau mét thêi gian dµi tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp, ®Õn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· tho¸t khái thêi kú khã kh¨n vµ ®· ®¹t ®­îc møc t¨ng tr­ëng kh¸ cao. C¸c doanh nghiÖp (quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh) ®· cã nh÷ng sù thay ®æi m¹nh mÏ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy lµ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ta kh«ng ngõng ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. Mét quèc gia, mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò lao ®éng cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc, tay nghÒ ®Ó tiÕp thu ®­îc khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi khi mµ n­íc ta ®ang gia nhËp WTO, AFTA…th× ®iÒu nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt v× ®éi ngò lao ®éng nµy lµ nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®­a nÒn kinh tÕ n­íc nhµ sím héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ®éi ngò lao ®éng n­íc ta nh×n chung cßn tá ra kh¸ yÕu kÐm vÒ nhiÒu mÆt nh­: tay nghÒ kÐm, tr×nh ®é tiÕp thu vµ lµm chñ khoa häc c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp…Ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp th­êng chØ mang tÝnh h×nh thøc thô ®éng. Lý do lµ do c¸c doanh nghiÖp ch­a ®¸nh gi¸ ®óng møc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. KÕt qu¶ tÊt yÕu lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch­a cao do n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a ®­îc khai th¸c mét c¸ch hîp lý, triÖt ®Ó. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn vµ qua thùc tÕ thùc tËp t¹i C«ng ty §iÖn lùc 1 kÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng, ®Æc biÖt ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÞnh B¸ Minh t«i ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n : “ Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty §iÖn lùc 1”. §©y còng lµ vÊn ®Ò mµ Ban Gi¸m ®èc C«ng ty quan t©m hµng ®Çu. 1 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty §iÖn lùc 1. Thùc tr¹ng qu¶n lý nguån nh©n lùc ë C«ng ty §iÖn lùc 1 1.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty §iÖn lùc 1 Ngµnh §iÖn lùc ViÖt Nam thµnh lËp ngµy 15/08/1945, C«ng ty cã tiÒn th©n lµ Côc ®iÖn lùc thuéc Bé C«ng nghiÖp nÆng, ®Õn n¨m 1969 ®æi tªn thµnh C«ng ty §iÖn lùc 1 víi nhiÖm vô kinh doanh ph©n phèi ®iÖn n¨ng trªn ®Þa bµn 25 tØnh miÒn B¾c vµ B¾c Trung bé víi diÖn tÝch 145,244 km2 vµ d©n sè 30,856,100 ng­êi (2001) chiÕm 43% diÖn tÝch vµ 39% d©n sè ViÖt Nam. C«ng ty §iÖn lùc 1 ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 146/TTg ngµy 7/4/1993 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ lµ mét trong bÈy c«ng ty ph©n phèi ®iÖn, h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã con dÊu riªng, cã quyÒn vµ nghÜa vô theo luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty Ngµy thµnh l©p: 6/10/1969 Ngµy thµnh lËp l¹i: 7/4/1993 Tæng tµi s¶n: 5.240.630 triÖu ®ång Tæng sè nh©n viªn: 20.573 ng­êi S¶n l­îng ®iÖn th­¬ng phÈm: 7,872 GWh Trô së ®ãng t¹i: 20 TrÇn Nguyªn H·n- QuËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi. LÊy tªn giao dÞch: Power Company No 1 1.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty §iÖn lùc 1 C«ng ty §iÖn lùc 1 cã 25 ®¬n vÞ §iÖn lùc TØnh, Thµnh phè trùc thuéc, 9 ®¬n vÞ phô trî s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 19,946 ng­êi LÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: - Kinh doanh ®iÖn n¨ng 2 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - ThiÕt kÕ, x©y dùng, qu¶n lý, khai th¸c vµ quy ho¹ch hÖ thèng l­íi ®iÖn ph©n phèi. - S¶n xuÊt chÕ t¹o, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vËt t­ ngµnh ®iÖn - ThÝ nghiÖm ®iÖn, ®o l­êng ®iÖn c¸c tr¹m thiÕt bÞ, tr¹m ®iÖn cã ®iÖn ¸p 500 kw -VËn chuyÓn c¸c lo¹i thiÕt bÞ hµng hãa siªu tr­êng, siªu träng chuyªn dông -§µo t¹o, n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn ngµnh ®iÖn -T­ vÊn x©y dùng chuyªn ngµnh ®iÖn -Kinh doanh kh¸ch s¹n C«ng ty §iÖn lùc 1 qu¶n lý vµ vËn hµnh toµn bé l­íi ®iÖn ph©n phèi bao gåm c¸c ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p tõ cÊp ®iÖn ¸p 110kV trë xuèng, b¸n ®iÖn trùc tiÕp tíi c¸c kh¸ch hµng sö dông ®iÖn sinh ho¹t, dÞch vô, c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp. 1 .2.C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty §iÖn lùc 1 Gåm 15 phßng ®­îc phèi hîp th­êng xuyªn chÆt chÏ víi nhau nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch chung cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc ®ång bé th«ng suèt vµ cã hiÖu qu¶. (Xem s¬ ®å 01) 1.3.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng 1.3.1.Gi¸m ®èc Lµ ng­êi l·nh ®¹o do Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam bæ nhiÖm, lµ ng­êi ra quyÕt ®Þnh tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o vµ thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1.3.2.V¨nphßng c«ng ty Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu v¨n b¶n cña C«ng ty vµ qu¶n trÞ c¬ quan cña C«ng ty. NhiÖm vô: 3 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp -LËp lÞch c«ng t¸c hµng tuÇn, th¸ng, quý, n¨m cña l·nh ®¹o C«ng ty. -Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña C«ng ty theo yªu cÇu cña Ban Gi¸m ®èc -Ghi chÐp biªn b¶n, ra th«ng b¸o vÒ néi dung, kÕt luËn cña c¸c cuéc häp, héi nghÞ chung vµ c¸c cuéc lµm viÖc, tiÕp xóc cña l·nh ®¹o c«ng ty víi c¸c ®èi t¸c. 1.3.3.Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ x©y dùng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -Lµm ®Çu mèi tæng hîp, nghiªn cøu, x©y dùng, lËp vµ tr×nh duyÖt ph­¬ng h­íng môc tiªu, chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ trong tõng thêi kú cña toµn C«ng ty. X©y dùng vµ qu¶n lý: kÕ ho¹ch quü ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ x©y dùng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, kÕ ho¹ch c¶i t¹o n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn l­íi ®iÖn ph©n phèi. -Lµm ®Çu mèi lËp kÕ ho¹ch, ph©n bæ, theo dâi viÖc thùc hiÖn vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ nh÷ng nguån vèn kh¸c ®­îc sö dông cho c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng; lµm ®Çu mèi c©n ®èi, ®iÒu hoµ, ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn; theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vèn vµ c«ng t¸c gi¶i ng©n ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi qu¶n lý n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn cña C«ng ty; lÇm ®Çu mèi lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn ph©n bæ tµi s¶n cña C«ng t; lÇm ®Çu mèi phª duyÖt tiÕp nhËn, bµn giao, ®iÒu chuyÓn tµi s¶n, thiÕt bÞ theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý. -Lµm ®Çu mèi tr×nh duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­, danh môc kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng (c¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c) 1.3.4.Phßng tæ chøc c¸n bé Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y; c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty, qu¶n lý c¸n bé nh©n viªn c¬ quan C«ng ty. 4 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, x©y dùng, triÓn khai, thùc hiÖn vµ qu¶n lý m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, c¬ chÕ qu¶n lý toµn C«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý; lµm ®Çu mèi x©y dùng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, xÕp h¹ng doanh nghiÖp trong C«ng ty. -Nghiªn cøu, x©y dùng ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ho¹t ®éng cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng ®iÒu lÖ. -X©y dùng s¬ ®å c¸c chøc danh qu¶n lý, tiªu chuÈn c¸n bé vµ nghiªn cøu x©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸n bé -Nghiªn cøu , x©y dùng kÕ ho¹ch, quy chÕ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong C«ng ty. 1.3.5.Phßng kü thuËt Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt l­íi ®iÖn, ®­êng d©y, tr¹m biÕn ¸p, nguån diezel vµ thuû ®iÖn. -Biªn so¹n vµ Qu¶n lý c¸c quy tr×nh, ®Þnh møc, tiªu chuÈn kü thuËt; quy tr×nh vËn hµnh l­íi ®iÖn, thiÕt bÞ, thao t¸c, gi¶i quyÕt c¸c sù cè; qu¶n lý c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vÒ nhµ m¸y ®iÖn, l­íi ®iÖn vµ hÖ thèng ®iÖn. -Lµm ®Çu mèi lËp vµ h­íng dÉn lËp danh môc, duyÖt ph­¬ng ¸n kü thuËt, b¸o c¸o kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt, thÈm tra vµ duyÖt dù to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a lín theo quy chÕ cÊp qu¶n lý; theo dâi tiÕn ®é, chÊt l­îng, khèi l­îng c«ng viÖc, kiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c h¹ng môc, tham gia c«ng t¸c nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a lín. 1.3.6.Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh, h¹ch to¸n toµn C«ng ty vµ qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n c¬ quan c«ng ty 5 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NhiÖm vô: -Lµm ®Çu mèi lËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh- tÝn dông toµn C«ng ty; giao kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn sau khi duyÖt; qu¶n lý vµ kiÓm tra thùc hiÖn. -Qu¶n lý c¸c nguån quü vµ vèn toµn C«ng ty -Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trong toµn C«ng ty; lµm ®Çu mèi thÈm tra b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trùuc thuéc tr×nh Tæng C«ng ty phª duyÖt. 1.3.7.Phßng vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t­ hµng quý, n¨m; lËp ®¬n hµng chung cña C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi chuÈn bÞ hå s¬ vµ thù hiÖn mêi thÇu,®Êu thÇu vµ lËp hîp ®ång kinh tÕ mua s¾mvËt t­ thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c söa ch÷a lín vµ vËt t­ dù phßng. -Qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn tiÕp nhËn vµ cung øng vËt t­, thiÕt bÞ thuéc diÖn C«ng ty qu¶n lý; lµm ®Çu mèi qu¶n lý, ®iÒu phèi vËt t­ thiÕt bÞ trong néi bé C«ng ty.. 1.3.8.Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, ®êi sèng x· héi cña C«ng ty. NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, x©y dùng cac h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc lao ®éng khoa häc trong C«ng ty ; c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng -LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n vÒ nhu cÇu lao ®éng, x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. 6 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp -LËp kÕ ho¹ch c¶i hµng n¨m kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c c¶i thiÖn ®êi sèng, n©ng cao phóc lîi tËp thÓ , ph¸t triÓn x· héi toµn C«ng ty bao gåm viÖc ®i l¹i, ¨n ë, vui ch¬i gi¶i trÝ… 1.3.9.Phßng qu¶n lý x©y dùng Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chñ ®Çu t­ vµ qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -H­íng dÉn theo dâi, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng thuéc s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn trong toµn C«ng ty theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý. -Lµm ®Çu mèi kiÓm tra c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng toµn C«ng ty,theo dâi ®«n ®èc tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng cña C«ng ty, nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh l­íi ®iÖn ®­a vµo vËn hµnh, gi¶i quyÕt c¸c viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch ®iÖn. -Lµm ®Çu mèi thÈm tra, thÈm ®Þnh, tr×nh duyÖt c¸c ®Ò c­¬ng kh¶o s¸t, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ ®Ò c­¬ng kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. 1.3.10.Phßng kinh doanh Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kinhd oanh ®iÖn n¨ng, dÞch vô kh¸ch hµng ®iÖn vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®iÖn n¨ng n«ng th«n. NhiÖm vô: -LËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n vÒ ®iÖn th­¬ng phÈm, ph¸t triÓn kh¸ch hµng ®iÖn, gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n, gi¸ mua ®iÖn ®Çu nguån cña Tæng C«ng ty, doanh thu tiÒn ®iÖn, thu nép tiÒn ®iÖn vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®Ó tr×nh Tæng C«ng ty phª duyÖt. Tæ chøc theo dâi , kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. -TÝnh to¸n , qu¶n lý s¶n l­îng ®iÖn n¨ng mua, giao, nhËn gi÷a C«ng ty víi Tæng C«ng ty víi c¸c §iÖn lùc, víi c¸c C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn vµ víi c¸c ®¬n vÞ b¸n ®iÖn ngoµi C«ng ty. 1.3.11.Phßng thanh tra an toµn 7 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong C«ng ty. NhiÖm vô: -C«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng lôt b·o vµ m«i tr­êng lµm viÖc, 1.3.12.Phßng thanh tra b¶o vÖ Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Giam ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c th¹nh tra. B¶o vÖ vµ ph¸p chÕ trong toµn c«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ ch­c thùc hiÖn thanh tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt trong C«ng ty viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­¬c, quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý, quy ®Þnh cña C«ngt y -Lµm ®Çu mèi qu¶n lý, chØ ®¹o vµ kiÓm tra cac ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn s¶n xuÊt, b¶o vÖ tµi s¶n vµ an ninh trËt tù. -T­ vÊn ph¸p lý vµ phæ biÕn ph¸p luËt, triÓn khai ®«n ®«c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh lliªn quan. 1.3.13.Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c ®èi ngo¹i, hîp t¸c quan hÖ kinh tÕ víi n­íc ngoµi. NhiÖm vô: -Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt cac chñ tr­¬ng, ph­ong h­íng, kh¶ n¨ng hîp t¸c quèc tÕ vµ ho¹ ®éng ®èi ngo¹i cña C«ng ty. -Nghiªn cøu th¨m dß thÞ tr­êng, gi¸ c¶ quèc tÕ , t×m hiÓu ®èi t¸c , kh¶ n¨ng hîp t¸c, liªn doanh, c¸c nhµ s¶n xuÊt cung cÊp...®Ì xuÊt viÖc hîp t¸c, liªn doanh vµ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cã vèn v©y n­íc ngoµi. 1.3.14.Phßng ph¸t triÓn kinh doanh Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh ®a ngµnh nghÒ. NhiÖm vô 8 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp -LËp kÕ ho¹ch c¸c dù ¸n ®Çu t­, ph¸t triÓn ®a ngµnh nghÒ, x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn võa vµ nhá, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, viÔn th«ng... -Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c dù ¸n kinh doanh kh¶ thi, khai th¸c qu¶n lý vËn hµnh c¸c nhµ m¸y tuû ®iÖn võa vµ nhá, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt vËt liÖu ®iÖn... 1.3.15.Phßng thi ®ua tuyªn truyÒn Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, c«ng t¸c truyÒn thèng trong C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n vÒ c«ng t¸c thi ®u khen th­ëng vµ tuyªn truyÒn qu¶n c¸o; s­u tÇm , thu thËp, tæ chøc l­u gi÷ b¶o qu¶n c¸c t­ liÖu hiÖn vËt liªn quan ®Õn lÞch sö, truyÒn thèng cña C«ng ty. -Lµm ®Çu mèi x©y dùng c¸c quy chÕ, quy ®Þnh vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ thi ®ua khen th­ëng. Tæng hîp vµ thÈm tra hå s¬ cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch do c¸c ®¬n vÞ ®Ò nghÞ theo quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý tr×nh Héi ®ång thi ®ua C«ng ty xÐt duyÖt. 3.1.16.Phßng qu¶n lý ®Êu thÇu Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu trong toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -ThÈm tra tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, mo×­ thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu , kÕt qu¶ xÐt thÇu c¸c gãi thÇu. -Tham gia tæ chuyªn gia xÐt thÇu, tr×nh kÕt qu¶ xÐt thÇu ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Tæng C«ng ty. -Tæ chøc biªn so¹n c¸c quy ®Þnh, c¸c tµi liÖu h­íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu trong C«ng ty. 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty §iÖn lùc 1. 2.1.C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu 9 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty §iÖn lùc 1 lµ DNNN, h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam cã nhiÖm vô ph©n phèi kinh doanh ®iÖn n¨ng trªn ®Þa bµn 25 tØnh miÒn B¾c vµ B¾c Trung bé. C«ng ty §iÖn lùc 1 chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn n¨ng. C«ng ty lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc kinh doanh ®iÖn n¨ng mµ C«ng ty cßn kinh doanh thªm lo¹i h×nh du lÞch kh¸ch s¹n vµ t­¬ng lai sÏ kinh doanh thªm m¹ng ®iÖn tho¹i dµnh cho ngµnh ®iÖn. Do kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn hµng n¨m C«ng ty cã rÊt nhiÒu hîp ®ång b¸n ®iÖn gi¸ trÞ s¶n l­îng ®iÖn nhê ®ã kh«ng ngõng t¨ng lªn gióp C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn ®êi sèng CBCNV ®­îc æn ®Þnh. 2.2.T×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty Nh×n vµo b¶ng d­íi ®©y ta thÊy nguån vèn cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh gi÷a c¸c n¨m. Tæng vèn n¨m 2002 lµ 1.105.130 triÖu ®ång nh­ng sang n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 1.456,30 triÖu ®ång t¨ng kho¶ng 1,3% so víi n¨m 2002 trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng 1,25% , vèn cè ®Þnh t¨ng 1,37% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 tæng nguån vèn 1.875.927 triÖu ®ång t¨ng 1,17% so víi 2003 vèn l­u ®éng t¨ng , vèn cè ®Þnh t¨ng 1,38% so víi 2003. BiÓu 2: t×nh h×nh sö dông vèn C«ng ty §V: TriÖu ®ång So s¸nh (%) ChØ tiªu 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003 Tæng vèn 3.508.596 4.350.300 5.273.920 123,9 121 Vèn l­u ®éng 1.423.850 2.230.112 2.978.424 125 117 Vèn cè ®Þnh 2.084.746 2.120.188 2.295.496 137 138 2.3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nh×n vµo b¶ng 3 ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l­îng n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 vµ doanh thu tiªu thô t¨ng. N¨m 2004 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ 10.086 tr kwh t¨ng so víi n¨m 2003 vµ doanh thu tiÒn ®iÖn t¨ng 10 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 11 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu ®å 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 stt chØ tiªu ®vt 2002 2003 2004 Møc Møc Tû lÖ % Tû lÖ % chªnh chªnh 1 Gi¸ trÞ TSL Tr k Wh 7.872 9.052 10.086 1.180 114,9 1.034 112 2 Doanh thu Tû ®ång 5.052.0 5.883.00 6.673.00 831 116 790 134 3 Lîi nhuËn Tû ®ång 187 215 250 28 115 35 116 4 Nép NSNN Tû ®ång 356,67 429,55 447 72,88 1,2 17,45 1,04 5 Tæng VKD Tû ®ång 3.508.5 4.350.30 5.273.92 841.704 123,9 923.620 121 96 0 0 6 Vèn L§ Tû ®ång 1.423.8 2.230.11 2.978.42 806.262 156 748.312 133,5 50 2 4 7 Vèn cè ®Þnh Tû ®ång 2.084.7 2.120.18 2.295.49 35.442 101,7 175.308 108,2 46 8 6 8 Tæng L§ Ng­êi 19.039 19.789 20.573 750 3,9 784 3,9 9 TiÒn l­¬ng BQ 1000®/ng/th 1.694 1.861 1.954 167 9,8 93 4,9 10 NSL§ Tû ®ång 0,266 0,297 0,324 0,31 111,7 0,27 109 11 LN/DT §ång 0,037 0,036 0,037 -0,001 0,97 0,001 1,02 SVTH : NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 12 LN/VKD §ång 0,16 0,14 0,13 -0,02 0,86 -0,01 0,88 13 Vßng quay VL§ Vßng 0.346 0,312 0,312 -0,034 109 0 100 13 MSV: 2001D1456 SVTH: NguyÔn Thuý Thu
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.3.1.ChØ tiªu lîi nhuËn trªn doanh thu ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh C«ngty thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cµng t¨ng. N¨m 2002 cø mét ®ång doanh thu th× C«ng ty thu ®­îc 0,037 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 cø mét ®ång doanh thu C«ng ty thu ®­îc 0,036 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,001 ®ång so víi n¨m 2002. N¨m 2004 thu ®­îc 0,037 ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång doanh thu t¨ng 1,02% so víi n¨m 2003. 2.3.2.ChØ tiªu lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn bá ra trong mét n¨m th× C«ng ty ®­îc bao nhiªu lîi nhuËn. N¨m 2002 cø mét ®ång vèn bá ra C«ng ty thu ®­îc 0,16 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 mét ®ång vèn thu ®­îc 0,14 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,22 ® so víi n¨m 2002. N¨m 2004 C«ng ty thu ®­îc 0,13 ®ång lîi nhuËn gi¶m 0,01 ® so víi n¨m 2003. 2.3.4.ChØ tiªu tæng doanh thu trªn vèn l­u ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn l­u ®éng quay ®­îc bao nhiªu vßng trong kú: -N¨m 2002 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,346 vßng -N¨m 2003 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,312 vßng -N¨m 2004 vèn l­u ®éng quay ®­îc 0,312 vßng Qua mét sè chØ tiªu ph©n tÝch trªn ta thÊy trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng ®ã lµ doanh thu t¨ng, thu nhËp ng­êi lao ®éng còng t¨ng, ®êi sèng CBCNV trong C«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh. Môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ®©y lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña C«ng ty trong mét m«i tr­êng thay ®æi, tho¶ m·n nhu cÇu ®iÖn n¨ng cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng vµ ®é tin cËy ngµy cµng cao h¬n, thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi viÖc cung cÊp ®iÖn cho n«ng th«n vµ miÒn nói. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy c«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai nhiÒu dù ¸n c¶i t¹o m¹ng l­íi ®iÖn c¸c thµnh phè tõ c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi(ADB,WB,ODA,Thuþ §iÓn, Ph¸p) vµ vèn huy ®éng trong SVTH : NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp n­íc nh­: H¶i Phßng, Nam §Þnh, Th¸i Nguyªn….C¸c dù ¸n nµy nh»m hoµn thiÖn vµ hîp ®ång ho¸ hÖ thèng SCADA trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c -N©ng cÊp thiÕt bÞ cho trung t©m ®µo t¹o Quèc gia -§iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n theo sè liÖu 10/2003 cã 243/245 sè huyÖn(99%),4,657/5,275 sè x· (88%) vµ 5,460,861/6,187,728 sè hé n«ng d©n(88%) ®· cã l­íi ®iÖn quèc gia. -Tr¹m biÕn ¸p di ®éng 110/25 MVA -Cung cÊp ®iÖn cho biªn giíi Lµo 15 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.Thùc tr¹ng C«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n sù ë PC1 3.1.T×nh h×nh sö dông lao ®éng ë PC1 3.1.1.Ph©n bæ theo giíi tÝnh biÓu 5: 2002 2003 2004 ChØ tiªu Sè Sè ng­êi % Sè ng­êi % % ng­êi Tæng L§ 19.039 100 19.789 100 20.573 100 Nam 12.050 63,29 14.441 72,97 16,070 78,11 N÷ 6.989 36,71 5.348 27,03 4503 21,89 Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn n¨ng nªn sè lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao h¬n lao ®éng n÷, lao ®éng n÷ chñ yÕu phôc vô cho khèi v¨n phßng. N¨m 2002 sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 19039 ng­êi, sè lao ®éng nam lµ 12.050 ng­êi chiÕm 63,29% trong tæng sè lao ®éng, sè lao ®éng n÷ lµ 6989 ng­êi chiÕm 36,71% N¨m 2003 t¨ng thªm 750 ng­êi trong tæng sè lao ®éng, n©ng sè lao ®éng lªn lµ 19789 ng­êi trong ®ã sè lao ®éng nam lµ 14.441 ng­êi t­¬ng øng víi 72,97%, lao ®éng n÷ lµ 5.348 ng­êi chiÕm 27,03% N¨m 2004 tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty lµ 20.573 ng­êi t¨ng thªm 784 ng­êi so víi 2003, trong sè ®ã lao ®éng nam lµ 16.070 ng­êi chiÕm 78,11% vµ sè lao ®éng n÷ lµ 4503 ng­êi chiÕm 21,89%. 3.1.2.Ph©n bæ theo tr×nh ®é biÓu 6: 2002 2003 2004 ChØ tiªu Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % Tæng sè L§ 19.039 100 19.789 100 20573 100 §¹i häc vµ trªn 6.050 31,77 6400 32,34 6.773 32,92 16 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®¹i häc Cao ®¼ng vµ 10.175 53,44 10.655 53,84 11.021 53,57 trung cÊp L§ phæ th«ng 2.814 14,79 2.734 13,82 2.779 13,51 C¨n cø vµo b¶ng trªn ta thÊy tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty t¨ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®ång ®Òu qua c¸c n¨m -Tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc: Sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµm viÖc chñ yÕu ë c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ngµy cµng t¨ng lªn. Cô thÓ n¨m 2002 sè nh©n viªn lµm viÖc ë khèi phßng ban lµ 6050 ng­êi vµ t¨ng lªn 6400 ng­êi vµo n¨m 2003 chiÕm 32,34% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2004 t¨ng thªm 373 ng­êi n©ng sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 6773 ng­êi chiÕm 32,92% sè lao ®éng toµn c«ng ty -Tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp: §©y lµ sè lao ®éng chiªm phÇn lín trong sè lao ®éng toµn c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®iÖn. L­îng lao ®éng nµy ®­îc c«ng ty ®µo t¹o vµ tuyÓn thªm qua c¸c n¨m do ®©y lµ sù cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn l­îng lao ®éng nµy ®­îc tuyÓn chän mét c¸ch kh¾t khe ngoµi viÖc hä ph¶i giái chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao hä cßn ph¶i cã kiÕn thøc hiÓu biÕt s©u réng vÒ c¸ch phßng tr¸nh nh÷ng sù cè cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. N¨m 2002 sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 10.175 ng­êi chiÕm 53,44% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 sè lao ®éng nµy lµ 10.655 ng­êi t¨ng 480 ng­êi so víi n¨m 2002 t­¬ng ®­¬ng víi 53,84% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2004 t¨ng thªm 366 ng­êi n©ng sè lao ®éng nµy lªn lµ 11.021 ng­êi chiÕm 53,57% sè lao ®éng toµn c«ng ty. - Lao ®éng phæ th«ng: N¨m 2002 sè lao ®éng phæ th«ng lµ 2.814 ng­êi chiÕm 14,79% sè lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 sè lao ®éng nµy gi¶m 80 ng­êi cßn 2.734 ng­êi chiÕm 13,82 % sè lao ®éng toµn c«ng ty lý do lµ Kh¸ch s¹n §iÖn lùc do c«ng ty qu¶n lý t¹m thêi kh«ng ho¹t ®éng ®Ó x©y l¹i nªn sè lao ®éng nµy buéc ph¶i th«i viÖc. N¨m 2004 t¨ng thªm 45 ng­êi so víi n¨m 2003 do cã mét sè phßng trong kh¸ch s¹n ®· x©y song nªn c«ng ty tuyÓn thªm mét sè lao 17 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®éng míi ë ngoµi cßn mét sè kh¸c th× lµ lao ®éng cò ®· tõng lµm ë kh¸ch s¹n vÒ lµm tiÕp, n©ng sè lao ®éng nµy lªn 2779 ng­êi chiÕm 13,51% sè lao ®éng toµn c«ng ty. 3.1.3. Ph©n bæ theo ®é tuæi Ph©n bæ theo ®é tuæi trong C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng v× ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n ra th× ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc ph¶i cã sù phï hîp gi÷a c«ng viÖc ®­îc giao víi ®é tuæi cña m×nh 18 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 7: c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi 2002 2003 2004 §é tuæi Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % Tæng sè L§ 19.039 100 19.789 100 20.573 100 §é tuæi 20-35 9.689 50,9 10.335 52,22 10.861 52,79 §é tuæi 36-50 8.249 43,33 8.504 42,97 8862 43,07 §é tuæi 51-65 1.101 5,78 950 4,81 850 4,14 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu lao ®«ng theo ®é tuæi cña C«ng ty §iÖn lùc 1 ®­îc chia thµnh 3 ®é tuæi -Lao ®éng trÎ tuæi ®êi tõ 20-35: Do c«ng ty lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh nªn sè lao ®éng trÎ chiÕm tû träng cao vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. §©y lµ mét yÕu tè thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho líp trÎ nµy. Cô thÓ n¨m 2002 lµ 9689 ng­êi chiÕm 50,9% sã lao ®éng toµn c«ng ty. N¨m 2003 lµ 10.335 ng­êi chiÕm 52,22% sè lao ®éng toµn c«ng ty. Vµ n¨m 2004 t¨ng thªm 526 ng­êi so víi n¨m 2003 n©ng tæng sè lao ®éng ë ®é tuæi nµy lªn lµ 10.861 ng­êi chiÕm 52,79% sè lao ®éng toµn c«ng ty -Lao ®éng trung niªn ®é tuæi tõ 36-50: PhÇn lín lao ®éng ë tuæi nµy hä ®· cã kinh nghiÖm vÒ c¶ tuæi ®êi lÉn tuæi nghÒ. Lao ®éng nµy còng dÇn t¨ng nhÑ qua c¸c n¨m cô thÓ n¨m 2002 lµ 8249 ng­êi sang n¨m 2003 lµ 8504 ng­êi t¨ng thªm 255 so víi n¨m tr­íc. N¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 8862 ng­êi t¨ng thªm 238 ng­êi so víi n¨m 2003 vµ chiÕm 43,07% loa ®éng toµn c«ng ty. -Lao ®éng giµ ®é tuæi tõ 51-65: L­îng lao ®éng ë ®é tuæi nµy cã xu h­íng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m do cã ng­êi vÒ h­u, cã ng­êi xin vÒ sím tr­íc thêi h¹n, èm ®au, bÖnh tËt… n¨m 2002 sè lao ®éng nµy lµ Tuy nhiªn ®©y l¹i lµ líp lao ®éng cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng viÖc v× vËy Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch nhê hä ®µo t¹o truyÒn ®¹t l¹i kinh nghiÖm cho líp trÎ míi vµo. §ã sÏ lµ mét yÕu tè rÊt thuËn lîi cho C«ng ty trªn ®µ ph¸t triÓn. 19 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty §iÖn lùc 1 Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ®èi víi c¸c DNVN hiÖn nay ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nh©n sù. Nãi ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ng­êi ta nghÜ ngay ®Õn viÖc: ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù, tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, qu¶n lý l­¬ng th­ëng hÖ thèng ®·i ngé, c«ng t¸c an toµn lao ®éng…Trong khu«n khæ bµi viÕt em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: 3.2.1.C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù Gièng nh­ ë mét sè doanh nghiÖp kh¸c ë ViÖt Nam, víi C«ng ty §iÖn lùc 1 viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh trung vµ dµi h¹n cßn ch­a ®­îc chó ý l¾m. §Õn nay C«ng ty hÇu nh­ chØ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù trong mét n¨m. Do vËy c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù th­êng ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi n¨m, khi tæng kÕt cho n¨m võa qua vµ lËp kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. §Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc, C«ng ty th­êng dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña n¨m tíi trªn c¬ së ®ã c©n ®èi l¹i lùc l­îng lao ®éng s·n cã, x¸c ®Þnh xem thõa thiÕu bao nhiªu ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Th«ng th­êng, sè l­îng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c phßng ban Ýt cã sù thay ®æi. Do ®ã C«ng ty Ýt chó ý ®Õn viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu cho bé phËn nµy chØ khi nµo cã ai ®ã ®Õn tuæi vÒ h­u hoÆc èm ®au do mét viÖc g× ®ã kh«ng thÓ lµm tiÕp ®­îc th× C«ng ty míi tuyÓn thªm ng­êi thay thÕ vÞ trÝ ®ã. Lao ®éng ë C«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu ë bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng cho bé phËn nµy dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m ®ã ®Ó x¸c ®Þnh sè nh©n sù cÇn thiÕt. Do n¨m võa qua, C«ng ty cã tróng thÇu mét sè c«ng tr×nh thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn nh­ kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm §«ng 3 vµ 4, Hè H« vµ Seo- Chung- H« hîp t¸c víi Hµn Quèc nªn sè l­îng c«ng nh©n võa qua còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó theo kÞp tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. Nh­ vËy, cã thÓ nãi c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. §Æc biÖt lµ viÖc ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù trung vµ dµi h¹n. Thùc tr¹ng nµy ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao lµ ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh 20 SVTH: NguyÔn Thuý Thu MSV: 2001D1456

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản