intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

Chia sẻ: Batman_1 Batman_1 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
488
lượt xem
49
download

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

 1. ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN  MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ  CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  MÁC­LÊNIN  HỌC PHẦN 2­NÂNG CAO
 2. 1. Phân tích  điều kiện ra  đời và những  ưu,  nhược  điểm  của  sản  xuất  hàng  hóa. Y nghĩa thực tiễn. 2. Phân  tích  hai  thuộc  tính  của  hàng  hóa  và  tính  chất  hai  mặt  của  lao  động  sản  xuất  hàng  hóa?  Ý  nghĩa  nghiên cứu.
 3. 3.  Lượng  giá  trị  hàng  hóa  được  đo  lường  như thế nào? Phân tích những nhân tố  ảnh hưởng  đến lượng giá trị của hàng  hóa. Ý nghĩa thực tiễn 4. Phân tích các chức năng của tiền tệ và  lạm phát. Ý nghĩa nghiên cứu. 5. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị?  Cơ  chế  tác  động  của  quy  luật  giá  trị  trong nền sản xuất hàng hóa.
 4. 6.  Phân tích sự chuyển hóa của tiền tệ  thành tư bản. Tại sao hàng hóa sức  lao  động là chìa khóa  để giải quyết  mâu thuẫn công thức chung của tư  bản? 7.  Phân tích quá trình  sản xuất giá trị  thặng dư. Tư bản bất biến và tư bản  khả  biến  có  vai  trò  như  thế  nào  trong  quá  trình  sản  xuất  giá  trị  thặng dư? Nhận xét, rút ra ý nghĩa.
 5. 8. Trình  bày  các  phương  pháp  sản  xuất  giá  trị  thặng  dư.  Ý  nghĩa  nghiên cứu.  9. Phân  tích  bản  chất  và    các  hình  thức tiền lương cơ bản trong CNTB.  Ý nghĩa thực tiễn.
 6. 10. Phân tích thực chất và động cơ của  tích  lũy  tư  bản,  các  nhân  tố  quyết  định  quy  mô  của  tích  lũy.  Ý  nghĩa  nghiên cứu. 11.Thế  nào  là  tích  tụ  và  tập  trung  tư  bản?  Sự  giống  và  khác  nhau  giữa  tích  tụ  và  tập  trung  tư  bản.  Vai  trò  của tập trung tư bản trong CNTB hiện  đại. Ý nghĩa nghiên cứu.
 7. 12.  Phân  tích  các  giai  đoạn  vận  động  tuần hoàn của tư bản công nghiệp.  Ý  nghĩa nghiên cứu. 13.  Chu  chuyển  của  tư  bản?  Những  biện  pháp  đẩy  nhanh  tốc  độ  chu  chuyển của tư bản. Ý nghĩa thực tiễn
 8. 14. Phân tích tư bản cố  định và tư bản  lưu  động.  Căn  cứ  và  ý  nghĩa  phân  chia  tư  bản  thành  tư  bản  cố  định  và  tư  bản  lưu  động?  Ý  nghĩa  nghiên  cứu. 15.  Phân  tích  nguyên  nhân,  hậu  quả  của khủng hoảng kinh tế. Những biện  pháp  để  khắc  phục  khủng  hoảng  kinh tế. Liên hệ thực tiễn.
 9. 16. So sánh: chi phí sản xuất TBCN với  chi  phí  thực  tế  và  tư  bản  ứng  trước;  lợi nhuận với giá trị thặng dư; tỷ suất  lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư.  Ý nghĩa nghiên cứu.
 10. 17.  Phân  tích  cạnh  tranh  trong  nội  bộ  ngành  và  sự  hình  thành  giá  trị  thị  trường.  Biện  pháp  để  nâng  cao  sức  cạnh  tranh  đối  với  doanh  nghiệp  trong cùng một ngành. 18.  Phân  tích  sự  hình  thành  lợi  nhuận  bình quân và giá cả sản xuất. Ý nghĩa  nghiên cứu.
 11. 19.  Phân  tích  bản  chất  và  nguồn  gốc  lợi  nhuận  của  tư  bản  thương  nghiệp.  Ý nghĩa nghiên cứu. 20. Trình bày  đặc  điểm của tư bản cho  vay.  Các  nhân  tố  ảnh  hưởng  đến  lợi  tức và tỷ suất lợi tức.  Ý nghĩa nghiên  cứu.
 12. 21. Phân tích hoạt động của công ty cổ  phần và thị trường chứng khoán. Liên  hệ với thực tiễn Việt Nam. 22. Phân tích bản chất và các hình thức  địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn.
 13. 23.  Trình  bày  những  đặc  điểm  kinh  tế  của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Đặc  điểm nào giữ vai trò quyết  định nhất,  vì sao? 24.  Phân  tích  mối  quan  hệ  giữa  độc  quyền  và  cạnh  tranh.  Sự  biểu  hiện  của quy luật giá trị và quy luật giá trị  thặng  dư  trong  giai  đoạn  CNTB  độc  quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.
 14. 25.  Phân  tích  bản  chất  và  những  biểu  hiện  chủ  yếu  của  CNTB  độc  quyền  nhà  nước.  Cơ  chế  điều  tiết  kinh  tế  của CNTB độc quyền nhà nước?
 15. 26.  Phân  tích  nguyên  nhân,  mục  tiêu,  động  lực  và  nội  dung  của  cách  mạng XHCN. Ý nghĩa nghiên cứu. 27.  Phân  tích  tính  tất  yếu  khách  quan  và nội dung kinh tế của thời kỳ quá  độ lên CNXH. Liên hệ thực tiễn Việt  Nam.
 16. 28.  Dân  tộc  là  gì?  Phân  tích  những  nguyên  tắc  cơ  bản  của  chủ  nghĩa  Mác­Lênin  trong  việc  giải  quyết  vấn  đề dân tộc. 29.  Nguyên  nhân  tồn  tại  tôn  giáo?  Những  nguyên  tắc  cơ  bản  của  chủ  nghĩa  Mác­Lênin  trong  việc  giải  quyết vấn đề tôn giáo?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2