Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin

Xem 1-20 trên 555 kết quả Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin
 • Học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước,... là những nội dung chính của chương 4, 5, 6 thuộc bài giảng "Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  txt38p thanh080197 08-04-2016 101 27   Download

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người,...

  doc156p hieule_vcu 29-12-2009 2188 414   Download

 • Trình bày quan điểm của triết học Mác –Lênin về giai cấp, đặc trưng giai cấp, nguồn gôc của giai cấp , kết cấu của giai cấp về đấu tranh giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng.

  doc7p bongdemhuyendieu 15-03-2011 1433 222   Download

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học phần 2 trình bày học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản Chủ nghĩa. Nội dung phần này gồm nội dung chương 4 đến chương 6, trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết kinh tế giá trị thặng dư, học thuyết kinh tế về Chủ nghĩa Tư bản độc quyền và Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước.

  ppt80p hoa_khoai91 11-06-2014 386 112   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 6 trình bày về học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung của chương này gồm có: Chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; những nét mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại; vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt54p namthangtinhlang_01 31-10-2015 136 61   Download

 • Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy

  ppt16p batman_1 09-01-2013 350 48   Download

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại.

  doc84p trandau2521993 09-10-2013 138 42   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư bao gồm những nội dung về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư; tiền lương trong chủ nghĩa tư bản; tích luỹ tư bản; quá trình lưu thông của tư bản.

   

  ppt68p thuytrang_9 04-09-2015 68 40   Download

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những kiến thức về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

   

  doc75p bayboy1234567 27-05-2015 111 36   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 cung cấp cho các bạn những kiến thức về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt93p thuytrang_9 04-09-2015 102 34   Download

 • Bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - Phép biện chứng duy vật bao gồm những nội dung chính sau  phép biện chứng & phép biện chứng duy vật; các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

   

  ppt73p thuytrang_9 04-09-2015 62 31   Download

 • Chương 8 của bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập đến những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chính trong chương này gồm có: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt94p namthangtinhlang_01 31-10-2015 67 29   Download

 • Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm 3 phần. Nội dung bài giảng trình bày về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác -Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa Xã hội.

  pdf243p hoa_lan91 17-06-2014 103 28   Download

 • Dưới đây là bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 - Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước . Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những kiến thức về chủ nghĩa tư bản độc quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản.

   

  ppt31p thuytrang_9 04-09-2015 61 25   Download

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; những thuật ngữ then chốt về hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; tính tất yếu và nội dung của CM XHCN; nội dung chủ yếu ở các giai đoạn của hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa, qua đó nhận thức được tính định hướng XHCN của ...

  ppt28p thuytrang_9 04-09-2015 100 24   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chuyên đề 2 Học thuyết giá trị thặng dư thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, hàng hoá sức lao động, hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động, mâu thuẫn công thức chung của tư bản.

  pdf39p wide_12 28-07-2014 74 23   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin; khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   

  ppt144p thuytrang_6 17-08-2015 94 23   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư bao gồm những nội dung về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư; tiền công dưới chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản - tích lũy tư bản; quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư cùng một số nội dung khác.

  ppt161p thuytrang_9 04-09-2015 65 23   Download

 • Tiếp tục với các nội dung về phép biện chứng duy vật, phần 2 của chương 2 thuộc bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin giới thiệu các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trình bày lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt91p namthangtinhlang_01 31-10-2015 60 23   Download

 • Trong chuyên đề 5 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những đặc điểm chính trị- xã hội của giai cấp công nhân.

  pdf13p wide_12 28-07-2014 72 22   Download

Đồng bộ tài khoản