intTypePromotion=3

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Đề tài tiểu luận - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
90
lượt xem
4
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Đề tài tiểu luận - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Đề tài tiểu luận của TS. Nguyễn Minh Tuấn đưa ra những đề tài cần nghiên cứu trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nội dung của những đề tài này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Đề tài tiểu luận - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  1. ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN  MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ  CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  MÁC­LÊNIN  HỌC PHẦN 2
  2. 1. Phân  tích  điều  kiện  ra  đời  và  những  ưu,  nhược  điểm  của  sản  xuất hàng hóa. Y nghĩa thực tiễn. 2.  Phân  tích  hai  thuộc  tính  của  hàng  hóa  và  tính  chất  hai  mặt  của  lao  động  sản  xuất  hàng  hóa?  Ý  nghĩa  nghiên cứu.
  3. 3. Phân tích các chức năng của tiền tệ và  lạm phát. Ý nghĩa nghiên cứu. 4. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị?  Cơ  chế  tác  động  của  quy  luật  giá  trị  trong nền sản xuất hàng hóa. Ý nghĩa  thực tiễn.
  4. 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị  thặng dư và các phương pháp sản  xuất giá trị thặng dư. Nhận xét, rút  ra ý nghĩa. 6. Thế  nào  là  tích  tụ  và  tập  trung  tư  bản?  Sự  giống  và  khác  nhau  giữa  tích tụ và tập trung tư bản. Vai trò  của  tập  trung  tư  bản  trong  CNTB  hiện đại. Ý nghĩa nghiên cứu.
  5. 7. So sánh: chi phí sản xuất TBCN với  chi phí thực tế và tư bản  ứng trước;  lợi  nhuận  với  giá  trị  thặng  dư;  tỷ  suất  lợi  nhuận  với  tỷ  suất  giá  trị  thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu. 8.  Phân  tích  cạnh  tranh  trong  nội  bộ  ngành  và  sự  hình  thành  giá  trị  thị  trường.  Biện  pháp  để  nâng  cao  sức  cạnh  tranh  đối  với  doanh  nghiệp  trong cùng một ngành.
  6. 9.  Phân  tích  sự  hình  thành  lợi  nhuận  bình  quân  và  giá  cả  sản  xuất.  Ý  nghĩa nghiên cứu. 10.  Phân  tích  hoạt  động  của  công  ty  cổ phần và thị trường chứng khoán.  Liên hệ với thực tiễn Việt Nam.
  7. 11.  Phân  tích  bản  chất  và  các  hình  thức địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn. 12.  Phân  tích  mối  quan  hệ  giữa  độc  quyền  và  cạnh  tranh.  Sự  biểu  hiện  của quy luật giá trị và quy luật giá trị  thặng dư trong giai  đoạn CNTB  độc  quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản