intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề tài : Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa

Chia sẻ: Phan Công | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
394
lượt xem
186
download

Đề tài : Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất thải rắn có từ những ngày đầu con người có mặt trân trái đất. con người và động vật khai thác các nguồn tài nguyên trên trái đất để phục vụ cho đời sống của mình và thải ra môi trường chất thải . Trong giai đoạn tiền sử, khi mà con người là một thành viên rất nhỏ bé trên trái đất với cuộc sống riêng lẻ, hoang dã thì chất thải rắn không ảnh hưởng lớn đến môi trường do điện tích đất rộng và ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa

 1.     Bài Luận Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa
 2. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa MÔÛ ÑAÀU Chöông 1: 1.1 Ñaët vaán ñeà – lyù do choïn ñeà taøi: haát thaûi raén coù töø nhöõng ngaøy ñaàu con ngöôøi coù maët treân traùi ñaát. Con C ngöôøi vaø ñoäng vaät khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân treân traùi ñaát ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng cuûa mình vaø thaûi ra moâi tröôøng chaát thaûi raén. Trong giai ñoaïn tieàn söû, khi maø con ngöôøi laø moät thaønh vieân raát nhoû beù treân traùi ñaát vôùi cuoäc soáng rieâng leû, hoang daõ thì chaát thaûi raén khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán moâi tröôøng do dieän tích ñaát roäng vaø khaû naêng töï laøm saïch cao, thieân nhieân coù theå nhaän moät khoái löôïng lôùn raùc maø khoâng gaây haïi tôùi moâi tröôøng. Chæ khi caùch soáng taäp trung vaø caùc ñoâ thò, thaønh phoá ra ñôøi thì raùc môùi trôû thaønh moái quan taâm cuûa coäng ñoàng con ngöôøi do khoái löôïng lôùn, thaønh phaàn phöùc taïp, khaû naêng phaân huyû chaäm vaø söï tích tuï ngaøy caøng cao cuûa chuùng. Coù loaïi vaät lieäu môùi chæ ngaøy hoâm qua phuïc vuï ñaéc löïc cho con ngöôøi thì hoâm nay laïi trôû thaønh chaát thaûi raén coù khaû naêng gaây ñoäc haïi khoâng chæ cho con ngöôøi maø coøn cho moâi tröôøng. Ñaëc bieät trong giai ñoaïn phaùt trieån coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù keøm theo tình traïng daân soá taêng nhanh trong khi raùc khoâng coøn choã ñeå taùi söû duïng hoaëc nhieàu loaïi chaát thaûi khoâng coù khaû naêng phaân huyû hay toàn taïi raát laâu trong thieân nhieân taêng cao thì chaát thaûi raén caøng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi. Thaønh phoá Bieân Hoaø ñang trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, vöøa laø trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai, vöøa laø ñoâ thò loaïi hai. Coù moät vò trí heát söùc quan troïng, Bieân Hoøa laø cöûa ngoõ cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh – moät trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû phía Nam, vôùi toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh, do vaäy daân soá cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa cuõng taêng nhanh, tæ leä gia taêng daân soá haøng naêm khoaûng 3.95%. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao, bình quaân haøng naêm ñaït 13%, cao gaàn gaáp ñoâi möùc trung bình cuûa caû nöôùc (7.2%). Cuøng vôùi vieäc SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 1
 3. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa khai thaùc nguoàn taøi nguyeân, quaù trình coâng nghieäp hoaù, ñoâ thò hoaù maïnh keát hôïp haï taàng kyõ thuaät phaùt trieån laøm naûy sinh haøng loaït vaán ñeà moâi tröôøng. Moät trong soá caùc vaán ñeà ñoù laø vaán ñeà quaûn lyù chaát thaûi raén ñoâ thò – vaán ñeà nhöùc nhoái ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo, quy hoaïch vaø quaûn lyù. Löôïng chaát thaûi raén naøy neáu khoâng ñöôïc quaûn lyù toát seõ aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû coäng ñoàng vaø moâi tröôøng. Trong boái caûnh phaùt trieån nhö Vieät Nam hieän nay, vieäc töøng böôùc öùng duïng GIS vaøo hoaït ñoäng quy hoaïch, quaûn lyù vaø giaùm saùt trong caùc lónh vöïc taøi nguyeân, moâi tröôøng, giao thoâng, du lòch … laø raát caàn thieát. Noù giuùp ta coù ñöôïc caùi nhìn toång theå cuõng nhö nhaän bieát raát nhanh, roõ raøng vaø chính xaùc nhöõng thay ñoåi cuûa ñoái töôïng theo khoâng gian vaø thôøi gian nhaèm hoå trôï caùc nhaø hoaïch ñònh ra quyeát ñònh sau cuøng. Nhaän thaáy ñöôïc nhöõng lôïi ích do caùc öùng duïng GIS ñem laïi, nhieàu ñôn vò ñaõ baét ñaàu ñöa GIS vaøo hoaït ñoäng cuûa mình vaø xem nhö ñoù laø moät phaàn quan troïng khoâng theå thieáu. Chính vì vaäy, toâi choïn ñeà taøi Öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån chaát thaûi raén sinh hoaït taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñeå hoã trôï cho coâng taùc quaûn lyù CTR SH nhanh choùng vaø nhaèm ñaåy maïnh vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù. Nhöng do nhöõng haïn cheá veà döõ lieäu vaø thôøi gian neân toâi chæ tieán haønh thí ñieåm treân caùc phöôøng noäi thaønh cuûa thaønh phoá. Do vaäy maø ñeà taøi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hieän taïi vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa, moät thaønh phoá ñang trong giai ñoaïn CNH – HÑH, neân ñeà taøi coù tính thöïc tieãn cao. 1.2 Muïc tieâu cuûa ñeà taøi:  Thu thaäp caùc thoâng tin veà heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa maø troïng taâm laø caùc phöôøng noäi thaønh.  Tìm hieåu hieän traïng thu gom, vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa, treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù hieän traïng cuûa heä thoáng thu gom – vaän chuyeån naøy. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 2
 4. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Theå hieän tröïc quan treân baûn ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa caùc thoâng tin veà heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh.  Ñöa ra moät soá vaán ñeà phaùt sinh trong quaûn lyù CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh phoá Bieân Hoøa vaø ñeà xuaát höôùng giaûi quyeát gôïi yù. 1.3 Noäi dung nghieân cöùu:  Khaûo saùt vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñeå tìm ra nhöõng baát caäp trong coâng taùc thu gom vaø vaän chuyeån ñeå töø ñoù ñöa ra höôùng khaéc phuïc.  Tìm hieåu ñaëc tröng veà ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Nghieân cöùu heä thoáng thoâng tin ñòa lyù vaø phaàn meàm Map Info vaø Arcview .  Thieát keá moâ hình döõ lieäu bao goàm: döõ lieäu khoâng gian vaø döõ lieäu thuoäc tính. Öùng duïng chöùc naêng phaân tích maïng cuûa Arcview nhaèm ñeà xuaát loä trình  thu gom toái öu cho coâng taùc thu gom CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.4 Ñoái töôïng nghieân cöùu:  Caùc thoâng tin veà heä thoáng quaûn lyù CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Quy trình thu gom CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Caùc ñieåm heïn laáy raùc treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoøa vaø chuû yeáu laø caùc ñieåm heïn trong caùc phöôøng noäi thaønh.  Caùc loä trình vaän chuyeån CTR SH trong thaønh phoá Bieân Hoøa.  Tình traïng cuûa caùc thieát bò thu gom – vaän chuyeån CTR SH trong thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.5 Giôùi haïn cuûa ñeà taøi: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 3
 5. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Do thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi chæ taäp trung vaøo khaûo saùt heä thoáng thu gom –vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa.  Coù theå nghieân cöùu saâu hôn ñeå môû roäng moâ hình cho toaøn thaønh phoá Bieân Hoøa vaø caùc khu vöïc coù ñaëc ñieåm veà tuyeán thu gom – vaän chuyeån gaàn gioáng vôùi ñieàu kieän cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.6 Tieán trình thöïc hieän: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 4
 6. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Tìm hieåu phaàn meàm öùng  Tìm hieåu, thu thaäp döõ lieäu veà duïng MapInfo, Arcview: ñaëc ñieåm töï nhieân, kinh teá, - Caùc öùng duïng vaø khaû xaõ hoäi thaønh phoá Bieân Hoøa. naêng öùng duïng.  Tìm hieåu, khaûo saùt, thu thaäp - Caùc chöùc naêng vaø coâng soá lieäu veà heä thoáng thu cuï. gom – vaän chuyeån CTR SH,  Thu thaäp caùc döõ lieäu khoâng ñaëc ñieåm vaø caùch boá trí ñieåm gian ( caùc lôùp thoâng tin baûn heïn vaø ñieåm doïc tuyeán cuûa ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa), döõ thaønh phoá Bieân Hoøa maø ñaëc lieäu thuoäc tính cho caùc döõ bieät laø caùc phöôøng noäi thaønh. lieäu khoâng gian. Thaønh laäp baûn ñoà tuyeán thu gom, Xaây döïng baûn ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa vaø baûn ñoà neàn caùc vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh TP.Bieân Hoøa phöôøng noäi thaønh thaønh phoá. Ñaùnh giaù hieän traïng thu gom – Öùng duïng chöùc naêng phaân tích vaän chuyeån CTR SH taïi caùc maïng cuûa GIS keát hôïp tính phöôøng noïâi thaønh vaø caùc vaán ñeà toaùn caàn giaûi quyeát Vaïch loä trình thu gom – vaän chuyeån CTR SH toái öu cho caùc phöôøng noäi thaønh , phaân chia soá xe ñaåy tay treân moãi phöôøng, boá tríù thuøng composit treân caùc tuyeán ñöôøng . SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 5
 7. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöông 2: PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI 2.1 Phöông phaùp luaän öùng duïng heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (GIS): 2.1.1 Cô sôû khoa hoïc cuûa GIS: 2.1.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø ñònh nghóa GIS: Thu thaäp döõ lieäu veà vò trí phaân boá trong khoâng gian cuûa caùc ñaëc tính quan troïng cuûa traùi ñaát töø laâu ñaõ laø caùc hoaït ñoäng quan troïng trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Töø xöa ñeán nay, caùc nhaø haøng haûi, caùc nhaø ñòa lyù thu thaäp döõ lieäu naøy, sau ñoù hoïa ñoà can veõ laïi, toâ maøu ñeå trôû thaønh baûn ñoà. Ban ñaàu baûn ñoà ñöôïc söû duïng ñeå dieãn taû nhöõng vò trí xa ñeå trôï giuùp cho vieäc ñònh höôùng trong khoâng gian vaø söû duïng cho quaân ñoäi ( Hodgkiss 1981). Chæ ñeán theá kyû 18, nhu caàu veà quaûn lyù bieân giôùi, laõnh thoå trôû neân caáp baùch thì caùc quoác gia baét ñaàu coâng vieäc veõ baûn ñoà moät caùch coù heä thoáng. Vaán ñeà döõ lieäu baûn ñoà ñaõ mang tính toaøn caàu, vì vaäy noù phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chính xaùc vaø khaùch quan. Vaøo theá kyû 20, nhu caàu veà döõ lieäu aûnh haøng khoâng, aûnh vuõ truï ñoät ngoät taêng leân vaø daãn ñeán söï ra ñôøi caùc phöông phaùp chuïp aûnh stereo. Phöông phaùp phaân loaïi aûnh khoâng theå traùnh ñöôïc moät khoái löôïng lôùn caùc chæ tieâu cho caùc döõ lieäu phöùc taïp. Ñeán naêm 1930 xuaát hieän laàn ñaàu tieân phöông phaùp thoáng keâ vaø phaân tích chuoãi . Ñeán nhöõng naêm 1960 ngöôøi ta môùi coù coâng cuï maùy tính ñeå thöïc hieän caùc phöông phaùp treân. Vaøo nhöõng naêm 1960 – 1970, ngöôøi ta söû duïng baûn ñoà ôû haàu heát caùc lónh vöïc daãn ñeán xuaát hieän nhu caàu toång hôïp caùc baûn ñoà. Moät trong soá hai caùch ñeå thöïc hieän ñieàu naøy: ngöôøi ta coá gaéng tìm nhöõng ñoái töôïng xuaát hieän moät caùch töï nhieân, coù theå nhaän bieát, moâ taû vaø hieån thò baûn ñoà theo caùc thuoäc tính. Cuøng vôùi caùc yeáu SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 6
 8. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa toá töï nhieân naøy, yeâu caàu phaûi ñöôïc nhaän bieát, duy nhaát vaø toå hôïp ñoäc laäp cuûa caùc ñaëc tröng moâi tröôøng. Ñieàu ñaùng quan taâm laø khi söû duïng keát quaû cuûa baûn ñoà taøi nguyeân laø ñoái vôùi nhieàu muïc tieâu, chuùng raát chung chung vaø khoù taùch ra ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát. Khi phaïm vi cuûa baûn ñoà chuyeân ngaønh ngaøy caøng roäng, ngöôøi duøng muoán tìm caùch toång hôïp thoâng tin saün coù ñeå coù caùi nhìn toång quaùt hoaëc phaân loaïi thoâng tin theo caùch rieâng cuûa mình. Ñeán ñaàu naêm 1970, SYMAP, chöông trình ñaàu tieân veõ baûn ñoà ñôn giaûn vaø in ra caùc soá lieäu thoáng keâ ra ñôøi. Chöông trìn h GRID cuõng ñöôïc thaønh laäp söû duïng khuoân daïng döõ lieäu raster, caùc chöông trình naøy ñaëc bieät phaùt trieån duøng ñeå choàng xeáp baûn ñoà. Keå töø ñoù, ñaõ coù nhieàu phöông phaùp xöû lyù baûn ñoà töï ñoäng ñöôïc phaùt trieån. Taát caû caùc coá gaéng naøy nhaèm phaùt trieån caùc coâng cuï höõu ích phuïc vuï vieäc thu thaäp, löu tröõ, truy caäp, chuyeån ñoåi, tích hôïp vaø hieån thò döõ lieäu khoâng gian. Taäp hôïp taát caû coâng cuï naøy cuøng vôùi moät soá thaønh phaàn khaùc caáu thaønh neân H eä thoáng thoâng tin ñòa lyù( Geographic Information System – GIS). Tuøy theo caùch tieáp caän maø coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà GIS, döôùi ñaây laø moät soá ñònh nghóa cuûa moät vaøi taùc giaû: Theo Dueker (1979): GIS laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa heä thoáng thoâng tin vôùi cô sôû döõ lieäu goàm nhöõng ñoái töôïng, nhöõng hoaït ñoäng hay nhöõng söï kieän phaân boá trong khoâng gian ñöôïc bieåu dieãn nhö nhöõng ñieåm, ñöôøng, vuøng trong heä thoáng maùy tính. GIS xöû lyù, truy vaán döõ lieäu theo ñieåm, ñöôøng, vuøng, phuïc vuï cho nhöõng hoûi ñaùp vaø phaân tích ñaëc bieät. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 7
 9. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Theo Pavlidis (1982): GIS laø moät heä thoáng coù chöùc naêng xöû lyù thoâng tin ñòa lyù nhaèm phuïc vuï quy hoaïch, trôï giuùp quyeát ñònh trong moät lónh vöïc chuyeân mo ân nhaát ñònh. Theo Burrough (1986): GIS laø moät hoäp coâng cuï maïnh, duøng ñeå löu tröõ, truy vaán tuøy yù, bieán ñoåi vaø hieån thò döõ lieäu khoâng gian töø theá giôùi thöïc cho nhöõng muïc tieâu ñaëc bieät. Theo Calkins vaø Tomlinson (1977), Marble (1984) vaø Star and Ester (1990): GIS laø moät heä thoáng thoâng tin bao goàm moät phuï heä coù khaû naêng bieán ñoåi döõ lieäu ñòa lyù thaønh nhöõng thoâng tin coù ích. Theo Gilbert H.Castle (1993): Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (HTTTÑL hay GIS) laø moät heä thoáng bao goàm caùc phaàn meàm, phaàn cöùng maùy tính vaø moät cô sôû döõ lieäu ñuû lôùn, coù chöùc naêng thu thaäp, caäp nhaät, quaûn trò vaø phaân tích, bieåu dieãn döõ lieäu ñòa lyù phuïc vuï giaûi quyeát lôùp roäng lôùn caùc baøi toaùn öùng duïng coù lieân quan tôùi vò trí ñòa lyù treân beà maët traùi ñaát. 2.1.1.2 Thaønh phaàn cuûa GIS: Hình 1: Thaønh phaàn cuûa heä GIS SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 8
 10. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Moät heä GIS ñöôïc keát hôïp bôûi naêm thaønh phaàn chính: phaàn cöùng, phaàn meàm, döõ lieäu, con ngöôøi vaø phöông phaùp. Naêm thaønh phaàn naøy phaûi caân baèng, hoaøn chænh ñeå GIS coù theå hoaït ñoäng hieäu quaû . Phaàn cöùng (Hardware): phaàn cöùng laø heä thoáng maùy tính, treân ñoù moät heä GIS hoaït ñoäng. Ngaøy nay, phaàn meàm GIS coù khaû naêng chaïy treân raát nhieàu daï ng phaàn cöùng, töø maùy chuû trung taâm ñeán caùc maùy traïm hoaït ñoäng ñoäc laäp hoaëc lieân keát maïng. Caùc thaønh phaàn chính cuûa phaàn cöùng cuûa GIS bao goàm:  Baøn soá hoùa: thieát bò duøng ñeå chuyeån ñoåi thoâng tin ôû daïng giaáy vaøo thaønh daïng soá vaø ñöa vaøo maùy tính.  Maùy veõ vaø thieát bò hieån thò treân maøn hình: duøng bieåu dieãn keát quaû tính toaùn töû maùy tính.  Ñóa cöùng vaø teäp löu tröõ: löu tröõ döõ lieäu hoaëc chöông trình treân baêng töø hoaëc ñeå noái vôùi heä thoáng khaùc.  Maùy tính coù theå noái vôùi nhau, chia seû taøi nguyeân vaø laäp thaønh maïng thoâng tin qua caùp hay ñöôøng ñieän thoaïi vôùi modem. Hình2 : Caùc thaønh phaàn cuûa phaàn cöùng trong heä thoáng thoâng tin ñòa lyù SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 9
 11. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Phaàn meàm (Software): phaàn meàm GIS cung caáp caùc chöùc naêng vaø caùc coâng cuï caàn thieát ñeå löu tröõ, phaân tích vaø hieån thò thoâng tin ñòa lyù. Caùc thaønh phaàn chính trong phaàn meàm GIS laø:  Coâng cuï nhaäp vaø thao taùc treân caùc thoâng tin ñòa lyù;  Heä quaûn trò côû sôû döõ lieäu;  Coâng cuï hoã trôï hoûi ñaùp, phaân tích vaø hieån thò ñòa lyù;  Giao dieän ñoà hoïa ngöôøi – maùy ñeå truy caäp caùc coâng cuï deã daøng; Hình 3: Caùc thaønh phaàn cuûa heä quaûn trò CSDL cuûa GIS Ngoaøi ra, phaàn meàm coøn phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa heä thoáng môû, cho pheùp naâng caáp khi caàn thieát vaø coù theå lieân keát vôùi caùc heä thoáng khaùc. Cuõng nhö phaàn cöùng, tuøy theo muïc tieâu nghieân cöùu maø phaàn meàm trong heä thoáng coù theå ñöôïc trang bò phuø hôïp vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu chuyeån ñoåi format döõ lieäu giöõa caùc phaàn meàm khaùc nhau. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 10
 12. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Döõ lieäu ( Data): coù theå coi thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa moät heä GIS laø döõ lieäu. Caùc döõ lieäu ñòa lyù vaø döõ lieäu thuoäc tính lieân quan coù theå ñöôïc ngöôøi söû duïng töï taäp hôïp hoaëc ñöôïc mua töø nhaø cung caáp döõ lieäu thöông maïi. Heä GIS seõ keát hôïp döõ lieäu khoâng gian vôùi caùc nguoàn döõ lieäu khaùc, thaäm chí coù theå söû duïng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu ñeå toå chöùc löu giöõ vaø quaûn lyù döõ lieäu. Cô sôû döõ lieäu trong heä thoáng thoâng tin ñòa lyù coù hai loaïi: döõ lieäu neàn vaø döõ lieäu chuyeân bieät:  Cô sôû döõ lieäu neàn: bao goàm nhöõng lôùp döõ lieäu maø heä thoáng thoâng tin ñòa lyù chuyeân ngaønh naøo cuõng coù theå söû duïng ñöôïc nhö: döõ lieäu veà löôùi toïa ñoä, ñöôøng giao thoâng, maïng löôùi soâng ngoøi, khu daân cö…  Cô sôû döõ lieäu chuyeân bieät: bao goàm döõ lieäu cuûa caùc yeáu toá chuyeân ngaønh ñöôïc bieåu dieãn theo moâ hình döõ lieäu khoâng gian vaø p hi khoâng gian lieân keát vaø ñöôïc thieát keá hay xaây döïng theo muïc tieâu söû duïng cuûa töøng chuyeân ngaønh khaùc nhau. Nhöng khi thieát keá cô sôû döõ lieäu chuyeân ngaønh caàn chuù yù ñeán nhöõng quan heä giöõa caùc yeáu toá ñôn tính trong moät chu yeân ngaønh ñoàng thôøi trong moái quan heä giöõa caùc ngaønh vôùi nhau. Con ngöôøi (People): coâng ngheä GIS seõ bò haïn cheá neáu khoâng coù con ngöôøi tham gia quaûn lyù heä thoáng vaø phaùt trieån nhöõng öùng duïng GIS trong thöïc teá. Ngöôøi söû duïng GIS coù theå laø:  Nhöõng chuyeân gia kyõ thuaät: ngöôøi thao taùc tröïc tieáp treân caùc thieát bò phaàn cöùng, phaàn meàm ñeå thu thaäp, nhaäp, toå chöùc löu tröõ vaø hieån thò döõ lieäu hay thöïc hieän caùc thao taùc khaùc khi coù yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng caáp cao hôn.  Ngöôøi quaûn trò heä thoáng: ngöôøi söû duïng heä thoáng ñeå thöïc hieän caùc baøi toaùn phaân tích, ñaùnh giaù, giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà theo muïc tieâu xaùc ñònh nhaèm trôï giuùp ra quyeát ñònh. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 11
 13. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Nhöõng ngöôøi duøng caùc keát quaû, baùo caùo cuûa GIS ñeå ra quyeát ñònh. Nhoùm naøy ñaët ra muïc tieâu, yeâu caàu hoaït ñoäng cho heä thoáng. Phöông phaùp (Methods): moät heä GIS thaønh coâng theo khía caïnh thieát keá vaø luaät thöông maïi laø ñöôïc moâ phoûng vaø thöïc thi duy nhaát cho moãi toå chöùc. 2.1.1.3 Chöùc naêng cuûa GIS: Muïc ñích chung cuûa caùc HTTTÑL laø thöïc hieän saùu chöùc naêng sau: Nhaäp döõ lieäu: tröôùc khi döõ lieäu ñòa lyù coù theå ñöôïc duøng cho GIS, döõ lieäu  naøy phaûi ñöôïc chuyeån sang daïng soá thích hôïp. Quaù trình chuyeån döõ lieäu töø baûn ñoà giaáy sang caùc file döõ lieäu daïng soá ñöôïc goïi laø quaù trình soá hoùa. Döõ lieäu laø phaàn ñaét tieàn nhaát (chieám khoaûng 80% kinh phí döï aùn) vaø toàn taïi laâu ñôøi cuûa moät heä thoáng thoâng tin ñòa lyù. Vieäc thu thaäp döõ lieäu ñeå ñöa vaøo söû duïng trong heä thoáng laø böôùc ñaàu quan troïng. Löu tröõ döõ lieäu: caùc ñoái töôïng khoâng gian ñòa lyù coù theå ñöôïc löu tröõ trong  heä thoáng GIS baèng moät trong hai daïng caáu truùc: döõ lieäu vector ( b ieåu dieãn caùc ñoái tröôïng ñòa lyù treân maët ñaát baèng nhöõng ñieåm, ñöôøng, vuøng trong maët phaúng toïa ñoä Descartes vôùi moãi ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi caëp toïa ñoä (x,y), ñöôøng ñöôïc tuyeán tính baèng töøng ñoaïn, vuøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät ñöôøng kheùp kín); döõ lieäu rastor ( moâ hình aán ñònh vò trí cuûa caùc ñoái töôïng khoâng gian vaøo caùc oâ löôùi coù kích thöôùc baèng nhau goïi laø pixel, ñöôïc xaùc ñònh vò trí baèng toïa ñoä (x,y) vôùi x bieåu dieãn soá haøng, y bieåu dieãn soá coät cuûa pixel. Vôùi caáu truùc naøy, ñöôøng ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng pixel coù cuøng giaù trò, vuøng ñöôïc bieåu dieãn baèng moät maûng goàm nhieàu pixel coù cuøng giaù trò thuoäc tính traûi roäng theo nhieàu phöông. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 12
 14. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Coù nhöõng tröôøng hôïp caùc daïng döõ lieäu ñoøi hoûi ñöôïc chuyeån daïng vaø thao taùc theo moät soá caùch ñeå coù theå töông thích vôùi moät heä thoáng nhaát ñònh. Coâng ngheä GIS cung caáp nhieàu coâng cuï cho caùc thao taùc treân döõ lieäu khoâng gian nhö: Chuyeån ñoåi ñònh daïng;  Chuyeån ñoåi hình hoïc;  Chuyeån ñoåi löôùi chieáu;  Khôùp ñoái töôïng;  Gheùp bieân;  Soaïn thaûo ñoà hoïa; vaø  Laøm thöa toïa ñoä;  Quaûn lyù döõ lieäu: ñoái vôùi caùc thoâng tin ñòa lyù coù kích côõ lôùn vaø soá löôïng  ngöôøi söû duïng nhieàu thì caùch toát nhaát laø söû duïng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (DBMS) ñeå löu tröõ, toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin. DBMS laø moät phaàn meàm quaûn lyù cô sôû döõ lieäu. Coù nhieàu caáu truùc DBMS khaùc nhau, nhöng trong GIS caáu truùc quan heä toû ra höõu hieäu nhaát. Trong caáu truùc naøy, döõ lieäu ñöôïc löu ôû daïng caùc baûng. Caùc tröôøng thuoäc tính chung trong caùc baûng khaùc nhau ñöôïc duøng ñeå lieân keát caùc baûng laïi vôùi nhau. Hoûi ñaùp vaø phaân tích: khi ñaõ coù heä GIS löu giöõ caùc thoâng tin ñòa lyù, coù theå  tieán haønh caùc caâu hoûi ñôn giaûn vaø caâu hoûi phaân tích. GIS cung caáp caû khaû naêng hoûi ñaùp ñôn giaûn “ chæ vaø nhaán” vaø caùc coâng cuï phaân tích tinh vi ñeå cung caáp kòp thôøi thoâng tin cho nhöõng ngöôøi quaûn lyù vaø phaân tích. Caùc heä GIS hieän ñaïi coù nhieàu coâng cuï phaân tích hieäu quaû nhö: Phaân tích laân caän;  Phaân tích moät lôùp;  Phaân tích khoâng gian;  Phaân tích maïng;  SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 13
 15. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Phaân tích beà maët;  Phaân tích choàng lôùp;  Ruùt soá lieäu, phaân loaïi vaø ño löôøng; vaø  Keát noái ( taïo vuøng ñeäm, maïng, lan truyeàn, höôùng doøng, chieáu  saùng vaø pheùp phoái caûnh) Hieån thò: vôùi nhieàu thao taùc treân döõ lieäu ñòa lyù, keát quaû cuoái cuøng ñöôïc hieån  thò toát nhaát döôùi daïng baûn ñoà hoaëc bieåu ñoà. Baûn ñoà hieån thò coøn coù theå ñöôïc keát hôïp vôùi caùc baûn baùo caùo, hình aûnh ba chieàu, aûnh chuïp vaø nhöõng döõ lieäu khaùc. Xuaát döõ lieäu: vieäc chia xeû keát quaû ñaït ñöôïc laø moät öu ñieåm vaø laø moät trong  nhöõng tieâu chí chuû yeáu khi söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân trong GIS. Döõ lieäu GIS coù theå ñöôïc xuaát ra döôùi daïng khaùc nhau nhö treân giaáy, xuaát ra thaønh taäp tin aûnh, ñöa vaøo caùc baùo caùo, chuyeån taûi leân internet… 2.1.2 Caùc öùng duïng cuûa GIS trong quaûn lyù moâi tröôøng: Böôùc vaøo theá kyû XXI, Coâng ngheä thoâng tin ñaõ vaø ñang phaùt trieån nhö vuõ baõo vôùi caùc öùng duïng khoa hoïc vaøo caùc ngaønh vaø lónh vöïc khaùc nhau, ñaëc bieät laø veà coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù. Theo Phoù giaùo sö Tieán só Traàn Vónh Phöôùc, neáu theá kyõ XX ñöôïc goïi laø theá kyû buøng noå cuûa coâng ngheä thoâng tin thì coù theå noùi theá kyû XXI ñöôïc nhaän ñònh laø “ Theá kyû cuûa Coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù”. Vôùi nhöõng ñoät phaù veà thaønh töïu trong vieäc nghieân cöùu, chuyeån giao coâng ngheä vaø phaùt trieån kyõ thuaät, GIS ngaøy caøng trôû thaønh moät coâng cuï hoå trôï ñaéc löïc cho caùc nhaø quaûn lyù trong vieäc phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. Moät soá nghieân cöùu môùi töø naêm 2004 ñeán nay nhö:  Dr . David Fraser (RMIT). Moâ hình hoùa thuûy hoïc heä thoáng nöôùc töï nhieân cuûa Vieät Nam vaø UÙc.  Dr. David Fraser vaø Dr Traàn Vónh Phöôùc. Moâ hình hoùa moâi tröôøng veà khaû naêng duy trì noâng nghieäp taïi tænh Beán Tre. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 14
 16. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Nguyeãn Maïnh Huøng. Öùng duïng coâng ngheä GIS vaø Vieãn thaùm trong quaûn lyù, phaùt trieån nuoâi troàng thuyû saûn.  Nguyeãn Thò Hoàng Ñieäp. Öùng duïng phöông phaùp thoáng keâ ñòa lyù vaø thuaät noäi suy trong nghieân cöùu Arsenic trong nöôùc ngaàm taïi huyeän Long Phuù, tænh Soùc Traêng.  Nguyeãn Minh Tuøng. Öùng duïng GIS phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu chænh quy hoaïch chung thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2025.  TS Nguyeãn Vaên Nhaân cuøng caùc coäng taùc. Öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù ñoâ thò thaønh phoá Phan Thieát.  Vieän Ñiaï lyù, vieän KH&CNVN. Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù – Nhöõng öùng duïng trong nghieân cöùu tai bieán thieân nhieân.  Ths. Voõ Khieám trung taâm öùng duïng KHCN&Tin hoïc Laâm Ñoàng. Öùng duïng vieãn thaùm trong nghieân cöùu hieän traïng söû duïng ñaát thò xaõ Baûo Loäc, tænh Laâm Ñoàng. 2.1.3 Öùng duïng GIS trong quaûn lyù thu gom- vaän chuyeån chaát thaûi raén: 2.2.3.1 Öùng duïng chöùc naêng choàng lôùp cuûa GIS: Thoâng tin veà theá giôùi thöïc ñöôïc GIS löu tröõ, quaûn lyù döôùi daïng taäp hôïp cuûa nhieàu lôùp chuyeân ñeà rieâng bieät. Tuy nhieân, caùc lôùp naøy coù theå lieân keát vôùi nhau nhôø coù moái quan heä veà maët ñòa lyù vôùi nhau. Ñaëc ñieåm naøy tuy ñôn giaûn nhöng noù coù yù nghóa raát quan troïng vaø trôû thaønh coâng cuï ña naêng ñeå GIS thöïc hieän chöùc naêng hoã trôï vieäc ra quyeát ñònh trong vieäc giaûi quyeát moät soá vaán ñeà thöïc teá ñaët ra nhö: tích hôïp nhieàu lôùp thoâng tin ñeå quyeát ñònh thaønh laäp caùc tuyeán giao thoâng, tuyeán xe buyùt, xaùc ñònh vò trí caùc khu coâng nghieäp thích hôïp, giuùp cho quaù trình quy hoaïch ñoâ thò,… SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 15
 17. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöùc naêng choàng gheùp laø thao taùc khoâng gian trong ñoù nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñöôïc choàng leân nhau ñeå taïo ra moät lôùp chuyeân ñeà môùi chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin môùi. Ñeå ruùt ra nhöõng thoâng tin naøy, thao taùc soá hoïc hoaëc thao taùc logic ñöôïc vaän duïng treân nhöõng lôùp döõ lieäu khaùc nhau ñöôïc nhaäp vaøo. Choàng gheùp nhöõng lôùp döõ lieäu khaùc nhau laø moät quaù trình baäc thang. Hai lôùp döõ lieäu nhaäp vaøo ñöôïc toå hôïp vaøo moät lôùp trung gian, noù laïi ñöôïc toå hôïp vôùi lôùp thöù ba ñeå taïo ra lôùp trung gian khaùc. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän cho tôùi khi taát caû caùc lôùp döõ lieäu nhaäp vaøo ñeàu ñöôïc choàng leân nhau. ( Star, 1990). Chính chöùc naêng naøy laøm cho GIS coù khaû naêng phaân tích khoâng gian raát lôùn, mang tính toång quaùt hoùa cao maø ngoaøi thöïc teá phaûi maát raát nhieàu thôøi gian môùi coù theå phaân tích ñöôïc, töø ñoù noù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù vaø ra quyeát ñònh ñoái vôùi caùc vaán ñeà thöïc teá ñaõ ñaët ra vì qua choàng gheùp lôùp thoâng tin ta coù theå ruùt ra nhieàu thoâng tin töø döõ lieäu ban ñaàu. Trong ñoà aùn, toâi thöïc hieän choàng lôùp baûn ñoà neàn ( goàm lôùp ñöôøng giao thoâng, lôùp soâng, lôùp haønh chính, lôùp caàu, …) leân lôùp ñieåm heïn nhaèm theå hieän caùc ñieåm heïn thu gom chaát thaûi raén sinh hoaït treân baûn ñoà vaø do nhöõng ñieåm heïn naøy laø ñieåm baét buoäc xe chuyeân duïng phaûi ñi qua ñeå thu gom CTR theo quy trình thu gom ñeå töø ñoù ñöa ra quy trình thu gom maø cuï theå laø tuyeán thu gom ñeà xuaát. Ñoàng thôøi toâi cuõng tieán haønh choàng hai lôùp naøy leân lôùp ñieåm doïc tuyeán nhaèm theå hieän treân baûn ñoà caùc ñoaïn ñöôøng maø xe chuyeân duïng ñi qua ñeå ñaùnh giaù khoái löôïng raùc thu gom taïi caùc ñieåm heïn vaø ñieåm doïc tuyeán . GIS coù khaû naêng löu tröõ , quaûn lyù vaø laøm vieäc vôùi döõ lieäu ñòa lyù theo hai daïng: moâ hình Raster vaø moâ hình Vector. Trong ñeà taøi naøy, moâ hình vector ñöôïc söû duïng trong quaù trình choàng gheùp lôùp. Moâ hình vector laø moâ hình maø döõ lieäu khoâng gian nhö ñieåm, ñöôøng, vuøng ñöôïc maõ hoùa vaø löu tröõ döôùi daïng taäp hôïp caùc toïa ñoä x, y. Vò trí cuûa ñoái töôïng ñieåm ñöôïc theå hieän bôûi toïa ñoä ñôn x, y; ñoái töôïng ñöôøng nhö soâng, suoái, ñöôøng giao thoâng ñöôïc ñònh nghóa nhö moät chuoãi caùc caëp SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 16
 18. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa toïa ñoä (xi,yi). Ñoái töôïng daïng vuøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät ñöôøng kheùp kín, ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät chuoãi caùc caëp toïa ñoä (xi,yi) coù toïa ñoä ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. 2.2.3.2 Öùng duïng chöùc naêng maïng: Maïng bao goàm caùc ñoaïn ñöôïc noái keát vôùi nhau. Moãi ñoaïn ñöôïc xaùc ñònh baèng node ñaàu vaø node keát thuùc. Caû hai node naøy ñeàu ñöôïc xaùc ñònh vò trí. Ngoaøi ra, ñoaïn coøn coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng ñieåm naèm giöõa node ñaàu vaø node cuoái. Nhöõng ñieåm naøy duøng ñeå uoán naén hình daïng cuûa ñöôøng vaø ñöôïc goïi laø ñænh ( vertex ). Söï khaùc nhau chuû yeáu giöõa node vaø vertex laø node coù thoâng tin veà quan heä topology cuûa maïng trong khi vertex chæ toàn taïi ñôn thuaàn laø phaùc hoïa hình daïng cuûa ñoaïn. Treân sô ñoà maïng phaúng thì quy öôùc neáu hai ñoaïn caét nhau seõ phaûi taïo ra moät node taïi vò trí giao nhau. Ngoaøi ra, coøn coù tröôøng hôïp taïi vò trí cuûa moät soá node hoaëc vertex coù theâm caùc yeáu toá caûn trôû ( impendance factor ). Nhöõng yeáu toá naøy töôïng tröng cho khoaûng caùch töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia hoaëc moät ñieàu kieän naøo ñoù. Trong phaân tích maïng thì nhöõng yeáu toá naøy tuøy theo yeâu caà u thöïc teá cuûa vaán ñeà nghieân cöùu. Trong ñoà aùn, toâi öùng duïng chöùc naêng naøy ñeå phaân tích nhaèm ñöa ra quy trình ñeà xuaát döïa treân cô sôû lyù thuyeát ñaõ ñöôïc hoïc. Do nhöõng haïn cheá veà kieán thöùc laäp trình GIS neân toâi chæ öùng duïng ñöôïc chöùc naêng maïng cuûa GIS ñeå ñöa ra quy trình hoaëc seõ toái öu veà thôøi gian hoaëc seõ toái öu veà ñoaïn ñöôøng maø chöa theå keát hôïp caû hai phaàn. Saûn phaåm cuûa khaâu naøy laø baûn ñoà vaïch tuyeán thu gom – vaän chuyeån chaát thaûi raén treân cô sôû tính toaùn baèng tay keát hôïp chöùc naêng phaân tích maïng cuûa Arc view. 2.2 Phöông phaùp thöïc teá: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 17
 19. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Thu thaäp soá lieäu veà: Ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá – xaõ hoäi.  Hieän traïng thu gom, khoái löôïng thu gom, thôøi gian thu gom, löïc  löôïng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp.BH. Phöông tieän thu gom, dung tích, kích thöôùc ngang ñoái vôùi xe  chuyeân duïng Quy trình thu gom CTR SH taïi Tp.BH.  Hieän traïng veà caùc ñoïan ñöôøng nhö: chieàu daøi, chieàu roäng, giôø  cao ñieåm, chieàu löu thoâng.  Thu thaäp baûn ñoà: thu thaäp döõ lieäu, soá hoùa baûn ñoà neàn goàm caùc lôp giao thoâng, lôùp soâng, ranh giôùi haønh chính, …  Ñieàu tra thöïc ñòa: tieán haønh khaûo saùt khoái löôïng thu gom taïi caùc ñieåm heïn vaø caùc ñieåm doïc tuyeán, quy trình thu gom xem coù ñuùng vôùi quy trình treân vaên baûn khoâng.  Thoáng keâ soá lieäu: thoáng keâ caùc soá lieäu thu ñöôïc taïi caùc ñieåm, loïc ra giaù trò ñeå söû duïng baèng phaàn meàm Excel.  Phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng veà kinh teá, xaõ hoäi vaø coâng taùc thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa. Chöông 3: TOÅNG QUAN THAØNH PHOÁ BIEÂN HOØA SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 18
 20. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3.1 Ñieàu kieän töï nhieân Tp.Bieân Hoøa: 3.1.1 Vò trí ñòa lyù: Thaønh phoá Bieân Hoaø laø trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai, coù taàm quan troïng trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Thaønh phoá Bieân Hoaø laø ñoâ thò loaïi 2 caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh 30 km theo quoác loä 1A, caùch Baø Ròa – Vuõng Taøu 90 km theo quoác loä 51, laø cöûa ngoõ cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh, naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm Phía Nam, coù caùc khu coâng nghieäp lôùn, laø ñaàu moái giao thoâng quan troïng cuûa caùc tuyeán ñöôøng boä vaø ñöôøng saét quoác gia. Thaønh phoá Bieân Hoaø coù aûnh höôûng ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñoàng thôøi giöõ vò trí troïng yeáu veà an ninh quoác phoøng ñoái vôùi caû khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä. Toång dieän tích töï nhieân: 15,473.4 ha.  Phía Baéc vaø Ñoâng Baéc giaùp thò xaõ Vónh An vaø Thieän Taân, huyeän Vónh C öõu.  Phía Nam vaø Ñoâng Nam giaùp huyeän Thoáng Nhaát – huyeän Long Thaønh.  Phía Nam giaùp giaùp huyeän Thuû Ñöùc TP Hoà Chí Minh.  Phía Taây vaø Taây Baéc giaùp huyeän Thuaän An vaø Taân Ñoâng Hieäp tænh Bình  Döông. Thaønh phoá Bieân Hoaø coù dieän tích nhoû nhaát so vôùi caùc huyeän, thò khaùc trong tænh (154.73 km2) nhöng taäp trung daân soá lôùn nhaát (624000 ngöôøi naêm 2005). Döï kieán ñeán naêm 2010 thaønh phoá Bieân Hoaø seõ coù soá daân töø 700 – 800 nghìn ngöôøi. 3.1.2 Ñòa hình – ñòa chaát: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản