Đề tài về: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
55
lượt xem
15
download

Đề tài về: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với tốc độ vũ bão, đưa tới một sự đột biến trong tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia và đưa xã hội loài người bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của nền văn minh trí tuệ. Trong bối cảnh ấy xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá là đòi hỏi tất yếu đối với tất cả mọi quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không thể là một ngoại lệ. Hoà vào xu hướng hội nhập ấy, để có thể tiến nhanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài về: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ”

 1. Đề tài : “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ” P
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü lêi nãi ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn víi tèc ®é vò b·o, ®­a tíi mét sù ®ét biÕn trong t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mçi quèc gia vµ ®­a x· héi loµi ng­êi b­íc vµo mét kû nguyªn míi - kû nguyªn cña nÒn v¨n minh trÝ tuÖ. Trong bèi c¶nh Êy xu h­íng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ lµ ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi tÊt c¶ mäi quèc gia trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam còng kh«ng thÓ lµ mét ngo¹i lÖ. Hoµ vµo xu h­íng héi nhËp Êy, ®Ó cã thÓ tiÕn nhanh, tiÕn kÞp thêi ®¹i th× ViÖt Nam cÇn ph¶i ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vèn cã cña m×nh. Lµ mét quèc gia cã d©n sè kho¶ng trªn 80 triÖu, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp th× lîi thÕ lín nhÊt ®èi víi ViÖt Nam lµ cã mét lùc l­îng lao ®éng dåi dµo víi gi¸ nh©n c«ng rÎ. Bëi vËy, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÖt may trong giai ®o¹n ®Çu cña qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ViÖt Nam. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu cho nh©n d©n, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu ng­êi lao ®éng trong x· héi, xuÊt khÈu hµng dÖt may cßn gãp phÇn lµm t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña quèc gia. Hµng dÖt may hiÖn ®ang ®øng thø hai trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, sau dÇu th«. Trong n¨m 2003, hµng dÖt may xuÊt khÈu t¨ng 30,8%, kim ng¹ch t¨ng kho¶ng 850 triÖu USD ®­a hµng dÖt may trë thµnh mét trong sè nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ lín nhÊt cña ViÖt Nam. Tr­íc m¾t viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Mü cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ chÊt l­îng hµng ho¸ ch­a æn ®Þnh céng víi viÖc ch­a am hiÓu luËt ph¸p kinh doanh còng nh­ phong tôc, tËp qu¸n cña thÞ tr­êng Mü cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ng trë ng¹i lín nhÊt vÉn lµ viÖc hµng dÖt may cña ViÖt Nam ch­a ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc cña Mü. Nh­ng dï sao hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc ký kÕt vµo th¸ng 7/2000 lµ mét c¬ héi míi, to lín cho ngµnh dÖt may n­íc ta v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt thÕ giíi. Do vËy, viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng ­u tiªn hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n vµ æn ®Þnh x· héi. §Ò tµi NCKH 1 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü 2.Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn t×nh h×nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü, thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng Mü vµ yªu cÇu bøc thiÕt cña viÖc cÇn ph¶i ®Èy nhanh tèc ®é vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. Nhãm chóng t«i chän ®Ò tµi : “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü” nh»m kh¸i qu¸t thÞ tr­êng dÖt may t¹i Mü còng nh­ thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang Mü tõ ®ã ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü trong thêi gian tíi. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: §èi t­îng cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi giíi h¹n ë viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü mµ kh«ng më réng sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh sè liÖu cña nhãm hµng dÖt may xuÊt khÈu, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu chñ ®¹o cña nã nh÷ng n¨m gÇn ®©y.§Ò tµi cßn kÕt hîp ph­¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®ång thêi vËn dông c¸c quan ®iÓm, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó lµm s¸ng tá néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 5. Bè côc cña ®Ò tµi: Víi néi dung nh­ vËy, ®Ò tµi cña chóng t«i sÏ gåm c¸c phÇn: Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam . Ch­¬ng II: Tæng quan vÒ thÞ tr­êng dÖt may Mü. Ch­¬ng III: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. Ch­¬ng IV: C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o §Ò tµi NCKH 2 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü Do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc cËp nhËt th«ng tin cïng víi nh÷ng h¹n chÕ kiÕn thøc cña b¶n th©n, nªn trong ®Ò tµi kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn. Cuèi cïng xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn Th.S NguyÔn Anh TuÊn cïng c¸c thÇy c« ë khoa Th­¬ng M¹i Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n ®· gióp ®ì chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi ®óng thêi h¹n. Nhãm thùc hiÖn §Ò tµi NCKH 3 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ . I.Kh¸i niÖm chung vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ 1.Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cu¶ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, trong ®ã hµng ho¸ dÞch vô ®­îc b¸n cho n­íc ngoµi nh»m thu ngo¹i tÖ. NÕu xem xÐt d­íi gãc ®é c¸c h×nh thøc kinh doanh quèc tÕ th× xuÊt khÈu lµ h×nh thøc c¬ b¶n ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp khi b­íc vµo kinh doanh quèc tÕ. Mçi c«ng ty lu«n h­íng tíi xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ra n­íc ngoµi. XuÊt khÈu cßn tån t¹i ngay c¶ khi c«ng ty ®· tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc cao h¬n trong kinh doanh quèc tÕ. C¸c lý do ®Ó mét c«ng ty thùc hiÖn xuÊt khÈu lµ: Thø nhÊt, sö dông nh÷ng lîi thÕ cña quèc gia m×nh Thø hai, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm Khi mét thÞ tr­êng ch­a bÞ h¹n chÕ bëi thuÕ quan , h¹n ng¹ch, c¸c quy ®Þnh kh¾t khe vÒ tiªu chuÈn kü thuËt, trªn thÞ tr­êng cã Ýt ®èi thñ c¹nh tranh hay n¨ng lùc cña doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ cßn ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cao h¬n th× xuÊt khÈu ®­îc lùa chän. So víi ®Çu t­ râ rµng xuÊt khÈu ®ßi hái mét l­îng vèn Ýt h¬n, rñi ro thÊp h¬n, thu ®­îc lîi nhuËn trong mét thêi gian ng¾n. 2.Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tù s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc. V× vËy tham gia vµo ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho mçi quèc gia. Mçi qu«c gia ph¶i th«ng qua trao ®æi, mua b¸n víi c¸c quèc gia.nh»m tho¶ m¶n nhu cÇu cña m×nh. Nh­ vËy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i, l¹c hËu cña quèc gia so víi thÕ giíi. Ých lîi cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: §Ò tµi NCKH 4 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü 2.1.§èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸cb quèc gia tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.C¸c quèc gia sÏ tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ m×nh kh«ng cã lîi thÕ. XÐt trªn tæng thÓ nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu sÏ lµm cho viÖc sö dông c¸c ngu«n lùc cã hiÖu qu¶ h¬n vµ tæng s¶n phÈm x· héi toµn thÕ giíi t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã xuÊt khÈu gãp phÇn th¾t chÆt thªm quan hÖ quèc tÕ gi÷a c¸c quèc gia. 2.2. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n  XuÊt khÈu t¹o nguån vèn quan träng, chñ yÕu ®Ó quèc gia tho¶ m·n nhu cÇu nhËp khÈu vµ tÜch luü ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt Mçi quèc gia muèn t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ l¹i rÊt cÇn nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc CNH- H§H. §Ó cã nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt ®ã, hä ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi vµ ®Ó bï ®¾p nguån vèn bÞ thiÕu hôt hä sÏ lÊy tõ xuÊt khÈu. ë c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn vËt ng¨n c¶n chÝnh ®èi víi nÒn kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vÒ vèn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nguån vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi ®­îc coi lµ cë chÝnh nh­ng mäi c¬ héi ®Çu t­ hoÆc vay nî tõ n­íc ngoµi thÊy ®­îc kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ®Êt n­íc ®ã, v× ®©y lµ nguån chÝnh ®Ó ®¶m b¶o n­íc nµy cã thÓ tr¶ nî.  §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®­îc xem nh­ mét yÕu tè quan träng kÝch thÝch sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn më réng qui m« s¶n xuÊt, nhiÒu ngµnh nghÒ míi ra ®êi phôc vô cho xuÊt khÈu, g©y ph¶n øng d©y chuyÒn gióp cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo, dÉn ®Õn kÕt qu¶ t¨ng tæng s¶n phÈm x· héi vµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh.  XuÊt khÈu cã Ých lîi kÝch thÝch ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cao cña thÕ giíi vÒ qui c¸ch phÈm chÊt s¶n phÈm th× mét s¶n phÈm s¶n xuÊt ph¶i ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, mÆt kh¸c ng­êi lao ®éng ph¶i n¨ng cao tay nghÒ, häc hái nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt tiªn tiÕn. * §Èy m¹nh xuÊt khÈu cã Ých lîi ®Õn sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh theo h­íng sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt lîi thÕ so s¸nh tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi cña ®Êt n­íc XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô,cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, khai th¸c tèi ®a s¶n xuÊt trong n­íc. §Ò tµi NCKH 5 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü XuÊt khÈu t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt nh»m c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc. §iÒu nµy cã ý nghÜa lµ xuÊt khÈu lµ ph­ong tiÖn quan träng t¹o vèn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ thÕ giíi bªn ngoµi vµo trong n­íc nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng ho¸ trong n­íc sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thi tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Ngoµi ra, xuÊt khÈu cßn ®ßi hái c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i luång ®æi míi c«ng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh. * XuÊt khÈu cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®íi cña nh©n d©n T¸c ®éng cña xuÊt khÈu ®Õn ®êi sèng bao gåm nhiÒu mÆt. Ngoµi ra mét phÇn kim ng¹ch xuÊt khÈu cßn dïng ®Ó nhËp khÈu nh÷ng vËt phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô cho ®êi sèng vµ ®¸p øng ngµy cµng phong phó h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n.  XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy kinh tÕ ®èi ngo¹i gi÷a c¸c quèc gia XuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cã t¸c ®éng qua l¹i phô thuéc lÉn nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng chñ yÕu, c¬ b¶n lµ h×nh thøc ban ®Çu cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, tõ ®ã thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kh¸c nh­ du lÞch quèc tÕ, b¶o hiÓm, vËn t¶i quèc tÕ, tÝn dông quèc tÕ…ph¸t triÓn theo. Ng­îc l¹i sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nµy l¹i lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. 2.3. §èi víi doanh nghiÖp Ngµy nay xu h­íng v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ mét xu h­íng chung cña tÊt c¶ c¸c quèc gia vµ c¸c doanh nghiÖp. ViÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ dÞch vô ®em l¹i lîi Ých sau: Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã c¬ héi tham gia vµo cuèc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ c©u s¶n xuÊt phï hîp víi thÞ tr­êng. XuÊt khÈu ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. §Ò tµi NCKH 6 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng, më réng quan hÖ kinh doanh víi c¸c b¹n hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc, trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi, t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn, ®ång thêi ph©n t¸n vµ chia sÎ rñi ro, mÊt m¸t trong ho¹t trong ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng c­êng uy tÝn kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt khÈu khuyÕn khÝch viÖc ph¸t triÓn c¸c m¹ng l­íi kinh doanh cña doanh nghiÖp, ch¼ng h¹n nh­ ho¹t ®éng ®©u t­, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, marketing…,còng nh­ sù ph©n phèi vµ më réng trong viÖc cÊp giÊy phÐp. 3.NhiÖm vô cña xuÊt khÈu XuÊt ph¸t tõ môc tiªu chung cña xuÊt khÈu lµ xuÊt khÈu ®Ó nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ ®a d¹ng:phôc vô cho sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc, cho tiªu dïng, cho xuÊt khÈu vµ t¹o thªm c«ng ¨n viÒc lµm. XuÊt khÈu lµ ®Ó nhËp khÈu. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, tæ chøc hµng nhËp khÈu thÝch hîp. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu trªn, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cÇn h­íng vµo thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Ph¶i ra søc khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc cña ®Êt n­íc (®Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¬ së vËt chÊt). N©ng cao n©ng lùc s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu t¨ng nhanh khèi l­îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu. T¹o hiÖu qu¶ nh÷ng mÆt hµng(nhãm hµng) xuÊt khÈu chñ lùc ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng thÕ giíi vµ cña khu vùc vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, cã søc hÊp dÉn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nh÷ng s¶n phÈm "made in ViÖt Nam" chia lµm ba nhãm: - Nhãm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ c¹nh tranh coa hiÖu qu¶. - Nhãm cã kh¶ n¨ng cã ®iÒu kiÖn. - Nhãm cã kh¶ n¨ng thÊp. 4. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 4.1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng 4.1.1.Lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung ban ®Çu c¬ b¶n nh­ng rÊt quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §Ó lùa chän ®­îc mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cÇn, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph©n tÝch cã hÖ thèng nhu cÇu thÞ tr­êng tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 4.1.2.Lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu §Ò tµi NCKH 7 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü Sau khi ®· lùa chän ®­îc mÆt hµng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu m¾t hµng ®ã. ViÖc lùa chän thÞ tr­êng ®ßi hái doanh nghiÖp ph©n tÝch tæng hîp nhiÒu yÕu tè bao g«m c¶ nh÷ng yÕu tè vi m« còng nh­ yÕu tè vÜ m« vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét qu¸ tr×nh ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ. 4.1.3.Lùa chän b¹n hµng Lùa chän b¹n hµng c¨n cø kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña b¹n hµng vµ c¨n cø vµo ph­¬ng thøc vµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. ViÖc lùa chän b¹n hµng lu«n theo nguyªn t¨c ®«i bªn cïng cã lîi. Th«ng th­êng khi lùa chän b¹n hµng, c¸c doanh nghiÖp th­êng tr­íc hÕt l­u t©m ®Õn nh÷ng mèi quan hÖ cò cña m×nh. Sau ®ã nh÷ng b¹n hµng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong n­íc ®· quan hÖ còng lµ mét c¨n cø ®Ó xem xÐt lùa chän ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C¸c b¹n hµng th­êng ph©n theo khu vùc thÞ tr­êng mµ tuú thuéc vµo s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp lùa chän ®Ó bu«n b¸n quèc tÕ mµ c¸c quèc gia ­u tiªn. 4.1.4.Lùa chän ph­¬ng thøc giao dÞch Ph­¬ng thøc lµ nh÷ng c¸ch thøc mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu ph­¬ng thøc giao dÞch kh¸c nhau nh­: giao dÞch th«ng th­êng, giao dÞch qua trung gian, giao dÞch th«ng qua héi chî hay triÓn l·m. Tuú vµo kh¶ n¨ng cña mçi doanh nghiÖp mµ lùa chän ph­¬ng thøc giao dÞch sao cho ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2.§µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång §©y lµ mét kh©u quan träng trong kinh doanh xuÊt khÈu, v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh kh¶ thi hay kh«ng kh¶ thi cña kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ cña ®µm ph¸n sÏ lµ hîp ®ång ®­îc ký kÕt. §µm ph¸n cã thÓ th«ng qua th­ tÝn, ®iÖn tÝn vµ trùc tiÕp. TiÕp theo c«ng viÖc ®µm ph¸n, c¸c bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu, trong ®ã qui ®Þnh ng­¬i b¸n cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho ng­êi mua, con ng­êi mua cã nghÜa vô tr¶ cho ng­êi b¸n mét kho¶n tiÒn ngang gi¸ trÞ theo c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ. 4.3.Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu, giao hµng vµ thanh to¸n Sau khi ®· ký kÕt hîp ®ång hai bªn thùc hiÖn nh÷ng g× m×nh ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Víi t­ c¸ch lµ nhµ xuÊt khÈu, doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau : *Giôc më L/C vµ kiÓm tra L/C ®ã : Trong ho¹t ®éng bu«n b¸n quèc tÕ hiÖn nay, viÖc sø dông L/C ®· trë thµnh phæ biÕn h¬n c¶, do lîi ich cña nã mang l¹i. Sau khi ng­êi nhËp khÈu §Ò tµi NCKH 8 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü më L/C, ng­êi xuÊt khÈu ph¶i kiÓm tra cÈn thËn, chi tiÕt c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C xme cã phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång hay kh«ng. NÕu kh«ng phï hîp hoÆc cã sai sãt th× cÇn ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi nhËp khÈu biÕt ®Ó söa ch÷a kÞp thêi cßn nÕu khong thÊy cã sai sãt th× th«ng b¸o cho bªn nhËo khÈu biÕt vµ tiÕn hµnh chuyÓn bÞ giao hµng ho¸. *Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu Trong mét sè tr­êng hîp, mÆy hµng xuÊt khÈu thuéc danh môc Nhµ n­íc qu¶n lý, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh xin giÊy phÐp xuÊt khÈu do phßng cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu cña Bé Th­¬ng M¹i qu¶n lý *ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp sau khi thu mua nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, cÇn ph¶i lùa chän, kiÓm tra, ®ãng gãi bao b× hµng ho¸ xuÊt khÈu, kÎ ký m· hiÖu sao cho phï hîp víi hîp ®ång ®· ký vµ luËt ph¸p cña n­íc nhËp khÈu *KiÓm ®Þnh hµng ho¸ Tr­¬c khi xuÊt khÈu, c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã nghÜa vô kiÓm tra sè l­îng, träng l­îng hµng ho¸. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hai cÊp c¬ së vµ ë cöa khÈu nh¨m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho khach hµng va uy tÝn cña nhµ s¶n xuÊt *Thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn Doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã thÓ tù thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc uû th¸c cho mét c«ng ty uû th¸c thuª tµu. §iÒu nµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng trong hîp ®ång. C¬ së ph¸p lý ®iÕu tiÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn uû th¸c thuª tµu víi bªn nhËn uû th¸c lµ hîp ®ång uû th¸c thuª tµu. Cã hai lo¹i hîp ®ång uû th¸c thuª tµu: Hîp ®ång uû th¸c thuª tµu c¶ n¨m vµ hîp ®ång thuª tµu chuyÕn. Nhµ xuÊt khÈu c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ ®Ó lùa chän hîp ®ång thuª tµu cho thÝch hîp. *Mua b¶o hiÓm hµng ho¸ Hµng ho¸ trong bu«n b¸n quèc tÕ th­êng xuyªn ®­îc chuyªn chë b»ng ®­êng biÓn, ®iÒu nµy th­êng gÆp rÊt nhiÒu rñi ro, do ®ã cÇn ph¶i mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. C«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn th«ng qua hîp ®ång b¶o hiÓm. Cã hai lo¹i hîp ®ång b¶o hiÓm :Hîp ®ång b¶o hiÓm bao vµ hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn.khi mua b¶o hiÓm cÇn l­u ý nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm vµ lùa chän c«ng ty b¶o hiÓm. *Lµm thñ tôc h¶i quan Hµng ho¸ khi v­êt qua biªn giíi quèc gia ®Ó xuÊt khÈu ®Òu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. ViÖc lµm thñ tôc h¶i quan bao gåm ba b­íc chñ yÕu sau: §Ò tµi NCKH 9 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü -Khai b¸o h¶i quan: Doanh nghiÖp khai b¸o tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm hµng ho¸ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ, tªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, n­íc nhËp khÈu. C¸c chøng tõ cÇn thiÕt, ph¶i xuÊt tr×nh kÌm theo lµ: Gi©y phÐp xuÊt khÈu, phiÕu ®ãng gãi, b¶ng kª chi tiÕt…. - XuÊt tr×nh hµng ho¸ - Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan *Giao hµng lªn tµu Trong b­íc nµy doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - LËp b¶n ®¨ng ký hµng chuyªn chë. - XuÊt tr×nh b¶n ®¨ng ký cho ng­êi vËn t¶i ®Ó lÊy hå s¬ xÕp hµng. - Trao ®æi víi c¬ quan ®iÒu ®é c¶ng ®Ó n¾m v÷ng ngµy giê lµm hµng - Bè trÝ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­a hµng vµo c¶ng, xÕp hµng lªn tµu - LÊy biªn lai thuyÒn phã, sau ®ã ®æi biªn lai, sau ®ã biªn lai thuyÒn phã lÊy vËn ®¬n ®­êng biÓn hoµn h¶o vµ chuyÓn nh­îng ®­îc, sau ®ã lËp bé chøng tõ thanh to¸n *Thanh to¸n Thanh to¸n lµ b­íc cuèi cïng cña viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nÕu kh«ng cã sù tranh chÊp khiªó n¹i. Trong bu«n b¸n quèc tÕ, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau: - Ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn - Ph­¬ng thøc thanh to¸n më tµi kho¶n - Ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu - Ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ §èi víi nhµ xuÊt khÈu vÒ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò sau: -Ng­êi b¸n muèn b¶o ®¶m r»ng, ng­êi mua cã c¸c ph­¬ng tiÖn tµi chÝnh ®Ó tr¶ tiÒn mua hµng theo ®óng hîp ®ång ®· ký -Ng­êi b¸n muèn viÖc thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn ®óng h¹n Trªn b×nh diÖn quèc tÕ, hai ph­¬ng tiÖn thanh to¸n lµ nhê thu (D/P vµ D/A) vµ th­ tÝn dông ( chñ yÕu lµ L/C kh«ng huû ngang) ®­îc ¸p dông phæ biÕn h¬n c¶. §Õn ®©y nÕu kh«ng cã sùe tranh chÊp vµ khiÕu n¹i, mét th­¬ng vô xuÊt khÈu coi nh­ ®· kÕt thóc vµ doanh nghiÖp l¹i tiÕn hµnh mét th­¬ng vô míi 5. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu Nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng cho phÐp c¸c nhµ kinh doanh thÊy ®­îc nh÷ng g× hä sÏ ph¶i ®èi mÆt vµ ®øng tr­íc tinh thÕ ®ã th× §Ò tµi NCKH 10 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü hä ph¶i xö lý nh­ thÕ nµo? ë ®©y cã thÓ nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña c¸c nhom yÕu tè chñ yÕu sau: 5.1.C¸c yÕu tè kinh tÕ C¸c yÕu tè kinh tÕ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu, h¬n n÷a c¸c yÕu tè nµy rÊt réng nªn c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè thiÕt thùc nhÊt ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng cô thÓ 5.1.1.Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ tû suÊt ngo¹i tÖ cña hµng xuÊt khÈu Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña n­íc kia. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ nh©n tè quan träng ®Ó doanh nghiÖp ®­a ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng. §Ó nhËn biÕt ®­îc sù t¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung, ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng c¸c nhµ kinh tÕ th­êng ph©n biÖt tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa (TGDN) vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ (TGTT) Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa (tû gi¸ chÝnh thøc) lµ tû gi¸ ®­îc nªu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: B¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh, tivi…Do ng©n hang Nhµ n­íc c«ng bè hµng ngµy. Tuy nhiªn tû hèi ®o¸i chÝnh thøc kh«ng ph¶i lµ mét yÕu tè duy nhÊt ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc vÒ c¸c mÆt hµng. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ nh÷ng doanh nghiÖp cã hµng ho¸ c¹nh tranh víi c¸c nhµ nhËp khÈu lµ cã ®­îc hay kh«ng mét tû gi¸ chÝnh thøc, ®­îc ®iÒu chØnh theo l¹m ph¸t trong n­íc vµ l¹m ph¸t x¶y ra t¹i c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c b¹n hµng cña hä.Mét tý gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc ®­îc ®iÒu chØnh theo c¸c qu¸ tr×nh l¹m ph¸t cã liªn quan gäi lµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ. NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ thÊp h¬n so víi n­íc xuÊt khÈu vµ cao h¬n so víi n­íc nhËp khÈu th× lîi thÕ sÏ thuéc vÒ n­íc xuÊt khÈu do gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo thÊp h¬n, chi phÝ nh©n c«ng rÎ h¬n lµm cho gia thµnh s¶n phÈm ë n­íc xuÊt khÈu rÎ h¬n so víi n­íc nhËp khÈu. Cßn ®èi víi n­íc nhËp khÈu th× cÇu vÒ hµng nhËp khÈu sÏ t¨ng lªn do ph¶i mÊt chi phÝ lín h¬n ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ ë trong n­íc. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c n­íc xuÊt khÈu t¨ng nhanh ®­îc c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh, do ®ã cã thÓ t¨ng ®­îc l­îng dù tr÷ ngo¹i hèi . §Ò tµi NCKH 11 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü T­¬ng tù, tû suÊt ngo¹i tÖ hµng xuÊt khÈu còng nh­: “Mét chiÕc gËy v« h×nh ” ®· lµm thay ®æi, chuyÓn h­íng gi÷a c¸c mÆt hµng, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu. 5.1.2.Môc tiªu vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ Th«ng qua môc tiªu vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ th× chÝnh phñ cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ xuÊt nhËp khÈu. Ch¼ng h¹n chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng CNH- H§H ®ßi hái xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu nhËp khÈu cac trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt, môc tiªu b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ h¹n chÕ nhËp khÈu hµng tiªu dïng… 5.1.3.ThuÕ quan, h¹n ngh¹ch vµ trî cÊp xuÊt khÈu *ThuÕ quan Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuÕ quan lµ lo¹i thuÕ ®¸nh vµo tõng ®¬n vÞ hµng xuÊt khÈu. ViÖc ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu ®­îc chÝnh phñ ban hµnh nh»m qu¶n lý xuÊt khÈu theo chiÒu h­íng cã lîi nhÊt cho nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Tuy nhiªn, thuÕ quan còng g©y ra mét kho¶n chi phÝ x· héi do s¶n xuÊt trong n­íc t¨ng lªn kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ møc tiªu dïng trong n­íc l¹i gi¶m xuèng. Nh×n chung c«ng cô nµy th­êng chØ ¸p dông ®èi víi mét sè mÆt hµng nh»m h¹n chÕ sè l­îng xuÊt khÈu vµ bæ sung cho nguån thu ng©n s¸ch. *H¹n ng¹ch §­îc coi lµ mét c«ng cô chñ yÕu cho hµng rµo phi thuÕ quan, nã ®­îc hiÓu nh­ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ sè l­îng tèi ®a cña mét mÆt hµng hay cña mét nhãm hµng ®­îc phÐp xuÊt khÈu trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh th«ng qua viÖc cÊp giÊy phÐp. Së dÜ cã c«ng cô nµy v× kh«ng ph¶i lóc nµo Nhµ n­íc còng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu mµ ®«i khi vÒ quyÒn lîi quèc gia ph¶i kiÓm so¸t mét vµi mÆt hµng hay nhãm hµng nh­ s¶n phÈm ®Æc biÖt, nguyªn liÖu do nhu cÇu trong n­íc cßn thiÕu… *Trî cÊp xuÊt khÈu Trong mét sè tr­êng hîp chÝnh phñ ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt khÈu ®Ó t¨ng møc ®é xuÊt khÈu hµng ho¸ cña n­íc m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Trî cÊp xuÊt khÈu sÏ lµm t¨ng gi¸ néi ®Þa cña hµng xuÊt khÈu, gi¶m tiªu dïng trong n­íc nh­ng t¨ng s¶n l­îng vµ møc xuÊt khÈu. 5.2.C¸c yÕu tè x· héi Ho¹t ®éng cña con ng­êi lu«n lu«n tån t¹i trong mét ®iÒu kiÖn x· héi nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× vËy, c¸c yÕu tè x· héi ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña con ng­êi. C¸c yÕu tè x· héi lµ t­¬ng ®èi réng, do vËy ®Ó lµm s¸ng tá §Ò tµi NCKH 12 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü ¶nh h­ëng cña yÕu tè nµy cã thÓ nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña yÕu tè v¨n ho¸, ®Æc biÖt lµ trong ký kÕt hîp ®ång. Nªn v¨n ho¸ t¹o nªn c¸ch sèng cña mçi céng ®ång sÏ quyÕt ®Þnh c¸c thøc tiªu dïng, thø tù ­u tiªn cho nhu cÇu mong muèn ®­îc tho¶ m·n vµ c¸ch tho¶ m·n cña con ng­êi sèng trong ®ã. ChÝnh v× vËy v¨n ho¸ lµ yÕu tè chi phèi lèi sèng nªn c¸c nhµ xuÊt khÈu lu«n lu«n ph¶i qua t©m t×m hiÓu yÕu tè v¨n ho¸ ë c¸c thÞ tr­êng mµ m×nh tiªn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 5.3.C¸c yÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt yÕu tè chÝnh trÞ lµ nh©n tè khuyÕn khÝch ho¹c h¹n chÕ qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ cã thÓ lµm t¨ng sù liªn kÕt c¸c thÞ tr­êng vµ thóc ®©y tèc ®é t¨ng tr­ëng ho¹t ®éng xuÊt khÈu b»ng viÖc dì bá c¸c hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ trong c¬ së h¹ tÇng cña thÞ tr­êng. Khi kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ sÏ c¶n trë sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña §Êt n­íc vµ t¹o ra t©m lý kh«ng tèt cho c¸c nhµ kinh doanh. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Cac c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh mµ chÝnh phñ tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng nh­ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ: - C¸c qui ®Þnh cña luËt ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu(thuÕ, thñ tôc qui ®Þnh vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu,qui ®Þnh qu¶n lý vÒ ngo¹i tÖ..) - C¸c hiÖp ­íc, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i mµ quèc gia cã doanh nghiÖp xuÊt khÈu tham gia - C¸c qui ®Þmh nhËp khÈu cña c¸c quèc gia mµ doanh nghiÖp cã quan hÖ lµm ¨n. - C¸c vÊn ®Ò vÒ ph¸p lý vµ tËp qu¸n quèc tÕ cã liªn quan ®Õn viÖc xuÊt khÈu(c«ng ­íc viªn 1980, Incoterm 2000…) - Qui ®Þnh vÒ giao dÞch hîp ®ång, vÒ b¶o hé quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u trÝ tuÖ - Qui ®Þnh vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, thêi gian lao ®éng, nghØ ng¬i, ®×nh c«ng, b·i c«ng - Qui ®Þnh vÒ c¹nh tranh ®éc quyÒn, vÒ c¸c lo¹i thuÕ. - Qui ®Þnh vÒ vÊn ®Ò b¶o vÒ m«i tr­êng, tiªu chuÈn chÊt l­îng, giao hµng, thùc hiÖn hîp ®ång. - Qui ®Þnh vÒ qu¶ng c¸o h­íng dÉn sö dông. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò nãi trªn chÝnh phñ cßn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng kh¸c nh­ :Hµng rµo phi thuÕ quan, ­u ®·i thuÕ quan.... §Ò tµi NCKH 13 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü ChÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng cña chÝnh phñ trong mçi thêi kú cã sù thay ®æi. Sù thay ®æi ®ã lµ mét trong nh÷ng rñi ro lín ®èi víi nhµ lµm kinh doanh xuÊt khÈu. V× vËy hä ph¶i n¾m b¾t ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®Ó biÕt ®­îc xu h­íng vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ sù can thiÖp cña Nhµ n­íc. 5.4. C¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn vµ c«ng nghÖ - Kho¶ng c¸ch ®Þa lý gi÷a c¸c n­íc sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ vËn t¶i, tíi thíi gian thùc hiÖn hîp ®ång, thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång do vËy, nã ¶nh h­ëng tíi viÖc lùa chän nguån hµng, lùa chän thÞ tr­êng, mÆt hµng xuÊt khÈu… - VÞ trÝ cña c¸c n­íc còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän nguån hµng, thÞ tr­êng tiªu thô vÝ dô: ViÖc mua b¸n hµng ho¸ víi c¸c n­íc cã c¶ng biÓn cã chi phÝ thÊp h¬n so víi c¸c n­íc kh«ng cã c¶ng biÓn. - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu cã thÓ bÞ kÐo dµi do bÞ thiªn tai nh­ b·o, ®éng ®Êt… - Sù ph¸t triÓn cña khoa hãc c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin cho phÐp c¸c nhµ kinh doanh n¾m b¾t mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc theo dâi, ®iÒu khiÓn hµng ho¸ xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi yÕu tè c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, c¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan nh­ vËn t¶i, ng©n hµng… 5.5.yÕu tè h¹ tÇng phôc vô cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu C¸c yÕu tè h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn xuÊt khÈu, ch¼ng h¹n nh­: - HÖ thèng giao th«ng ®Æc biÖt lµ hÖ thèng c¶ng biÓn: Møc ®é trang bÞ, hÖ thèng xÕp dì, kho tµng…hÖ thèng c¶ng biÓn nÕu hiÖn ®¹i sÏ gi¶m bít thêi gian bèc dì, thñ tôc giao nhËn còng nh­ ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸ xuÊt khÈu. - HÖ thèng ng©n hµng: Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng cho phÐp c¸c nhµ kinh doanh xuÊt khÈu thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n, huy ®éng vèn. Ngoµi ra ng©n hµng lµ mét nh©n tè ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ kinh doanh b¨ng c¸c dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng. - HÖ thèng b¶o hiÓm ,kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ cho phÐp c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch an toµn h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®­îc møc ®é thiÖt h¹i khi cã rñi ro x¶y ra… §Ò tµi NCKH 14 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü 5.6. ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÊu ho¸ th× sù phô thuéc gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng t¨ng. ChÝnh v× thÕ mçi biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn thÕ giíi ®Òu Ýt nhiÒu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ trong n­íc. LÜnh vùc xuÊt khÈu h¬n bÊt cø mét ho¹t ®éng nµo kh¸c bÞ chi phèi m¹nh mÏ nhÊt, ë ®©y còng do mét phÇn t¸c ®éng cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Khi xuÊt khÈu hµng ho¸ tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c, ng­êi xuÊt khÈu ph¶i ®çi mÆt víi c¸c hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan. Møc ®é láng lÎo hay chÆt chÏ cña c¸c hµng rµo nµy phô thuéc chñ yÕu vµo quan hÖ kinh tÕ song ph­¬ng gi÷a hai n­íc nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu. Ngµy nay, ®· vµ ®ang h×nh thµnh rÊt nhiÒu liªn minh kinh tÕ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, nhiÒu hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng, ®a ph­¬ng ®­îc ký kÕt víi môc tiªu ®Èy m¹nh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. NÕu quèc gia nµo tham gia vµo c¸c liªn minh kinh tÕ nµy hoÆc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i th× sÏ cã nhiÒu thuËn lîi trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Ng­îc l¹i, ®ã chÝnh lµ rµo c¶n trong viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng khu vùc ®ã. 5.7.Nhu cÇu cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi Do kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña n­íc nhËp khÈu kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dung trong n­íc, hoÆc do c¸c mÆt hµng trong n­íc s¶n xuÊt kh«ng ®a d¹ng nªn kh«ng tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, nªn còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu cña c¸c n­íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong n­íc vµ c¶ nhu cÇu cña n­íc ngoµi. 5.8. C¸c nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp . 5.8.1.TiÒm lùc tµi chÝnh Lµ mét yÕu tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi l­îng ( nguån) vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh, kh¶ n¨ng ph©n phèi ( ®Çu t­ ) cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn. Kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn trong kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: - Vèn chñ së h÷u - Vèn huy ®éng - Tû lÖ t¸i ®Çu t­ vÒ lîi nhuËn - Kh¶ n¨ng tr¶ nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n - C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi 5.8.2. TiÒm n¨ng con ng­êi §Ò tµi NCKH 15 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü . Trong kinh doanh ®Æc biÖt trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, con ng­êi lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng. ChÝnh con ng­êi víi n¨ng lùc thËt cña hä míi lùa chän ®óng ®­îc c¬ héi vµ sö dông søc m¹nh kh¸c mµ hä ®· vµ sÏ cã:vèn , tµi s¶n, kü thuËt, c«ng nghÖ …Mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó khai th¸c vµ v­ît qua c¬ héi. 5.8.3. TiÒm lùc v« h×nh ( Tµi s¶n v« h×nh ): TiÒm lùc v« h×nh t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. TiÒm lùc v« h×nh kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã, tuy cã thÓ h×nh thµnh mçt c¸ch tù nhiªn nh­ng nh×n chung tiÒm lùc v« h×nh cÇn ®­îc t¹o dùng mét c¸ch cã ý thøc th«ng qua c¸c môc tiªu vµ chiÕn l­îc x©y dùng tiÒm lùc v« h×nh cho doanh nghiÖp vµ cÇn chó ý ®Õn khÝa c¹nh nµy trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. TiÒm lùc cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ: - H×nh ¶nh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. - Møc ®é næi tiÕng cña nh·n hiÖu hµng ho¸ - Uy tÝn vµ mèi quan hÖ x· héi cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp 5.8.4.Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t, chi phèi, ®é tin cËy cña nguån cung cÊp hµng ho¸ vµ dù tr÷ hîp lý hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. YÕu tè nµy ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu vµo cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh còng nh­ ë khÈu tiªu thô s¶n phÈm. Kh«ng kiÓm so¸t hoÆc kh«ng ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh, chñ ®éng vÒ nguån cung cÊp hµng ho¸ cho doanh nghiÖp th× viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu kh«ng thÓ ®¶m b¶o, cã thÓ ph¸ vì hoÆc lµm háng hoµn toµn kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5.8.5. Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý. Mçi mét doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng víi nh÷ng mèi liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau h­íng tíi môc tiªu. Mét doanh nghiÖp muèn ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh th× ®«ng thêi ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý t­¬ng øng Kh¶ n¨ng tæ chøc, qu¶n lý doanh nghiÖp dùa trªn quan ®iÓm tæng hîp bao qu¸t, tËp trung vµo nh÷ng mèi liªn hÖ t­¬ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c bé phËn t¹o thµnh tæng thÓ t¹o nªn søc m¹nh thùc sù cho doanh nghiÖp. 5.8.6.Tr×nh ®é tiªn tiÕn cña trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, chi phÝ, gÝa thµnh vµ chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc ®­a ra ®¸p øng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. 5.8.7. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp §Ò tµi NCKH 16 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü C¬ së vËt chÊt kü thuËt ph¶n ¸nh nguån tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh: thiÕt bÞ , nhµ x­ëng…NÕu doanh nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt cµng ®Çy ®ñ vµ hiÖn ®¹i th× kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cµng thuËn tiÖn vµ cã hiÖu qu¶. 5.9. YÕu tè c¹nh tranh C¹nh tranh, mét mÆt thóc ®Èy cho doanh nghiÖp ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm…Nh­ng mét mÆt nã dÔ dµng ®Èy lïi c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng hoÆc chËm ph¶n øng víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. C¸c yÕu tè c¹nh tranh ®­îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau: M« h×nh: Søc m¹nh cña Michael Porter §èi thñ míi tiÒm n¨ng Sù ®e do¹ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña C¹nh tranh gi÷a c¸c Ng­êi ng­êi mua Nhµ c«ng ty hiÖn t¹i mua cung cÊp Kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña nhµ Sù ®e do¹ cña cung cÊp c¸c hµng ho¸ thay thÕ C¸c mÆt hµng vµ c¸c dÞch vô thay thÕ §Ò tµi NCKH 17 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü Qua m« h×nh c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thÊy ®­îc c¸c mèi ®e do¹ hay th¸ch thøc víi c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh lµ trung t©m. XuÊt ph¸t tõ ®©y doanh nghiÖp cã thÓ ®Ò ra s¸ch l­îc hîp lý nh»m h¹n chÕ ®e do¹ vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh. - Sù ®e do¹ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng: c¸c thñ nµy ch­a cã kinh nghiÖm trong viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng quèc tÕ song nã cã tiÒm n¨ng lín vÒ vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng vµ tËn dông ®­îc lîi thÕ cña ng­êi ®i sau, do ®ã dÔ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i ®Ó cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy, mét doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ vèn, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nh­ng mÆt kh¸c ph¶i t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm gi÷ g×n thÞ tr­êng hiÖn t¹i, ®¶m b¶o lîi nhuËn dù kiÕn. - Søc Ðp cña ng­êi cung cÊp: nh©n tè nµy cã kh¶ n¨ng më réng hoÆc thu hÑp khèi l­îng vËt t­ ®Çu vµo, thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm hoÆc s½n sµng liªn kÕt víi nhau ®Ó chi phèi thÞ tr­êng nh»m h¹n chÕ kh¶ n¨ng cu¶ doanh nghiÖp hoÆc lµm gi¶m lîi nhuËn dù kiÕn, g©y ra rñi ro khã l­êng tr­íc cho doanh nghiÖp . V× thÕ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã nguy c¬ gi¸n ®o¹n. - Søc Ðp ng­êi tiªu dïng : Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng ®­îc coi lµ "th­îng ®Õ". Kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng lµm thu hÑp hay më réng qui m« chÊt l­îng s¶n phÈm mµ kh«ng ®­îc n©ng gi¸ b¸n s¶n phÈm. Mét khi nhu cÇu cña kh¸ch hµng thay ®æi th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng còng ph¶i thay ®æi theo sao cho phï hîp. - C¸c yÕu tè c¹nh tranh trong néi bé ngµnh: khi ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp th­êng hiÕm khi cã c¬ héi dµnh ®­îc vÞ trÝ ®éc t«n trªn thÞ tr­êng mµ th­êng bÞ chÝnh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm t­¬ng tù c¹nh tranh gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp nµy cã thÓ lµ doanh nghiÖp cña quèc gia n­íc së t¹i, quèc gia chñ nhµ hoÆc mét n­íc thø ba cïng tham gia xuÊt khÈu mÆt hµng ®ã. Trong mét sè tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp së t¹i nµy l¹i ®­îc chÝnh phñ b¶o hé do ®ã doanh nghiÖp khã cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi hä. §Ò tµi NCKH 18 Tr­êng §¹i Häc KTQD
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èu XK hµng dÖt may VN sang thÞ tr­êng Mü II. Kh¸i qu¸t chung vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam. 1.VÞ trÝ cña ngµnh DÖt-May ViÖt Nam trong chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng h­íng vÒ xuÊt khÈu NghÞ quyÕt cña §¶ng ®· chØ ra h­íng ph¸t triÓn cña ViÖt Nam ®ã lµ t¨ng tr­ëng h­íng vÒ xuÊt khÈu. Thùc tÕ cho thÊy con ®­êng ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng kh«ng ph¶i qua viÖc chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng s©u ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm s¬ chÕ, mµ lµ th«ng qua viÖc më réng c¸c ngµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o h­íng vÒ xuÊt khÈu, thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng s¶n phÈm trong n­íc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n ®Ó khai th¸c tèt lîi thÕ so s¸nh vÒ nguån nh©n lùc, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vèn kü thuËt, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng cho sù ph¸t triÓn. C¬ së lý luËn cña chiÕn l­îc kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu b¾t nguån tõ nguyªn lý tæng cÇu lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh møc s¶n xuÊt. T­ t­ëng c¬ b¶n cña chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng h­íng vÒ xuÊt khÈu lµ nh»m ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh vµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ , më réng ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Lý luËn vÒ tæng cÇu hiÖu qu¶ ®· më ra c¸ch lËp luËn míi vÒ nÒn kinh tÕ më, lÊy nhu cÇu cña thÞ tr­êng thÕ giíi lµm môc tiªu cho nÒn s¶n xuÊt trong n­íc. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái mçi quèc gia ph¶i cã ph­¬ng thøc phï hîp, cã c¸ch ®i hîp lý, c¶i t¹o vµ thay ®æi chÝnh nÒn kinh tÕ n­íc m×nh sao cho thÝch øng víi ®ßi hái cña thÞ tr­êng thÕ giíi.Thùc chÊt cña chiÕn l­îc kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu lµ ®Æt nÒn kinh tÕ quèc gia vµ mçi ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc trong quan hÖ c¹nh tranh víi thÞ tr­êng quèc tÕ nh»m ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh, buéc nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i lu«n lu«n ®æi míi c«ng nghÖ, kh«ng thÓ tån t¹i víi n¨ng suÊt thÊp, nhanh chãng n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, tù do ho¸ th­¬ng m¹i . Môc ®Ých cuèi cïng lµ ®¸p øng nhanh nh¹y nhu cÇu cña thÞ tr­êng víi gi¸ rÎ, chÊt l­îng cao, kÓ c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. H­íng vÒ xuÊt khÈu kh«ng cã nghÜa lµ xem nhÑ nhu cÇu vµ thÞ tr­êng trong n­íc, kh«ng chó ý thay thÕ nhËp khÈu mµ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, tõ ®ã x¸c ®Þnh c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h­íng cã hiÖu qu¶ nhÊt. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng m¹nh h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ngµnh DÖt-May n­íc ta ®ßi hái viÖc t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu ph¶i t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt. ý nghÜa quan träng cña t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may kh«ng chØ ë chç t¹o ra ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu mµ cßn cã nh÷ng t¸c dông §Ò tµi NCKH 19 Tr­êng §¹i Häc KTQD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản