intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Xây dựng hệ thống tìm kiếm chỗ sửa xe trên hệ điều hành iOS

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

55
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan đề tài, chương 2 - Cơ sở lý thuyết, chương 3 - phân tích thiết kế hệ thống, chương 4 - Triển khai và đánh giá kết quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Xây dựng hệ thống tìm kiếm chỗ sửa xe trên hệ điều hành iOS

 1. HƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ................................................................. 1 1.1 GIƠI THIÊU ĐÊ TAI ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2 MUC ĐICH CUA ĐÊ TAI ................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3 NHIÊM VU CÂN THƢC HIÊN ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.4 CÔNG CỤ THỰC HIỆN .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.5 KÊT QUA DƢ KIÊN ĐAT ĐƢƠC .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.6 BÔ CUC ĐÔ AN .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. HƯƠNG 2. Ơ SỞ Ý THUYẾT . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SWIFT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1.1 Giới thiệu .................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Đặc điểm ................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Điểm khác với ngôn ngữ Objective C ...................... Error! Bookmark not defined. 2.2 TÌM HIỂU VỀ WEB SERVICE ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.2.1 Giới thiệu về Web service ........................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Đặc điểm ................................................................... Error! Bookmark not defined. HƯƠNG 3. PHÂN TÍ H THIẾT KẾ HỆ THỐNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINE 3.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ..................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1.1 Y u cầu ch c n ng.................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Y u cầu phi ch c n ng ............................................. Error! Bookmark not defined. 3.2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2.1 Sơ đồ use case biểu đồ ca sửa dụng ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Đặc tả use case .......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Biểu đồ tuần tự.......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Sơ đồ lớp................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.3.1 Lƣợc đồ cơ sở dữ liệu ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Mô tả các bảng cơ sở dữ liệu .................................... Error! Bookmark not defined. 3.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN ........................................................................................... 1 3.4.1 Màn hình chính ........................................................................................................... 1 3.4.2 Xem bình luận ............................................................................................................ 5 3.4.3 Màn hình thiết lập ....................................................................................................... 7 3.4.4 Đ ng nhập ................................................................................................................... 8 3.4.5 Màn hình ch c n ng qu n mật khẩu ........................................................................... 9 HƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .............................. 10 4.1 HÌNH ẢNH CHƢƠNG TRÌNH .............................................................................. 10 4.1.1 Demo ng dụng dành cho ngƣời dùng ..................................................................... 10 4.1.2 Demo trang web quản lý dành cho admin ................................................................ 14 4.2 HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG...................................................................................... 15 KẾT UẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………….…55 i
 2. ANH ẢNG Bảng 3 1 Bảng đặc tả use case đ ng nhập................ Error! Bookmark not defined. Bảng 3 2 Bảng đặc tả use case ngƣời dùng xem ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 3 3 Bảng đặc tả use case ngƣời dùng tìm kiếmError! Bookmark not defined. Bảng 3 4 Bảng đặc tả use case ngƣời dùng tạo tài khoảnError! Bookmark not defined. Bảng 3 5 Bảng đặc tả use case ngƣời dùng đ ng bình luậnError! Bookmark not defined. Bảng 3 6 Bảng đặc tả use case admin th m ngƣời dùngError! Bookmark not defined. Bảng 3 7 Bảng đặc tả use case admin cập nhật thông tin ngƣời dùngError! Bookmark not define Bảng 3 8 Bảng đặc tả use case admin xóa tài khoản ngƣời dùngError! Bookmark not defined. Bảng 3 9 Bảng đặc tả use case admin th m địa điểm sửa xe mớiError! Bookmark not defined. Bảng 3 10 Bảng đặc tả use case admin sửa thông tin một địa điểmError! Bookmark not defined. Bảng 3 11 Bảng đặc tả use case admin xóa một địa điểmError! Bookmark not defined. Bảng 3 12 Bảng cơ sở dữ liệu địa điểm sửa xe ........ Error! Bookmark not defined. Bảng 3 13 Bảng cơ sở dử liệu chi tiết điểm sửa xe .. Error! Bookmark not defined. Bảng 3 14 Bảng cơ sở dữ liệu bình luận .................. Error! Bookmark not defined. Bảng 3 15 Bảng cơ sở dữ liệu ngƣời dùng ............... Error! Bookmark not defined. Bảng 3 16 Bảng cơ sở dữ liệu chi tiết ngƣời dùng ... Error! Bookmark not defined. ii
 3. ANH H NH V Hình 2 1 Giao tiếp giữa client server ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 2 2 Kiến trúc Web service ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 3 1 Sơ đồ mô tả hoạt động của hệ thống ......... Error! Bookmark not defined. Hình 3 2 Sơ đồ use case tổng quát ........................... Error! Bookmark not defined. Hình 3 3 Sơ đồ use case ngƣời dùng ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 3 4 Sơ đồ use case ngƣời dùng y u cầu cập nhậtError! Bookmark not defined. Hình 3 5 Sơ đồ use case admin quản lý ................... Error! Bookmark not defined. Hình 3 6 Sơ đồ use case admin quản lý ngƣời dùng Error! Bookmark not defined. Hình 3 7 Sơ đồ use case admin quản lý địa điểm .... Error! Bookmark not defined. Hình 3 8 Biểu đồ tuần tự đ ng nhập ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 3 9 Biểu đồ ngƣời dùng xem thông tin chi tiết địa điểmError! Bookmark not defined. Hình 3 10 Biểu đồ tuần tự ngƣời dùng tìm kiếm địa điểmError! Bookmark not defined. Hình 3 11 Biểu đồ tuần tự ngƣời dùng đ ng ký tài khoảnError! Bookmark not defined. Hình 3 12 Biểu đồ tuần tự ngƣời dùng đ ng bình luậnError! Bookmark not defined. Hình 3 13 Biểu đồ tuần tự admin đ ng ký tài khoản Error! Bookmark not defined. Hình 3 14 Biểu đồ tuần tự admin cập nhật thông tin tài khoảnError! Bookmark not defined. Hình 3 15 Biểu đồ tuần tự admin xóa tài khoản ...... Error! Bookmark not defined. Hình 3 16 Biểu đồ tuần tự admin th m địa điểm sửa xeError! Bookmark not defined. Hình 3 17 Biểu đồ tuần tự admin cập nhật thông tin địa điểm sửa xeError! Bookmark not define Hình 3 18 Biểu đồ tuần tự admin xóa địa điểm sửa xeError! Bookmark not defined. Hình 3 19 Sơ đồ lớp tổng quát ................................. Error! Bookmark not defined. Hình 3.20 Mô tả chi tiết các lớp ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 3 21 Lƣợc đồ cơ sở dữ liệu ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 3 22 Mockup màn hình khi mới chạy ng dụng ............................................... 1 Hình 3 23 Mockup màn hình chọn Pin tr n bản đồ ................................................... 2 Hình 3 24 Mockup gọi điện đến số điện thoại của tiệm sửa xe ................................. 3 Hình 3 25 Mockup chỉ đƣờng .................................................................................... 4 Hình 3 26 Mockup xem bình luận khi đã đ ng nhập ................................................. 5 Hình 3.27 Mockup xem bình luận khi chƣa đ ng nhập ............................................. 6 Hình 3 28 Mockup màn hình thiết lập cho ng dụng ................................................ 7 Hình 3 29 Mockup màn hình đ ng nhập .................................................................... 8 Hình 3 30 Mockup màn hình lấy lại mật khẩu ........................................................... 9 Hình 4.1 Màn hình chính ......................................................................................... 10 Hình 4 2 Màn hình gọi điện và chỉ đƣờng ............................................................... 11 iii
 4. Hình 4.3 Màn hình xem bình luận ........................................................................... 11 Hình 4 4 Màn hình đ ng nhập .................................................................................. 12 Hình 4 5 Màn hình đề nghị cập nhật và đề nghị th m mới địa điểm ....................... 12 Hình 4 6 Màn hình thiết lập các tham số cho ng dụng .......................................... 13 Hình 4 7 Trang web đ ng nhập của admin .............................................................. 14 Hình 4 8 Trang web trang chủ ................................................................................. 14 Hình 4 9 Trang web xem chi tiết một địa điểm ....................................................... 15 iv
 5. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS HƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 THIẾT KẾ GIAO IỆN 1.1.1 Màn hình chính 1.1.1.1 K i mới c ạ ứn dụn Hình 1.1 ockup màn hình khi mới chạy ứng dụng SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 1
 6. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.1.2 K i click c ọn pin n bản ồ Hình 1.2 ockup màn hình chọn Pin trên bản đồ SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 2
 7. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.1.3 C ức năn ọi i n oại Hình 1.3 ockup gọi điện đến số điện thoại của tiệm sửa xe SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 3
 8. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.1.4 C ỉ ườn ừ vị í của n ười dùn ến i m Hình 1.4 ockup chỉ đường SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 4
 9. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.2 Xem bình luận Hình 1.5 ockup xem bình luận khi đã đăng nhập SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 5
 10. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS Hình 1.6 ockup xem bình luận khi chưa đăng nhập SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 6
 11. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.3 àn hình thiết lập Hình 1.7 ockup màn hình thiết lập cho ứng dụng SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 7
 12. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.4 Đăng nhập Hình 1.8 ockup màn hình đăng nhập SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 8
 13. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1.1.5 àn hình chức năng quên mật khẩu Hình 1.9 ockup màn hình lấy lại mật khẩu SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 9
 14. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS HƯƠNG 2. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 2.1 H NH ẢNH HƯƠNG TR NH 2.1.1 emo ứng dụng dành cho người dùng Hình 2.1 Màn hình chính SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 10
 15. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS Hình 2.2 àn hình gọi điện và chỉ đường Hình 2.3 Màn hình xem bình luận SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 11
 16. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS Hình 2.4 àn hình đăng nhập Hình 2.5 Màn hình đề nghị cập nhật và đề nghị thêm mới địa điểm SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 12
 17. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS Hình 2.6 àn hình thiết lập các tham số cho ứng dụng SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 13
 18. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 2.1.2 emo trang web quản lý dành cho admin Hình 2.7 Trang web đăng nhập của admin Hình 2.8 Trang web trang chủ SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 14
 19. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS Hình 2.9 Trang web xem chi tiết một địa điểm 2.2 HƯỚNG ẪN SỬ NG Mở cài đặt, chọn “Mạng di động” rồi bật chế độ sử dụng dữ liệu Mở ng dụng, nhấn cho phép sử dụng vị trí nếu là lần chạy đầu ti n Sau khi ng dụng đƣợc khởi chạy SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 15
 20. d n n tìm kiếm chỗ sửa xe n i n iOS 1. Lựa chọn loại phƣơng tiện muốn tìm kiếm Tap để chọn và bỏ chọn 2. Kết quả tìm kiếm địa điểm sửa xe trả về từ server 3. Nút để đƣa bản đồ về vị trí hiện tại 4. Nút tải lại dữ liệu từ server. 5. Nút setting. Khi chọn một địa điểm để xem các thông tin khác, chọn địa điểm bằng cách chạm vào chính địa điểm đó: SVTH: Nguy n V n Trƣờng Trang 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2