Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 5

Chia sẻ: Phan Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
35
lượt xem
5
download

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trên máy tính casino được biên soạn với mục đích giúp học sinh cũng cố, hệ thống kiến thức. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 5

  1. www.vnmath.com ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỀ SỐ 5 Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy 3 x +3 x Bài 1. ( 10 điểm) Cho hàm số : f ( x) = . Tính tổng: log3 x + 12 2 S = f(cot21) + f(cot22) + f(cot23) + … + f(cot220) Bài 2. (10điểm) Tính gần đúng nghiệm (theo đơn vị độ, phút, giây) của phương trình: sinx.sin2x + sin3x = 6cos3x Bài 3. (10 điểm) Tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: 2cos2 x + ( x2 + 1).sinx + 3 f(x) = trên [0;1] x2 − x + 1 Bài 4. (20 điểm) a) Tìm x biết : A13 + C23 − Px+1 − x x− 2 − (2x + 3)6 = 33772562 với Pn là số hoán vị của n x x phần tử, Ank là số chỉnh hợp chập k của n phần tử, Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử. 1 b) Tìm hệ số của các số hạng chứa x8 và x19 trong khai triển nhị thức Niutơn của ( 3 + x5 )n , biết x n+1 rằng: C16 − C15 = 7(n + 3) n ( n: nguyên dương, x > 0) Bài 5. ( 30điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy và AB = 3,54 cm; AD = 4,35 cm; SA = 5,22 cm. Lấy các điểm B’, D’ theo thứ tự thuộc SB, SD sao cho AB’ vuông góc với SB, AD’ vuông góc với SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’ Bài 6. ( 10điểm) Tính giá trị của biểu thức: N= 20 + 12 20122001 + 20 + 12 20122002 + ... + 20 + 12 20122008 + 20 + 12 20122009 π Bài 7.( 10điểm) Tính gần đúng đạo hàm cấp 30 của hàm số: f(x) = sin2x tại x = 201209 5 ---Hết---
  2. www.vnmath.com ĐÁP ÁN (Dành cho máy FX- 570ES) www.vnmath.com Bài 1. ( Chế độ: Rad) 2 � 1 � 1 2 � � X) � tan( � 3 ( ) +3 tan( X) Cách 1: X = X + 1: A = A + 2 � � 1 �� � 2 � � 3� log � �+ � 12 � � tan( X) �� � ��� � � � CALC 0→ X, 0 → A = = …cho đến khi X nhận giá trị 20 thì dừng, đọc kết quả ở biến B Kết quả: S ≈ 160,0595 � � 1 � 2 � � 1 � � � X =20 � 3 ( )2 + 3 � X ) � � tan( Cách 2: Khai báo : � tan( X) 2 � X =1 �� � 1 �� 2 � � � �log3 � � � +12 � � �� �tan( X) � � � � �� � � �� � � � Bài 2. Biến đổi phương trình: sinx.sin2x + sin3x = 6cos3x thành: t anx −1,732050808 x −600 + k.1800 4tan3x- 2tan2x – 3tanx + 6 = 0 + anx 2 t x 63026'6'' k.1800 t anx 1,732050808 x 600 + k.1800 Bài 3. ( RAD, TABLE) 2cos2 X + ( X2 + 1).sinX + 3 Nhập hàm: f ( X) = = X2 − X + 1 Start? 0 = End? 1 = Step? 0,04 = Suy ra min f ( x) = f (0) = 5 [0;1] AC Start? 0,44 = End? 0,56 = Step? 0,005 = AC Start? 0,48 = End? 0,5 = Step? 0,001 = Suy ra max f ( x) = 6,7389 [0;1] Bài 4. a) Điều kiện: n nguyên dương, n 13. X− 2 Khai báo : X = X + 1: A13 + C2 X+ 1 − PX+ 1 − X − (2X + 3) − 33772562 X X 6 CALC 0→ A = = … cho đến khi biểu thức bằng 0, ứng với X = 11
  3. www.vnmath.com b) Điều kiện: n nguyên dương, n 15. * Khai báo: Y = Y + 1 : C16+ 1 − C15 − 7(Y + 3) Y Y CALC 0→ Y = = … cho đến khi biểu thức bằng 0, ứng với Y =12 = n 12 5 12 11k 1 − 36+ * ( 3 + x ) = �C12 ( x ) ( x 2 ) = �C12 .x 5 12 k − 3 12− k k k 2 x k= 0 k= 0 11k 44.2 •-36+ =8� k = = 8 .Hệ số của x8 là: C12 = 495 8 2 11 11k 55.2 •-36+ = 19 � k = = 10 .Hệ số của x19 là: C12 = 66 10 2 11 Bài 5. +Chứng minh và tính toán: * Đặt: AB = a,AD = b, SA = c S * Dựng C’:Trong (ABCD), gọi: O = AC∩ BD Trong (SBD), gọi: I = SO∩ B’D’ C' B' Trong (SAC): AI ∩ SC = C’ D' I * BC ⊥AB, AB ⊥(ABCD) ⇒ SA ⊥ BC ⇒BC ⊥ (SAB) c ⇒BC⊥ AB’, mà: AB’⊥SB⇒ AB’ ⊥(SBC)⇒ AB’⊥SC (1) Tương tự AD’⊥ SC (2) a B A (1) & (2) ⇒SC (AB’C’D’) ⇒ SC⊥ AC’ b VS. AB' C ' S ' S ' VS. AC' D' S ' S ' B C C D * = . ; = . O VS. ABC S S B C VS. ACD S S C D D C 1 1 * VS.ABC= SA. SABC = abc=VS.ACD 3 6 S . AB A ac * ∆SAB vuông tại A có: SB = S 2 + AB2 = a2 + c2 và SA.AB=Ab’.SB � AB ' = A S B = a + c2 2 a2c2 c4 c2 ⇒ SB’ = S 2 − AB '2 = c2 − A = = a2 + c2 a2 + c2 a2 + c2 c2 c2 *Tương tự: SD’ = b2 + c2 ; SC’ = a2 + b2 + c2 Do đó: S ' S ' B C abc5 SC ' SD ' abc5 •VS.AB’C’ = VS.ABC. . = •VS.AC’D’ = VS.ACD. . = B C 6(a2 + c2 )(a2 + b2 + c2 ) S S SC SD 6(a2 + b2 + c2 )(b2 + c2 ) abc5 � 1 1 � abc5 (a2 + b2 + 2c2 ) Vậy: VS.AB’C’D’= VS.AB’C’ +VS.AC’D’ = + 2 2� = 6(a2 + b2 + c2 ) � 2 + c2 b + c � 6( a2 + b2 + c2 )( a2 + c2 )( b2 + c2 ) �a A.BC ( A + B + 2C ) 5 2 2 2 + Khai báo: 6( A + B2 + C2 )( A2 + C2 )( B2 + C2 ) 2 CALC 3,54 → A; 4,35 → B;5,22 → C +Kết quả: VS.AB’C’D’ ≈ 7,9297 (cm3) Bài 6. Khai báo: A = A – 1: B = 20 + 12 A + B CALC 20122010 → A, 0 → B = = … cho đến khi A = 20122001 thì dừng, đọc kết quả ở B Kết quả: 2088,5103
  4. www.vnmath.com π Bài 7. f’(x) = 2sinx.cosx = sin2x; f’’(x) = 2cos2x = 2sin(2x + ) 2 π π π f’’’(x) = 22.cos(2x + ) = 22.sin(2x + 2. ); …f(30) (x) = 229.sin(2x + 29. ) 2 2 2 π π π ⇒ f(30) (201209 ) = 229.sin(2.201209 + 29. ) ≈ 165902235,9 5 5 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản