intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa môn: Hóa học (Năm học 2008-2009)

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Dũng Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

213
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa môn "Hóa học" năm học 2008-2009 dành cho học sinh và giáo viên tham khảo, nhằm giúp bạn củng cố kiến thức luyện thi học sinh giỏi đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa môn: Hóa học (Năm học 2008-2009)

  1. Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi chän häc sinh giái tØnh thanh ho¸ N¨m häc 2008-2009 M«n thi: Hãa häc C©u 1( 4,5 ®iÓm) 1. Cã 5 khÝ A, B, C, D, E. KhÝ A ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nung KMnO4 ë nhiÖt ®é cao; khÝ B ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho FeCl 2 t¸c dông víi dung dÞch hçn hîp KMnO 4 vµ H2SO4 lo·ng; khÝ C ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®èt s¾t sunfua trong oxi; khÝ D ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho s¾t pirit vµo dung dÞch HCl trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, khÝ E ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho natri nitrua vµo níc. Cho c¸c khÝ A, B, C, D, E lÇn lît t¸c dông víi nhau, trêng hîp nµo cã ph¶n øng x¶y ra? ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng. (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu cã). 2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra (nếu có) và nêu hiện tượng khi cho  tõ tõ urª lÇn lît vµo cèc chøa: a. Dung dÞch Na2CO3 . b. Dung dÞch Ba(OH)2 . 3. Muèi X nguyªn chÊt, mµu tr¾ng, tan trong níc. Dung dÞch X kh«ng ph¶n øng víi dd H 2SO4 lo·ng mµ ph¶n øng ®îc víi dd HCl cho kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy l¹i tan trong dung dÞch NH 3. Khi axit ho¸ dung dÞch t¹o thµnh b»ng dd HNO3 l¹i cã kÕt tña tr¾ng trë l¹i. Cho Cu vµo dung dÞch X, thªm dd H2SO4 vµ ®un nãng th× cã khÝ kh«ng mµu, ho¸ n©u trong kh«ng khÝ tho¸t ra, ®ång thêi cã kÕt tña ®en xuÊt hiÖn. BiÖn luËn ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cña X. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng x¶y ra. C©u 2 (5,5 ®iÓm) 1. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng (nếu có) và nêu hiện tượng xảy ra trong các quá trình  sau: a. Cho dung dịch brom với dung môi nước có màu vàng vào chất lỏng hexan .      b. Cho dung dịch brom từ từ đến dư vào dung dịch phenol (đều dung môi nước).      c. Sục khí C2H2 vào dung dịch KMnO4, sau đó thêm dung dịch CaCl2 vào.     d. Đun nóng anlyl iotua với nước, sau đó thêm dung dịch brom vừa đủ vào.  2. A, B, C, D cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H6O4 ®Òu ph¶n øng víi NaOH theo tû lÖ mol 1:2. Trong ®ã: - A, B ®Òu t¹o ra mét muèi, mét ancol. - C, D ®Òu t¹o ra mét muèi, mét ancol vµ níc. BiÕt r»ng khi ®èt ch¸y muèi do A, C t¹o ra th× trong s¶n phÈm ch¸y kh«ng cã n íc. X¸c ®Þnh A, B, C, D vµ viÕt ph¬ng tr×nh hãa häc biÓu diÔn ph¶n øng x¶y ra víi NaOH. 3. Cã thÓ tån t¹i c¸c mèi liªn kÕt hi®ro kh¸c nhau nµo trong ancol etylic cã hoµ tan phenol. ViÕt c«ng thøc biÓu diÔn c¸c mèi liªn kÕt nµy vµ cho biÕt trong sè liªn kÕt ®· viÕt liªn kÕt nµo bÒn nhÊt, liªn kÕt nµo kÐm bÒn nhÊt? Gi¶i thÝch. C©u 3 (5,0 ®iÓm) 1. Cho biết N2O4 phân li 20,0% thành NO2 ở 270C và 1,00atm. Hãy xác định:     a. Giá trị Kp .     b. Độ phân li của N2O4 tại 270C và 0,100 atm .     c. Độ phân li của 69 gam N2O4 trong bình 20 lít ở 270C. 2. Hoµ tan hoµn toµn 0,775 gam ®¬n chÊt A trong dung dÞch HNO 3 ®Æc ®îc mét hçn hîp gåm hai khÝ (tån t¹i trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) cã khèi lîng lµ 5,75 gam vµ mét dung dÞch gåm 2 axit cã oxi víi hµm lîng oxi lín nhÊt. §Ó trung hoµ hai axit nµy cÇn dïng võa hÕt 0,1 mol NaOH. a. X¸c ®Þnh thµnh phÇn % theo sè mol cña hçn hîp khÝ. BiÕt tû khèi h¬i cña hçn hîp so víi hi®ro lµ 38,3. b. X¸c ®Þnh ®¬n chÊt A. c. TÝnh tû lÖ sè mol 2 axit cã trong dung dÞch sau ph¶n øng. C©u 4 (5,0 ®iÓm) 1. Cho 9,2 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch chøa 0,4mol AgNO 3 trong NH3 thu ®îc 21,6 gam Ag. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra. 2. A lµ hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O. §èt ch¸y hoµn toµn 3,08 gam A. HÊp thô toµn bé s¶n phÈm thu ®îc vµo b×nh ®ùng 5000 ml dung dÞch Ca(OH)2 0,02M thÊy xuÊt hiÖn 6 gam kÕt tña, phÇn níc läc cã khèi lîng lín h¬n dung dÞch Ca(OH)2 ban ®Çu lµ 1,24 gam.
  2. a. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña A biÕt r»ng khèi lîng mol ph©n tö cña A nhá h¬n khèi lîng mol ph©n tö glucoz¬. b. BiÕt A ph¶n øng ®îc víi NaOH theo tû lÖ mol n A : nNaOH = 1 : 4; A cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng trªn. Cho Ag = 108; Cu = 64; Fe = 56; Ca = 40; O = 16; C = 12; H = 1; N= 14.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2