Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

Chia sẻ: Honghai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
251
lượt xem
55
download

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi cuối kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2009-2010', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

  1. Sau tr n m a rào M t gi sau c n dông, ng i ta h u nh không nh n th y tr i hè v a d t. Mùa hè, m t t c ng chóng khô nh da em bé. Không gì p b ng lá cây v a t m m a xong, ang c m t tr i lau ráo, lúc y trông nó v a t i mát, v a m áp… Khóm cây, lu ng c nh trao i h ng th m và tia sáng. Trong tán lá m y cây sung, chích chòe huyên náo, chim s tung hoành, gõ ki n leo d c thân cây d , m lách cách trên v . Hoa c m ch ng có mùi th m n ng n ng. Ánh sáng m vàng nh ng óa hoa kim h ng, làm cho nó sáng r c lên nh nh ng ng n èn. Quanh các lu ng kim h ng, vô s b m ch p ch n trông nh nh ng tia sáng l p lòe c a các óa èn hoa y. Ánh sáng chan hòa làm cho v n v t y tin t ng. Nh a ng t, mùi th m, khí m, cu c s ng tràn tr . Nh có cát nên không có m t v t bùn, nh có m a nên không có b i trên lá. Cây c v a t m g i xong, tr!m th" nh nhung g m, b c, vàng bày lên trên cánh hoa không m t tí b i. C nh v n là c nh v ng l ng c a thiên nhiên ng p tràn h nh phúc.V ng l ng th n tiên, v ng l ng mà dung hòa v i nghìn th" âm nh c : có chim gù, có ong vo ve, có gió h i h p d i lá. VICH-TO HUY-GÔ
  2. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S KT K I H C K II – NH : 2009 – 2010 báo danh MÔN TI NG VI T - L P 4 KI M TRA H# TÊN: ………………….................... Giám th% 1 Giám th% 2 S S L$P: …………..................................... m t mã th" t m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S S m t mã th" t ! " # $% &' ' " ( ) '* + , - .(/ " (1 $ 2 3 5 ' 6 7 8 9 & ' ' ' 0 ' 4 ( ' n m t nghìn ngày vòng quanh trái t ,& 3 : ;< = ) >= 5 ' $$ 4 3 2 2 ( ” ! ?( @* 3 ,& 3 : ;< = ) >= 5 ' $>6 4 '@ 3 2 2 ( " % &% #$ ' ( && ) ! * +, ' - + .( & & & ! A ' ' '' < C , & 3 : ;< = ) > 5 ' $>D4 B3 3 2 2 ( /0 & 1 & + 2 ! 3 + & .5 4 - &4 ! >% 3*" ' E> E " ' E . "' ) ' * F ( '*B * GE " &' 5 . % ;< "E # ' "# "# ! "# # % $ & '( ) *+ , $ -. # / / 0& 1 23' # $ 0 & $ + % 4 & )( ' ! HIJ K L M O : N J J P HIJ K L M O N +4 & 567 ' ' 8+ 34- / 5 : 9 : ;8 65 56 P HIJ K L J J 7 * '< 2 , 7- '# $ ' , ! "#= & * >' < 2 , ! "#= & - ># & ' ' $ , * + , / ( '? , $ '< 2 , + = & , / ( '? , $ ' , - $ #@ # 5 ' 2 & : : '< 2 , @ : ' , 2 3' # $ $ A > 0 % '' ( '< 2 , 3' #7 $ A & '# # ' = $ ,
  3. X ` HI : : a :b `S U J =X c a O N QQQ1! QQ% % R : S N N T B 2 U : C D 1 '1 / : 7 , 3 F V* ' 5< E 5. B3 ;< 3 ' '( < E> * 6 4 .
  4. S KT K CU I H C K II – NH : 2009 – 2010 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM MÔN TI NG VI T L P 4 báo danh KI M TRA VI T ;# TÊN: …………………..................... Giám th% 1 Giám th% 2 S 8 L$P:…………......................................... m t mã th" t Giám kh o 1 Giám kh o 2 S 8 i m th" t m t mã QQ! Q1 [ ' . B 2: C U '( ; d ADòng sông m c áoC B ;8 5 5 ! """"""" # $% E7 34 # - / ' : : FC QQQ 1! QQQ T S N : ? , 02 34 U U '( ; d "7 : a qua , em có d p cùng v i các b n sang Th o C m viên h c môn t p làm v n v miêu t loài v t% hãy m t con v t mà em thích nh t. ;
  5. OHI a L f ` N a ? N @ >0 /e >0 0 $0 N ` C e SIJ U ;G3D ;8 H I < ( '; 7 02 3 + N + N 8 / ( 8 JKL M i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S m t mã 8 th" t U ' ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' ,B E$ "' E \4 B* , C E$ 5' ( 3 ' 2 ' .- E(- [- [ ' = ' . 5 .B ' E(- [ ' < 3 B' [ ' * B 3 ' W( ' (( ' ' Z ( Y 9 & = & = &5 N . P % O N . 7! %9 & , N E6 ( '< * B3 - 3( B * ) ' 3 B' G '= ' W( " ' "&' * 2 3 # ( 5" 7 ' B ' Y # Z '
  6. E^ W " " * G ' 2 d "# ' g & ' < & 5 B # B +< B * ) 3 ' . % B ,C 3 & 3( ' ' _5< 2 .5 B *) E/ E B< ) * 3 E B [ W. < W < < ) 2 . B ,C % ô nhi(m % = =? / 5 3 cv t = , n có không khí, th"c !n, n c u ng và ánh Q 7 sáng thì m i t n t i, phát tri)n bình th ng. n có n c, ch t khoáng, không khí và ánh 9 & =? sáng thì m i s ng và phát tri)n bình th ng. : 6 7# $ 7 * ng v t = $ 5 $ / # 5$ : $ & & U ' E$ i u gì s# x y ra n u Trái t không !c M t tr$i s %i m Y B ,C E> B3 < B ' V G E2 .
  7. K CU I H C K II / NH 2009 – 2010 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM MÔN &'CH S() 'A LÝ L P 4 và Th$i gian làm bài: 40 phút ;# TÊN: ………………….................... Giám th% Giám th% S 8 L$P:……………………….................... m t mã th" t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S 8 m t mã th" t @U R Sh X ,! Hi " 4 # ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' B E$ "' E B ,C $% W ) < ;B ;B ' ' ] 8 E ; W 2 2 / ; >% . ' ' B * ( 3 ) ) ' B 5
  8. @U R h SaJ ,! " 4 # ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' B E$ "' E B ,C $% A ' 2 2B'
  9. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S KT K CU I H C K II – NH: 2009 – 2010 báo danh MÔN TOÁN - L P 4 H# TÊN: ………………….................... Th$i gian làm bài: 40 phút Giám th% 1 Giám th% 2 S S L$P: …………....................................... m t mã th" t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S S m t mã th" t U R S N i X U R Q 1> Q ' * B _5< E 5. W B3 ;< 3(' ' > $ Z ' 3" [ ; F ) ' ^ = ) F )B'
  10. X ` HI : : a :b `S U J =X c a O N * 5'( 3& \ m6! m$\6! m>^$0m >^ m 60 m $6 $D > 0 D C8 $5 2 C8 Z - [ ' 12 3 4 3 2 5 V O [ O [ 7 4 9 8 9 4 2 Z - < [ F < < [ 2 * X W/ $ / P ' ( / 1 F 5 % - 1 / 2 3' ' P 1 '/ # = ; $ $ $ / ' # 2 & & = \ + $

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản