Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012

Chia sẻ: Honghai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
442
lượt xem
137
download

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012

  1. TRÖÔØNG TH NGUYEÃN BÆNH KHIEÂM Soá KTÑK – CUOÁI HỌC KÌ 2 - NH 2011 – 2012 HOÏ TEÂN HS : ………………………………………………… baùo MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 4 LÔÙP : ………………………………………… danh KIEÅM TRA ÑOÏC GT1 GT2 Soá maät maõ Soá thöù töï ………………………………………………………………………………………………………… ÑIEÅM Giaùm khaûo Giaùm khaûo Soá maät maõ Soá thöù töï I. ÑOÏC THAØNH TIEÁNG : 5 ñieåm 1. Hoïc sinh ñoïc thaønh tieáng moät ñoaïn vaên, thơ (khoaûng 100 tieáng/phuùt) thuoäc 3 baøi qui ñònh sau: a. Baøi “Doøng soâng maëc aùo” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 118) Doøng soâng môùi ñieäu laøm sao …………………………… nôû nhoaø aùo ai. b. Baøi “Con chuoàn chuoàn nöôùc” (saùch TV lôùp 4, taäp 2 trang 127) Ñoaïn 1 : “OÂi chao ………………… treân maët hoà ” Ñoaïn 2 : “Roài ñoät nhieân ………………… cao vuùt ” c. Baøi “Ăn mầm đá” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 157) Ñoaïn 1 : “Tương truyền ………………… chưa ạ. ” Ñoaïn 2 : “Nghe có món lạ ……………………… khó tiêu.” 2. Hoïc sinh traû lôøi 2 caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn vaên vöøa ñoïc. Tieâu chuaån cho ñieåm Ñieåm 1. Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø , roõ raøng ……………../ 1 ñ 2. Ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, cuïm töø roõ nghóa( löu loaùt, maïch laïc ) ……………../ 1 ñ 3. Gioïng ñoïc coù bieåu caûm ……………../ 1 ñ 4. Cöôøng ñoä, toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu ……………../ 1 ñ 5. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu ……………../ 1 ñ Coäng ……………../ 5 ñ HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA VAØ ÑAÙNH GIAÙ • HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA : GV ghi teân ñoaïn vaên , soá trang trong SGK, TV 5, taäp 1 vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên ñoù. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ : 1. Ñoïc sai töø 1 ñeán 3 tieáng : tröø 0,5 ñieåm, ñoïc sai 4 tieáng trôû ñi : tröø 1 ñieåm 2. Ñoïc ngaét, nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : tröø 0,5 ñieåm Ñoïc ngaét, nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân : tröø 1 ñieåm 3. Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm : tröø 0,5 ñieåm Gioïng ñoïc khoâng theå hieän roõ tính bieåu caûm : tröø 1 ñieåm 4. Ñoïc nhoû vöôït quaù thôøi gian töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : tröø 0,5 ñieåm Ñoïc quaù 2 phuùt : tröø 1 ñieåm 5. Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : tröø 0,5 ñieåm Traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : tröø 1 ñieåm
  2. HOÏC SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT …………………/5ñ I. ÑOÏC THAÀM: (25 phuùt) Em ñoïc thaàm baøi “Moät ngaøy treân ñaûo hoang” roài laøm caùc baøi taäp sau: (Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhất cuûa caùc caâu 2 vaø 4) Caâu 1:…/0.5ñ Tìm vaø vieát laïi nhöõng töø ngöõ taû caûm xuùc cuûa Toâm tröôùc vẻ đẹp của caûnh vaät treân ñaûo hoang luùc ban mai. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Caâu2:…/0.5ñ Khi vöøa tænh giaác, hình aûnh ñaàu tieân maø Toâm chuù yù quan saùt laø: a. khu röøng b. chieác laù c. con saâu nhoû d. ñaøn kieán Caâu 3:…/1ñ Vì sao Toâm ñeå yeân cho con saâu nhoû boø leân ñuøi mình? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Caâu 4:…/0.5ñ Hai teân “haûi taëc” trong baøi ñoïc laø: a. hoaï mi vaø goõ kieán b. Toâm vaø Huùc-ki c. con soùc xaùm vaø chuù caùo con d. hai ngöôøi baïn cuûa Toâm Caâu 5:…/0.5ñ Theo em, ñöôïc soáng treân ñaûo hoang, Toâm vaø caùc baïn caûm thaáy theá naøo? ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… Caâu 6:…/1ñ Choïn vaø vieát laïi moät caâu trong baøi coù traïng ngöõ chæ thôøi gian. Gaïch döôùi traïng ngöõ cuûa caâu ñoù. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Caâu 7:…/0.5ñ Chuyeån caâu keå sau thaønh caâu caûm: Nöôùc suoái trong maùt. …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… Ñaët 1 caâu khieán coù yù môøi baïn cuøng ñi caém traïi vôùi em. Caâu 8:…/0.5ñ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Một ngày trên đảo hoang Trời đã sáng. Vẻ yên bình, thanh thản tuyệt vời toả ra từ khu rừng tĩnh mịch. Thiên nhiên tỉnh giấc. Trước con mắt ngỡ ngàng và thán phục của Tôm, vạn vật bắt đầu rung rinh xao động. Vang vọng những tiếng chim ngân nga, thánh thót, ríu rít, đủ mọi cung bậc kiểu giọng. Tôm đưa tay dụi mắt. Trên chiếc lá còn đọng sương mai, Tôm trông thấy một con sâu nhỏ màu xanh biếc. Nó có vẻ lưỡng lự chưa biết chọn hướng nào. Hình như sau khi suy nghĩ kĩ, nó quyết định bò lên đùi Tôm. Tôm nghĩ chắc chắn đó là một điềm may, báo trước những ngày sung sướng ở trên đảo. Tôm cũng còn đón tiếp một đàn kiến ghé thăm trên đường chúng đi lao động, một con bọ rùa màu vàng, một con bọ hung, một con sóc xám và sau cùng là một chú cáo con. Hoạ mi, gõ kiến đang làm rung rinh tán lá chung quanh chỗ Tôm. Tôm lay hai tên “hải tặc” kia. Chúng đứng phóc dậy hò reo sảng khoái. Trong nháy mắt, cả ba đứa cởi quần áo, chạy ùa về phía cát trắng. Tắm xong, cảm thấy đói, chúng quyết định đi bắt cá. Chỉ một lát, chúng bắt được rất nhiều cá, đem chiên lên và ăn ngon lành. Húc- ki khám phá ra một con suối. Chúng dùng lá sồi quấn lại như loa kèn múc nước uống và vui sướng với tài khéo léo của mình. (Theo Mác Tuên) Một ngày trên đảo hoang Trời đã sáng. Vẻ yên bình, thanh thản tuyệt vời toả ra từ khu rừng tĩnh mịch. Thiên nhiên tỉnh giấc. Trước con mắt ngỡ ngàng và thán phục của Tôm, vạn vật bắt đầu rung rinh xao động. Vang vọng những tiếng chim ngân nga, thánh thót, ríu rít, đủ mọi cung bậc kiểu giọng. Tôm đưa tay dụi mắt. Trên chiếc lá còn đọng sương mai, Tôm trông thấy một con sâu nhỏ màu xanh biếc. Nó có vẻ lưỡng lự chưa biết chọn hướng nào. Hình như sau khi suy nghĩ kĩ, nó quyết định bò lên đùi Tôm. Tôm nghĩ chắc chắn đó là một điềm may, báo trước những ngày sung sướng ở trên đảo. Tôm cũng còn đón tiếp một đàn kiến ghé thăm trên đường chúng đi lao động, một con bọ rùa màu vàng, một con bọ hung, một con sóc xám và sau cùng là một chú cáo con. Hoạ mi, gõ kiến đang làm rung rinh tán lá chung quanh chỗ Tôm. Tôm lay hai tên “hải tặc” kia. Chúng đứng phóc dậy hò reo sảng khoái. Trong nháy mắt, cả ba đứa cởi quần áo, chạy ùa về phía cát trắng. Tắm xong, cảm thấy đói, chúng quyết định đi bắt cá. Chỉ một lát, chúng bắt được rất nhiều cá, đem chiên lên và ăn ngon lành. Húc- ki khám phá ra một con suối. Chúng dùng lá sồi quấn lại như loa kèn múc nước uống và vui sướng với tài khéo léo của mình. (Theo Mác Tuên)
  4. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM KTĐK – GIỮA HỌC KỲ 2 – NH : 2011 – 2012 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 HỌ TÊN: ………………………..……..................... KIỂM TRA VIẾT Giám thị 1 Giám thị 2 Số Số LỚP:…………........................................................... mật mã thứ tự Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số Số mật mã thứ tự ………/ 5 ñ Chính taû : Nghe ñoïc ( 20 phuùt ) Phaàn ghi loãi Baøi “Ñöôøng ñi Sa Pa” (HS vieát töïa baøi vaø ñoaïn “Xe chuùng toâi ………. lieãu ruû” – saùch TV lôùp 4/ taäp 2 trang 102) TAÄP LAØM VAÊN : ( 40 phuùt ) Ñeà baøi : Cuøng vôùi coû caây hoa laù, caùc loaøi ñoäng vaät ñaõ goùp phaàn laøm neân cuoäc soáng phong phuù treân haønh tinh xanh cuûa chuùng ta. Haõy taû moät con vaät coù ích ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi maø em bieát.
  5. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM KTĐK–CUỐI HỌC KỲ II – NH: 2011 – 2012 MÔN TOÁN - LỚP 4 HỌ TÊN: …………………............................ Thời gian làm bài: 40 phút Giám thị 1 Giám thị 2 Số Số LỚP: …………............................................... mật mã thứ tự …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Điểm Nhận xét Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số Số mật mã thứ tự PHAÀN BAØI LAØM CUÛA HOÏC SINH PHAÀN A : …… / 3 ñ A. Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát: 1. 7 taán 15kg = … kg. Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám laø: a. 715 b. 7015 c. 7105 d. 7150 8 1 2. Thöông cuûa vaø laø: 9 3 8 8 11 15 a. b. c. d. 3 27 9 27 3. Toå em coù 12 baïn, trong ñoù coù 5 baïn nöõ. Tæ soá giöõa soá baïn nöõ vaø soá baïn nam trong toå em laø: 5 7 7 5 a. b. c. d. 12 12 5 7 4. Moät hoäp coù 20 vieân bi, trong ñoù coù 3 vieân bi naâu, 4 vieân bi xanh, 5 vieân bi ñoû, 8 1 vieân bi vaøng. Nhö vaäy, soá vieân bi coù maøu: 4 a. naâu b. ñoû c. xanh d. vaøng B. Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng : 2 8 13 13 13 = < < 7 28 5 6 7 PHAÀN B : …… / 7 ñ Baøi 1 : ………/ 1 ñ Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám: 1 2 3 phuùt 15 giaây = …………… giaây m = …………… cm2 4 Baøi 2 : ………/ 1 ñ Tìm X: 8 16 : X = 15 5 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
  6. HOÏC SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Baøi 3 : ……/2 ñ Tính : 4 1 2 7 6 1 + x x - 5 5 3 8 5 4 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Baøi 4 : ……/2 ñ Tröôøng em toå chöùc ngaøy hoäi troàng caây. Khoái lôùp Boán troàng ñöôïc nhieàu hôn khoái Ba 76 caây. Hoûi moãi khoái troàng ñöôïc bao nhieâu caây? Bieát raèng soá caây cuûa khoái lôùp Ba 3 baèng soá caây cuûa khoái lôùp Boán. 5 Giaûi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Baøi 5 : ……/ 1ñ Ngöôøi ta traûi moät chieác khaên hình thoi leân beà maët cuûa moät caùi baøn hình chöõ nhaät coù kích thöôùc nhö hình veõ. Tính dieän tích maët baøn vaø dieän tích khaên traûi baøn. 15dm Giaûi …………………………………………………………………………………………………………………………… 12dm …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
  7. KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II / NH 2011 – 2012 TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Số MÔN KHOA HỌC LỚP 4 báo Thời gian làm bài: 40 phút HỌ TÊN: ………………….................... danh Giám thị Giám thị Số Số LỚP:……………………….................... mật mã thứ tự Điểm Giám khảo Giám khảo Số Số mật mã thứ tự PHAÀN I: Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát (töø caâu 1 ñeán caâu 6) (3 ñieåm) 1. Sức gió thổi mạnh nhất được xác định ở cấp độ: a. 9 b. 10 c. 12 d. 13 2. Khoâng khí ñöôïc coi laø trong saïch khi: a. Khoâng coù khoùi buïi b. Khoâng coù caùc thaønh phaàn gaây oâ nhieãm c. Khoâng coù khí ñoäc d. Tæ leä caùc thaønh phaàn gaây oâ nhieãm ôû möùc ñoä cho pheùp 3. Nhoùm con vaät naøo sau ñaây laø loaøi aên tạp? a. Traâu, boø, lôïn b. Lôïn, gaø, vòt c. Vịt, thỏ, soùc d. Soùc, höôu, ngöïa 4. Thöïc vaät coù theå toång hôïp caùc chaát höõu cô töø caùc chaátvoâ cô laø nhôø: a. Hoâ haáp b. Naêng löôïng aùnh saùng maët trôøi c. Hôi nöôùc d. Nöôùc vaø caùc chaát khoaùng 5. Vuøng coù nhieàu loaøi ñoäng vaät sinh soáng nhaát laø vuøng coù khí haäu: a. Nhieät ñôùi b. OÂn ñôùi c. Haøn ñôùi d. Sa maïc 6. Haàu heát tieáng oàn ñeàu bò gaây ra bôûi: a. Maùy moùc b. Phöông tieän giao thoâng c. Con ngöôøi d. Thieát bò aâm thanh 7. Ñieàn töø ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng: (2 ñieåm) Ñoäng vaät thöôøng xuyeân phaûi laáy töø moâi tröôøng ……………………… , ………………….. , …………………………… vaø thaûi ra ………………………, ………………………………, …………………………. Ñoù laø quaù trình ……………………………………………………………
  8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PHAÀN II: 8. Choïn moät soá loaøi thöïc vaät, ñoäng vaät döôùi ñaây ñeå laäp sô ñoà (chöõ vaø muõi teân) veà moät chuoãi thöùc aên trong töï nhieân. (1ñieåm) Laù caây, coû, quaû, hoå, nai, deâ, caù, voi, sö töû, khæ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Vì sao noùi: Maët Trôøi laø nguoàn nhieät quan troïng ñoái vôùi söï soáng treân Traùi Ñaát? (2 ñieåm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Neâu nhöõng ruûi ro, nguy hieåm coù theå xaûy ra khi söû duïng caùc nguoàn nhieät trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Ñeå ñaûm baûo an toaøn, chuùng ta phaûi löu yù ñieàu gì? (2 ñieåm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  9. TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Số KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II / NH 2011 – 2012 báo MÔN LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ LỚP 4 HỌ TÊN: ………………….................... danh Thời gian làm bài: 40 phút Giám thị Giám thị Số Số LỚP:……………………….................... mật mã thứ tự Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số Số mật mã thứ tự A. LÒCH SÖÛ: Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát (töø caâu 1 ñeán caâu 4) (2 ñieåm) 1. Đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu khiến đất nước rơi vào cảnh loạn lạc; đầu tiên là cuộc nội chiến giữa : a. Nam triều và Bắc triều b. Họ Trịnh và họ Nguyễn c. Nhà Mạc và nhà Nguyễn d. Vua Lê và chúa Trịnh 2. Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt thời kì Trịnh – Nguyễn phân tranh? a. Nguyễn Huệ cùng anh em lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa. b. Chế độ thống trị của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ. c. Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long. d. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế. 3. Vùng đất Nam Bộ của nước ta bắt đầu được quan tâm phát triển vào thời: a. Hậu Lê b. Vua Quang Trung c. Trịnh - Nguyễn phân tranh d. Vua Gia Long 4. Năm 1802, ai đã lật đổ triều đại Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn? a. Trịnh Kiểm b. Trịnh Khải c. Nguyễn Kim d. Nguyễn Ánh 5. Nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc (chữ Nôm), vua Quang Trung đã có những chính sách gì? (1 điểm) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………...............................................……………………………………………………… …………………………………………………...............…………………………………………….… 6. Đống Đa xưa bãi chiến trường Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò Mùng 5 Tết trận thắng to Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân. Những câu thơ trên nói về chiến thắng nào trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta? Em hãy kể tóm tắt về sự kiện lịch sử ấy. (2 ñieåm) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………........…… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………........……
  10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B. ĐỊA LÝ: Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát (töø caâu 1 ñeán caâu 4) (2 ñieåm) 1. Dòng sông chảy qua thành phố Huế là: a. Sông Thu Bồn b. Sông Hồng c. Sông Hương d. Sông Gianh 2. Tài nguyên biển đang được chúng ta khai thác nhiều ở thềm lục địa phía Nam là: a. dầu mỏ và khí đốt b. dầu khí và cát trắng c. cát trắng và hải sản d. hải sản và muối 3. Khi đi du lịch ở miền Trung, muốn tìm hiểu về đời sống của người Chăm cổ xưa, du khách có thể tìm đến bảo tàng Chăm ở : a. Quảng Ngãi b. Quảng Nam c. Huế d. Đà Nẵng 4. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta? a. Khánh Hoà b. Phú Yên c. Bình Thuận d. Bà Rịa – Vũng Tàu 5. Hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở miền Trung. (1 điểm) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 6. Điền thông tin vào bảng dưới đây để giới thiệu về đồng bằng Nam Bộ : (2 điểm) Vị trí Sự hình thành Diện tích Đặc điểm tự nhiên ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ……………………… …………………… ………………………… ………………… ………………………. …………………… ………………………… …………………. ……………………….. …………………… ………………………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản