intTypePromotion=3

Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
243
lượt xem
79
download

Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn vật lý 2009 - đại học bách khoa hà nội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Vật lý 2009 - Đại học Bách khoa Hà Nội

  1. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 ----------------------------------- Môn thi : V T LÝ, kh i A (Đ thi có 07 trang) Th i gian làm bài : 90 phút, không k th i gian phát đ ---------------------------------------------------------- Mã đ 006 H và tên thí sinh :…………………………………………………………. S báo danh :………………………………………………………………. I. phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 Câu, t câu 1 đ n câu 40)  π Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10cos  5πt-  cm . Đ dài quãng đư ng mà v t  2 đi đư c trong kho ng th i gian 1,55s tính t lúc v t b t đ u dao đ ng là: A. 140 + 5 2 cm B. 150 + 5 2 cm C. 160 − 5 2 cm D. 160 + 5 2 cm Câu 2: M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m qu c u có kh i lư ng m = 0,4kg g n vào lò xo có đ c ng k. Đ u còn l i g n vào m t đi m c đ nh. Khi v t đ ng yên, lò xo dãn 10cm. T i v trí cân b ng ngư i ta truy n cho qu câu m t v n t c v0 = 60cm/s hư ng xu ng. L y g = 10m/s2. T a đ qu c u khi đ ng năng b ng th năng là A.0,424m B. ± 4,24cm C.- 0,42m D. ± 0,42m Câu 3: Cho m ch đi n xoay chi u như hình v , cu n dây thu n c m. Đi n tr thu n R =300 , t đi n có dung kháng ZC =200 . H s R L C B công su t c a m ch AB là cosφ = 2 /2. Cu n dây có c m kháng A ZL là A.250 2 B.500 C.300 D.200 Câu 4: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v l c h t nhân ? A. L c h t nhân là lo i l c m nh nh t trong các lo i l c đã bi t hi n nay B. L c h t nhân ch có tác d ng khi kho ng cách gi a hai nuclon b ng ho c nh hơn kích thư c h t nhân C. L c h t nhân có b n ch t là l c đi n D. L c h t nhân là l c hút Câu 5: M t con l c lò xo treo th ng đ ng có v t n ng kh i lư ng m = 100g đang dao đ ng đi u hòa. V n t c c a v t khi qua v trí cân b ng là 31,4cm/s và gia t c c c đ i là 4m/s2. L y π2 = 10. Đ c ng c a lò xo là A.16N/m B.6,25N/m C.160N/m D.625N/m Câu 6: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa, phát bi u nào sau đây có n i dung sai? A.Khi v t đi t v trí biên v v trí cân b ng thì đ ng năng tăng d n. B.Khi v t đi t v trí cân b ng đ n v trí biên thì th năng gi m d n. C.Khi v t v trí biên thì đ ng năng tri t tiêu. D.Khi v t qua v trí cân b ng thì đ ng năng b ng cơ năng. Câu 7: Con l c đơn có chi u dài 1,44m dao đ ng đi u hòa t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = π2m/s2. Th i gian ng n nh t qu n ng đi t biên đ n v trí cân b ng là A.2,4s B.1,2s C.0,6s D.0,3s Câu 8: Th c hi n giao thoa v i hai ngu n k t h p S1 và S2 phát ra hai sóng có cùng biên đ 1cm, bư c sóng λ = 20cm thì t i đi m M cách S1 50cm và cách S2 m t đo n 10cm s có biên đ A.2cm B.0cm C. 2 cm D. 2 /2cm Email: 1
  2. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 9: Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 16cm đang dao đ ng cùng pha, cùng phương vuông góc v i m t nư c. C là m t đi m trên m t nư c thu c đư ng c c ti u, gi a đư ng c c ti u qua C và trung tr c c a AB còn có m t đư ng c c đ i. Bi t AC = 17,2cm; BC = 13,6cm. S đư ng c c đ i qua c nh AC là A. 16 đư ng B. 6 đư ng C. 5 đư ng D. 8 đư ng Câu 10: Trong các đ i lư ng đ c trưng c a dòng đi n xoay chi u sau đây, đ i lư ng nào không dùng giá tr hi u d ng? A.Hi u đi n th . B.Cư ng đ dòng đi n. C.Su t đi n đ ng. D.Công su t. Câu 11: Trong m t đo n m ch đi n xoay chi u R, L, C m c n i ti p, bi t đi n tr thu n R0 , c m kháng Z L ≠ 0 , dung kháng ZC ≠ 0 . Phát bi u nào sau đây đúng ? A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua các ph n t R, L, C luôn b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì ch c đã b ng nhau. B. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch luôn b ng t ng hi u đi n th hi u d ng trên t ng ph n t . C. Hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên t ng ph n t . D. Cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau. Câu 12: Khi m c d ng c P vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng b ng 220V thì th y cư ng π đ dòng đi n trong m ch b ng 5,5A và tr pha so v i hi u đi n th đ t vào là . Khi m c d ng c Q vào 6 hi u đi n th xoay chi u trên thì cư ng đ dòng đi n trong m ch cũng v n b ng 5,5A nhưng s m pha so π v i hi u đi n th đ t vào m t góc . Xác đ nh cư ng đ dòng đi n trong m ch khi m c hi u đi n th trên 2 vào m ch ch a P và Q m c n i ti p. π A. 11 2A và tr pha so v i hi u đi n th 3 π B. 11 2A và s m pha so v i hi u đi n th 6 π C. 5,5A và s m pha so v i hi u đi n th 6 D. m t đáp án khác Câu 13: M t ngu n phóng x nhân t o có chu kỳ bán rã 2 gi , có đ phóng x l n hơn m c đ an toàn cho phép 64 l n. H i sau th i gian t i thi u bao nhiêu đ làm vi c an toàn v i ngu n này? A.6 gi B.12gi C.24gi D.128 gi Câu 14: Phát bi u nào sau đây là không đúng? A.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có đ l n không đ i. B.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có phương không đ i. C.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có hư ng quay đ u. D.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có t n s quay b ng t n s c a dòng đi n. Câu 15: M t máy phát đi n xoay chi u có công su t 10MW. Dòng đi n phát ra sau khi tăng th lên đ n 500kV đư c truy n đi xa b ng dây t i có đi n tr 50 . Tìm công su t hao phí trên đư ng dây t i A.20W B.80W C.20kW D.40kW Câu16: Cho m ch đi n xoay chi u như hình v , uAB = L C U 2 sin2πft(V). cu n dây thu n c m có đ t c m L = 5/3π(H). R A B T đi n có đi n dung C = 10-3/24π(F). Hi u đi n th t c th i uMB và uAB l ch pha nhau 900. T n s f c a dòng đi n xoay chi u có r=0 M giá tr là A.50Hz B.60Hz C.100Hz D.120Hz Email: 2
  3. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 17: Cho m ch đi n xoay chi u g m R, cu n dây thu n c m L = 0,159H và C0 = 100/π(µF). Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = U0sin100πt(V). C n m c thêm t C có giá tr th nào và có giá tr bao nhiêu đ m ch có c ng hư ng đi n? A.M c n i ti p thêm t C = 100/π(µF). B.M c n i ti p thêm t C = 2.10-4/π(F). C.M c song song thêm t C = 100/π(µF). D.M c n i ti p thêm t C = 2.10-3/π(F). Câu 18: Ngu i ta dùng cách nào sau đây đ duy trì dao đ ng đi n t trong m ch v i t n s riêng c a nó? A.Đ t vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u. B.Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th m t chi u. C.Dùng máy phát dao đ ng đi n t đi u hòa. D.Tăng thêm đi n tr c a m ch dao đ ng. Câu 19: Ch n câu tr l i SAI A. Hai h t nhân nh k t h p thành m t h t nhân n ng hơn g i là ph n ng nhi t h ch. B. M t h t nhân r t n ng h p thu m t nơtrôn và v thành 2 h t nhân có s kh i trung bình. S v này g i là s phân h ch. C. Ph n ng nhi t h ch x y ra nhi t đ th p . D. Ph n ng h t nhân nhân t o đư c gây ra b ng cách dùng h t nhân nh b n phá nh ng h t nhân khác. Câu 20: Khi m c t đi n có đi n dung C1 v i cu n c m L thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ1 = 60m; khi m c t có đi n dung C2 v i cu n L thì thu đư c sóng có bư c sóng λ2 = 80m. Khi m c n i ti p C1 v i C2 thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng bao nhiêu? A.λ = 48m B. λ = 70m C. λ = 100m D. λ = 140m Câu 21: Cho m ch dao đ ng đi n t LC đang dao đ ng t do, đ t c m L = 1mH. Ngu i ta đo hi u đi n th c c đ i gi a hai b n t là 10V Cư ng đ dòng đi n c c đ i trong m ch là 1mA. Tìm bư c sóng c a sóng đi n t mà m ch này c ng hư ng. Cho c = 3.108m/s A.100m B.200m C.188,5m D.300m Câu22: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v h t nhân nguyên t ? A. H t nhân có nguyên t s Z thì ch a Z prôtôn. B. S nuclon b ng s kh i A c a h t nhân. C. S nơtron N b ng hi u s kh i A và s prôtôn Z. D. H t nhân trung hòa v đi n. Câu 23: M t kh i ch t phóng x 131 I sau 24 ngày thì đ phóng x gi m b t 87,5%. Tính chu kỳ bán rã 53 c a 131 I 53 A. 8 ngày B. 16 ngày C. 24 ngày D. 32 ngày Câu 24: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát A = 2,9.10-19J, chi u vào t bào quang đi n ánh sáng có bư c sóng λ = 0,4µm. Tìm đi u ki n c a hi u đi n th gi a an t và cat t đ cư ng đ dòng quang đi n tri t tiêu. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C. A. UAK = 1,29V B. UAK = - 2,72V C. UAK ≤ - 1,29V D. UAK = -1,29V Câu 25: T n s nh nh t c a photon trong dãy Pasen là t n s c a photon đư c b c x khi e : A.Chuy n t m c năng lư ng P v m c năng lư ng N. B.Chuy n t m c năng lư ng vô c c v m c năng lư ng M. C.Chuy n t m c năng lư ng N v m c năng lư ng M. D.Chuy n t m c năng lư ng N v m c năng lư ng K. Câu 26: Gi i h n quang đi n λ0 c a natri l n hơn gi i h n quang đi n λ'0 c a đ ng vì A. natri d h p thu phôtôn hơn. B. phôtôn d xâm nh p vào natri hơn đ ng. C. đ tách m t electron ra kh i b m t kim lo i làm b ng natri thì c n ít năng lư ng hơn khi t m kim lo i làm b ng đ ng. D. các electron trong mi ng đ ng tương tác v i phôtôn y u hơn là các electron trong mi ng natri. Câu 27: Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 18.200V. B qua đ ng năng c a các electron khi b c kh i cat t. Tính bư c sóng ng n nh t c a tia X do ng phát ra. Cho e = -1,6.10-19C; h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s A. 68pm B. 6,8pm C. 34pm D. 3,4pm Câu 28: Ưu đi m tuy t đ i c a phép phân tích quang ph là Email: 3
  4. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I A.phân tích đư c thành ph n c u t o c a các v t r n, l ng đư c nung nóng sáng. B.Xác đ nh đư c tu i c a các c v t, ng d ng trong ngành kh o c h c. C.xác đ nh đư c s có m t c a các nguyên t trong m t h p ch t. D.xác đ nh đư c nhi t đ c cũng như thành ph n c u t o b m t c a các ngôi sao trên b u tr i. Câu 29: Các hadron là t p h p: A. các mezon và các photon B. Các mezon và các barion C. các mezon và các lepton D. các photon và cá barion sCâu 30: Phát bi u nào sau đây đúng? A. Âm có cư ng đ l n thì tai ta có c m giác âm đó “to” B. Âm có cư ng đ nh thì tai ta có c m giác âm “bé” C. Âm có t n s l n thì tai có c m giác âm đó “to” D. Âm “to” hay “nh ” ph thu c vào m c cư ng đ âm và t n s âm Câu 31: H t nhân 24 Na phân rã β− v i chu kỳ bán rã là 15 gi , t o thành h t nhân X. Sau th i gian bao 11 lâu m t m u ch t phóng x 24 Na nguyên ch t lúc đ u s có t s s nguyên t c a X và c a Na có trong 11 m u b ng 0,75? A. 24,2h B. 12,1h C. 8,6h D. 10,1h Câu 32: Nguyên t c c a máy quang ph d a trên hi n tư ng quang h c chính là hi n tư ng nào và b ph n đ th c hi n tác d ng trên là A. giao thoa ánh sáng, hai khe Young. B. tán s c ánh sáng, ng chu n tr c. C. giao thoa ánh sáng, lăng kính. D. tán s c ánh sáng, lăng kính. Câu 33: Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young. Ngu n sáng g m hai ánh sáng đơn s c λ1 = 0,51µm và λ2. Khi đó th y t i v trí vân sáng b c 4 c a b c x λ1 trùng v i m t vân sáng c a b c x λ2. Tính λ2. Bi t λ2 có giá tr t 0,6µm đ n 0,7µm. A. 0,64µm B. 0,65µm C. 0,68µm D. 0,69µm Câu 34: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 0,18 µm vào catôt c a m t t bào quang đi n. Gi i h n quang đi n c a kim lo i dùng làm catôt là λ0 = 0,30 µm. V n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là: A. 9,85.105m/s. B. 8,36.106m/s. C. 7,56.105m/s. D. 6,54.106m/s. Câu 35: Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young. Ngu n sáng g m ba b c x đ , l c, lam đ t o thành ánh sáng tr ng. Bư c sóng c a ánh sáng x đ , l c, lam theo th t là 0,64µm, 0,54µm, 0,48µm. Vân trung tâm là vân sáng tr ng ng v i s ch ng ch p c a ba vân sáng b c k = 0 c a các b c x đ , l c, lam. Vân sáng tr ng đ u tiên k t vân trung tâm ng v i vân sáng b c m y c a ánh sáng đ ? A. 24 B. 27 C. 32 D. 2 Câu 36: Trong hi n tư ng quang đi n ngoài v n t c ban đ u c a electron quang đi n b t ra kh i kim lo i có giá tr l n nh t ng v i electron h p thu A. toàn b năng lư ng c a phôtôn. B. nhi u phôtôn nh t. C. đư c phôtôn có năng lư ng l n nh t. D. phôtôn ngay b m t kim lo i.  2π  Câu 37: Phương trình dao đ ng cơ đi u hòa c a m t ch t đi m là x=Asin  ωt+  . Gia t c c a nó s  3  bi n thiên đi u hòa v i phương trình:  π  5π  A. a=Aω2cos  ωt-  B. a=Aω2sin  ωt-   3  6   π  5π  C. a=Aω2sin  ωt+  D. a=Aω2cos  ωt-   3  6  Câu 38: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=25Hz t o ra sóng trên m t nư c. Bi t kho ng cách gi a 11 g n l i liên ti p là 1m. V n t c truy n sóng trên m t nư c b ng: A. 25cm/s B. 50cm/s C. 1,50m/s D. 2,5m/s Câu 39: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=50Hz t o ra sóng trên m t nư c có biên đ 3cm (coi như không đ i khi sóng truy n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9cm. Đi m M n m trên m t Email: 4
  5. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I nư c cách ngu n O đo n b ng 5cm. Ch n t=0 là lúc ph n t nư c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. T i th i đi m t1 ly đ dao đ ng t i M b ng 2cm. Ly đ dao đ ng t i M vào th i đi m t 2 = ( t1 +2,01) s b ng bao nhiêu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Câu 40: M ch dao đ ng đi n t g m m t cu n dây thu n c m có L=50mH và t đi n C. Bi t giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n trong m ch là I0 =0,1A . T i th i đi m năng lư ng đi n trư ng trong m ch b ng 1,6.10-4 J thì cư ng đ dòng đi n t c th i b ng A. 0,1A B. 0,04A C. 0,06A D. không tính đư c vì không bi t đi n dung C II. PH N RIÊNG(10 cau). Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 đ n câu 50). Câu 41: Trong thí nghi m v i t bào quang đi n, khi thay đ i cư ng đ chùm sáng kích thích thì s làm thay đ i A. đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n. B. hi u đi n th hãm. C. cư ng đ dòng quang đi n bão hòa. D. đ ng năng ban đ u c c đ i c a electron quang đi n và cư ng đ dòng quang đi n bão hòa . Câu 42: M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , chi u dài t nhiên l0 = 125cm, treo th ng đ ng, m t đ u gi c đ nh, m t đ u g n v i qu c u nh kh i lư ng m. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng, g c O v trí cân b ng c a qu c u. Qu c u dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10sin(ωt – π/6)(cm). Trong quá trình dao đ ng, t s gi a đ l n l n nh t và nh nh t c a l c đàn h i là 7/3. Tìm t n s góc và chi u dài lò xo t i th i đi m t = 0. L y g = 10m/s2, π2 = 10. A. ω = π(rad/s), L = 145cm B. ω = 2π(rad/s), L = 145cm C. ω = 2π(rad/s), L = 125cm D. ω = π(rad/s), L = 125cm Câu 43: Sóng truy n d c theo s i dây căng ngang và r t dài. Bi t phương trình sóng t i O có d ng uo = 3sin4πt(cm), v n t c truy n sóng là v = 50cm/s. N u M và N là hai đi m g n nhau nh t dao đ ng cùng pha v i nhau và ngư c pha v i O thì kho ng cách t O đ n M và t O đ n N là A. 25cm và 75cm B. 37,5cm và 12,5cm C. 50cm và 25cm D.25cm và 50cm Câu 44: H t nhân α b n vào h t nhân 4 Be đ ng yên và gây ra ph n ng 4 Be+ 2 He→ 0 n + 12 C . Ph n ng 9 9 4 1 6 này t a hay thu bao nhiêu năng lư ng(tính ra MeV)? Cho mBe = 9,0122u; mα = 4,0015u; mC =12,0000u; mn = 1,0087u; u = 932MeV/c2. A. Thu 4,66MeV B. T a 4,66MeV C. Thu 2,33MeV D.T a 2,33MeV. Câu 45: Phát bi u nào sau đây Đúng đ i v i cu n c m? A. Cu n c m có tác d ng c n tr dòng đi n xoay chi u, không có tác d ng c n tr dòng đi n m t chi u. B. Hi u đi n th gi a hai đ u cu n thu n c m và cư ng đ dòng đi n qua nó có th đ ng th i b ng m t n a các biên đ tương ng c a nó. C. C m kháng c a cu n c m t l ngh ch v i chu kỳ c a dòng đi n xoay chi u. D. Cư ng đ dòng đi n qua cu n c m t l v i t n s dòng đi n. Câu 46: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C=2.10-2µF và cu n dây có đ t c m L. Đi n tr thu n c a cu n dây và các dây n i không đáng k . Bi t bi u th c c a năng lư ng t trư ng trong cu n dây là E1 =10-6sin 2 ( 2.106 t ) J . Xác đ nh giá tr đi n tích l n nh t c a t . A. 8.10 −6 C B. 4.10−7 C C. 2.10−7 C D. 8.10 −7 C Câu 47: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngư i ta dùng ánh sáng đơn s c có bư c sóngλ. Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân t i b c 2 cách v n sáng b c 5 cùng phía so v i vân sáng trung tâm m t đo n 4,2mm. Bư c sóng λ b ng A. 0,48µm B. 0,50µm C. 0,60µm D. 0,75µm Email: 5
  6. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 48: M t con l c đơn có chi u dài dây treo l , t i nơi có gia t c tr ng trư ng b ng g dao đ ng đi u hòa v i chu kỳ b ng 0,2s. Ngư i ta c t dây thành hai ph n có đ dài là l1 và l2 = l − l1 . Con l c đơn v i chi u dài dây b ng l1 có chu kỳ 0,12s. H i chu kỳ c a con l c đơn v i chi u dài dây treo l2 b ng bao nhiêu A. 0,08s B. 0,12s C. 0,16s D. 0,32s Câu 49: Khi hi u đi n th gi a anod và catod c a ng tia Rơnghen b ng 0,8KV thì bư c sóng nh nh t c a tia X phát ra b ng bao nhiêu ? 0 0 A. 15,5 A B. 1,55 A C. 12,5nm D. 1,25nm 1 Câu 50: M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L= H , m c n i ti p v i m t t đi n 10π có đi n dung C và m t đi n tr R=40 . Cư ng đ dòng đi n ch y quađo n m ch i=2sin (100πt ) A . Tính đi n dung C c a t đi n và công su t trên đo n m ch, bi t t ng tr c a đo n m ch Z=50 . 4 1 10-3 10-3 A. mF ; 80W B. mF ; 80W C. F ; 120W D. F ; 40W π 4π 2π 4π B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60). Câu 51: V ch th nh t và v ch th tư c a dãy Banme trong quang ph c a nguyên t hyđrô có bư c sóng l n lư t là λ1 =656,3nm và λ 2 =410,2nm . Bư c sóng c a v ch th ba trong dãy Pasen là A. 0,9863µm B. 182,6µm C. 0,0986µm D. 1094nm Câu 52: Tính năng lư ng t a ra khi hai h t nhân đơtơri 1 D t ng h p thành h t nhân hêli 4 He . Bi t năng 2 2 lư ng liên k t riêng c a h t nhân đơtơri là 1,1MeV/nuclôn và c a hêli là 7MeV/nuclôn. A. 30,2MeV B. 25,8MeV C. 23,6MeV D. 19,2MeV Câu 53: K t lu n nào sau đây đúng ? Cu n dây thu n c m A. không có tác d ng c n tr dòng đi n xoay chi u. B. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì nó c n tr càng m nh. C. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì nó c n tr càng m nh. D. đ t c m c a cu n dây càng l n và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì năng lư ng tiêu hao trên cu n dây càng l n Câu 54: M t v t M kh i lư ng 1kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng 400N/m . G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i phương dao đ ng c a M và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Wđ1 và Wđ2 c a qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3cm và x2 = - 3 cm. A. Wđ1 = 0,18J và Wđ2 = - 0,18J B. Wđ1 = 0,18J và Wđ2 = 0,18J C. Wđ1 = 0,32J và Wđ2 = - 0,32J D. Wđ1 = 0,32J và Wđ2 = 0,32J Câu 55: T i hai đi m A, B trên m t nư c có hai ngu n dao đ ng cùng pha và cùng t n s f=12Hz . T i đi m M cách các ngu n A, B nh ng đo n d1 =18cm , d 2 =24cm sóng có biên đ c c đ i. Gi a M và đư ng trung tr c c a AB có hai đư ng vân dao đ ng v i biên đ c c đ i. V n t c truy n sóng trên m t nư c b ng bao nhiêu ? A. 24cm/s B. 26cm/s C. 28cm/s D. 20cm/s Câu 56: Ánh sáng vàng trong chân không có bư c sóng là 589nm. V n t c c a ánh sáng vàng trong m t lo i th y tinh là 1,98.108 m/s . Bư c sóng c a ánh sáng vàng trong th y tinh đó là: A. 0,589µm B. 0,389µm C. 982nm D. 458nm Câu 57: : Phát bi u nào sai v v t r n quay quanh m t tr c c đ nh? A. gia t c toàn ph n hư ng v tâm qu đ o. B. M i đi m trên v t r n có cùng v n t c góc t i m i th i đi m. C. M i đi m trên v t r n có cùng gia t c góc t i m i th i đi m. D. Qu đ o c a các đi m trên v t r n là các đư ng tròn có tâm n m trên tr c quay. Câu 58: M t bánh xe đang quay v i v n t c góc 36rad/s thì b hãm l i v i m t gia t c góc không đ i có đ l n 3rad/s2. Góc quay đư c c a bánh xe k t lúc hãm đ n lúc d ng h n là Email: 6
  7. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I A. 96 rad. B. 108 rad. C. 180 rad. D. 216 rad. Câu 59: Tác d ng m t mômen l c M = 0,32 Nm lên m t ch t đi m chuy n đ ng trên m t đư ng tròn làm ch t đi m chuy n đ ng v i gia t c góc không đ i γ= 2,5rad/s2. Bán kính đư ng tròn là 40cm thì kh i lư ng c a ch t đi m là A. m = 1,5 kg. B. m = 1,2 kg. C. m = 0,8 kg. D. m = 0,6 kg. Câu 60: M t mômen l c có đ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì v n t c đ góc mà bánh xe đ t đư c sau 10s là A. ω = 120 rad/s. B. ω = 150 rad/s. C. ω = 175 rad/s. D. ω = 180 rad/s. Email: 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản