intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 2009 - 2010

Chia sẻ: Dinh Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
854
lượt xem
136
download

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 kèm đáp án giúp quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và luyện thi học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 2009 - 2010

 1. Phßng Gi¸o duc-§µo t¹o ThÞ x· Tõ S¬n-B¾c Ninh ----------------------------------------------- GIAO L¦U HäC SINH GIáI LíP 5,N¡M HäC 2009-2010(R) PhÇn :thi viÕT Thêi gian lµm bµi:60 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §iÓm cña bµi thi Hä vµ tªn gi¸m Hä vµ tªn gi¸m Sè b¸o danh thÞ kh¶o B»ng sè:……… GT sè 1:………. Gk sè 1:………. …………. B»ng ch÷:……………. GT sè2:……….. Gk sè 2:……….. (Häc sinh tr×nh bµy bµi lµm vµo ®Ò kiÓm tra) PhÇn I: M«n To¸n Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc kÕt qu¶ ®óng(C©u 1-c©u 8) C©u 1: 6m29cm2 =……. A. 69cm2 B. 609cm2 C. 6009cm2 D. 60009cm2 C©u 2: DiÖn tÝch h×nh trßn cã b¸n kÝnh 5 cm lµ: A. 78cm2 B. 7,85cm2 C. 78,5cm2 D.15,7cm2 C©u 3: KÕt qu¶ tÝnh (4 giê 15 phót + 3 giê 27 phót ) x 3 lµ : A. 23 giê 6 phót B. 22 giê 36 phót C. 22 giê 26 phót D. 30 giê 6 phót. 3 C©u 4: Ph©n sè nµo bÐ h¬n ph©n sè ? 5 4 3 2 3 A. B. C. D. 5 7 3 4 C©u 5:KÕt qu¶ phÐp tÝnh 40,09 :0,01 lµ: A. 4009 B. 4,009 C. 0,4009 D. 400,9 C©u 6: Cho c¸c sè:120 , 123 , 1890 , 2001 , 2005 , 2008 , 2010.TÊt c¶ c¸c sè chia hÕt cho 3 trong c¸c sè trªn lµ: A. 1890 , 2001 , 2010 B. 120 , 1890 , 2001 , 2010 C. 120 , 123 , 1890 , 2001 , 2010
 2. D. 120 , 2001 , 2010 C©u 7:Mét sè sau khi ®· gi¶m ®i 20% th× ph¶i t¨ng thªm bao nhiªu phÇn tr¨m ®Ó l¹i ®­îc sè ban ®Çu? A. 20% B. 25% C. 30% D. 35% C©u 8: Sè h×nh h×nh ch÷ nhËt cã trong h×nh bªn lµ: A. 15 B.16 C.17 D.18 §iÒn kÕt qu¶ vµo chç chÊm (…..) c©u 9 ®Õn c©u 13. C©u 9: 2145,9 x 1,67 – 2145,9 x 1,66 =……….. C©u 10: BiÕt 8 x y + y x 17 = 15675 . T×m ®­îc y = …………… C©u 11: Khu v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 120m, chiÒu réng ®o ®­îc 22,25m.NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 7,5m vµ gi¶m chiÒu dµi ®i 2,5m th× chu vi khu v­ên míi lµ bao nhiªu mÐt? Chu vi khu v­ên míi lµ:…………………. C©u 12:Mét ph©n sè cã tæng cña tö sè vµ mÉu sè lµ 100,mÉu sè h¬n tö sè 20 ®¬n vÞ. Ph©n sè ®ã lµ:……………………………. C©u 13: TÝnh tæng : 10,11 + 11,12 + 12,13 +…..+ 27,28 + 28,29 + 29,30 Tæng trªn lµ:……………………………… C©u 14: S¾p xÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù tõ lín xuèng bÐ: 5 5 4 9 5 , , , , 11 2 11 4 12 ……………………………………………………………. ……………………………………………………………..
 3. PhÇn II: M«n TiÕng ViÖt C©u 15 (1 ®iÓm) :T×m 5 tõ tr¸i nghÜa víi tõ “dµi” : ………………………………… ………………………………………………………………………………………. . C©u 16 (1 ®iÓm): T×m 5 c©u ca dao,thµnh ng÷,tôc ng÷ cã chøa cÆp tõ tr¸i nghÜa.G¹ch ch©n cÆp tõ tr¸i nghÜa ë mçi c©u: ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………. . C©u 17 (1 ®iÓm):Cho c©u “Hæ mang bß lªn nói”.Em cã thÓ hiÓu c©u nµy theo nh÷ng c¸ch nµo?V× sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… C©u 18 (1 ®iÓm):G¹ch d­íi cÆp tõ h« øng;g¹ch chÐo gi÷a bé phËn chñ ng÷,vÞ ng÷ trong c©u: “Buæi chiÒu,n¾ng võa nh¹t,s­¬ng ®· bu«ng nhanh xuèng mÆt biÓn.” C©u 19 (1 ®iÓm): “M×nh vÒ víi B¸c ®­êng xu«i Th­a giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ng­êi. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi, ¸o n©u tói v¶i,®Ñp t­¬i l¹ th­êng! Nhí ng­êi nh÷ng s¸ng tinh s­¬ng, Ung dung yªn ngùa trªn ®­êng suèi reo. Nhí ch©n Ng­êi b­íc lªn ®Ìo, Ng­êi ®i rõng nói tr«ng theo bãng Ng­êi .”
 4. §o¹n th¬ trªn ,cè nhµ th¬ Tè H÷u ®· sö dông phÐp liªn kÕt c©u nµo?T¸c dông cña phÐp liªn kÕt c©u ®ã? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… C©u 20 (1 ®iÓm):Cho c¸c tõ : “c­êi,buån,®øng,nh×n,nghÜ,chµo mõng,b¾t ®Çu”.C¸c tõ trªn thuéc tõ lo¹i g×? A. Danh tõ B. §éng tõ C. TÝnh tõ C©u 21 (1 ®iÓm): C©u “Chó ve run rÈy,rïng m×nh tõng ®ît,rót hai ch©n råi bèn ch©n…ra khái x¸c.” cã mÊy vÞ ng÷? A.1 vÞ ng÷ B. 2 vÞ ng÷ C. 3vÞ ng÷ D. 4 vÞ ng÷ C©u 22 (1 ®iÓm): G¹ch chÐo vµ x¸c ®Þnh chñ ng÷ (CN),vÞ ng÷(VN),tr¹ng ng÷(TN) trong c¸c c©u sau: a.Ngay cöa rõng,nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch rùc lªn sÆc sì. b.Víi cÆp m¾t tinh anh,®«i tai thÝnh vµ ®éng t¸c lao nhanh nh­ chíp,chó mÌo m­íp ®· vå gän con mÌo. C©u 23 (1 ®iÓm):G¹ch ch©n d­íi tõ mang nghÜa gèc trong mçi dßng sau: a. mòi ®Êt,thÝnh mòi,ng¹t mòi,mòi dao,mòi tµu. b. ch©n cÇu,ch©n dèc,ch©n r¨ng,ch©n gi¶,ch©n ®ª,ch©n tay. C©u 24 (1,5 ®iÓm):Em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (5-7 c©u) t¶ ngo¹i h×nh mét ng­êi mµ em quen biÕt,qua ®ã béc lé tÝnh c¸ch cña ng­êi ®­îc t¶. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………
 5. C©u 25 (1 ®iÓm): Dùa vµo tõ lo¹i,h·y xÕp c¸c tõ sau vµo 3 nhãm: d©n qu©n,d×u d¾t, ®Çm Êm,d©n ca,d©n cµy,dòng c¶m,®ïm bäc,d©n téc,vui vÎ,®¶m ®ang,nh©n d©n, nh©n hËu,dùng n­íc,d¹y dç,du d­¬ng,®ì ®Çn,®á rùc,yªu th­¬ng,nçi khæ. -Danh tõ:……………………………………………………………………………… -§éng tõ:……………………………………………………………………………… -TÝnh tõ:………………………………………………………………………………. C©u 26 (1 ®iÓm):Cho tõ “hay”.H·y ®Æt c©u cã: -Tõ “hay” lµ quan hÖ tõ:………………………………………………………………. -Tõ “hay” lµ ®éng tõ:…………………………………………………………………. C©u 27 (1,5 ®iÓm): Trong bµi th¬ “L­îm” ,cè nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: “Chó bÐ lo¾t cho¾t C¸i s¾c xinh xinh C¸i ch©n tho¨n tho¾t C¸i ®Çu nghªnh nghªnh Ca l« ®éi lÖch Måm huýt s¸o vang Nh­ con chim chÝch Nh¶y trªn ®­êng vµng….” a.T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng tõ l¸y vµ h×nh ¶nh so s¸nh nµo ®Ó miªu t¶ chó bÐ L­îm? -Tõ l¸y:……………………………………………………………………………….. -H×nh ¶nh so s¸nh:……………………………………………………………………. b.Nh÷ng tõ l¸y vµ h×nh ¶nh so s¸nh ®ã gióp em th©ý ®­îc ®iÓm g× ®¸ng yªu ë chó bÐ L­îm? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… C©u 28 (1 ®iÓm): C©u: “T«i b©y giê vÉn lµ ®øa trÎ thÝch xª dÞch .” thuéc kiÓu c©u g×? A. C©u kÓ Ai lµ g×? B. C©u kÓ Ai lµm g×? C. C©u kÓ Ai thÕ nµo?
 6. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2006-2007 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I- Phần trắc nghiệm: Ghi chữ cái đầu câu trả lời đúng vào giấy làm bài: 1 1 1 1 Câu 1: Tổng của    bằng: 2 4 6 12 3 5 A. 1 B. C. D. 2 2 4 3 4 Câu 2: Giá trị nào của x sau đây là đúng khi:
 7. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KHOÁ HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2005-2006 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Câu 1: a/ (2đ) Tính nhanh: 1999  727  1999  600  1999  895  1999  222 A 2000  972  2000  452  2000  1479 1999  (727  600  895  222) A 2000  (972  452  1479) 1999  2000 A 1 2000  1999 b/ (3đ) Tính: 1 1 1 1 1     2001  2002 2002  2003 2003  2004 2004  2005 2005  2006 1 1 1 1 1 1      ....   2001 2002 2002 2003 2005 2006 1 1 2006  2001 5     2001 2006 2001  2006 4014006 Câu 2: (3đ) Em hãy chứng tỏ: 1 1 1 1 1 1 7    ......     41 42 43 78 79 80 12 Ta có: (1) (2) 1 1  1 1 41 60  61 80 1 1  1 1 42 60  62 80 ............ ............ 1 1  1 1 60 60  80 80 1 1 1 1 1 1 Nên :    ......    20  (*) 41 42 43 60 60 3 1 1 1 1 1 1    ......    20  (**) 61 62 63 80 80 4 Cộng (*) và (**) vế theo vế ta được : 1 1 1 1 1 7   .......    (đpcm) 41 42 80 3 4 12
 8. Câu 3: (3đ) Cho số gồm 4 chữ số có chữ số hàng trăm là 9 và chữ số hàng chục là 7. Tìm số đã cho biết số đó chia hết cho 5 và 27 Giải: Gọi số phải tìm là a97b (a khác 0; a ; b < 10) Vì a97b chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5 Vì a97b chia hết cho 27 nên a97b chia hết cho 9 Thay b = 0 ta có a970 chia hết cho 9 nên a = 2 Thử: 2970 : 27 = 110 (đúng) Thay b = 5 ta có a975 chia hết cho 9 nên a = 6 Thử: 6975 : 27 = 258 (dư 9) trái với điều kiện bài toán. Vậy số tìm được là 2970 1 Câu 4: (3đ) Tùng có một số bi gồm 3 loại: xanh, đỏ, vàng. Biết bi 4 1 1 xanh bằng bi đỏ và bằng bi vàng. Số bi vàng nhiều hơn số bi xanh là 14 5 6 viên. Hỏi Tùng có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi vàng ? Giải: Coi số bi xanh gồm 3 phần bằng nhau thì số bi đỏ gồm 4 phần và số bi vàng là 6 phần. Ta có: Số bi xanh Số bi đỏ Số bi vàng 14 bi Từ sơ đồ trên ta được : Số bi vàng Tùng có : (14 : 2) x 5 = 35 (viên bi) Số bi đỏ Tùng có : (14 : 2) x 4 = 28 (viên bi) Số bi xanh Tùng có : (14 : 2) x 3 = 21 (viên bi) Đáp số : - Số bi xanh : 21 viên bi - Số bi đỏ : 28 viên bi - Số bi vàng : 35 viên bi Câu 5: (6đ) Trên một thửa đất hình chữ nhật người ta đào một cái ao hình vuông. Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30m, chiều dài thửa đất hơn cạnh ao 48m. Diện tích đất còn lại là 2376m2. Tính: a/ Cạnh của ao. b/ Tính diện tích thửa đất hình chữ nhật ban đầu. Giải: Ta giả sử ao được đào vào một góc thửa đất như hình vẽ và ta chia chỗ
 9. đất còn lại thành 3 hình chữ nhật 1, 2, 3 như hình vẽ. Ao 1 Diện tích hình 2 là: 48m 48 x 30 = 1440 (m2) Tổng diện tích hình 1 và 3 là: 30m 3 2 2 2376 – 1440 = 936 (m ) Hai hình 1 và 3 cùng có chiều rộng bằng cạnh ao nên ta có thể “cắt, ghép” chúng lại thành một hình chữ nhật ghép có chiều rộng là cạnh ao, còn chiều dài hình chữ nhật ghép là: 30 + 48 = 78 (m) Cạnh ao là: 936 : 78 = 12 (m) Diện tích thửa đất ban đầu là : 12 x 12 + 2376 = 2520 (m2) Đáp số : 2520m2 ====================================
 10. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG KHÊ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Toán - Lớp: 5 ( Thời gian: 60 phút ) Bài 1: ( 2đ) Tính: a, 6,78 – ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 b, 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8 Bài 2: ( 2đ) Tính nhanh: a, 49,8 – 48,5 + 47,2 – 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7 b, 12,48 : 0,5 x 6,25 x 4 x 2 2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10 Bài 3: ( 3đ) Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1800000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua . Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng ? Bài 4: ( 2đ) một thửa đất hình tam giác có đáy là 25 m. nếu kéo dài đáy thêm 5 m thì diện tích sẽ tăng thêm là 50 m2 . Tính diện tích thửa đất ban đầu Bài 5: ( 1đ) ( Dành riêng cho lớp chọn: 5 A ) Một chiếc ca nô đi từ A đến B mất 5 giờ. Lúc về, ca nô đi nhanh hơn lúc đi mỗi giờ 14 km nên chỉ mất 3 giờ. Tính quãng sông từ A đến B. ( Trình bày và chữ viết sạch, đẹp được 1 điểm. Riêng lớp chọn bài viết xấu, bẩn trừ 1 điểm).
 11. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG KHÊ ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Toán - Lớp: 5 ( Thời gian: 60 phút ) Bài 1: ( 2đ) Tính đúng mỗi phần được 1 điểm a, 6,78 – ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 b, 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8 = 6,78 – 13,735 : 2,05 = 6 x 8,4 – 6,8 = 6,78 – 6,7 = 0,08 = 50,4 – 6,8 = 43,6 Bài 2: ( 2đ) Tính nhanh đúng mỗi phần được 1đ. Chẳng hạn: a, 49,8 – 48,5 + 47,2 – 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7 = (49,8 – 48,5) + (47,2 – 45,9) + (44,6 – 43,3) + (42 – 40,7) = 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 = 1,3 x 4 = 5,2 b, 12,48 : 0,5 x 6,25 x 4 x 2 12,48 x 2 x 6,25 x 4 x 2 12,48 x 2 x 6,25 x 4 x 2 = = = 2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10 2 x 3,12 x 1,25 x 4 x 10 2 x 3,12 x 4 x 1,25 x 5 x 2 12,48 x 2 x 6,25 x 4 x 2 = = 4 2 x 12,48 x 6,25 x 2 Bài 3: ( 3đ) Có nhiều cách giải. Ví dụ : Số tiền thu được 1800000 đồng bao gồm cả tiền vốn và tiền lãi, trong đó số tiền lãi bằng 20% số tiền vốn. Coi số tiền vốn là 100%, ta có : Số tiền cả vốn lẫn lãi chiếm số phần trăm là : 100% + 20% = 120 % (1đ) Số tiền vốn là : 1800000 : 120 x 100 = 1500000 ( đồng ) ( 1,5đ ) Đáp số : 1500000 đồng ( 0,5 đ )
 12. Bài 4 : ( 2đ ) Vẽ hình đúng được 0,5đ Giải : Chiều cao của thửa đất là : ? m2 50 x 2 : 5 = 20 (m) (0,5đ) 50 m2 Diện tích thửa đất là : 25 x 20 : 2 = 250 (m2) (0,5đ) 25m 5m Đáp số : 250 m2 ( 0,5đ) Bài 5 : ( 1đ ) Có nhiều cách giải. VD Tỉ số thời gian ca nô đi và về trên quãng sông AB là: 5 : 3 = 5/3 Do thời gian và vận tốc đi từ A đến B là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc đi về từ A đến B là 3/5 ( 0,25 đ ). Ta có sơ đồ sau: Vận tốc lúc đi 14 km/ giờ Vận tốc lúc về: (0,25 đ) Vận tốc ca nô đi từ A đến B là: 14 : ( 5 – 3 ) x 3 = 21 ( km/ giờ ) ( 0,25 đ ) Quãng đường AB dài là: 21 x 5 = 105 ( km ) Đáp số: 105 km ( 0,25 đ)
 13. PHÒNG GD - ĐT CHÂU ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 – THÁNG 10-2012 THÀNH MÔN THI : TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG (Thời gian làm bài : 60 phút) VĨNH Điểm Họ và tên học sinh :............................................Lớp ............. Trường : tiểu học Long Vĩnh Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách hợp lí: a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. b) 2001 x 673 + 2002 x 327 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Bài 2: Tuổi con bằng bao nhiêu tháng thì tuổi bố bằng bấy nhiêu năm. Biết tổng số tuổi của bố và con là 39 tuổi. Tính tuổi của bố và con. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
 14. Bài 3: Tìm 5 số có trung bình cộng bằng 155, biết số sau gấp đôi số liền trước. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 1 3 Bài 4: Một quầy bán hoa quả, buổi sáng bán được số cam. Buổi chiều bán được số cam 3 8 còn lại thì còn 25 kg. Hỏi lúc đầu quầy hàng có bao nhiêu kg cam? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
 15. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Bài 5: Ba nói với Bốn: năm nay em tôi 6 tuổi, mẹ tôi 32 tuổi. Không biết mấy năm nữa thì 1 lúc đó tuổi em tôi bằng tuổi mẹ tôi? Là học sinh giỏi toán, em hãy tính hộ hai bạn. 3 ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
 16. PHÒNG GD- ĐT TÂY HÒA ĐỀ TIẾP SỨC GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Họ và tên:......................................................... (Thời gian làm bài: 10 phút không kể thời gian giao đề) Bài 1: Khi nhân một số tự nhiên với 2008, một học sinh đã quên viết một chữ số 0 ở số 2008 nên tích đúng bị giảm đi 221400 đơn vị. Tìm thừa số chưa biết. Bài làm ………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. PHÒNG GD- ĐT TÂY HÒA ĐỀ TIẾP SỨC GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Họ và tên:......................................................... (Thời gian làm bài: 10 phút không kể thời gian giao đề) Bài 2: a) Tìm x biết: (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + …… + (x + 28) = 155 b) Tính tổng: S = 9, 8 + 8, 7 + …… + 2, 1 – 1, 2 – 2, 3 - ….. – 7, 8 – 8, 9 Bài làm ………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 1
 17. Hướng dẫn bài 1 Thừa số đã biết là 2008, nhưng đã viết sai thành 208. Thừa số này bị giảm đi 2008 – 208 = 1800 (đvị). Thừa số chưa biết được giữ nguyên, thừa số đã biết bị giảm đi 1800 đơn vị thì tích bị giảm đi là 1800 lần thừa số chưa biết. Theo đề bài số giảm đi là 221400. Vậy thừa số chưa biết là 221400 : 1800 = 123. -------------------------------------------------------- Hướng dẫn bài 2 a) Ta có: x + 1 + x + 4 + x + 7 + …… + x + 28 = 155 (x + x + ….. + x) + (1 + 4 + 7 + ….. + 28) = 155 10 × x + 145 = 155 x =1 b) Ta có: S = 9, 8 + 8, 7 + …… + 2, 1 – 1, 2 – 2, 3 - ….. – 7, 8 – 8, 9 = (2, 1 – 1, 2) + (3, 2 – 2, 3) + ….. (8, 7 – 7, 8) + (9, 8 – 8, 9) = 1, 1 × 8 = 8, 8 -------------------------------------------------- 2
 18. PHÒNG GD- ĐT TÂY HÒA ĐỀ TIẾP SỨC GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Họ và tên:......................................................... (Thời gian làm bài: 10 phút không kể thời gian giao đề) Bài 3: Năm nay, tuổi cô gấp 8 lần tuổi cháu. Mười hai năm sau, tuổi cô gấp 2,4 lần tuổi cháu. Tính tuổi của hai cô cháu hiện nay. Bài làm ………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD- ĐT TÂY HÒA ĐỀ TIẾP SỨC GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN - LỚP 5 Họ và tên:......................................................... (Thời gian làm bài: 10 phút không kể thời gian giao đề) Bài 4: Dung dịch nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu gam nước tinh khiết vào 45 gam dung dịch nước biển để tỷ lệ muối trong đó còn là 3%? Bài làm: ………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản