intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du

  1. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020­2021 Môn học: Hóa học 9 Chủ đề:  ­ Phi kim. Sơ lược hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.        ­ Hiđro cacbon. Nhiên liệu. 1) Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành  a/ Kiến thức: HS biết được ­ Axit cacbonic là axit yếu, không bền. ­ Tính chât hóa học của muối cacbonat. ­ Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất, đời sống.  ­ Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường. -Tính chất của silic, SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim  loại kiềm ở nhiệt dộ cao. - Một số ứng dụng quan trọng của silic, Silic dioxxit và muối silicat. ­ Sơ lược về thành phần, các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, ximang. - Nguyeân taéc saép xeáp caùc nguyeân toá theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû. Lấy VD minh họa. - Caáu taïo baûng tuaàn hoaøn goàm: oâ nguyeân toá, chu kì, nhoùm.VD minh họa. ­  Quy luaät bieán ñoåi tính chaát trong chu kì, nhoùm. Aùp duïng vôùi chu kì 2, 3 , nhoùm I, VII. ­ Döïa vaøo vò trí cuûa nguyeân toá (20 nguyeân toá ñaàu) suy ra caáu taïo nguyeân töû, tính chaát cô baûn cuûa nguyeân toá vaø ngöôïc laïi. ­ Ý nghĩa bảng tuần hoàn. ­ Mục đích, các bướ c tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về Phi kim và hợp  chất.  ­ Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu  và phương pháp khai thác chúng; một sồ sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. ­ Ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên  nhiên là nguồn nguyên liệu và nhiên liệu quý  trong công nghiệp. - Khaùi nieäm veà hôïp chaát höõu cô vaø hoaù hoïc höõu cô. - Phaân loaïi caùc hôïp chaát höõu cô. - Coâng thöùc phaân töû , coâng thöùc caáu taïo vaø yù nghóa cuûa noù.       ­ Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.          ­ Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó. ­ CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của mêtan 
  2. ­ Tính chất vật lí, tính chất hoá học của CH4, etilen, axetilen. ­ Ứng dụng của CH4, etilen, axetilen. ­  KN về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến ( rắn, lỏng, khí). ­  Hiểu được cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hỏa, than,…) an toàn có hiệu quả, giảm  thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường. b/ Kĩ năng ­ Biết tiến hành thí nghiệm để  chứng minh tính chất hóa học của muối cacbonat: tác  dụng với axit, với dung dịch muối, dung dịch kiềm. ­ Biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ  bị  nhiệt phân   hủy của muối cacbonat. ­ Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và VII, chu kì 2,3 và rút ra nhận  xét về ô nguyên tố, về chu kì và nhóm. ­ Döï ñoaùntính chaátcô baûn cuûa nguyeântoá khi bieát vò trí cuûa noùtrongbaûngtuaànhoaøn. ­  Bieát caáu taïo nguyeântöû cuûa nguyeântoá suy ra vò trí vaø tính chaátcuûanoù. ­  Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. ­ Đọc, trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng  của chúng. ­ Sử  dụng có hiệu quả 1 số sp dầu mỏ và khí thiên nhiên. - Phaân bieät ñöôïc chaát voâ cô hay höõu cô theo CTPT. - Quan saùt thí nghieäm, ruùt ra keát luaän. - Tính thaønh phaàn phaàn traêm caùc nguyeân toá trong moät hôïp chaát höõu cô. - Laäp ñöôïc CTPT hôïp chaát höõu cô döïa vaøo thaønh phaàn phaàn traêm caùc nguyeân toá.      ­ Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử  hợp chất   hữu cơ.          ­ Viết được một số công thức cấu tạo mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ  đơn giản (tối đa 4 nguyên tử C) khi biết công thức phân tử. ­ Quan sát TN, hiện tượng thực tế, hình ảnh TN rút ra nhận xét  ­ Viết được PTHH dạng CTPT và dạng CTCT thu gọn ­ Phân biệt 1 số chất khí, tính phần trăm khí mêtan trong hỗn hợp. ­ Phân biệt khí etilen với khí mê tan, tính phần trăm khí êtilen trong hỗn hợp khí hoặc   thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đktc. ­ Tính phần trăm khí axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng   ở đktc. ­ Biết cách sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày. ­ Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành. c. Thái độ:            ­ Nghiêm túc tuân thủ nội quy phòng TN, cẩn thận khi tiếp xúc với dụng cụ, hóa chất. ­ Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, tích cực vận dụng kiến thức đã học vào thực   tế cuộc sống.
  3. ­ Giáo dục học sinh ý thức học tập tự giác,  phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và ngày   càng yêu  thích môn hóa học 2) Định hướng năng lực ­ Năng lực tính toán. ­ Năng lực tự học tự chủ. ­ Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống. ­ Năng lực thực hành hóa học. ­ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.  3) Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề Vận dụng  Năng lực cần  Vận dụng  Thông hiểu cao hướng tới Nội  Nhận biết thấp dung (Mô\ tả yêu cầu  (Mô tả yêu  (Mô tả yêu cầu cần đạt) (Mô tả yêu cầu  cần đạt) cầu cần  cần đạt) đạt) Phi  ­ Axit cacbonic là axit yếu,  ­   Biết   quan   sát  Năng lực tính  ­  Döïa vaøo vò kim ­  không bền. hiện   tượng,  toán trí cuûa Sơ  ­   Tính   chât   hóa   học   của  nguyeân toá giải thích và rút  Năng lực tự  lược  muối cacbonat. (20 nguyeân ra   kết   luận   về  bảng  ­   Muối   cacbonat   có   ứng  tính   chất   dễ   bị  học tự chủ. toá ñaàu) suy HTT dụng   trong   sản   xuất,   đời ra caáu taïo nhiệt   phân   hủy  Năng   lực   vận  H sống.  nguyeân töû, của   muối  dụng   kiến   thức  ­   Chu   trình   của   cacbon  tính chaát cô cacbonat. hoá   học   vào  trong   tự   nhiên   và   vấn   đề  baûn cuûa cuộc sống bảo vệ môi trường. nguyeân toá vaø ngöôïc laïi. Năng lực thực  -Tính chất   của silic, hành hóa học. SiO2 là một  oxit  axit  (tác  ­  Quan   sát   bảng  dụng   với   kiềm,   muối  tuần   hoàn,   ô  Năng lực giải  ­   Xác   định  quyết vấn đề  cacbonat  kim loại kiềm  ở  nguyên   tố   cụ   thể,  tên nguyên tố  thông qua môn  nhiệt dộ cao. nhóm I và VII, chu  và vị trí trong  hóa học. - Một   số   ứng   dụng   quan  kì   2,3   và   rút   ra  bảng HTTH. trọng   của   silic,   Silic  nhận   xét   về   ô  dioxxit và muối silicat. nguyên tố, về  chu  kì và nhóm. ­ Sơ  lược về  thành phần,  các   công   đoạn   chính   sản  ­ Biết tiến hành thí  xuất   thủy   tinh,   đồ   gốm,  nghiệm   để   chứng  ximang. minh tính chất hóa  học   của   muối  - Nguyeân taéc saép cacbonat: tác dụng  xeáp caùc nguyeân với   axit,   với   dung  toá theo chieàu taêng dịch   muối,   dung  daàn cuûa ñieän tích dịch kiềm. haït nhaân nguyeân
  4. töû.  Lấy VD minh họa. - Nguyeân taéc saép ­ Döï ñoaùntính xeáp caùc nguyeân chaát cô baûn toá theo chieàutaêng cuûa nguyeân daàn cuûa ñieän tích toá khi bieátvò haït nhaân nguyeân trí cuûa noù töû.  Lấy VD minh họa. trong baûng tuaànhoaøn. - Caáu taïo baûng tuaàn hoaøn goàm: ­  Bieát caáu oâ nguyeân toá, chu taïo nguyeân kì, nhoùm. VD minh họa. töû cuûa nguyeân toá ­ Quy luaät bieánñoåi suy ra vò trí tính chaát trong chu vaø tính chaát kì, nhoùm. Aùp duïng cuûanoù. vôùi chu kì 2, 3 , nhoùmI, VII. ­     Sử   dụng   dụng  cụ  và hoá chất để  ­ Ý nghĩa bảng tuần hoàn. tiến   hành   an   toàn,  ­ Mục đích, các  thành   công   các   thí  bướ c tiến hành, kĩ thuật  nghiệm thực hiện các thí nghiệm  về Phi kim và hợp chất.   - Phaân bieät Năng lực tính  ñöôïc chaát voâ toán - Khaùi nieäm veà cô hay höõu cô - Tính thaønh theo CTPT. Năng lực tự  hôïp chaát höõu cô phaàn phaàn ­ Quan sát mô hình  học tự chủ. vaø hoaù hoïc höõu traêm caùc cô. cấu   tạo   phân   tử,  nguyeân toá Năng   lực   vận  Khái  - Phaân loaïi caùc rút   ra   được   đặc  trong moät dụng   kiến   thức  niệm hôïp chaát höõu cô. điểm cấu tạo phân  hôïp chaát hoá   học   vào  , cấu  - Coâng thöùc phaân tử   hợp   chất   hữu  höõu cô. ­ Xác định  cuộc sống tạo  töû , coâng thöùc cơ - Laäp ñöôïc CTPT của  hợp  caáu taïo vaø yù ­ Viết được một  CTPT hôïp hợp chất hữu  Năng lực thực  chất  nghóa cuûa noù. số công thức cấu  chaát höõu cơ. hành hóa học. hữu  ­ Đặc điểm cấu tạo phân  tạo mạch hở,  cô döïa vaøo Năng lực giải  cơ. tử hợp chất hữu cơ. mạch vòng của  thaønh quyết vấn đề  ­ Công thức phân tử, công  một số chất hữu  phaàn phaàn thông qua môn  thức   cấu   tạo   và   ý   nghĩa  cơ đơn giản (tối  traêm caùc hóa học. của nó. đa 4 nguyên tử C)  nguyeân toá. khi biết công thức  phân tử.
  5. Năng lực tính  ­   Quan   sát   TN,  toán. hiện tượng thực   Năng lực tự  ­ Viết được PTHH  tế, hình  ảnh TN  học tự chủ. ­ CTPT, CTCT, đặc điểm  dạng CTPT và  rút ra nhận xét  Meta cấu tạo của mêtan  dạng CTCT thu  Năng   lực   vận  ­   Tính   phần  ­ Xác định  n,  ­ Tính chất vật lí, tính chất  gọn. trăm khí me tan,  dụng   kiến   thức  CTPT sản  etilen hoá   học   của   CH4,   etilen,  ­ Phân biệt khí mê  êtilen,   axetilen  hoá   học   vào  phẩm metan  ,  axetilen. tan   với   1   vài   khí  trong   hỗn   hợp  cuộc sống tác dụng với  axetil ­  Ứng   dụng  của   CH4,  khác,   tính   phần  khí   hoặc   thể  clo. Năng lực thực  en. etilen, axetilen. trăm   khí   mêtan  tích khí đã tham  hành hóa học. trong hỗn hợp. gia phản  ứng  ở  đktc. Năng lực giải  ­ Phân biệt một  quyết vấn đề  số chất khí. thông qua môn  hóa học. ­  KN về nhiên liệu, các  dạng nhiên liệu phổ biến  (rắn, lỏng, khí). ­ Tính nhiệt  ­  Hiểu được cách sử dụng  ­   Biết   cách   sử  lượng tỏa ra  nhiên liệu (gas, dầu hỏa,  ­ Sử  dụng có hiệu  dụng   được  khi đốt cháy  Nhiê than,…) an toàn có hiệu  quả 1 số sp dầu  nhiên   liệu   có  than, khí  n  quả, giảm thiểu ảnh  mỏ và khí thiên  hiệu   quả,   an  metan và thể  liệu hưởng không tốt tới môi  nhiên. toàn   trong   cuộc  tích khí  trường. sống   hằng  cacbonic tạo  ­ Đọc, trả lời câu hỏi,  ngày. thành. tóm tắt được thông tin về  dầu mỏ, khí thiên nhiên và  ứng dụng của chúng.
  6. Trường THCS   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2020­2021 Họ và tên: …………………………. Môn: Hóa học – Lớp 9 Lớp: 9/ Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.  Câu 1: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CO. B. H2CO3. C. C3H6. D. CO2. Câu 2: Dãy chất nào sau đây gồm các hiđrocacbon? A. C2H6O, C2H2, CH3Cl2. B. C3H6, C2H2, C2H4. C. C2H2, CH4, C4H10, C2H4O2. D. CH3Cl, CH4O, CH3NO2. Câu 3: Trong một chu kỳ, đi từ đầu tới cuối theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì A. tính kim loại giảm dần. B. tính phi kim giảm dần. C. tính kim loại tăng dần. D. tính phi kim và kim loại đều tăng.
  7. Câu 4: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc A. tăng dần điện tích hạt nhân.     B. tính kim loại giảm dần. C. tăng dần nguyên tử khối.     D. tính phi kim tăng dần. Câu 5: Thành phần chính của xi măng là A. canxi silicat.     B. canxi silicat và nhôm oxit. C. canxi aluminat.      D. canxi silicat và canxi aluminat. Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng về Silic? A. Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi.    B. Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất. C. Trong tự nhiên Silic tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.      D. Một số hợp chất của Silic là: cát trắng, đất sét. Câu 7: Muối cacbonat tan được trong nước là A. K2CO3.      B. CaCO3. C. BaCO3.      D. MgCO3. Câu 8: Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là: A. O, F, N.      B. C, O, F. C. O, N, C.      D. N, F, O. Câu 9: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là phản ứng A. cháy. B. hóa hợp. C. cộng. D. thế. Câu 10: Có thể dùng hóa chất nào sau đây để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan? A. Dung dịch brom. B. Nước vôi trong. C. Quỳ tím. D. Khí clo. Câu 11: Điều kiện để phản ứng giữa metan và clo xảy ra là có A. Ni làm xúc tác. B. nhiệt độ. C. ánh sáng. D. Pd làm xúc tác. Câu 12: Phản ứng nào sau đây được viết đúng? A. CH4 + Cl2  AS  CH2 + Cl2. B. CH4 + Cl2  AS  CH2 + 2HCl. AS AS C. 2CH4 + Cl2   2CH3Cl + H2. D. CH4 + Cl2   CH3Cl + HCl. Câu 13: Hiđrocacbon ở thể khí, có thể dùng làm nhiên liêu để hàn – cắt kim loại là A. metan. B. axetilen. C. etilen. D. etan. Câu 14: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có A. một liên kết ba. B. một liên kết đơn. C. 2 liên kết đơn. D. một liên kết đôi. Câu 15: Trong điều kiện nhiệt độ  và áp suất không đổi, axetilen phản  ứng với oxi theo tỉ lệ  thể tích là A. 2 : 4. B. 1 : 3. C. 2 : 5. D. 1 : 2. II. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm): Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử  sau: C 2H6, CH4,  C2H2, CH4O.
  8. Câu 2 (2,0 điểm): Cho 5,6 lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) đi qua bình chứa dung dịch brom ,  thấy có 24 gam brom phản ứng. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu? Câu 3(1,0 điểm): Trong các hang động ở núi đá vôi như động Phong Nha (Quảng Bình), động  Hương Tích (Chùa Hương),… có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau rất đẹp. Em hãy giải   thích sự tạo thành thạch nhũ trên?      (Biết  C = 12; H = 1; Br = 80)  ==== Hết ==== HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2020­2021 Môn: Hóa học – Lớp 9 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ) Đúng 03 câu được 1,0 điểm (nếu đúng thêm 01 câu cộng 0,3 điểm; đúng thêm 02 câu  cộng 0,7 điểm)
  9. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án C B A A D C A B D A C D B A C II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ) Câu Đáp án Biểu điểm 1 C2H6:       CH3 – CH3 (0,5đ) (2đ) CH4O:     CH3 – OH  (0,5đ) C2H2:       CH = CH (0,5đ) CH4:             H               H – C – H   (0,5đ)                   H 2 C2H4    +   Br2  → C2H4Br2   (0,5đ) (2đ) 24 (0,5đ)  nBr2  =   = 0,15 mol 160 nC2H4  = nBr2  = 0,15 mol (0,5đ) VC2H4  = 0,15   22,4 = 3,36 lít  (0,25đ) VCH4  = 5, 6 – 3,36 = 2,24 lít (0,25đ) 3 ­ Thành phần chính của núi đá vôi là CaCO3. (0,25đ) (1đ) ­ Thạch nhũ là kết quả lâu dài của sự chuyển hóa lẫn  nhau   giữa   hai   muối   CaCO3  và   Ca(HCO3)2.   Khi   gặp  (0,5đ) nước mưa và khí CO2 trong không khí CaCO3 chuyển  hóa thành Ca(HCO3)2 tan trong nước chảy qua khe đá.  Dần dần Ca(HCO3)2 lại chuyển hóa thành CaCO3 rắn.  Quá trình này xảy ra liên tục, lâu dài tạo thành thạch  (0,25đ) nhũ.        CaCO3 + H2O + CO2   Ca(HCO3)2. *Lưu ý: Ở tất cả các câu trên học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2