intTypePromotion=1

Đề thi HK 2 môn Tin học lớp 11 năm 2016 - THPT Trường Chinh

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
2
download

Đề thi HK 2 môn Tin học lớp 11 năm 2016 - THPT Trường Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi HK 2 môn Tin học lớp 11 năm 2016 của trường THPT Trường Chinh kèm đáp án tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi học kỳ sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 2 môn Tin học lớp 11 năm 2016 - THPT Trường Chinh

SỞ GD - ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HOC KÌ II LỚP 11<br /> NĂM HỌC: 2015 - 2016<br /> Môn: TIN HỌC<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát, chép đề)<br /> <br /> Phaàn traû lôøi traéc nghieäm : Soá thöù töï caâu traû lôøi döôùi ñaây öùng vôùi soá thöù töï caâu traéc nghieäm<br /> trong ñeà. Ñoái vôùi moãi caâu traéc nghieäm, hoïc sinh duøng buùt chì toâ ñaäm voøng troøn choïn ñuùng, sai goâm<br /> saïch vaø toâ laïi caâu khaùc.<br /> <br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> <br /> 06<br /> 07<br /> 08<br /> <br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> <br /> 04<br /> 05<br /> <br /> 09<br /> 10<br /> <br /> 14<br /> 15<br /> <br /> 19<br /> 20<br /> <br /> Mà ĐỀ: 109<br /> A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. (6,0 ĐIỂM)<br /> C©u 1 Cho m¶ng A gåm 6 phÇn tö : 5, 7, 8, 11, 4, 6. BiÕn X in ra mµn h×nh<br /> : gi¸ trÞ nµo sau ®©y khi ch¹y ®o¹n ch-¬ng tr×nh:<br /> X := 0;<br /> for i := 1 to 6 do<br /> begin<br /> if (i mod 2 = 1) then X:= X-A[i]<br /> else X:= X+[i];<br /> end;<br /> write(X:2);<br /> B<br /> D<br /> -5<br /> 5<br /> A. 7<br /> C. 41<br /> .<br /> .<br /> C©u 2 Cho x©u s = ‘ababc’ vµ thùc hiÖn ®o¹n lÖnh sau th× s nhËn gi¸ trÞ<br /> : nµo sau ®©y?<br /> begin<br /> k:=pos('ba', s);<br /> Insert(‘ba’, s, k);<br /> Delete(s, k, 4);<br /> end;<br /> B<br /> D<br /> ‘ababc’<br /> ‘abc’<br /> A. ‘aac’<br /> C. ‘bbc’<br /> .<br /> .<br /> C©u 3 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®óng cña biÓu thøc sau:<br /> : length(‘1’) + length(‘12’) + length(‘11’)<br /> B<br /> 24<br /> A. 5<br /> C. 6<br /> .<br /> C©u 4<br /> :<br /> A.<br /> C©u 5<br /> :<br /> <br /> D<br /> ‘11211’<br /> .<br /> <br /> KÕt qu¶ lÖnh Upcase(‘k’); cho kÕt qu¶ lµ:<br /> ‘k’<br /> B. k<br /> C. K<br /> C©u lÖnh sau ®-a ra mµn h×nh kÕt qu¶ nµo?<br /> For i := 10 downto 1 do write( i, ‘ ’) ;<br /> <br /> D. ‘K’<br /> <br /> Trang 1/Đề 109<br /> <br /> A.<br /> C.<br /> C©u 6<br /> :<br /> A.<br /> C.<br /> <br /> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br /> B. §-a ra 10 dÊu c¸ch<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br /> D. Kh«ng ®-a ra g× c¶<br /> Cho x©u a vµ vÞ trÝ vt. Có ph¸p ®óng cña thñ tôc xãa x©u a 3 kÝ tù<br /> t¹i vÞ trÝ vt lµ:<br /> Delete(a, 3, vt);<br /> B. Delete(a, vt, 3);<br /> Insert(a, 3, vt);<br /> D. Insert(a, vt, 3);<br /> <br /> Trang 2/Đề 109<br /> <br /> C©u 7 Trong c¸c khai b¸o sau, chØ ra kiÓu khai b¸o m¶ng 1 chiÒu hîp lÖ?<br /> :<br /> A. var arr: array[1...10] of<br /> B. var arr[1..10]: integer;<br /> integer;<br /> C. var arr: array[‘a’.. ‘z’] of<br /> D. var arr= array[‘a’.. ‘z’]:<br /> integer;<br /> integer;<br /> C©u 8 Cho ®o¹n ch-¬ng tr×nh:<br /> : begin<br /> write('Nhap gia tri N='); readln(N);<br /> for i: =1 to N do read(B[i]);<br /> j: =1;<br /> for i: =2 to N do if B[i] ‘Ba’<br /> B. ‘Mua xuan’ > ‘Mua Xuan den’<br /> ‘Ha noi’ > ‘HA NOI’<br /> D. ‘Ha Noi thu do’ < ‘Ha noi’<br /> Cho x©u a = ‘abcde’ vµ x©u b= ‘’. Sau khi thùc hiÖn ®o¹n lÖnh d-íi<br /> ®©y th× in ra mµn h×nh gi¸ trÞ nµo sau ®©y?<br /> k:=length(a);<br /> for i:=1 to k do<br /> b:=b+a[i];<br /> for i:=k downto 1 do write(b[i])<br /> B<br /> D<br /> ‘ab’<br /> ‘abcde’<br /> A. ‘edcba’<br /> C. ‘ba’<br /> .<br /> .<br /> <br /> Trang 4/Đề 109<br /> <br /> C©u 17<br /> :<br /> <br /> A.<br /> C.<br /> C©u 18<br /> :<br /> <br /> Cho c¸c lÖnh vµ biÓu thøc sau:<br /> 1<br /> readln(a);<br /> 2<br /> (a[i]=a[x-i+1])<br /> 3<br /> i > x div 2<br /> 4<br /> x:=length(a);<br /> H·y chän c©u lÖnh trong b¶ng trªn ®Ó ®iÒn vµo vÞ trÝ t-¬ng øng<br /> trong ch-¬ng tr×nh cho phï hîp. BiÕt ®©y lµ ch-¬ng tr×nh kiÓm tra<br /> vµ th«ng b¸o x©u a nhËp vµo cã ®èi xøng hay kh«ng.<br /> var i , x: byte;<br /> a: string;<br /> begin<br /> (a)<br /> write(‘Nhap xau a:’); ..............<br /> .............<br /> (b)<br /> i:=1;<br /> (c)<br /> While (i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2