Đề Thi HKI Môn TOÁN 12 - Đồng Nai [2009 - 2010]

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
354
lượt xem
104
download

Đề Thi HKI Môn TOÁN 12 - Đồng Nai [2009 - 2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đề Thi HKI Môn TOÁN 12 - Đồng Nai [2009 - 2010] " giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi HKI Môn TOÁN 12 - Đồng Nai [2009 - 2010]

  1. SÔÛ GD & ÑT ÑOÀNG NAI ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I LÔÙP 12 NAÊM HOÏC 2009 – 2010 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân Toaùn (phaàn traéc nghieäm) Thôøi gian laøm baøi: 30 phuùt Ñeà naøy coù 2 trang Hoï vaø teân thí sinh:..................................................................... maõ ñeà T 357 Soá baùo danh:.............................................................................. Moãi caâu hoïc sinh choïn moät phöông aùn traû lôøi ñuùng vaø ghi vaøo baûng traû lôøi; ñieåm cuûa moãi caâu laø 0,125. Caâu 1: Cho khoái truï troøn xoay coù baùn kính maët ñaùy baèng 2 (cm), chieàu cao baèng 3 (cm). Theå tích cuûa khoái truï troøn xoay naøy baèng: A. 24 (cm3) B. 12 (cm3) C. 4 (cm3) D. 48 (cm3) Caâu 2: Haøm soá y  2 x3  3 x 2  12 x  3 ñaït cöïc ñaïi taïi ñieåm: A. x = 2 B. x = 1 C. x = -1 D. x = -2 3 2 Caâu 3: Haøm soá y   x  3x  2 ñoàng bieán treân khoaûng: A. (2; ) B. (; 0) C. (2; ) D. (0; 2) Caâu 4: Haøm soá f ( x )  3 sin x coù ñaïo haøm laø:  cos x cos x cos x  cos x A. f '( x)  B. f '( x)  C. f '( x)  D. f '( x)  3 3 sin 2 x 3 3 sin 2 x 3 sin 2 x 3 sin 2 x 5 7 5,6 7,8 3 3  4 6  4  8 Caâu 5: Cho p       , q       . Khi ñoù: 4 4  3  3 A. p > 0 vaø q < 0 B. p < 0 vaø q < 0 C. p < 0 vaø q > 0 D. p > 0 vaø q > 0 3 3 Caâu 6: Cho haøm soá y  2 x  4 x  5 coù ñoà thò laø (F), haøm soá y  2 x  5 x  5 coù ñoà thò laø (G). Soá giao ñieåm (F) vaø (G) laø: A. 0 B. 3 C. 1 D. 2  Caâu 7: Haøm soá h(x) = ln(cosx) coù ñaïo haøm taïi ñieåm x  laø: 4         A. h '    1 B. h '    2 C. h '    1 D. h '     2 4 4 4 4 4 2 Caâu 8: Cho haøm soá y  2 x  4 x . Haõy choïn meänh ñeà sai trong boán phaùt bieåu sau: A. Haøm soá nghòch bieán treân moãi khoaûng (; 1) vaø (0;1) . B. Treân caùc khoaûng (-1; 0) vaø (1;  ) , y’ > 0 neân haøm soá ñoàng bieán. C. Haøm soá ñoàng bieán treân moãi khoaûng (; 1) vaø (1;  ) . D. Treân caùc khoaûng (; 1) vaø (0; 1), y’ < 0 neân haøm soá nghòch bieán. Caâu 9: Giaù trò cuûa bieåu thöùc (log71 + log82 + log93) baèng: 5 5 11 A. B. 5 C. D. 6 6 6 3 2 Caâu 10: Goïi I laø taâm ñoái xöùng cuûa ñoà thò haøm soá y = x + 6x + 9x. Ñieåm I coù toïa ñoä laø: A. (2; 2) B. (-2; 0) C. (2; 50) D. (-2; -2) 3 2 Caâu 11: Cho haøm soá y = x + 3x + 3x – 3. Khi ñoù: A. y’ > 0, x   B. y’ ≥ 0, x   C. y’ < 0, x   D. y’ ≤ 0, x  
  2. Caâu 12: Cho hình hoäp MNPQ.M’N’P’Q’ coù theå tích baèng V; bieát O, O’ laàn löôït laø taâm cuûa caùc hình bình haønh MNPQ, M’N’P’Q’. Khoái laêng truï OMN.O’M’N’ coù theå tích baèng: V V V V A. B. C. D. 4 8 6 12 3 2 Caâu 13: Giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá y = 2x + 3x treân ñoaïn [0; 1] baèng: A. 0 B. 6 C. 5 D. 1 sin x Caâu 14: Haøm soá g(x) = e coù ñaïo haøm laø: C. g '( x)  e sin x sin x 1 A. g '( x)  e cos x B. g '( x)  e(sin x1) sin x D. g '( x)  esin x cos x Caâu 15: Cho maët phaúng () caét maët caàu S(O; R) theo ñöôøng troøn coù ñöôøng kính baèng 6 (cm), bieát khoaûng caùch töø O ñeán () baèng 8 (cm). Baùn kính R baèng: A. 28 (cm) B. 10 (cm) C. 55 (cm) D. 73 (cm) Caâu 16: Toång soá caïnh, soá ñænh vaø soá maët cuûa moät hình laäp phöông baèng: A. 24 B. 26 C. 28 D. 30 Caâu 17: Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.EFG coù caïnh ñaùy baèng u vaø chieàu cao baèng u. Theå tích cuûa khoái choùp S.EFG baèng: 3.u 3 3.u 3 u3 u3 A. B. C. D. 6 12 6 12 x 1 Caâu 18: Phöông trình tieäm caän ñöùng cuûa ñoà thò haøm soá y  laø: x2 A. x = -2 B. y = -2 C. x = 2 D. y = 1 1 1 Caâu 19: Cho haøm soá y   x 4  x 2  . Khi ñoù: 2 2 A. Haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi caùc ñieåm x =  1, giaù trò cöïc tieåu laø y(1) = 1 B. Haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi ñieåm x = 0, giaù trò cöïc tieåu laø y(0) = 0 1 C. Haøm soá ñaït cöïc ñaïi taïi ñieåm x = 0, giaù trò cöïc ñaïi cuûa haøm soá laø y(0) = 2 D. Haøm soá ñaït cöïc ñaïi taïi caùc ñieåm x =  1, giaù trò cöïc ñaïi cuûa haøm soá laø y(1) = 1 x 1 Caâu 20: Cho () laø tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá y  taïi ñieåm (1; -2). Heä soá goùc cuûa () baèng: x2 A. -1 B. 1 C. 3 D. – 3 ---- HEÁT ---- ĐÁP ÁN Caâu 1: B Caâu 6: C Caâu 11: B Caâu 16: B Caâu 2: C Caâu 7: C Caâu 12: A Caâu 17: B Caâu 3: D Caâu 8: C Caâu 13: C Caâu 18: A Caâu 4: B Caâu 9: A Caâu 14: A Caâu 19: D Caâu 5: A Caâu 10: D Caâu 15: D Caâu 20: D
  3. SÔÛ GD & ÑT ÑOÀNG NAI ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I LÔÙP 12 NAÊM HOÏC 2009 – 2010 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân Toaùn (phaàn töï luaän) Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt Ñeà naøy coù 1 trang I/ Phaàn chung cho taát caû caùc thí sinh: (5 ñieåm) Caâu 1: (3 ñieåm) x 1 Cho haøm soá y  . 2x  2 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá ñaõ cho. 2) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) taïi ñieåm thuoäc ñoà thò coù hoaønh ñoä x = -3. Caâu 2: (2 ñieåm) 1) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá f(x) = x2 – 8.lnx treân ñoaïn [1; e]. 2) Cho hình laêng truï tam giaùc ñeàu ABC.A’B’C’ coù caïnh ñaùy baèng a; caïnh beân baèng 2a (vôùi a laø soá thöïc döông cho tröôùc). Tính theå tích khoái töù dieän ABB’C’. II/ Phaàn rieâng: (2,5 ñieåm) Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn (phaàn A hoaëc phaàn B). Phaàn A: Theo chöông trình Chuaån Caâu 3a: (2,5 ñieåm) 1) Cho töù dieän ñeàu EFGH coù caïnh baèng u (vôùi u laø soá thöïc döông cho tröôùc). Tính theå tích khoái noùn coù ñænh laø E vaø maët ñaùy laø hình troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc FGH. 2) Giaûi phöông trình: 3(2 x 1)  2.3x  1  0 . Phaàn B: Theo chöông trình Naâng cao. Caâu 3b: (2,5 ñieåm) 1) Tính dieän tích maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp tam giaùc ñeàu coù caïnh ñaùy baèng v vaø chieàu cao baèng v (vôùi v laø soá thöïc döông cho tröôùc). 2) Tìm caùc giaù trò cuûa tham soá m ñeå ñöôøng thaúng y = mx tieáp xuùc vôùi ñoà thò haøm soá x2 y . x 1 -------HEÁT------- Hoï vaø teân thí sinh: .................................................Chöõ kí giaùm thò 1: Soá baùo danh: ...........................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản