intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Văn Tư

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
20
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Văn Tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Văn Tư sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Văn Tư

  1. Tu ầ n 32 Ti ế t 125,126 Ngày th ự c hi ệ n: 23/6/2020                                                                     KI Ể M TRA H Ọ C K Ỳ  II                              MÔN: NG Ữ  VĂN 7 TH Ờ I GIAN: 90 PHÚT MA TR Ậ N       M Ứ C Đ Ộ V Ậ N  T Ổ NG NH Ậ N  THÔNG HI Ể U V Ậ N D Ụ NG  D Ụ NG  SỐ  BI Ế T CH Ủ  Đ Ề CAO CÂU Đ ọ c hi ể u.    Văn   b ả n:  Nh ậ n   bi ế t  ­Hi ể u   đ ượ c   ND  đ ượ c   tên  đo ạ n   văn   ­Hi ể u  V ậ n   d ụ ng  Ngh ị  lu ậ n VB   và  đ ượ c   bi ệ n   pháp  hi ể u   bi ế t   v ề  . l ậ p   lu ậ n   xác  ph ươ ng  tu   t ừ   li ệ t   kê  th ứ c   bi ể u  d ượ c   s ử   d ụ ng  đ ị nh   các   d ẫ n  đ ạ t   chính  trong   đo ạ n   văn  ch ứ ng   đ ượ c  c ủ a   đo ạ n  ­nêu   đ ượ c   khái  s ắ p   x ế p   theo  trích. ni ệ m   c ủ a   bi ệ n  ph ươ ng   di ệ n  pháp   tu   t ừ   li ệ t  nào.   kê   và   tác   d ụ ng  c ủ a   bp   tu   t ừ   ấ y  trong đo ạ n văn.  S ố  câu        1          1/2+1/2 1/2 +1/2 3 S ố  đi ể m       1.0          1.0  1.0 3       10%          10%  10% 30% T ỉ  l ệ .T ừ   ND   văn  T ậ p làm văn b ả n   vi ế t  Văn TS + BC đo ạ n   văn   TS  k ế t   h ợ p   phát  bi ể u   c ả m  nghĩ. Văn   ngh ị   lu ậ n  Vi ế t   bài  ch ứ ng minh. văn   NL  ch ứ ng  minh.
  2.       M Ứ C Đ Ộ V Ậ N  T Ổ NG NH Ậ N  THÔNG HI Ể U V Ậ N D Ụ NG  D Ụ NG  SỐ  BI Ế T CH Ủ  Đ Ề CAO CÂU S ố  câu         1       1   2 S ố  đi ể m         2       5 7.0        20%     50%  70% T ỉ  l ệ T ổ ng S ố  câu          1            2        1     1     5 T ổ ng   s ố        1.0          1.0       3.0     5    10 đi ể m       10%         10%    50% T ỉ  l ệ      30% 100%     
  3. PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC          TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ                                                                                   Đ Ề  KI Ể M TRA H Ọ C KÌ II. NĂM H Ọ C 2019­2020  MÔN: NG Ữ  VĂN 7                      I. ĐỌC HIỂU:( 3.0điểm)  Đ ọ c đo ạ n văn sau và tr ả  l ờ i câu h ỏ i cho bên d ướ i:                         Đ ồ ng bào ta ngày nay  cũng r ấ t x ứ ng  đáng v ớ i t ổ  tiên ta ngày tr ướ c.   T ừ   các   c ụ   già   tóc   b ạ c   đ ế n   các   cháu   nhi   đ ồ ng   tr ẻ   th ơ ,   t ừ   nh ữ ng   ki ề u   bào   ở  n ướ c   ngoài   đ ế n   nh ữ ng   đ ồ ng   bào   ở   vùng   t ạ m   b ị   chi ế m,   t ừ   nhân   dân   mi ề n   ng ượ c   đ ế n   mi ề n   xuôi,   ai   cũng   có   m ộ t   lòng   n ồ ng   nàn   yêu   n ướ c,   ghét   gi ặ c.T ừ  nh ữ ng   chi ế n   sĩ   ngoài   m ặ t   tr ậ n   ch ị u   đói   m ấ y   ngày   đ ể   bám   sát   l ấ y   gi ặ c   đ ặ ng  tiêu di ệ t gi ặ c, đ ế n nh ữ ng công ch ứ c  ở  h ậ u ph ươ ng nh ị n ăn đ ể   ủ ng h ộ  b ộ  đ ộ i,  t ừ  nh ữ ng ph ụ  n ữ  khuyên ch ồ ng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp  vi ệ c v ậ n t ả i, cho  đ ế n các bà m ẹ  chi ế n sĩ  săn sóc  yêu th ươ ng b ộ   đ ộ i nh ư  con   đ ẻ   c ủ a   mình.T ừ   nh ữ ng   nam   n ữ   công   nhân   và   nông   dân   thi   đua   tăng   gia   s ả n  xu ấ t,   không   qu ả n   khó   nh ọ c   đ ể   giúp   m ộ t   ph ầ n   vào   kháng   chi ế n,   cho   đ ế n  nh ữ ng đ ồ ng bào đi ề n ch ủ  quyên ru ộ ng đ ấ t cho Chính ph ủ … Nh ữ ng c ử  ch ỉ  cao  quý đó, tuy khác nhau n ơ i vi ệ c làm, nh ư ng đ ề u gi ố ng nhau n ơ i lòng n ồ ng nàn  yêu n ướ c.                                                                                (H ồ Ch í Minh)    Câu 1:   Đo ạ n văn trên trích  t ừ  văn b ả n nào? Xác đ ị nh ph ươ ng th ứ c bi ể u đ ạ t  đ ượ c s ử  d ụ ng trong đo ạ n văn? (1.0 đi ể m)    Câu 2  :  Cho bi ế t n ộ i dung c ủ a đo ạ n trích ?  Các d ẫ n ch ứ ng trong đo ạ n  văn  trên đ ượ c s ắ p x ế p theo cách nào? (1.0đi ể m)    Câu 3  :  Xác đ ị nh bi ệ n pháp tu t ừ   đ ượ c s ử  d ụ ng trong đo ạ n văn? Em hi ể u  th ế  nào v ề  bi ệ n pháp tu t ừ  đó? Hãy nêu tác d ụ ng c ủ a bi ệ n pháp tu t ừ   ấ y trong  đo ạ n văn trên?( 1.0 đi ể m)    II/ TẬP LÀM VĂN: (7.0 điểm).      Câu 1:   ( 2.0 đi ể m)         Vi ế t m ộ t đo ạ n văn theo l ố i li ệ t kê kho ả ng 4­ 5 câu  có s ử  d ụ ng mô hình  liên k ế t “ t ừ …đ ế n…”. (2.0đi ể m )      Câu 2  :  (5.0 đi ể m)           Ch ứ ng minh r ằ ng nhân dân Vi ệ t Nam t ừ  x ư a đ ế n nay luôn s ố ng theo đ ạ o  lí: “ Ăn qu ả  nh ớ  k ẻ  tr ồ ng cây”                                                                                    
  4. H ƯỚ NG D Ẫ N CH Ấ M Đ Ề  KI Ể M TRA H Ọ C KÌ II. NĂM H Ọ C 2019­2020                                                 MÔN: NG Ữ  VĂN 7 Phần  Câu                       N ộ i dung tr ả  l ờ i Đi ể m          Đ Ọ C HI Ể U 3.0 1 ­ Đo ạ n   trích   t ừ   VB   “   Tinh   th ầ n   yêu   n ướ c   c ủ a   nhân  0.5 dân ta” ­Ph ươ ng th ứ c bi ể u đ ạ t : Ngh ị  lu ậ n ch ứ ng minh. 0.5       ­ N ộ i dung: Tác gi ả  ch ứ ng minh  lòng yêu n ướ c       2 ngày nay c ủ a đ ồ ng bào ta. 0.5 I ­ Các d ẫ n ch ứ ng  đ ượ c s ắ p x ế p theo các ph ươ ng  di ệ n: L ứ a tu ổ i, ngh ề  nghi ệ p, v ùng mi ề n, t ầ ng l ớ p,  0.5  Đ ọ c  giai c ấ p. hi ể u    ­  ­ Bi ệ n pháp NT ch ủ  y ế u trong đo ạ n trích: Li ệ t kê. 0.25      3 ­ Li ệ t kê là s ắ p x ế p n ố i ti ế p hàng lo ạ t t ừ  hay c ụ m   t ừ   cùng   lo ạ i   đ ể   di ễ n   t ả   đ ượ c   đ ầ y   đ ủ   h ơ n   sâu   s ắ c  0.5 h ơ n   nh ữ ng   khía   c ạ nh   khác   nhau   c ủ a   th ự c   t ế   hay   c ủ a t ư  t ưở ng tình c ả m ­ Tác d ụ ng: Th ể  hi ệ n s ự  phong phú v ớ i nhi ề u bi ể u   0.25 hi ệ n đa d ạ ng c ủ a tinh th ầ n yêu n ướ c T Ậ P  LÀM VĂN 7.0       T ừ  n ộ i dung đo ạ n trích ph ầ n đ ọ c hi ể u, hãy vi ế t         II m ộ t   đo ạ n văn kho ả ng 4­> 5 câu theo l ố i li ệ t kê có  2.0     1 s ử  d ụ ng mô hình liên k ế t  “ t ừ …đ ế n”… T ậ p             Đ ả m   b ả o   th ể   th ứ c   đo ạ n   văn,   xác   đ ị nh   đúng  làm  v ấ n đ ề , vi ế t đúng th ể  lo ạ i văn TS+BC. văn            Ch ứ ng minh r ằ ng nhân dân Vi ệ t Nam t ừ  x ư a đ ế n      2     nay luôn s ố ng theo đ ạ o lí: “ Ăn qu ả  nh ớ  k ẻ  tr ồ ng  5.0 cây”          1/­ Yêu c ầ u chung : HS  bi ế t   cách   làm   bài   văn   ngh ị   lu ậ n,   b ố   c ụ c   h ợ p lí,  có s ự  liên k ế t, trình bày m ạ ch l ạ c, rõ ràng,  l ậ p lu ậ n ch ặ t ch ẽ .     2/­ Yêu c ầ u c ụ  th ể : a)   M   ở  bài   :  ­ D ẫ n d ắ t: Bi ế t  ơ n là m ộ t ph ẩ m ch ấ t đ ạ o  đ ứ c t ố t đ ẹ p c ủ a nhân dân ta 0.5
  5. ­ Trích d ẫ n câu t ụ c ng ữ  “Ăn qu ả  nh ớ  k ẻ   tr ồ ng cây”. b) Thân bài  :   Ch ứ ng minh lu ậ n đi ể m ­ Gi ả i nghĩa nghĩa đen, nghĩa bóng câu t ụ c  ng ữ : Khi đ ượ c h ưở ng thành qu ả  ph ả i bi ế t  ơ n  3.0 ng ườ i làm ra nó. 0.5 ­ Nêu d ẫ n chúng đ ể  ch ứ ng minh cho lu ậ n  đi ể m  + Kh ẳ ng đ ị nh tình c ả m bi ế t  ơ n ng ườ i lao  2.0 đ ộ ng th ể  hi ệ n đ ạ o lí làm ng ườ i c ủ a nhân dân Vi ệ t  Nam.          + Nh ớ  v ề  t ổ  tiên, cha ông ­ nh ữ ng ng ườ i  d ự ng n ướ c, gi ữ  n ướ c: đ ề n th ờ  vua Hùng, Tr ầ n  H ư ng Đ ạ o...  l ễ  h ộ i hàng năm: Gi ỗ  t ổ  Hùng  V ươ ng, ngày th ươ ng binh li ệ t sĩ, th ự c hi ệ n chính  sách đ ề n  ơ n đáp nghĩa,  gia đình có công cách  m ạ ng, ngày nhà giáo VN, ngày Qu ố c t ế  ph ụ   n ữ ...Ca dao “ Công cha....đ ạ o con”.       + Nh ớ   ơ n ng ườ i tr ồ ng cây ta ph ả i: trân tr ọ ng  gi ữ  gìn và b ả o v ệ  nh ữ ng c ủ a c ả i  mình đ ượ c  h ưở ng ph ả i quí tr ọ ng ng ườ i lao đ ộ ng nh ữ ng ng ườ i  tr ồ ng cây hôm nay và mai sau.         ­ M ở  r ộ ng v ấ n đ ề : C ầ n phê phán k ẻ  vô  ơ n  b ạ c nghĩa.  0.5 c). K ế t bài :          ­ Kh ẳ ng đ ị nh ý nghĩa c ủ a câu t ụ c ng ữ  (Là bài  0.5 h ọ c v ề  đ ạ o đ ứ c sâu s ắ c, nh ắ c nh ở  con cháu ph ả i  bi ế t  ơ n và nh ớ  v ề  nh ữ ng ng ườ i có công lao, nh ữ ng  ng ườ i sinh thành)     ­ Liên h ệ  b ả n thân.
  6. Hình th ứ c :   (Trình bày s ạ ch đ ẹ p, ch ữ  vi ế t,  b ố  c ụ c   rõ ràng, văn   phong l ư u   loát . Đúng ki ể u văn ngh ị  lu ậ n , sai không quá 3 l ỗ i  chính t ả ) 1.0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2