intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lương Thế Vinh

Chia sẻ: Lianhuawu Lianhuawu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lương Thế Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2019-2020 được biên soạn bởi Trường THPT Lương Thế Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết các bài tập, làm tư liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Lương Thế Vinh

  1. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 10 TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 50 câu Trắc nghiệm Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh:.................................................. Số báo danh : ............................. Mã đề thi 001 Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x  4 y  2  0. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng d ? A. n(4; 1). B. n(4;1). C. n(2; 8). D. n(1;4). x2 y 2 Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, độ dài trục lớn của elip   1 là 25 9 A. 5 . B. 6. C. 10. D. 3. Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường thẳng chứa trục Ox là x  t x  0 A.  B.  C. y  0. D. x  0.  y  t.  y  t. Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d1 : 2 x  y  3  0 và d2 : 3x  y  2  0 là A. N (1;1). B. M (2; 1). C. P(1;5). D. Q(1; 5). Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình x  1 là 2 A.  1;1 . B.  ;1 . C.  ; 1  1;   . D.  1;1. x  2  t Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d :  . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  y  3  2t d? A. N (2;3). B. M (3; 5). C. P(1;3). D. Q(1; 1). Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;3) và có véctơ pháp tuyến n(2;7) là A. 2 x  7 y  25  0. B. 2 x  7 y  0. C. 7 x  2 y  8  0. D. 7 x  2 y  8  0.
  2. 2 Câu 8: Kết quả đổi ra độ góc có số đo 5 0 0 A. 27 . B. 1300. C. 2700. D. 72 . Câu 9: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào đúng với mọi giá trị của x? A. 2 x  3x . B. 2  x  3  x. C. 2 x  3x. D. 2  x  3  x. 2 2 5 x  7  3x  15 Câu 10: Tìm tập nghiệm S của hệ bất phương trình sau  9 x  18  4 x  12 A. 1;   . B.  ;1 . C. 6;   . D. 1;6. Câu 11: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 x 2  3x  2  0 là A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của sin 2 là 1 A. 2. B. 1. C. 1. D.  . 2 x Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình  0 là x4 A.  ;0  . B.  4;   . C.  0;4  . D.  ;0    4;   . Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình (3  x) x 2  1  0 là A.  0;3 . B. 3;   . C.  ;3. D.  0;3.  Câu 15: Cho     , chọn kết quả đúng 2 A. cos   0; sin   0. B. cos   0; sin   0. C. cos   0; sin   0. D. cos   0; sin   0. Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình x  1  3 là A.  ;2  . B.  3;3 . C.  4 :   . D.  2;4  .
  3. 2 x  7 y  3  0 Câu 17: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình sau  x  2 y  0 A. P(1; 5). B. O(0;0) C. M (3; 1) D. N (2;0) Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ tâm I của đường tròn x 2  y 2  2 x  4 y  1  0 là A. I  2; 4  . B. I 1;1 . C. I 1; 2  . D. I  1;2  . Câu 19: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng với mọi x  R ? A. cos 4 x  cos 2 x  2cos3x.sinx. B. sin 2 x  cos2 x   cos 2 x. 1 C. sin 3x.sinx  (sin 4 x  sin 2 x). D. sin 2 x  cos2 2 x  1. 2 Câu 20: Nếu sin 2   1 thì cos  bằng 1 A. . B. 0. C. 1. D. -1. 2 Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : mx  y  2  0 và d2 : mx  4 y  m  1  0 . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng d 2 ? A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 2sin x  3cos x Câu 22: Cho sin x  2cos x  0. Tính giá trị của biểu thức P  sinx  cos x A. P  7. B. P  2 C. P  1 D. P  1 x2 y 2 Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip ( E ) :   1 . Tâm sai của elip ( E ) là 169 25 1 13 5 12 A. e  . B. e  . C. e  . D. e  . 5 15 13 13 Câu 24: Nếu sin 2 x  m (m  0) thì tan x  cot x bằng 2 1 1 4 A. . B. . C. . D.  . m 2m m m Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng nào dưới đây song song với đường thẳng có phương trình x  1 t   y  2  3t. x  2  t x  t A. 3x  y  1  0. B. x  3 y  1  0. C.  D.   y  5  3t.  y  3t.
  4. Câu 26: Gọi a, b lần lượt là nghiệm nguyên nhỏ nhất và lớn nhất của bất phương trình (2 x  1)( x  2)  x  4. Giá trị của a  b bằng A. 13 . B. 11 . C. 11 . D. 16. Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 3x  4 y  2  0 và d2 : 3x  4 y  3  0 . Đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng d1 và d 2 có bán kính là 2 1 1 A. . B. 1. C. . D. .- 5 2 2 Câu 28: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m  1) x  3(m  1) vô nghiệm A. m  1. B. m  1. C. m  1. D. m  1. Câu 29: Tam giác ABC không đều có ba góc thỏa mãn sin A cos B  cos Asin B  0 . Khi đó A. Tam giác ABC cân tại B. B. Tam giác ABC cân tại C. C. Tam giác ABC cân tại A. D. Tam giác ABC vuông tại A. Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-2;1), B(2;3), C(1;-5). Đường thẳng chứa đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình là A. 8x  y  17  0. B. 7 x  2 y  16  0. C. x  8 y  6  0. D. 8x  y  13  0. Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : ( x  1)2  y 2  16 và điểm M(-1;4) . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C ) tại điểm M là A. x  1  0. B. x  1  0. C. y  4  0. D. y  4  0. Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;0), B(0;-2). Độ dài đường cao hạ từ đỉnh O của tam giác OAB là A. 4. B. 2. C. 2 2. D. 2. x y Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng   1 cắt trục Ox và Oy lần lượt tại các điểm A và B. 3 4 Diện tích tam giác OAB là A. 7. B. 12. C. 6. D. 5. Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 2 x  y  2  0 và d2 : 3x  y  1  0 . Góc giữa hai đường thẳng d1 và d 2 là 0 0 0 0 A. 135 . B. 75 . C. 90 . D. 45 . Câu 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, elip có độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự là 6 có phương trình chính tắc là x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 A.   1. B.   1. C.   1. D.   1. 144 9 25 16 25 9 144 16
  5. Câu 36: Cho biểu thức P  cos 2 x  a sin 2 x. Số thực a để P không phụ thuộc vào biến x là A. a  2. B. a  0. C. a  2. D. a  1. Câu 37: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x 2  4 x  m xác định với mọi x  R A. m  0. B. m  4. C. m  4. D. m  4. Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 2  4 x  m2  3  0 có hai nghiệm phân biệt A. m  1. B. 1  m  1. C. 1  m  1. D. m  1 hoặc m  1. Câu 39: Cho cos x  m. Tính theo m giá trị của biểu thức sau Q  sin 4 x  cos4 x A. Q  m2 . B. Q  1  2m2 . C. Q  1  m2 . D. Q  2m2  1. Câu 40: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : ( x  1)2  ( y  3) 2  9 và điểm A(2;3). Số tiếp tuyến của (C ) đi qua A là A. 3 . B. 0 . C. 1 . D. 2 . Câu 41: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x4  2 x2  1  m  0 có bốn nghiệm phân biệt A. 0  m  1. B. m  0 hoặc m  1. C. 0  m  1. D. 0  m  1. Câu 42: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  : 3x  4 y  2m  0 và đường tròn (C ) : ( x  1)2  ( y  2)2  4 . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để trên đường thẳng  tồn tại hai điểm M thỏa mãn từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C ) (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác MAB là tam giác đều? A. 17. B. 21. C. 20. D. 19. Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường tròn (Cm ) : ( x  m)  ( y  2)  m  2m  4 . Giá trị nhỏ 2 2 2 nhất của bán kính của họ (Cm ) là A. 3. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 44: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình x 2  2 x  1  m đúng với mọi x  1;2 A. m  0. B. m  1. C. 0  m  1. D. m  1. Câu 45: Cho sinx  cos x  C sin( x   ), x  R . Biết     0 , C  R . Tính P    2C  11 5 5 A. . B. . C.  . D. . 4 4 4 4
  6. Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường tròn ( x  2)2  ( y  1)2  25 và điểm M(-4;9). Từ điểm M kẻ được hai tiếp tuyến tới đường tròn với các tiếp điểm là A, B. Độ dài đoạn AB là A. AB  25 3. B. AB  10 3. C. AB  5 3. D. AB  5. Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;2), B(3;-1), C(2;4). Điểm M thuộc đường thẳng x  y  2  0 sao cho biểu thức 6MA  5MB  2MC đạt giá trị nhỏ nhất. Hoành độ x 0 của điểm M thỏa mãn A. x0  (9;20). B. x0  (0;7) C. x0  (2; 1) D. x0  (30; 5)    x  2   x  3  x  4  2 3 4 5 Câu 48: Số nghiệm nguyên của bất phương trình x  1  0 là A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 49: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình x2  (2m  1) x  m(m  1)  0 có tập nghiệm là S   a; b biết a 2  b2  13 A. 0. B. 6 . C. 5 . D. 1.   Câu 50: Cho cos x  cos y  p, sin x  sin y  q p  q  0 . Tính sin( x  y) 2 2 2 pq 1 2 pq A. . B. . C. . D. . p2  q2 2 p  q2 2 p  q2 p2  q2 ----------- HẾT ----------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2