intTypePromotion=1

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
206
lượt xem
13
download

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

UBND THANH PH6<br /> <br /> pnoNc<br /> <br /> THA NGLIYEN<br /> <br /> rci.<br /> <br /> cno Duc vADAo T4o<br /> on cuiNn rHrlc<br /> <br /> uu<br /> <br /> cHeN Hec srr\H Gror LoP<br /> Nim hgc 20L7 -2018<br /> vr6u: HoA Hoc<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thdi gian tdm bdi: t 50 phtit, kh)ng ke thdt gian giao d€<br /> <br /> Ciu<br /> <br /> 1 (2,0 di€m). Hqrp cfr6t X c6 c6ng thric phdn ttr AB* (x < 4) dugc t4o ndn tir hai nguy€n t6<br /> A, B. T6ng sd proton trong phdn tt AB* b[ng 10. Tim c6ng thric phdn tri cria AB*.<br /> <br /> Cia2 (5,0 di€m)<br /> l. X6c dinh c6ng thric h6a hoc cria A, D, E, G, L, M, Q, R, T vd vi6t c6c phucrng trinh h6a hgc<br /> xhy ra (ghi rO di6u kiQn ph6n rmg).<br /> <br /> D<br /> VM<br /> <br /> Q)> E<br /> te)<br /> <br /> ) 'Q<br /> <br /> (3)><br /> (ro)<br /> <br /> G<br /> <br /> (4)><br /> <br /> --u\o<br /> |<br /> <br /> > R<br /> <br /> L<br /> <br /> (t) >A<br /> <br /> ttt) j T<br /> I<br /> <br /> A ld hqp ch6t cta kim lo4i ki6m.<br /> 2. Hoittan37,45 gam h6n hqp X g6m CaCl2,BaCl2vdo nu6c tao thdnh dung dich A. Cho toan b0<br /> dung dlch Atdc dpng vdi 0,5 lit dung dich Na2CO3 lM th6y xu6t hiQn ktit tua.<br /> a.Hdy chring t6 ring h6n hqp X tan h6t.<br /> b. N6u cho 3,745 gam X t6c dpng vdi lugng du dung dich AgNO3 thi thu dugc 7,175 gam ki5t<br /> BiCt<br /> <br /> t:ira.Xirc dinh phAn trdm khdi lugng m6i mu6i c6 trong X.<br /> c. Tinh khOi tuqng Na2CO3 du.<br /> Ciu 3 (5,0 di€m)<br /> 1. BAng phucrng ph6p hori hgc hdy phdn bi6t 4 kim lopi Ba, Cu, Ag,<br /> nhdn. Vi€t phuong trinh h6a hgc c'ha cfrc ph6n ungxhy ra.<br /> <br /> Mg tlpg trong 4 lq m6t<br /> <br /> 2. Ldy 93,9 gam h6n hgrp X g6m Fe3Oa vd A1. Nung h6n hgp X trong m6i trucrng khdng c6<br /> kh6ng khi. Sau khi ph6n ring xiy ra hodn todn thu dugc h6n hg'p Y. Chia Y ldm 2 phl'n:<br /> PhAn l: Cho t6c dpng v6i dung dich NaOH du thu dugc 0,6721it khi (ttktc).<br /> PhAn 2: Cho t6c dpng vdi dung dich HCI du thu dugc 18,816 lit khi (dktc).<br /> a. Tinh khOi luqng m6i pfrAn.<br /> b. Tinh khOi tuqng m6i ctr6t c6 trong h6n hqp X.<br /> C0u 4 (3,0 di€m)<br /> . H6n 4qp X g6m C.H, (A) vd.H2. Nrng n6.ng X vdi ch6t xric t6c Ni thu dugc khf Y duy<br /> nhat. Ti kh6i hoi c0a Y so vdi Hz g6'p 2 l.6inti kh6i hoi cria X so v6i H2.<br /> O6t chay hodn todn mQt luqng kh6c khi Y,h6rp thp todn bQ s6n phAm ch6y vdo dung dfch<br /> Ca(OH)2 thu dugc l0 gam k6t tria vd dung dich Z, dung dich ndy c6 t t Oi t.tqng tdng 25,i gam<br /> so vdi dung dfch ban dAu. Khi th0m vdo dung dichZ mQt lugng KOH du thu Auqc 2O ga- k6t<br /> tta nta. X6c dinh c6ng thric phdn tri cria Y, A.<br /> Cffu 5 (5,0 di€m)<br /> 1. Cho- 32 gambQt cl6ng kim lopi vdo binh chria 500 ml dung dich AgNO3 lM. Khu6y dAu h6n<br /> hqp d0 ph6n ring xhy ra. Sau mQt thoi gian ph6n ring, thu dugc h5n hqp cdc ch6'rt r6n X cdn<br /> n{ng62,4gam vd dung dich Y. Tinh n6n! dQ mol o0a"J6cctr6t tiong O""g dich Y.<br /> 2.H6n hqp X gdm Al2O3, Fe2O3, CuO. OC nOa tan hodn toin 4,22 gam h6n hcr,p X cdn vira dri<br /> 800 ml dung dich HCI 0,2 M. Lay 0,08 mol h6n hqp X cho t6c dr,rng voiH2 duth6y tao ra 1,8<br /> gam H2O. Vit5t phucmg trinh h6a hgc cua circ phdnring xiy ra vd tinh thdnh phAn X vC t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2