Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc môn học: HM biến phức

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

158
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kết thúc môn học: HM biến phức dành cho sinh viên ngành Toán sư phạm của trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc môn học: HM biến phức

  1. Tr-êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Khoa To¸n-C¬-Tin häc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------- ------------------ §Ò thi kÕt thóc m«n häc M«n: hm biÕn phøc Sè tÝn chØ : 3 tc. §Ò sè: 1 Dµnh cho kho¸: K51 Ngµnh: To¸n S- ph¹m Thêi gian lµm bµi: 120 phót C©u 1. Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó mét hµm lµ C-kh¶ vi. XÐt tÝnh chØnh h×nh cña hµm f (z) = z 2 + |z|2 C©u 2. T×m ¸nh x¹ b¶o gi¸c biÕn b¨ng n»m ngang {0 < Imz < π} víi hai nh¸t c¾t theo trôc ¶o [0, πi/4] vµ [3πi/4, πi] lªn b¨ng n»m ngang {0 < Imw < π}. 2 C©u 3. B»ng viÖc xÐt hµm phô f (z) = eiz trong h×nh qu¹t {0 |z| R; 0 arg(z) π/4} +∞ (R >> 1) h·y tÝnh tÝch ph©n cos(x2 )dx. 0 C©u 4. ¸p dông lý thuyÕt thÆng d- ®Ó tÝnh c¸c tÝch ph©n sau ®©y: 1. 1 1 1 I= (1 + z 2 )(e z + e z−2 + e z+4 )dz |z|=3 2. √ +∞ 3 x J = dx 0 x2 + 1 3. +∞ sin x K= dx. 0 x(x2 + 1) ------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2