ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG ĐẠ TÔNG

Chia sẻ: Le Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
393
lượt xem
20
download

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG ĐẠ TÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát chất lượng học kì ii môn toán lớp 6 trường đạ tông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG ĐẠ TÔNG

  1. Tröô ø n g Đạ Tông THI KHAÛO SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KÌ II Teân : …………………… M oân: Toaùn 6 (90 phuùt khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) Lôùp: ………… Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân. Ñieåm A . Traé c nghi e ä m (3, 5 ñ ) Caâu 1: Trong caùc taäp hôïp sau taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp G= { 1; 2 ; 3; a; c; b} a. A = {1; 2; c} b. B = {1; 3; 4; c} c. C = { m, 1; 2; 3; a; c; b} Caâu 2 : Giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 .2 laø: 2 2 a. 12 b. 24 c. 36 d. 6 Caâu 3:Cho ñoaïn thaúng CD=5cm, M naèm giöõa C, D vaø CM=3cm. Ñoaïn thaúng MD coù ñoä daøi laø: a. 3 cm b. 2cm c. 8cm d. 5cm Caâu 4: Tìm x bieát: |x|=5 thì x baèng: b/ −5 c/ ± 5 a/ 5 d/ Khoâng coù giaù trò naøo cuûa x Caâu 5: M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB neáu thoaû maõn ñieàu kieän naøo sau ñaây: a. AM = MB vaø AM +MB = AB b. AM = MB c. AM = MB = ½ AB d. Caû a vaø c Caâu 6: Taäp hôïp caùc Ö(18) laø: a/ Ö(18) = { ± 1 ±2;±3;±6;±9 } b/ Ö(18) = { ± 2;±3;±6;±9;±18 } ; c/ Ö(18) = { ± 1±2;±3;±6;±9;±18 } d/ Ö(18) = {12;3;6;9;18 } ; ; Caâu 7: Bieåu thöùc A = 5 − (6 − 7y).2 khi y = −3 coù giaù trò baèng: a/ −49 c/−25 c/ 25 d/ 49 − 3 14 . Caâu 8: Keát quaû cuûa laø: 7 −9 2 2 11 11 b. − a. c. d. −2 3 3 2 Caâu 9: Haõy ñieàn caùc daáu < , >, = vaøo caùc oâ troáng trong caùc caâu sau: −3 −6 −5 2 12 24 13 a. b. c. d. − 11 7 7 5 10 11 5 38 15 Caâu 10: 1. Neáu A; B; C khoâng thaúng haøng, ta coù tam giaùc ABC. 2. Hai goùc 35o vaø 55o ñöôïc goïi laø hai goùc buø nhau? B. Töï luaä n ( 6 , 5 ñ ) Caâu 1(1ñ): Tìm x bieát raèng 36 a. x. = b/ -6x = 18 5 25 Caâu 2(0,5ñ) Vieát caùc tích thöông sau döôùi daïng moät luõy thöøa a. 25 . 23 b. 715 : 78 Caâu 3: (1,5ñ) Moät tröôøng toå chöùc cho khoaûng töø 700 ñeán 800 hoïc sinh ñi tham quan baèng OÂtoâ. Tính soá hoïc sinh ñi tham quan, bieát raèng neáu seáp 40 ngöôøi hay 45 ngöôøi vaøo moät xe thì ñeàu khoâng coøn dö moät ai.  1 5  38 a. 369 −4.{(−5+4.(−8)} b.  +  : Baøi 4: (2ñ) Tính: 3 4 6 Baøi 5: (1ñ)
  2. a/ Veõ tam giaùc ABC coù AB=4cm coù AC=4cm; CB=4cm. b/ Veõ tia phaân giaùc cuûa goùc A. Tia naøy caét BC ôû I.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản