intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 2 năm học 2007-2008 môn Hoá học: Khối A-B (Mã đề 001) - Trường THPT chuyên Hùng Vương

Chia sẻ: Tuan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 2 năm học 2007-2008 môn Hoá học: Khối A-B (Mã đề 001) của trường THPT chuyên Hùng Vương giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về Hóa học lớp 12 thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi này.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 2 năm học 2007-2008 môn Hoá học: Khối A-B (Mã đề 001) - Trường THPT chuyên Hùng Vương

 1. Trêng thpt chuyªn hïng v¬ng §Ò chÝnh thøc §Ò thi gåm cã 6 trang M· ®Ò : 001 k× thi kiÓm tra chÊt lîng líp 12 lÇn Ii n¨m häc 2007-2008 ---------------------------------------------- M«n ho¸ häc: khèi a-b (Thêi gian: 90phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Sè c©u tr¾c nghiÖm : 50 C©u 1: Cho 6,596 gam hçn hîp Mg vµ Zn t¸c dông víi dd H 2SO4 lo·ng , d thu ®îc 2,3296 lit H2 (®ktc) . MÆt kh¸c , 13,192 gam hh trªn t¸c dông víi 100 ml dd CuSO 4 thu ®îc 13,352 gam chÊt r¾n. CM cña dd CuSO4 lµ: A. 0,04 M B. 0,25M C. 1,68 M D. 0,04 M hoÆc 1,68 M. C©u 2: Mét chiÕc ®inh thÐp ng©m trong níc muèi thÊy hiÖn tîng g× , v× sao? A. §inh thÐp bÞ gØ v× x¶y ra sù ¨n mßn hãa häc chËm. B. §inh thÐp bÞ gØ nhanh v× x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn hãa. C. §inh thÐp trë lªn s¸ng h¬n v× níc muèi lµm s¹ch bÒ mÆt. D. §inh thÐp bÞ gØ vµ khÝ tho¸t ra liªn tôc v× x¶y ra qu¸ tr×nh oxi hãa - khö . C©u 3: Kim lo¹i ®ång kh«ng tan trong dd nµo sau ®©y? A. Dung dÞch hh gåm KNO3 vµ H2SO4 lo·ng. B. Dd H2SO4 ®Æc nãng. C. Dung dÞch hh gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng. D. Dung dÞch FeCl3. C©u 4: Cho dd chøa c¸c ion : Na+ , K+, Cu2+ , Cl- , SO42- , NO3- . C¸c ion nµo kh«ng bÞ ®iÖn ph©n khi ë tr¹ng th¸i dung dÞch? A. Na+ , K+, NO3- , SO42- B. K+, Cu2+ ,Cl- ,NO3- C. Na+ , K+, Cu2+ , Cl- D. K+, Cu2+ , Cl- , SO42- C©u 5: Cho ng©m Fe vµo dd AgNO3 d thu ®îc dd X; sau ®ã ng©m Cu d vµo dd X thu ®îc dd Y. Dung dÞch X, Y gåm: A. X: Fe(NO3)3; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 B. X: Fe(NO3)2; Y: Fe(NO3)2 ;Cu(NO3)2 vµ AgNO3 d C. X: Fe(NO3)2 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 D. X: Fe(NO3)3 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 C©u 6: Cho a mol Al vµo dd chøa b mol Cu 2+ vµ c mol Ag+ , kÕt thóc ph¶n øng thu ®îc dd chøa 2 muèi. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng? A. c/3 ≤ a ≤ 2b/3 B. c/3 ≤ a
 2. A. X lµ BaCl2 , Y lµ AgNO3. B. X lµ CuCl2 , Y lµ AgNO3. C. X lµ BaCl2 , Y lµ CuCl2. D. X lµ CuCl2 , Y lµ NaCl. C©u 8: Kim lo¹i cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn lµ do: A. nguyªn tö kim lo¹i chøa Ýt electron líp ngoµi cïng. B. sù di chuyÓn hçn lo¹ncña c¸c e tù do. C. c¸c e tù do trong kim lo¹i g©y ra. D. c¸c ion d¬ng kim lo¹i dao ®éng ë nót m¹ng tinh thÓ. C©u 9: ChÊt A m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6. Khi cho A t¸c dông víi HBr theo tØ lÖ nA : nHBr = 1 : 1 thu ®îc tèi ®a 3 s¶n phÈm céng. ChÊt A lµ: A. buta -1,3 - ®ien. B. but in- 1 C. butin - 2 D. C¶ B vµ C C©u 10: DÉn khÝ CO qua èng ®ùng 10 gam Fe2O3 nung nãng, thu ®îc 8 gam hh r¾n X gåm Fe vµ 3 oxit . §Ó khö hoµn toµn X thµnh Fe tù do cÇn bao nhiªu gam Nh«m kim lo¹i? A. 1,35 gam B. 2 gam C. 1,125 gam D. 2,7 gam. C©u 11: Hoµ tan kim lo¹i M b»ng dd HNO3 lo·ng thu ®îc 0,448 lÝt ( ®ktc ) hh khÝ X gåm N2O vµ N2 cã dX/Oxi = 1,125. C« c¹n dd thu ®îc mét muèi cã khèi lîng 13,32 gam . Kim lo¹i M lµ: A. Al B. Mg C. Zn D. Fe C©u 12: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể  tích (lít) axit nitric 60 % có khối lượng riêng 1,5g/ml cần để  sản xuất 59,4kg xenlulozơtrinitrat nếu hiệu   suất đạt 60 % lµ: A.105 B. 70 C. 50 D. 26,5 C©u 13: Bét Fe t/d ®îc víi c¸c dung dÞch nµo sau ®©y: FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , Na2CO3 , AgNO3 . A. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 B. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 , Na2CO3 C. FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 D. Cu(NO3)2 , AgNO3 , FeCl3 C©u 14: §iÖn ph©n dd chøa m gam hh NaCl vµ CuSO 4 víi dßng ®iÖn 1 chiÒu ,®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n xèp ®Õn khi H2O bÞ ®iÖn ph©n ë c¶ hai ®iÖn cùc th× dõng l¹i. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n hoµ tan võa ®ñ 1,02 gam Al2O3 vµ ë anot cã 448 ml khÝ bay ra( ®ktc). Gi¸ trÞ cña m (gam) lµ: A. 6,185 B. 2,77 C. 6,185 hoÆc 2,77 D.6,185 hoÆc 3,94 C©u 15: Nhóng d©y ®ång vµo dd HCl mét thêi gian thÊy d©y ®ång bÞ ®øt ë chç tiÕp xócvíi mÆt tho¸ng cña dd axit. Ph¶n øng nµo sau ®©y gi¶i thÝch hiÖn tîng ®ã ? A. Cu + 2 HCl CuCl2 + H2. C. CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O. B. Cu +1/2O2 + 2 HCl CuCl2 + H2O. D. Cu + 1/2 O2 CuO. C©u 16: §iÖn ph©n dung dÞch hh HCl , NaCl, FeCl2, FeCl3 , CuCl2. Thø tù ®iÖn ph©n ë catot lµ:
 3. A. Cu2+ > Fe2+ > H+ (axit ) > Na+ > H+ ( H2O). B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > Fe2+ > H+ ( H2O). C. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). C©u 17: Cho a gam kim lo¹i M tan hÕt vµo H2O thu ®îc dd cã khèi lîng lín h¬n khèi lîng H2O ban ®Çu lµ 0,95 a gam. M lµ: A. Na B. Ba C. Ca D. Li C©u 18: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng X1 , X2 cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia mg X ra 2 phÇn b»ng nhau: F1 + dd HCl d t¹o ra 0,05 mol H2 . F2 + dd HNO3 ®Æc nãng , d t¹o ra khÝ NO2 duy nhÊt cã thÓ tÝch( lÝt) ë ®ktc lµ: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48. C©u 19: Trong c¸c trêng hîp sau, trêng hîp nµo x¶y ra ¨n mßn hãa häc? A. §Ó mét vËt b»ng gang trong kh«ng khÝ Èm. B. Ng©m Zn trong dd H2SO4 lo·ng cã vµi giät CuSO4. C. ThiÕt bÞ b»ng thÐp cña nhµ m¸y s¶n xuÊt NaOH vµ Cl 2 tiÕp xóc víi Cl2 ë nhiÖt ®é cao. D. T«n lîp m¸i nhµ bÞ x©y x¸t tiÕp xóc víi kh«ng khÝ Èm. C©u 20: Sù hi®ro hãa c¸c axit bÐo cã môc ®Ých: 1) Tõ chÊt bÐo kh«ng no biÕn thµnh chÊt bÐo no bÒn h¬n (khã bÞ «i do ph¶n øng oxi hãa). 2) BiÕn chÊt bÐo láng (dÇu) thµnh chÊt bÐo r¾n (magarin). 3) ChÊt bÐo cã mïi dÔ chÞu h¬n. Trong 3 môc ®Ých trªn: Chän môc ®Ých c¬ b¶n nhÊt. A. ChØ cã 2 B. ChØ cã 1 C. ChØ cã 3 D. 1 vµ 2 C©u 21. Cho 14,04g Al tan hoµn toµn trong dd HNO 3 thÊy tho¸t ra hh 3 khÝ NO, N2, vµ N2O cã tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 1: 2: 2. ThÓ tÝch hh khÝ thu ®îc (®ktc) lµ: A. 2,24lÝt B. 4,48lÝt C. 3,36lÝt D. 1,12lÝt. C©u22. Trong c¸c chÊt sau: ªtan,propen, benzen ,glixin ,Stiren. ChÊt nµo cho ®îc ph¶n øng trïng hîp ®Ó t¹o ra ®îc polime. A .propen, benzen ,glixin ,Stiren B. propen, benzen C. glixin D.Stiren, propen. C©u 23. Hoµ tan hoµn toµn 2,17g hh gåm 3 kim lo¹i X, Y, Z trong dd HCl t¹o ra 1,68l khÝ H 2 (®ktc). Tæng khèi lîng muèi clorua trong dd sau p lµ: A. 7,495g B. 8,215g C. 7,549 D. 9,754. C©u 24. (A) lµ mét chÊt dÉn xuÊt cã chøa 4 Br cña pentan. (A) t¸c dông víi dung dÞch NaOH cho ra (B) rîu ®a chøc kh«ng bÒn, biÕn thµnh (C). (C) cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng, víi Na cho ra H2 (1 mol (C) cho ra 1 mol H2) vµ cho ph¶n øng víi Cu(OH)2. (C) bÞ oxi hãa cho ra (D) cã chøa 2 axit vµ mét chøc xeton. X¸c ®Þnh CTCT cña (A). A. CH2Br - CHBr - CBr2 - CH2 - CH3 B. CH2Br - CHBr – (CH2)2 -CHBr2
 4. C. CH2Br - CHBr - CHBr - CHBr - CH3 D. CH2Br - CHBr - CHBr - CHBr - CH3 C©u 25. Trong c¸c CTPT sau: 1) C4H4O4 2) C4H8O4 3) C4H10O4 4) C3H4O2 Chän CTPT øng víi mét este vßng. A. chØ cã C4H4O4 B.C4H4O4 vµ C3H4O2 C. chØ cã C4H8O4 D. chØ cã C4H10O4 C©u 26. Víi CTPT C6H12O6, hîp chÊt cã thÓ chøa c¸c chøc sau: 1) 5 chøc rîu + 1 chøc an®ehit. 2) 5 chøc rîu + 1 chøc xeton 3) 1 chøc axit + 4 chøc rîu. 4) 4 chøc rîu + 2 chøc an®ehit. A. chØ cã 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4 Câu 27:  Cho 4,96g hỗn hợp Ca,CaC2 tác dụng  hết với H 2O thu được 2,24lít hỗn hợp X. Đun nóng hỗn  hợp   khí X có mặt xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Lấy  một phần hỗn hợp Y cho lội từ từ qua bình nước Br 2 dư thấy còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z có  d Z / H 2 = 4,5.  BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®ktc .Khối lượng (gam) bình Br2 tăng lµ: A. 0,7g B. 0,6g C. 0,98g D. 0,4g. C©u 28. §Ó ph©n biÖt glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét vµ xenluloz¬, cã thÓ dïng chÊt nµo trong c¸c thuèc thö sau: 1) níc 2) dung dÞch AgNO3/NH3 3) níc I2 4) GiÊy quú A. 2 vµ 3 B. 3 vµ 4 C. 1,2 vµ 3 D. 1 vµ 2 Câu 29:  Cho các chất : 1­ CH   CH  ; 2­ CH3 – C   C – CH3  ; 3­HCOOCH3 ; 4­ glucozơ ; 5­ CH3COOCH3 Những chất cho phản ứng tráng gương là : A. 3,4 B. 1,2,3 C. 1, 4,5 D. 2, 3,5 Câu 30:  Gang là hợp kim của Fe – C; trong đó hàm lượng C là : A.   2­ 5% B. 5   10% C. 0,01   2% D. > 20%. Câu 31:  Cho 45g CH3COOH tác dụng với 69g C2H5OH thu được 41,25g este. Hiệu suất phản ứng este hoá  là : A. 62,5% B. 62% C. 31,25% D. 75% Câu 32 :  Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ no thu được 11,2 lít CO2 (đktc) nếu trung hoà 0,3mol hỗn  hợp 2 axit trên cần 500ml dung dịch NaOH 1M, 2 axit có công thức cấu tạo là : A. CH2(COOH)2 và HCOOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. HCOOH và CH3COOH D.(COOH)2 và HCOOH  Câu 33:  Công thức phân tử của 1 hiđrocacbon là C5H8 thì hiđrocacbon này có thuộc dãy đồng đẳng. A. Ankin B. Ankađien C.Xicloanken D. Tất cả đều đúng.
 5. Câu 34:  Sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần. A. C2H5Cl 
 6. C. 2/3 D.0,903 Câu 42:  Hoàn thành sơ đồ biến hoá :  CH4  A   B   C   D   PP (Poli propilen) B, C, A lần lượt là : A.C2H2 ;CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3 . B.HCHO ; HCOOH ; CH3OH C.  CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3  ; C2H2 D. CH3OH ;HCHO ; CH3OH Câu 43:  Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, đơn chức A, B . Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M .  Để phản ứng hết với các chất có trong dung dịch thu được cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác nếu  đốt cháy cùng một lượng hỗn hợp đó rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, khối  lượng bình này tăng thêm 32,8 g. Cho MB = 1,3733MA .CTPT của A, B (theo thứ tự KLPT)  A .  (A) C2H5O2N   và  (B) C3H7O2N      B . (A) C3H7O2N và (B) C4H9O2N        C . (A) C2H5 O2 N và (B)C4H9O2N      D.  (A) C2H5O2N   và  (B) C4H7O2N      Câu 44:  Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Trong quá trình chế biến rượu bị  hao hụt mất 10%. Khối lượng rượu nguyªn chÊt (g) vµ thÓ tÝch (lÝt) dung dÞch rîu 100 thu dîc biÕt drîu = 0,8 g/ml; dníc =1 g/ml. A.  920g; 11,5l B. 560g; 11,5l C. 920g; 10,5l D.  920g; 11,15l Câu 45:  Một hỗn hợp (Al, Fe2O3) có m = 26,8g . Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (phản ứng hoàn toàn) thu  được chất rắn A.  Chia A làm hai phần bằng nhau : 1 ­  A tác dụng với NaOH cho ra   H2 2 1 ­  A còn lại tác dụng với dung dịch HCl dư   5,6 lít  H2. 2 mAl và m Fe O ) trong  mét nöa  hỗn hợp ban đầu   lµ: 2 3 A. 5,4gAl ; 8g Fe2O3    B. 10,8g Al ; 16g Fe2O3 C. 17,1g Al ; 9,7g Fe2O3 D. 2,7 g Al ;10,7g Fe2O3 C©u 46: Cho dung dÞch NaHCO3 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH)2 lo·ng d thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. Thµnh phÇn cña dung dÞch B gåm: A. Ca(OH)2 B. NaHCO3 vµ Ca(OH)2 C. Ca(OH)2 vµ NaOH D. NaHCO3 vµ Na2CO3 Câu 47:  Hoà tan a g hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 vào nước được 400ml dung dịch A. Cho từ từ 100ml dung dịch  HCl 1,5M vào A được dung dịch B và 1,008lít khí (đktc). B tác dụng với Ba(OH)2 dư được 29,55g . Tính a. A. 21,24g B. 10,5g C. 20,13g D. 22,05g C©u 48: Cho rÊt tõ tõ 100 ml dd HCl x mol/l vµo 100 ml dd Na 2CO3 y mol /l thu ®îc1,12 lit CO2 ( ®ktc).NÕu lµm ngîc l¹i thu ®îc 2,24 lit CO2 ( ®ktc) . Gi¸ trÞ x, y lÇn lît lµ: A. 1,5M vµ 2M B. 1M vµ 2M
 7. C. 2M vµ 1,5M D. 1,5M vµ 1,5M Câu 49:      Cho 3,62g hỗn hợp 2 rượu no đơn đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với CuO dư t0. Sau khi phản  ứng  xảy ra hoàn toàn lấy sản phẩm đem tác dụng với dung dịch AgNO3 dư / NH3 thì thấy tạo thành  36,72g Ag. Hai rượu và khối lượng từng rượu là : A.CH3OH  2,24g ; C2H5OH 1,38g B. C2H5OH 2,24g ; CH3OH 1,38g C. C2H5OH 2,6 g ; C3H7OH 1,02g D.CH3OH  1,24g ; C2H5OH 2,38g C©u 50 : Cã hîp chÊt h÷u c¬ X chØ chøa c¸c nguyªn tè C, H, O. Khi ho¸ h¬i 0,38g X thu ®îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ tÝch cña 0,16g O2 ( ®o cïng ®iÒu kiÖn ). MÆt kh¸c, còng 0,38g X t¸c dông hÕt víi Na t¹o ra 112ml khÝ H2( ®ktc). X t¸c dông víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch xanh lam. C«ng thøc ph©ntö vµ tªn gäi cña X lµ: A. C3H8O2 : Propan®iol B. C3H8O2 :Propan®iol -1,3 C. C3H8O2 : Propan®iol-1,2 D. Tất cả đều đúng. ---------------------------- HÕT ----------------------------------- Häc sinh ®îc sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn ............................................................................................................................. Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn .................................................... SBD ......... Trêng thpt chuyªn hïng v¬ng §Ò chÝnh thøc §Ò thi gåm cã 6 trang M· ®Ò : 002 k× thi kiÓm tra chÊt lîng líp 12 lÇn Ii n¨m häc 2007-2008 ---------------------------------------------- M«n ho¸ häc: khèi a-b (Thêi gian: 90phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Sè c©u tr¾c nghiÖm : 50 C©u 1: ChÊt A m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6. Khi cho A t¸c dông víi HBr theo tØ lÖ nA : nHBr = 1 : 1 thu ®îc tèi ®a 3 s¶n phÈm céng. ChÊt A lµ: A. Buta -1,3 - ®ien. B. Butin - 2 C. But in- 1 D. C¶ B vµ C C©u 2: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng X1 , X2 cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia mg X ra 2 phÇn b»ng nhau: F1 + dd HCl d t¹o ra 0,05 mol H2 . F2 + dd HNO3 ®Æc nãng , d t¹o ra khÝ NO2 duy nhÊt cã thÓ tÝch( lÝt) ë ®ktc lµ:
 8. A. 2,24 B. 1,12 C. 3,36 D. 4,48. C©u 3. Hoµ tan hoµn toµn 2,17g hh gåm 3 kim lo¹i X, Y, Z trong dd HCl t¹o ra 1,68l khÝ H 2 (®ktc). Tæng khèi lîng muèi clorua trong dd sau p lµ: A. 8,215g B. 7,495g C. 7,549 D. 9,754. C©u 4: Cho a mol Al vµo dd chøa b mol Cu 2+ vµ c mol Ag+ , kÕt thóc ph¶n øng thu ®îc dd chøa 2 muèi. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng? A. 2c/3 ≤ a ≤ 2b/3 B. c/3 ≤ a ≤ 2b/3 C. c/3
 9. Câu 11:  Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, đơn chức A, B . Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M .  Để phản ứng hết với các chất có trong dung dịch thu được cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác nếu  đốt cháy cùng một lượng hỗn hợp đó rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, khối  lượng bình này tăng thêm 32,8 g. Cho MB = 1,3733MA .CTPT của A, B (theo thứ tự KLPT)  A .  (A) C2H5O2N   và  (B) C3H7O2N      B . (A) C3H7O2N và (B) C4H9O2N        C . (A) C2H5 O2 N và (B)C4H9O2N      D.  (A) C2H5O2N   và  (B) C4H7O2N      C©u 12: Sù hi®ro hãa c¸c axit bÐo cã môc ®Ých: 1) Tõ chÊt bÐo kh«ng no biÕn thµnh chÊt bÐo no bÒn h¬n (khã bÞ «i do ph¶n øng oxi hãa). 2) BiÕn chÊt bÐo láng (dÇu) thµnh chÊt bÐo r¾n (magarin). 3) ChÊt bÐo cã mïi dÔ chÞu h¬n. Trong 3 môc ®Ých trªn: Chän môc ®Ých c¬ b¶n nhÊt. A. ChØ cã 2 B. ChØ cã 1 C. ChØ cã 3 D. 1 vµ 2 C©u 13: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể  tích (lít) axit nitric 60 % có khối lượng riêng 1,5g/ml cần để  sản xuất 59,4kg xenlulozơtrinitrat nếu hiệu   suất đạt 60 % lµ: A.105 B. 70 C. 50 D. 26,5 C©u 14: Kim lo¹i ®ång kh«ng tan trong dd nµo sau ®©y? A. Dung dÞch hh gåm KNO3 vµ H2SO4 lo·ng. B. Dd H2SO4 ®Æc nãng. C. Dung dÞch hh gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng. D. Dung dÞch FeCl3. Câu 15:  Khối lượng riêng của hỗn hợp h¬i gåm  axit no đơn chøc và propilen là 2,2194g/l (đktc). Phải  dùng 2,688lít O2 ở (đktc) để đốt hết 1,74g hỗn hợp. Công thức axit và khối lượng của nó lµ: A. CH3COOH ; 0,9g B. HCOOH ; 0,64g C. C2H5COOH ; 0,74g D. C3H7COOH ; 0,5g Câu 16:  Một hỗn hợp (Al, Fe2O3) có m = 26,8g . Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (phản ứng hoàn toàn) thu  được chất rắn A.  Chia A làm hai phần bằng nhau : 1 ­  A tác dụng với NaOH cho ra   H2 2 1 ­  A còn lại tác dụng với dung dịch HCl dư   5,6 lít  H2. 2 mAl và mFe trong  mét nöa  hỗn hợp ban đầu   lµ: A. 10,8g Al ; 16g Fe2O3 B. 5,4gAl ; 8g Fe2O3 C. 17,1g Al ; 9,7g Fe2O3 D. 2,7 g Al ;10,7g Fe2O3 Câu 17:  Cho 4,96g hỗn hợp Ca,CaC2 tác dụng  hết với H 2O thu được 2,24lít hỗn hợp X. Đun nóng hỗn  hợp   khí X có mặt xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Lấy  một phần hỗn hợp Y cho lội từ từ qua bình nước Br 2 dư thấy còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z có  d Z / H 2 = 4,5.  BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®ktc .Khối lượng (gam) bình Br2 tăng lµ:
 10. A. 0,7g B. 0,6g C. 0,98g D. 0,4g. C©u 18. Cho 14,04g Al tan hoµn toµn trong dd HNO 3 thÊy tho¸t ra hh 3 khÝ NO, N2, vµ N2O cã tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 1: 2: 2. ThÓ tÝch hh khÝ thu ®îc (®ktc) lµ: A. 2,24lÝt B. 4,48lÝt C. 3,36lÝt D. 1,12lÝt. C©u 19: Cho 6,596 gam hçn hîp Mg vµ Zn t¸c dông víi dd H 2SO4 lo·ng , d thu ®îc 2,3296 lit H2 (®ktc) . MÆt kh¸c , 13,192 gam hh trªn t¸c dông víi 100 ml dd CuSO 4 thu ®îc 13,352 gam chÊt r¾n. CM cña dd CuSO4 lµ: A. 0,04 M B. 1,68 M C. 0,25M D. 0,04 M hoÆc 1,68 M. C©u 20: Cho dd chøa c¸c ion : Na+ , K+, Cu2+ , Cl- , SO42- , NO3- . C¸c ion nµo kh«ng bÞ ®iÖn ph©n khi ë tr¹ng th¸i dung dÞch? A. Na+ , K+, NO3- , SO42- B. K+, Cu2+ ,Cl- ,NO3- C. Na+ , K+, Cu2+ , Cl- D. K+, Cu2+ , Cl- , SO42- C©u 21: Nhóng d©y ®ång vµo dd HCl mét thêi gian thÊy d©y ®ång bÞ ®øt ë chç tiÕp xócvíi mÆt tho¸ng cña dd axit. Ph¶n øng nµo sau ®©y gi¶i thÝch hiÖn tîng ®ã ? A. Cu + 2 HCl CuCl2 + H2. C. CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O. B. Cu +1/2O2 + 2 HCl CuCl2 + H2O. D. Cu + 1/2 O2 CuO. Câu 22:  Cho 45g CH3COOH tác dụng với 69g C2H5OH thu được 41,25g este. Hiệu suất phản ứng este hoá  là : A. 62,5% B. 62% C. 31,25% D. 75% Câu 23:  Cho các chất : (1) penten – 1 ; (2) penten – 2 ; (3) 1­clo 2metyl propen ; (4) metyl buten – 2  (5)  2,3 đimetyl buten – 2 ; (6) axit 3­ phenyl propenoic. Chất có đồng phân cis – trans là : A. (2) , (6) B. (1) , (3) C. (1), (3), (4) D. (3), (4) , (5) C©u 24: Cho rÊt tõ tõ 100 ml dd HCl x mol/l vµo 100 ml dd Na 2CO3 y mol /l thu ®îc1,12 lit CO2 ( ®ktc).NÕu lµm ngîc l¹i thu ®îc 2,24 lit CO2 ( ®ktc) . Gi¸ trÞ x, y lÇn lît lµ: A. 1,5M vµ 2M B. 2M vµ 1,5M C. 1M vµ 2M D. 1,5M vµ 1,5M C©u 25: Bét Fe t/d ®îc víi c¸c dung dÞch nµo sau ®©y: FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , Na2CO3 , AgNO3 . A. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 B. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 , Na2CO3 C. FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 D. Cu(NO3)2 , AgNO3 , FeCl3 C©u 26: Mét chiÕc ®inh thÐp ng©m trong níc muèi thÊy hiÖn tîng g× , v× sao? A. §inh thÐp bÞ gØ v× x¶y ra sù ¨n mßn hãa häc chËm. B. §inh thÐp bÞ gØ nhanh v× x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn hãa. C. §inh thÐp trë lªn s¸ng h¬n v× níc muèi lµm s¹ch bÒ mÆt. D. §inh thÐp bÞ gØ vµ khÝ tho¸t ra liªn tôc v× x¶y ra qu¸ tr×nh oxi hãa - khö . C©u 27:
 11. Kim lo¹i cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn lµ do: A. nguyªn tö kim lo¹i chøa Ýt electron líp ngoµi cïng. B. sù di chuyÓn hçn lo¹ncña c¸c e tù do. C. c¸c e tù do trong kim lo¹i g©y ra. D. c¸c ion d¬ng kim lo¹i dao ®éng ë nót m¹ng tinh thÓ. C©u 28: Hoµ tan kim lo¹i M b»ng dd HNO3 lo·ng thu ®îc 0,448 lÝt ( ®ktc ) hh khÝ X gåm N2O vµ N2 cã dX/Oxi = 1,125. C« c¹n dd thu ®îc mét muèi cã khèi lîng 13,32 gam . Kim lo¹i M lµ: A. Mg B. Al C. Zn D. Fe C©u 29: Cho a gam kim lo¹i M tan hÕt vµo H2O thu ®îc dd cã khèi lîng lín h¬n khèi lîng H2O ban ®Çu lµ 0,95 a gam. M lµ: A. Na B. Ba C. Ca D. Li C©u 30. Víi CTPT C6H12O6, hîp chÊt cã thÓ chøa c¸c chøc sau: 1) 5 chøc rîu + 1 chøc an®ehit. 2) 5 chøc rîu + 1 chøc xeton 3) 1 chøc axit + 4 chøc rîu. 4) 4 chøc rîu + 2 chøc an®ehit. A. chØ cã 1 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4 Câu 31 :  X và Y là 2 đồng phân, phân tử gồm C, H,O mỗi chất chỉ chứa 1 chức và đều phản ứng với NaOH.  Lấy 12,9g hỗn hợp X và Y cho tác dụng vừa đủ 75ml dung dịch NaOH 2M. Công thức phân tử của X, Y là  : A. C3H6O2 B. C5H12O2 C. C5H10O2 D. C4H6O2    Câu 32:  Hoàn thành sơ đồ biến hoá :  CH4  A   B   C   D   PP (Poli propilen) B, C, A lần lượt là : A.C2H2 ;CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3 . B.HCHO ; HCOOH ; CH3OH C.  CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3  ; C2H2 D. CH3OH ;HCHO ; CH3OH C©u 33: Cho ng©m Fe vµo dd AgNO3 d thu ®îc dd X; sau ®ã ng©m Cu d vµo dd X thu ®îc dd Y. Dung dÞch X, Y gåm: A. X: Fe(NO3)3; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 B. X: Fe(NO3)2; Y: Fe(NO3)2 ;Cu(NO3)2 vµ AgNO3 d C. X: Fe(NO3)2 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 D. X: Fe(NO3)3 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 C©u 34: §iÖn ph©n dung dÞch hh HCl , NaCl, FeCl2, FeCl3 , CuCl2. Thø tù ®iÖn ph©n ë catot lµ: A. Cu2+ > Fe2+ > H+ (axit ) > Na+ > H+ ( H2O). B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > Fe2+ > H+ ( H2O). C. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). C©u 35.
 12. (A) lµ mét chÊt dÉn xuÊt cã chøa 4 Br cña pentan. (A) t¸c dông víi dung dÞch NaOH cho ra (B) rîu ®a chøc kh«ng bÒn, biÕn thµnh (C). (C) cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng, víi Na cho ra H2 (1 mol (C) cho ra 1 mol H2) vµ cho ph¶n øng víi Cu(OH)2. (C) bÞ oxi hãa cho ra (D) cã chøa 2 axit vµ mét chøc xeton. X¸c ®Þnh CTCT cña (A). A. CH2Br - CHBr - CBr2 - CH2 - CH3 B. CH2Br - CHBr – (CH2)2 -CHBr2 C. CH2Br - CHBr - CHBr - CHBr - CH3 D. CH2Br - CHBr - CHBr - CHBr - CH3 Câu 36:  Sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần. A. C2H5Cl 
 13.     Cho 3,62g hỗn hợp 2 rượu no đơn đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với CuO dư t0. Sau khi phản  ứng  xảy ra hoàn toàn lấy sản phẩm đem tác dụng với dung dịch AgNO3 dư / NH3 thì thấy tạo thành  36,72g Ag. Hai rượu và khối lượng từng rượu là : A.CH3OH  2,24g ; C2H5OH 1,38g B. C2H5OH 2,24g ; CH3OH 1,38g C. C2H5OH 2,6 g ; C3H7OH 1,02g D.CH3OH  1,24g ; C2H5OH 2,38g C©u 44: Trong c¸c trêng hîp sau, trêng hîp nµo x¶y ra ¨n mßn hãa häc? A. §Ó mét vËt b»ng gang trong kh«ng khÝ Èm. B. Ng©m Zn trong dd H2SO4 lo·ng cã vµi giät CuSO4. C. ThiÕt bÞ b»ng thÐp cña nhµ m¸y s¶n xuÊt NaOH vµ Cl 2 tiÕp xóc víi Cl2 ë nhiÖt ®é cao. D. T«n lîp m¸i nhµ bÞ x©y x¸t tiÕp xóc víi kh«ng khÝ Èm.  Câu  45:     Hçn hîp X gåm hai aldehit no A vμ B. Cho 2,04 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO 3 d−/NH3, sau ph¶n øng thu ®−îc 12,96 gam Ag. MÆt kh¸c, ®em 2,04 gam X hãa h¬i hoμn toμn th× thu ®−îc 0,896 lÝt h¬i ë 136,5oC vμ 1,5 atm. biÕt sè mol cña A, B trong hçn hîp X b»ng nhau. 2 CTPT cã thÓ cã cña A, B lµ: 0 A. CH2O vµ C4H8O; B. CH2 O vµ C3H6O ; 1 C. C2H4 O vµ C2H2O2; D. C¶ A vµ C. C©u46: Trong c¸c chÊt sau: ªtan,propen, benzen ,glixin ,Stiren. ChÊt nµo cho ®îc ph¶n øng trïng hîp ®Ó t¹o ra ®îc polime. A .propen, benzen ,glixin ,Stiren B. propen, benzen C. glixin D.Stiren, propen C©u 47: DÉn khÝ CO qua èng ®ùng 10 gam Fe2O3 nung nãng, thu ®îc 8 gam hh r¾n X gåm Fe vµ 3 oxit . §Ó khö hoµn toµn X thµnh Fe tù do cÇn bao nhiªu gam Nh«m kim lo¹i? A. 1,35 gam B. 2 gam C. 1,125 gam D. 2,7 gam. Câu 48:  Gang là hợp kim của Fe – C; trong đó hàm lượng C là : A.   2­ 5% B. 5   10% C. 0,01   2% D. > 20%. C©u 49: Cho dung dÞch NaHCO3 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH)2 lo·ng d thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. Thµnh phÇn cña dung dÞch B gåm: A. Ca(OH)2 B. NaHCO3 vµ Ca(OH)2 C. Ca(OH)2 vµ NaOH D. NaHCO3 vµ Na2CO3 C©u 50: Người ta thực hiện phản ứng este hoá giữa một mol axit axetic và 1mol rượu etylic ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp, lúc hệ đạt cân bằng có 2/3mol este tạo thành. Số mol este tạo thành trong hỗn hợp khi hệ đạt  trạng thái cân bằng nếu xuất phát từ 1mol axit, 3mol rượu vµ thùc hiÖn ph¶n øng trong ®iÒu kiÖn nh trªn là : A. 0,9 B.0,93 C. 2/3 D.0,903 ---------------------------- HÕT ----------------------------------- Häc sinh ®îc sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn .............................................................................................................................
 14. Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn .................................................... SBD ......... Trêng thpt chuyªn hïng v¬ng §Ò chÝnh thøc §Ò thi gåm cã 6 trang M· ®Ò : 003 k× thi kiÓm tra chÊt lîng líp 12 lÇn Ii n¨m häc 2007-2008 ---------------------------------------------- M«n ho¸ häc: khèi a-b (Thêi gian: 90phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Sè c©u tr¾c nghiÖm : 50 C©u1; Trong c¸c chÊt sau: ªtan,propen, benzen ,glixin ,Stiren. ChÊt nµo cho ®îc ph¶n øng trïng hîp ®Ó t¹o ra ®îc polime. A. glixin, Stiren, propen. B. propen, benzen C.Stiren, propen. D.propen, benzen ,glixin ,Stiren C©u 2: Víi CTPT C6H12O6, hîp chÊt cã thÓ chøa c¸c chøc sau: 1) 5 chøc rîu + 1 chøc an®ehit. 2) 5 chøc rîu + 1 chøc xeton 3) 1 chøc axit + 4 chøc rîu. 4) 4 chøc rîu + 2 chøc an®ehit. A. chØ cã 1 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,2,3,4 Câu 3:  Hoàn thành sơ đồ biến hoá :  CH4  A   B   C   D   PP (Poli propilen) B, C, A lần lượt là : A.C2H2 ;CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3 . B.HCHO ; HCOOH ; CH3OH C.  CH   C – CH = CH2  ; CH3CH2 CH2 CH3  ; C2H2 D. CH3OH ;HCHO ; CH3OH Câu 4:  Hoà tan a g hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 vào nước được 400ml dung dịch A. Cho từ từ 100ml dung dịch  HCl 1,5M vào A được dung dịch B và 1,008lít khí (đktc). B tác dụng với Ba(OH)2 dư được 29,55g . Tính a. A. 22,05g B. 10,5g C. 20,13g D. 21,24g   C©u 5 : Cã hîp chÊt h÷u c¬ X chØ chøa c¸c nguyªn tè C, H, O. Khi ho¸ h¬i 0,38g X thu ®îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ tÝch cña 0,16g O2 ( ®o cïng ®iÒu kiÖn ). MÆt kh¸c, còng 0,38g X t¸c dông hÕt víi Na t¹o ra 112ml khÝ H2( ®ktc). X t¸c dông víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch xanh lam. C«ng thøc ph©ntö vµ tªn gäi cña X lµ: A. C3H8O2 - Propan®iol B. C3H8O2 - Propan®iol -1,3 C. C3H8O2 - Propan®iol-1,2 D. Tất cả đều đúng. Câu 6 :  X và Y là 2 đồng phân, phân tử gồm C, H,O mỗi chất chỉ chứa 1 chức và đều phản ứng với NaOH.  Lấy 12,9g hỗn hợp X và Y cho tác dụng vừa đủ 75ml dung dịch NaOH 2M. Công thức phân tử của X, Y là  : A. C4H6O2     B. C5H12O2
 15. C. C5H10O2 D . C3H6O2 Câu 7:  Công thức phân tử của 1 hiđrocacbon là C5H8 thì hiđrocacbon này có thuộc dãy đồng đẳng. A. Ankin B. Ankađien C.Xicloanken D. Tất cả đều đúng. C©u 8: Cho 6,596 gam hçn hîp Mg vµ Zn t¸c dông víi dd H 2SO4 lo·ng , d thu ®îc 2,3296 lit H2 (®ktc) . MÆt kh¸c , 13,192 gam hh trªn t¸c dông víi 100 ml dd CuSO 4 thu ®îc 13,352 gam chÊt r¾n. CM cña dd CuSO4 lµ: A. 0,04 M B. 0,25M C. 1,68 M D. 0,04 M hoÆc 1,68 M. C©u 9: §iÖn ph©n dd chøa m gam hh NaCl vµ CuSO 4 víi dßng ®iÖn 1 chiÒu ,®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n xèp ®Õn khi H2O bÞ ®iÖn ph©n ë c¶ hai ®iÖn cùc th× dõng l¹i. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n hoµ tan võa ®ñ 1,02 gam Al2O3 vµ ë anot cã 448 ml khÝ bay ra( ®ktc). Gi¸ trÞ cña m (gam) lµ: A. 6,185 B. 2,77 C. 6,185 hoÆc 2,77 D.6,185 hoÆc 3,94 C©u 10: Sù hi®ro hãa c¸c axit bÐo cã môc ®Ých: 1) Tõ chÊt bÐo kh«ng no biÕn thµnh chÊt bÐo no bÒn h¬n (khã bÞ «i do ph¶n øng oxi hãa). 2) BiÕn chÊt bÐo láng (dÇu) thµnh chÊt bÐo r¾n (magarin). 3) ChÊt bÐo cã mïi dÔ chÞu h¬n. Trong 3 môc ®Ých trªn: Chän môc ®Ých c¬ b¶n nhÊt. A. 1 vµ 2 B. ChØ cã 1 C. ChØ cã 3 D. ChØ cã 2 C©u11: §Ó ph©n biÖt glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét vµ xenluloz¬, cã thÓ dïng chÊt nµo trong c¸c thuèc thö sau: 1) níc 2) dung dÞch AgNO3/NH3 3) níc I2 4) GiÊy quú A. 2 vµ 3 B. 3 vµ 4 C. 1,2 vµ 3 D. 1 vµ 2 Câu 12:  Cho các chất : (1) penten – 1 ; (2) penten – 2 ; (3) 1­clo 2metyl propen ; (4) metyl buten – 2  (5)  2,3 đimetyl buten – 2 ; (6) axit 3­ phenyl propenoic. Chất có đồng phân cis – trans là : A. (2) , (6) B. (1) , (3) C. (1), (3), (4) D. (3), (4) , (5)  Câu  13:     §é ®iÖn li 3 dung dÞch CH3COOH 0,1M; CH3COOH 0,001M vµ HCl ®îc s¾p xÕp theo d·y nµo lµ ®óng? A. CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,001M < HCl B. CH3COOH 0,001M < CH3COOH 0,1M < HCl C. HCl< CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,001M D. CH3COOH 0,001M < HCl< CH3COOH 0,1M Câu 14:  Một hỗn hợp (Al, Fe2O3) có m = 26,8g . Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (phản ứng hoàn toàn) thu  được chất rắn A.  Chia A làm hai phần bằng nhau : 1 ­  A tác dụng với NaOH cho ra   H2 2
 16. 1 ­  A còn lại tác dụng với dung dịch HCl dư   5,6 lít  H2. 2 mAl và mFe trong  mét nöa  hỗn hợp ban đầu   lµ: A. 17,1g Al ; 9,7g Fe2O3 B. 10,8g Al ; 16g Fe2O3 C. 5,4gAl ; 8g Fe2O3    D. 2,7 g Al ;10,7g Fe2O3 Câu 15:      Cho 3,62g hỗn hợp 2 rượu no đơn đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với CuO dư t0. Sau khi phản  ứng  xảy ra hoàn toàn lấy sản phẩm đem tác dụng với dung dịch AgNO3 dư / NH3 thì thấy tạo thành  36,72g Ag. Hai rượu và khối lượng từng rượu là : A.CH3OH  2,24g ; C2H5OH 1,38g B. C2H5OH 2,24g ; CH3OH 1,38g C. C2H5OH 2,6 g ; C3H7OH 1,02g D.CH3OH  1,24g ; C2H5OH 2,38g Câu 16:  Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, đơn chức A, B . Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M .  Để phản ứng hết với các chất có trong dung dịch thu được cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác nếu  đốt cháy cùng một lượng hỗn hợp đó rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, khối  lượng bình này tăng thêm 32,8 g. Cho MB = 1,3733MA .CTPT của A, B (theo thứ tự KLPT)  A .  (A) C2H5O2N   và  (B) C3H7O2N      B . (A) C3H7O2N và (B) C4H9O2N        C . (A) C2H5 O2 N và (B)C4H9O2N      D.  (A) C2H5O2N   và  (B) C4H7O2N      Câu17 : Đun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H2SO4 đặc ta được các ete. Lấy X là một trong các ete đó  đốt cháy hoàn toàn được tỷ lệ mol của X, oxi cần dùng , cacbonic và nước tạo ra lần lượt  là 0,25: 1,375:  1:1. Công thức 2 rượu trên là... A. CH3  – CH= CH – OH  và CH3OH. B.  CH3OH và CH2 = CH – CH2OH. C. C2H5OH và CH2= CH–OH. D. Tất cả đều đúng. Câu 18:  Gang là hợp kim của Fe – C; trong đó hàm lượng C là : A.   2­ 5% B. 5   10% C. 0,01   2% D. > 20%. C©u 19: (A) lµ mét chÊt dÉn xuÊt cã chøa 4 Br cña pentan. (A) t¸c dông víi dung dÞch NaOH cho ra (B) rîu ®a chøc kh«ng bÒn, biÕn thµnh (C). (C) cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng, víi Na cho ra H2 (1 mol (C) cho ra 1 mol H2) vµ cho ph¶n øng víi Cu(OH)2. (C) bÞ oxi hãa cho ra (D) cã chøa 2 axit vµ mét chøc xeton. X¸c ®Þnh CTCT cña (A). A. CH2Br - CHBr - CBr2 - CH2 - CH3 B. CH2Br - CHBr - CHBr - CH Br - CH3 C. CH2Br - CHBr - CHBr - CHBr - CH3 D CH2Br - CHBr – (CH2)2 -CHBr2 C©u 20: §iÖn ph©n dung dÞch hh HCl , NaCl, FeCl2, FeCl3 , CuCl2. Thø tù ®iÖn ph©n ë catot lµ: A. Cu2+ > Fe2+ > H+ (axit ) > Na+ > H+ ( H2O). B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > Fe2+ > H+ ( H2O). C. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). C©u 21: Cho a mol Al vµo dd chøa b mol Cu 2+ vµ c mol Ag+ , kÕt thóc ph¶n øng thu ®îc dd chøa 2 muèi. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng? A. c/3 ≤ a ≤ 2b/3 B. c/3 ≤ a
 17. A. 1,35 gam B. 2 gam C. 1,125 gam D. 2,7 gam. Câu 23 :  Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ no thu được 11,2 lít CO2 (đktc) nếu trung hoà 0,3mol hỗn  hợp 2 axit trên cần 500ml dung dịch NaOH 1M, 2 axit có công thức cấu tạo là : A. CH2(COOH)2 và HCOOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. HCOOH và CH3COOH D.(COOH)2 và HCOOH  C©u 24: Cho rÊt tõ tõ 100 ml dd HCl x mol/l vµo 100 ml dd Na 2CO3 y mol /l thu ®îc1,12 lit CO2 ( ®ktc).NÕu lµm ngîc l¹i thu ®îc 2,24 lit CO2 ( ®ktc) . Gi¸ trÞ x, y lÇn lît lµ: A. 1,5M vµ 2M B. 2M vµ 1,5M C. 1M vµ 2M D. 1,5M vµ 1,5M C©u 25: Người ta thực hiện phản ứng este hoá giữa một mol axit axetic và 1mol rượu etylic ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp, lúc hệ đạt cân bằng có 2/3mol este tạo thành. Số mol este tạo thành trong hỗn hợp khi hệ đạt  trạng thái cân bằng nếu xuất phát từ 1mol axit, 3mol rượu vµ thùc hiÖn ph¶n øng trong ®iÒu kiÖn nh trªn là : A. 0,9 B.0,93 C. 2/3 D.0,903  Câu  26:     Hçn hîp X gåm hai aldehit no A vμ B. Cho 2,04 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO 3 d−/NH3, sau ph¶n øng thu ®−îc 12,96 gam Ag. MÆt kh¸c, ®em 2,04 gam X hãa h¬i hoμn toμn th× thu ®−îc 0,896 lÝt h¬i ë 136,5oC vμ 1,5 atm. biÕt sè mol cña A, B trong hçn hîp X b»ng nhau. 3 CTPT cã thÓ cã cña A, B lµ: 0 A. CH2O vµ C4H8O; B. CH2 O vµ C3H6O ; 1 C. C2H4 O vµ C2H2O2; D. C¶ A vµ C. Câu 27:  Sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần. A. C2H5Cl 
 18. Cho 14,04g Al tan hoµn toµn trong dd HNO 3 thÊy tho¸t ra hh 3 khÝ NO, N2, vµ N2O cã tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 1: 2: 2. ThÓ tÝch hh khÝ thu ®îc (®ktc) lµ: A. 2,24lÝt B. 4,48lÝt C. 3,36lÝt D. 1,12lÝt. C©u 31: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể  tích (lít) axit nitric 60 % có khối lượng riêng 1,5g/ml cần để  sản xuất 59,4kg xenlulozơtrinitrat nếu hiệu   suất đạt 60 % lµ: A.105 B. 70 C. 50 D. 26,5 C©u 32: Kim lo¹i ®ång kh«ng tan trong dd nµo sau ®©y? A. Dung dÞch hh gåm KNO3 vµ H2SO4 lo·ng. B. Dd H2SO4 ®Æc nãng. C. Dung dÞch hh gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng. D. Dung dÞch FeCl3. C©u 33: Trong c¸c trêng hîp sau, trêng hîp nµo x¶y ra ¨n mßn hãa häc? A. §Ó mét vËt b»ng gang trong kh«ng khÝ Èm. B. Ng©m Zn trong dd H2SO4 lo·ng cã vµi giät CuSO4. C. ThiÕt bÞ b»ng thÐp cña nhµ m¸y s¶n xuÊt NaOH vµ Cl 2 tiÕp xóc víi Cl2 ë nhiÖt ®é cao. D. T«n lîp m¸i nhµ bÞ x©y x¸t tiÕp xóc víi kh«ng khÝ Èm. C©u 34: Kim lo¹i cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn lµ do: A. nguyªn tö kim lo¹i chøa Ýt electron líp ngoµi cïng. B. sù di chuyÓn hçn lo¹ncña c¸c e tù do. C. c¸c e tù do trong kim lo¹i g©y ra. D. c¸c ion d¬ng kim lo¹i dao ®éng ë nót m¹ng tinh thÓ. C©u 35: Cho ng©m Fe vµo dd AgNO3 d thu ®îc dd X; sau ®ã ng©m Cu d vµo dd X thu ®îc dd Y. Dung dÞch X, Y gåm: A. X: Fe(NO3)3; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 B. X: Fe(NO3)2; Y: Fe(NO3)2 ;Cu(NO3)2 vµ AgNO3 d C. X: Fe(NO3)2 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 D. X: Fe(NO3)3 vµ AgNO3 d ; Y: Fe(NO3)2 vµ Cu(NO3)2 C©u 36: Mét chiÕc ®inh thÐp ng©m trong níc muèi thÊy hiÖn tîng g× , v× sao? A. §inh thÐp bÞ gØ v× x¶y ra sù ¨n mßn hãa häc chËm. B. §inh thÐp bÞ gØ nhanh v× x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn hãa. C. §inh thÐp trë lªn s¸ng h¬n v× níc muèi lµm s¹ch bÒ mÆt. D. §inh thÐp bÞ gØ vµ khÝ tho¸t ra liªn tôc v× x¶y ra qu¸ tr×nh oxi hãa - khö . Câu 37:  Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Trong quá trình chế biến rượu bị  hao hụt mất 10%. Khối lượng rượu nguyªn chÊt (g) vµ thÓ tÝch (lÝt) dung dÞch rîu 100 thu dîc biÕt drîu = 0,8 g/ml; dníc =1 g/ml. A.  920g; 11,5l B. 560g; 11,5l C. 920g; 10,5l D.  920g; 11,15l C©u 38. Hoµ tan hoµn toµn 2,17g hh gåm 3 kim lo¹i X, Y, Z trong dd HCl t¹o ra 1,68l khÝ H 2 (®ktc). Tæng khèi lîng muèi clorua trong dd sau p lµ: A. 7,495g B. 8,215g C. 7,549 D. 9,754. C©u 39:
 19. Nhóng d©y ®ång vµo dd HCl mét thêi gian thÊy d©y ®ång bÞ ®øt ë chç tiÕp xócvíi mÆt tho¸ng cña dd axit. Ph¶n øng nµo sau ®©y gi¶i thÝch hiÖn tîng ®ã ? A. Cu + 2 HCl CuCl2 + H2. C. CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O. B. Cu +1/2O2 + 2 HCl CuCl2 + H2O. D. Cu + 1/2 O2 CuO. C©u 40: ChÊt A m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6. Khi cho A t¸c dông víi HBr theo tØ lÖ nA : nHBr = 1 : 1 thu ®îc tèi ®a 3 s¶n phÈm céng. ChÊt A lµ: A. buta -1,3 - ®ien. B. but in- 1 C. butin - 2 D. C¶ B vµ C C©u 41: Cho dd chøa c¸c ion : Na+ , K+, Cu2+ , Cl- , SO42- , NO3- . C¸c ion nµo kh«ng bÞ ®iÖn ph©n khi ë tr¹ng th¸i dung dÞch? A. Na+ , K+, NO3- , SO42- B. K+, Cu2+ ,Cl- ,NO3- C. Na+ , K+, Cu2+ , Cl- D. K+, Cu2+ , Cl- , SO42- C©u 42: Bét Fe t/d ®îc víi c¸c dung dÞch nµo sau ®©y: FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , Na2CO3 , AgNO3 . A. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 B. Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 , Na2CO3 C. FeCl3 , Cu(NO3)2 , ZnSO4 , AgNO3 D. Cu(NO3)2 , AgNO3 , FeCl3 C©u 43: Cho a gam kim lo¹i M tan hÕt vµo H2O thu ®îc dd cã khèi lîng lín h¬n khèi lîng H2O ban ®Çu lµ 0,95 a gam. M lµ: A. Na B. Ba C. Ca D. Li  C ©u   44:  §iÖn ph©n dd ( ®iÖn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp ) dd X thÊy pH cña dd t¨ng dÇn , dd Y thÊy pH cña dd gi¶m dÇn. X vµ Y lµ dd nµo sau ®©y? A. X lµ BaCl2 , Y lµ AgNO3. B. X lµ CuCl2 , Y lµ AgNO3. C. X lµ BaCl2 , Y lµ CuCl2. D. X lµ CuCl2 , Y lµ NaCl. C©u 45: Hoµ tan kim lo¹i M b»ng dd HNO3 lo·ng thu ®îc 0,448 lÝt ( ®ktc ) hh khÝ X gåm N2O vµ N2 cã dX/Oxi = 1,125. C« c¹n dd thu ®îc mét muèi cã khèi lîng 13,32 gam . Kim lo¹i M lµ: A. Al B. Mg C. Zn D. Fe C©u 46: Trong c¸c CTPT sau: 1) C4H4O4 2) C4H8O4 3) C4H10O4 4) C3H4O2 Chän CTPT øng víi mét este vßng. A. chØ cã C4H4O4 B. chØ cã C4H10O4 C. chØ cã C4H8O4 D.C4H4O4 vµ C3H4O2 Câu 47:  Cho 45g CH3COOH tác dụng với 69g C2H5OH thu được 41,25g este. Hiệu suất phản ứng este hoá  là : A. 62,5% B. 62% C. 31,25% D. 75% Câu 48:  Khối lượng riêng của hỗn hợp h¬i gåm  axit no đơn chøc và propilen là 2,2194g/l (đktc). Phải  dùng 2,688lít O2 ở (đktc) để đốt hết 1,74g hỗn hợp. Công thức axit và khối lượng của nó lµ: A. CH3COOH ; 0,9g B. HCOOH ; 0,64g C. C2H5COOH ; 0,74g D. C3H7COOH ; 0,5g C©u 49:
 20. Cho dung dÞch NaHCO3 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH)2 lo·ng d thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. Thµnh phÇn cña dung dÞch B gåm: A. Ca(OH)2 B. NaHCO3 vµ Ca(OH)2 C. Ca(OH)2 vµ NaOH D. NaHCO3 vµ Na2CO3 C©u 50: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng X1 , X2 cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia mg X ra 2 phÇn b»ng nhau: F1 + dd HCl d t¹o ra 0,05 mol H2 . F2 + dd HNO3 ®Æc nãng , d t¹o ra khÝ NO2 duy nhÊt cã thÓ tÝch( lÝt) ë ®ktc lµ: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48. ---------------------------- HÕT ----------------------------------- Häc sinh ®îc sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn ............................................................................................................................. Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn .................................................... SBD ......... Trêng thpt chuyªn hïng v¬ng §Ò chÝnh thøc §Ò thi gåm cã 6 trang M· ®Ò : 004 k× thi kiÓm tra chÊt lîng líp 12 lÇn Ii n¨m häc 2007-2008 ---------------------------------------------- M«n ho¸ häc: khèi a-b (Thêi gian: 90phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Sè c©u tr¾c nghiÖm : 50 C©u 1: §iÖn ph©n dung dÞch hh HCl , NaCl, FeCl2, FeCl3 , CuCl2. Thø tù ®iÖn ph©n ë catot lµ: A. Cu2+ > Fe2+ > H+ (axit ) > Na+ > H+ ( H2O). B. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). C. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > H+ ( H2O). D. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit ) > Fe2+ > H+ ( H2O). C©u 2: Sù hi®ro hãa c¸c axit bÐo cã môc ®Ých: 1) Tõ chÊt bÐo kh«ng no biÕn thµnh chÊt bÐo no bÒn h¬n (khã bÞ «i do ph¶n øng oxi hãa). 2) BiÕn chÊt bÐo láng (dÇu) thµnh chÊt bÐo r¾n (magarin). 3) ChÊt bÐo cã mïi dÔ chÞu h¬n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2