intTypePromotion=3

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 (năm 2008-2009) môn Kỹ thuật điện

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
97
lượt xem
23
download

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 (năm 2008-2009) môn Kỹ thuật điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 (năm 2008-2009) môn Kỹ thuật điện bao gồm 8 bộ đề thi với các mã đề thi khác nhau. Trong mỗi bộ đề thi sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm để các bạn cùng trả lời. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra giữa kì 1 (năm 2008-2009) môn Kỹ thuật điện

  1. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 1 2 3 4 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV:  60  R1 L R2 CAÂU O1: Trong hình 1 cho: R1 = 4 Ω ; R2 = 2 Ω ; L =   mH. Bieát  π  i a ( ) v1 = 120 2 . sin(100πt ) [ V] , v 2 = 120 2 . sin 100πt − 90 o [ V] . Doøng ñieän i + V + töùc thôøi qua maïch laø [A]: - v1 v2 - b A./ 20 sin(100πt ) ( B./ 20 2 sin 100πt − 90 O ) HÌNH 1 C./ 20 2 sin(100πt ) ( D./ 20 sin 100πt + 90 o ) CAÂU O2: Khi noái theâm Volt keá vaøo hai ñieåm ab trong hình 1; ñoä chæ cuûa Volt keá laø [V]: A./ 160 B./ 125 C./ 156,2 D./ 126,5 j [Ω ] R1 = 3Ω XXL L==44Ω CAÂU O3: Maïch ñieän xoay chieàu hình sin trong hình 2, coù toång trôû phöùc I1 töông ñöông Z tñ cuûa toøan ñoïan maïch laø [Ω]: R 2 = 10Ω A./ 2,973 ∠ 17o13 B./ 3,61 ∠ 53 o13 I2 C./ 3,676 ∠ 36 o 03 D./ 2,162 ∠ 27o 36 CAÂU O4: Vôùi maïch ñieän trong hình 2, cho coâng suaát taùc duïng tieâu thuï toaøn maïch laø 1100 W, ñieän aùp hieäu duïng cung caáp vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch laø [V] : A./ 71 B./ 82 C./ 50 D./ 63 CAÂU O5: Vôùi keát quaû tìm ñöôïc trong caâu 3 vaø 4, suy ra heä coâng suaát cuûa toøan ñoïan maïch hình 2 laø : A./ 0,69 treã B./ 0,78 treã C./ 0,86 treã D./ 0,81 treã 3Ω 12 Ω CAÂU O6: Doøng ñieän I trong maïch ñieän hình 3 coù giaù trò laø [A] A./ − 2 B./ 2 C./ 0 D./ 1 CAÂU O7: Nguoàn aùp 12V trong hình 3 coù coâng suaát tieâu thuï laø [W]: 6Ω A./ − 24 B./ 24 C./ −12 D./ 12 CAÂU O8: Trong hình 4, nguoàn aùp 3 pha caân baèng, ñaáu Y, thöù töï thuaän • Ubn = 200 ∠ 0 o [ V] • • U an I aA Z daây = 0 [Ω ] , taûi Δ caân baèng • • coù toång trôû pha laø Z p = 12 + 9j [Ω ] . AÙp daây phöùc U AB laø [V]: • I AB Zp U bn A./ 200 3 ∠ 90 o B./ 200 3 ∠ 30 o Zp C./ 200 3 ∠ 150 o D./ 200 3 ∠ − 120 o • Zp U cn • CAÂU O9: Doøng daây phöùc I aA laø [A]: A./ 40 ∠ − 53 o13 B./ 40 ∠ 83 o13 C./ 23,1 ∠ − 53 o13 D./ 23,1 ∠ 83 o13 CAÂU 10: Coâng suaát phaûn khaùng toång tieâu thuï treân taûi laø [KVAR]: A./ 43,2 B./ 24 C./ 19,2 D./ 14,4 1
  2. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 4 5 8 2 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV: CAÂU O1: Trong hình 1,cho R2 = 4 ; R3 = 12 ; R4 = 4 ; I = 18A. Neáu U1 = 40,5 V thì R1 laø: [] A./ 10 B./ 9 C./ 8 D./ 7 CAÂU O2: Trong hình 1, coâng suaát phaùt bôûi nguoàn doøng laø: [W] A./ 972 B./ 854 C./ 746 D./ 698 HÌNH 1 CAÂU O3: Trong hình 2, cho R5 = 3 ; R6 = 15 ; L = 0,3 H; u(t)  U. 2 sin(25t ) [ V] . HSCS cuûa maïch-moät-cöûa T laø : + R5 A./ 0,85 B./ 0,80 C./ 0,707 D./ 0,68 u(t) R6 L CAÂU O4: Trong hình 2, neáu T tieâu thuï 3750 W thì U laø: [V] - A./ 185 B./ 224 C./ 196 D./ 212 HÌNH 2: Maïch-moät-cöûa T CAÂU O5: Trong hình 2, coâng suaát phöùc cung caáp cho T laø: [VA] A./ 4708  47o16 B./ 5303  45o C./ 5520  36 o 87 D./ 5470  31o 79   CAÂU O6: Trong hình 3, cho R = 30 ; XL =7,5  ; XC = 5 ; E1  30  0 o [ V] ; E2  10  90 o [ V] ;  aùp phöùc Uab laø: [V] A./ 48   135o B./ 54   120 o C./ 58  135o D./ 60   180 o CAÂU O7: Trong hình 3 soá chæ cuûa Watt keá laø: [W] jX L a  jX c A./ 120 B./ 150 C./ 160 D./ 180  + I1 w + CAÂU O8: Trong hình 3, nguoàn E1 phaùt coâng suaát phöùc laø: [VA]   + E1 E2 + A./ (360 + 100j) B./ (240) - - R C./ (360j) D./ (186  114j) b CAÂU O9: Cho nguoàn aùp 3 pha caân baèng thöù töï thuaän ñaáu Y: HÌNH 3  Ubn  Up  0 o [ V] ; Z daây  0   ; taûi 3 pha caân baèng ñaáu ; toång trôû pha taûi laø Z p  22,8  30,4j   . Neáu coâng suaát taùc duïng tieâu thuï treân taûi 3 pha laø 6840 W thì Up laø: [V] A./ 202,8 B./ 208,7 C./ 214,3 D./ 219,4  CAÂU 10: Trong caâu 9, doøng daây phöùc I aA töø nguoàn ñeán taûi laø: [A] A./ 16,35   83o13 B./ 17,12  156 o 87 C./ 17,32  66 o 87 D./ 19,4  53 o13 2
  3. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 6 0 7 0 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV: + iT u1 - i3 CAÂU O1: Trong hình 1, cho R1 = 6,24  ; R2 = 8  ; L = 0,06 H. Neáu ñieän aùp töùc thôøi u 2  120 2 . sin200t  [ V] , thì doøng iT töùc thôøi + R1 + i2 qua nhaùnh chính laø [A]: uT u2   A./ 23,35 sin 200t  28 o 86  B./ 25,5 sin 200 t  33 o 69  C./ 24,36 sin200t  34 64    R2 L o D./ 25,62 sin 200t  28 o 67 HÌNH 1 - CAÂU O2: Trong hình 1, aùp hieäu duïng UT caáp vaøo maïch laø [V]: - A./ 208,64 B./ 210,32 C./ 212,46 D./ 222,53 CAÂU O3: HSCS cuûa maïch hình 1 laø : A./ 0,954 treã B./ 0,867 treã C./ 0,823 treã D./ 0,845 sôùm CAÂU O4: Maïch hình 2 coù R3 = 3  ; R4 = 3  ; R5 = 3  ; R6 = 2 ; E3 = 9 V; E4 = 6 V; Is = 2 A. Doøng I laø [A]: A./  6,5 B./ 5,5 C./  4,7 D./ 3,5 CAÂU O5: Trong hình 2, aùp Ucb qua nguoàn doøng laø [V]: A./ 1,4 B./ 0,9 C./ 1,2 D./ 0,75 CAÂU O6: Trong hình 2, coâng suaát tieâu thuï trong R6 laø [W]: A./ 35,28 B./ 43,57 C./ 57,34 D./ 25,38 HÌNH 2 CAÂU 7: Cho nguoàn aùp 3 pha caân baèng thöù töï thuaän, ñaáu Y. Bieát  Uan  200   60 o V , trung tính nguoàn n noái vaøo trung tính N cuûa taûi, toång trôû cuûa caùc ñöôøng daây töø nguoàn ñeán taûi khoâng ñaùng keå vaø taûi 3 pha khoâng caân baèng ñaáu Y, cho : Z AN  20j   ;  Z BN  25   ; Z CN  12  16j   . Doøng daây phöùc I cC caáp vaøo taûi laø [A]: A./ 10   60 o B./ 10   116 o17 C./ 10 113 o13 D./ 8  83 o13 CAÂU 8: Doøng hieäu duïng qua daây trung tính nN cuûa maïch 3 pha trong caâu 7 laø [A]: A./ 22 B./ 17 C./ 19 D./ 21 CAÂU 09: Cho 3 taûi xoay chieàu 1 pha gheùp song song: Taûi 1 : 264 W, HSCS = 0,8 treã. Taûi 2: 804 W, HSCS = 0,6 sôùm. Taûi 3: 250 VA, HSCS = 0,6 treã. Coâng suaát phöùc caáp cho taûi toång hôïp laø [VA]: A./ 1368  874j B./ 1218  674j C./ 1224 + 684j D./ 1372+ 196j CAÂU 10: HSCS cuûa taûi toång hôïp trong caâu 09 laø: A./ 0,843 sôùm B./ 0,986 treã C./ 0,832 treã D./ 0,875 sôùm 3
  4. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 6 3 4 7 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV: CAÂU O1: Trong hình 1, cho R1 = 2 ; R2 = 4 ; E = 28V ; I1 = 3A ; I2 = 2A ; I3 = 1A. Neáu I4 = 1A thì aùp U laø : [V] A./ 2 B./ 4 C./ 3 D./ 5 CAÂU O2: Trong hình 1, coâng suaát tieâu thuï treân R laø [W]: A./ 16 B./ 9 C./ 4 D./ 8 CAÂU O3:Trong hình 2,cho u(t )  U. 2 sin(25t) [ V] ; R4 = 6 R5 = 12 ; L = 0,32 H. HSCS cuûa maïch moät cöûa T laø : A./ 0,809 B./ 0,794 C./ 0,902 D./ 0,873 CAÂU O4: Trong hình 2, neáu T tieâu thuï 4644W thì aùp hieäu duïng U laø : [V] HÌNH 2: Maïch 1 cöûa T. A./ 160 B./ 180 C./ 200 D./ 220 CAÂU O5: Trong hình 2, coâng suaát bieåu kieán cung caáp cho T laø : [VA] A./ 5318 B./ 4460 C./ 5979 D./ 4892 CAÂU O6: Trong hình 2, ta gheùp tuï C song song vôùi T sao cho HSCS cuûa maïch 1 cöûa môùi laø 0,947 treã. Ñieän dung C coù giaù trò laø [F]: A./ 1680 B./ 2000 C./ 1850 D./ 1260 R6 CAÂU O7: Trong hình 3 cho : R6 = 6 ; R7 = 9; R8 = 3 ; I R7 R9 = 2 vaø E = 36V. AÙp U laø : [V] + + E A./ 10 B./ 8 C./ 6 D./ 9 - R8 R9 U - CAÂU O8: Trong hình 3, doøng I laø : [A] A./ 6 B./ 9 C./ 8 D./ 7 HÌNH 3 CAÂU O9: Cho nguoàn aùp 3 pha caân baèng thöù töï thuaän ñaáu Y:  Ubn  208  0 o [ V] ; Z daây  0   ; taûi 3 pha caân baèng ñaáu , toång trôû pha taûi laø Z p  24  36j   .  AÙp daây phöùc U AB laø [V]: A./ 360  150 o B./ 208 3  30 o C./ 208 3   150 o D./ 360   90 o  CAÂU 10: Theo caâu 9, doøng daây phöùc I aA töø nguoàn ñeán taûi laø [A]: A./ 8,32 3   53o13 B./ 8,32  63o 87 C./ 14,24   83o 97 D./ 14,42  63o 69 4
  5. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 9 2 4 6 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV: BÀI 1 (H1) Cho : E1 = 64 V; E2 = 48 V; I1 = 16 A ; R1 = 16 Ω ; R2 = 4 Ω ; R3 = 24 Ω ; R4 = 12 Ω . I1 R1 b R2 CÂU O1: Áp Uca là: [V] a c A./ 226 B./ 180 C./ 204 D./ 196 Ibd - E1 + E2 + CÂU O2: Dòng Ibd qua Nguồn Áp E1 là: [A] R3 - A./ 10 B./ 11 C./ 12 D./  13 d R4 CÂU O3: Công Suất của Nguồn Dòng là: [W] H1 A./ Thu 2880 B./ Phát 3616 C./ Thu 3136 D./ Phát 3264 BÀI 2 (H2) Cho : C = 0,0625 F; L = 1 H ; R=3Ω; i  t   12 2.sin  4t   A  it  iL t   iCt  CÂU O4: Dòng phức I c là : [A] A./ 16j B./ (16) C./(8 12j) D./(4 + 16j) ut   CÂU O5: Áp Phức U cấp đến Tải Tổng Hợp là: [V] A./ 80   53o13 B./ 82   36o87 C./ 80 36o87 D./ 78 53o13 H2 CÂU O6: Công Suất Phản Kháng cấp đến Tải Tổng Hợp là: [VAR] A./ 584 B./ 756 C./ 675 D./ 576   IC IT BÀI 3 (H3) Cho Mạch Xoay Chiều hình sin : f = 60 Hz, tải Z T có Tổng Trở  bằng 14 Ω và HSCS = 0,8 trễ ghép song song với tụ C. U ZT CÂU O7: Nếu dòng hiệu dụng IT = 0,8. IC , thì tụ có điện dung C là: [µF] A./ 272 B./ 237 C./ 268 D./ 217 H3 CÂU O8: Hệ Số Công Suất của Tải Tổng Hợp là: A./ 0,767 sớm B./ 0,776 trễ C./ 0,793 trễ D./ 0,776 sớm  BÀI 4 (H4) Cho Nguồn Áp Ba Pha Cân Bằng Thứ Tự Thuận, đấu Y; với Ubn  215  0o  V  ; Z daây  0    . Tải  Cân Bằng tiêu thụ Công Suất Tác Dụng 14,59 kW, mỗi Tổng Trở Pha Zp có HSCS bằng 0,78 trễ .   CÂU O9: Dòng Dây Hiệu Dụng IaA là : [A] U an I aA A./ 29 B./ 31 C./ 28 D./ 32  Zp Ubn CÂU 10: Công Suất Phức cung cấp bởi Nguồn là : [kVA] Zp  Zp A./ 14,59  12,17j B./ 14,59 10,47j Ucn C./ 14,59 + 11,71j D./ 14,59 + 17,11j H4 KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ - HOÏC KYØ 2 NIEÂN KHOÙA 2008-2009 – LÔÙP DÖÏ THÍNH 5 ÑEÀ 9246
  6. SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI 9 6 8 7 THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT  KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU  MSSV: BÀI 1 (H1) Cho: E1 = 12 V; E2 = 28 V; I1 = 4 A ; U = 28 V; R1 = 14 Ω; R2 = 2 Ω ; R3 = 5 Ω . CÂU O1: Điện trở R4 là: [Ω] E2 R2 a b A./ 3 B./ 4 C./ 5 D./ 6 - + CÂU O2: Dòng I2 là: [A] I2 U R1 A./ 8 B./ 7 C./ 6 D./ 5 I1 R4 R3 - CÂU O3: Công Suất của Nguồn Dòng là: [W] - A./ Thu 40 B./ Thu 32 C./ Phát 42 D./ Phát 36 E1 + c BÀI 2 (H2) Cho : C = 0,025 F ; L = 2,5 H; R = 8 Ω; H1  e 3 t   80 2 . sin4 t  V  ; e 4 t   60 2 . sin 4 t  90 o  V  CÂU O4: Áp tức thời ude(t) là : [V]  A./ 70 2 sin 4 t  53o13   B./ 75 2 sin 4 t  36o87  ude t  C./ 80 2 sin4 t  53 13  o D./ 85 2 sin4 t  36 87  o e3 t  e 4 t  CÂU O5: Công Suất Tác Dụng Tổng phát ra bởi hai nguồn áp là: [W] H2 A./ 800 B./ 750 C./ 600 D./ 650 CÂU O6: Công Suất Phức do nguồn áp e3 phát ra là: [VA] A./ 138 + 38j B./ 238  168j C./ 288  24j D./ 512 + 256j BÀI 3 (H3) Cho Mạch Xoay Chiều Một Pha gồm hai Tải song song: T1, T2. Biết Áp Hiệu Dụng U = 220 V và số liệu của mỗi Tải như sau : TẢI T1: P1 = 9570 W ; HSCS = 0,8 trễ TẢI T2: S2 = 2430 VA ; HSCS = 0,707 sớm CÂU O7: Dòng hiệu dụng In là : [A] A./ 57 B./ 52 C./ 47 D./ 42 H3 CÂU O8: Tổng Trở Phức tương đương của Tải Tổng Hợp là: [Ω] A./ 3,14   23o85 B./ 3,25 24 o06 C./ 3,86 25 o81 D./ 4,17   21o68   Uan I aA BÀI 4 (H4) Nguồn Áp Ba Pha Cân Bằng Thứ Tự Thuận,  đấu Y; với Ubn  220  0o V  ; Z daây  0    .  Zp Ubn Tải  Cân Bằng tiêu thụ Công suất Tác Dụng là 7,92 kW, Zp mỗi Tổng Trở Pha Tải có HSCS là 0,8 trễ .  Zp Ucn CÂU O9: Dòng Dây Hiệu Dụng IaA là : [A] A./ 18 B./17 C./ 16 D./ 15 H4 CÂU 10: Công Suất Biểu Kiến cung cấp bởi Nguồn là : [kVA] A./ 9,9 B./ 10,2 C./ 10,5 D./ 9,3 KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ - HOÏC KYØ 1 NIEÂN KHOÙA 2008-2009 6 ÑEÀ 9687
  7. SINH‐VIÊN PHẢI GHI MÃ‐SỐ SINH‐VIÊN LÊN ĐỀ THI  VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI  8 9 0 8 THỜI LƯỢNG : 45 PHÚT  KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU  MSSV : BÀI 1 (H1) Cho : E1 = 58 V ; R1 = 16 Ω ; E2 = 22 V ; I2 = 2,5 A ; R2 = 8 Ω . Biết R1 tiêu thụ công suất là 900 W. CÂU O1: Dòng I là: [A] A./ 1 B./ 2 C./ 3 D./ 4 CÂU O2: Nguồn Áp E1 phát công suất là : [W] A./ 261 B./ 377 C./ 551 D./ 667 H1 BÀI 2 (H2) Cho: u(t) = U 2.sin  25t   V  ;C1 = 0,004 F; L1 = 0,6 H; R3 = 20 Ω ; R4 = 10 Ω. Tải 1 tiêu thụ Công Suất Tác Dụng : 1357 W CÂU O3: Áp U là: [V] iT(t) A./ 210 B./ 205 C./ 215 D./ 200 R3 R4 CÂU O4: Công suất phức cấp bởi Nguồn Áp là : [kVA] + A./ (2,08  1,64j) B./ (2,98  1,12j) - u(t) C./ (3,24 + 1,02j) D./ (3,12 + 1,15j) C1 L1 CÂU O5: Dòng tức thời iT(t) là: [A]  A./ 22,4 sin 25t  20o28   B./ 21,83 sin 25t  10o83  H2 TẢI T2 TẢI T1 C./ 20,1sin  25t  2o15  D./ 17,84 sin  25t  38o25  BÀI 3 (H3) Cho: I3 = 10 A ; I4 = 18 A ; I5 = 22,8 A; R5 = 1 Ω; R6 = 7 Ω; R7 = 4 Ω; R8 = 5 Ω. + c I3 U ce + CÂU O6: Áp Ucd là : [V] R6 - I5 A./ 38 B./ 34 C./ 30 D./ 26 e f U cd R8 R5 CÂU O7: Áp Uce là : [V] A./ 50 B./ 45 C./  40 D./ 35 I4 R7 - d CÂU O8: Công suất phát bởi Nguồn Dòng I3 là: [W] H3 A./ 350 B./ 400 C./ 450 D./ 500   BÀI 4 (H4) Nguồn Áp Ba Pha Cân Bằng Thứ Tự Thuận, Uan I aA đấu Y. Tổng trở đường dây : Z daây  0  . Tải  Cân Bằng Zp có Tổng Trở Pha Zp  12  9j    . Công Suất Tác Dụng  Ubn tiêu thụ trong mỗi nhánh Tải là : 2498 W Zp CÂU O9: Dòng Dây hiệu dụng IaA là : [A]  Zp Ucn A./ 35 B./ 30 C./ 25 D./ 20 CÂU 10: Áp pha hiệu dụng Uan là : [V] H4 A./ 120 B./ 125 C./ 130 D./ 135 THAÙNG 7 / 09  HOÏC KYØ HEØ NIEÂN KHOÙA 2008-2009 ÑEÀ THI SOÁ 8908 7
  8. SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI 8 9 4 2 THỜI LƯỢNG : 45 PHÚT  KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU  MSSV : BÀI 1 (H1) Cho: E1 = 8 V; I = 5 A ; I1 = 8A; I2 = 2 A; I3 = 1 A; R1 = 2,4 Ω; R2 = 6,4 Ω. CÂU O1: Áp U là: [V] A./ 7 B./ 6 C./ 5 D./ 4 CÂU O2: Dòng I4 là: [A] A./ 6 B./ 5 C./ 4 D./ 3 H1 BÀI 2 (H2) Cho: e(t) = 110 2 . sin8t  V  ; C1 = 0,0625 F; L1 = 0,5 H; R3 = 1,6 Ω; R4 = 6 Ω. a CÂU O3: Tổng trở phức tương đương của Tải T (giữa ab) là: [Ω] R3 + R4 A./(0,6 + 2,4j) B./ (0,42,2j) C./ (0,6  2,2j) D./ (0,52,6j) + e(t) - uab C1 L1 CÂU O4: Áp tức thời uab(t) là : [V] A./ 114 sin8t  29 o 74  B./ 125 sin8t  34 o13  - b C./ 104 sin8t  32 o13  D./ 105 sin8t  30 o 08  TẢI T H2 CÂU O5: Công Suất Tác Dụng do nguồn áp phát ra là: [W] A./ 1470 B./ 1840 C./ 2360 D./ 2750 R5 R6 BÀI 3 (H3) Cho: E2 = 4 V; I5 = 4 A; E2 I6 R5 = 10 Ω; R6 = 2 Ω; R7 = 10 Ω; R8 = 2 Ω. c -+ CÂU O6: Dòng I6 là : [A] d I5 A./  2 B./ 3 C./  4 D./ 5 R8 R7 CÂU O7: Công suất của nguồn áp E2 là: [W] A./ Thu 8 B./ Phát 8 C./ Thu 20 D./ Phát 20 H3   BÀI 4 (H4) Nguồn Áp Ba Pha Cân Bằng Thứ Tự Uan I aA  Thuận, đấu Y; với Ubn  80  0 o V  ; Z daây  0    . Tải   Zp Ubn Cân Bằng có Tổng Trở Pha Z p  4,2  6,78 j  . Zp   Zp CÂU O8: Dòng Dây Phức IaA là : [A] Ucn A./ 30  31o 78 B./ 31   91o C./ 31   63 o D./ 30  61o 78 H4 CÂU 09: Công Suất Tác Dụng Tổng tiêu thụ trong Tải là : [W] A./ 6140 B./ 4458 C./ 3803 D./ 2649 CÂU 10: Ta muốn nâng HSCS của tải lên đến 0,94 trễ bằng cách ghép song song mỗi Tổng Trở Pha của tải với một tụ điện C2. Nếu tần số f = 50 Hz , thì C2 là : [µF] A./ 263 B./ 132 C./ 516 D./ 789 THAÙNG 7 / 08  HOÏC KYØ HEØ NIEÂN KHOÙA 2007-2008 ÑEÀ THI SOÁ 8942 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản