intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
10
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Ngữ văn - Bộ GD&ĐT (Lần 2) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Tham khảo đề thi để làm quen với cấu trúc đề thi và luyện tập nâng cao khả năng giải đề các bạn nhé. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. KY THI TOT NG~P TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 Bai thi: NGU VAN Thai gian lam bai: 120 phut, kh6ng ki thai gian phat ctJ mong mu6n du(lc nguai khac !&ng nghe va du(lc cong nhq.n. Do d6, m(>t nguai biit each l&ng ng e thuang la nguai du(lc yeu quy va ton tr9ng. Nhicng nguai c6 th6i quen hay phim d6i nguai khac thuang chi nh(m du(lc phim u-ng bl!c b(>i va bi lang tranh. Tuy nhien, diJu d6 khong c6 nghia la bqn khong du(lc phep baa V? ltjp truang cua minh, nhung bqn can thi hi?n quan diim trong SJ! hoa nha. Dung di nhicng cam xuc n6ng v(>i ldn at ly tri cua bqn, hay tqo diJu ki?n cha nguai d6i di?n n6i hit quan diim cua h9 sau d6 bqn m Chi Minh, 2017, tr.39-40) Th\l'C hi~n cac yeu du sau: Cau 1. Chi ra phucmg thuc biSu d.;tt chinh dugc su d\mg trong do.;tn trich. Cau 2. Theo do.;tn trich, nguai c6 th6i quen hay pha.n d6i nguai khac thuong nh~n duqc pha.n ung nhu th€ nao? Cau 3. Dµa vao do.;tn trich, anh/chi hay cha bi€t th€ nao la "thi hi?n quan adm trong Slf hoa nha"? Cau 4. Lai khuyen "Hay bo th6i quen luon cha r&ng minh dung" trong do.;tn trich c6 y nghia gi v&i anh/chi? 11. LA.M VAN (7.0 di~m) Cau 1 (2.0 iliim) Tu n(>i dung do.;tn trich a phlln D9c hiSu, anh/chi hay vi€t m(>t do.;tn van (khoang 200 chfr) v~ sv clln thi€t phai ton tr9ng quan diSm cua nguai khac. Cau 2 (5.0 iliim) Trong bai tho Tay Tiin, Quang Dung vi€t: Song Ma xa r6i Tay Tiin ail Nh6- vJ rung nui nh6- chai voi Sai Khao suang ldp aoan quan moi Muang Lat hoa vJ trong aem hoi D6c !en khitc khuyu d6c tham th&m Heo hut c6n may sung ngui trai Ngan thu6-c !en cao, ngan thu6-c xu6ng Nha ai Pha Luong mua xa khoi Anh bqn dai dciu khong bu6-c nua G1:1c !en sung mu bo quen dai! ChiJu chiJu oai linh thac gcim thet Dem aem Muong Htch c9p treu nguoi Nh6- oi Tay Tiin cam !en kh6i Mai Chau mita em tham nip xoi (Theo Ngu van 12, T~p m9t, NXB Giao d\lc Vi~t Nam, 2019, tr.88) Trinh bay cam nh~ cua anh/chi v~ khung canh thien nhien va hinh anh nguai linh trong do.;tn tho tren. -------HET----
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2