intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nga - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nga - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Nga - Bộ GD&ĐT (Lần 2) được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nga - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. ~ , ~ @,, T~O KY THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG NAM 2020 ~ :,..-.::,~ ...~ \ "7 ".'. , ,~,.. Bai thi: NGO~ NGU; M6n thi: TIENG NGA Thai gian lam bai: 60 phut, kh6ng kd th&i gian phat ad ............................................................. ······················································· ····· Ch(Jn phtrung an dung (irng v6'i A ho9,c B, C, D) iii iliin vao cha trbng trong m6i cau sau. Cau 1: BceM H3BecTHo, qTo cBe)KHH B03,[(yx rrone3eH _ _ _ Ramero 3,[(0p0Bh51. A. 6e3 B. ,[(JI51 C. H3 D. oT Cau 2: llio)];lf M0ry T nerqe pa6oTaTh - - - HHCpOpMaUHOHHOH TeXH0JI0IBH. A. H3-3a B. c C. K D . 6 n aro,[(ap51 Cau 3: ITo- MOeMy, oqeHh Ba)KH0 rro6hIBaTh - - - CTpaHe, 513hIK KOTOpOH Mhl H3yqaeM. A . o B . y C.Ha D.B Cau 4: 1.JeJIOBeK, _ _ _ MHe '.H OT aJih60M , C,[(eJiaJI Ha HeM ,[(apCTBeHHYIO Ha,[(ITHCh. A. Il0,[(apHBmeMY B. Il0,[(apHBmero C. IlO,[(apHBmHH D. Il0,[(apHBmHM Cau 5: Xopomo omH6KH )];pyrHX, Mhl 0C03HaeM CB0H co6crneHHhie. A. lf3yqa51 B. H3yqaIOII.lHe C. lf3yqaeMhie D . H3yqaBmHe Cau 6: ITpH TpaHCJI5IUHH JieKUHH Bbl M0)KeTe 3a,[(aTh JieKT0py B0rrpoc, HCI10Jlh3Y51 HHTepHeT-qaT. A . rrp51Ma51 B. rrp51MOH C . rrp51M0M D. rrp5IMh™ Cau 7: CeMeHHa51 TeMa - - - BCeM yqeHHKaM Ramero KJiacca. A . 6JIH30K B. 6JIH3KO C. 6JIH3Ka D. 6 JIH 3Klf Cau 8: .D:AA ,[(eTeH MaMa Bcer,[(a _ _ _ Bcex )];pyrHx )KeHII.lHH B MHpe. A . nyqme B. nyqma51 C. nyqrnHx D. nyqrnee Cau 9: lliKOJihHHKH oqeHh ,[(0B0JihHhI opraHH30BaHHOH - - - 3KCKy pcHeH B Cy3,[(aJih. A. HX B. HHX C. HHMH D . HMM Cau 10: Orneqa51 Ha B0ilp0ChI )KypHaJIHCTa, ImCaTeJih pacCKa3hIBaJI 0 - - - H0B0M poMaHe . A . CB0HM B. CB0eM C. CB0eMy D . CBOe Cau 11: JieHa, Th! He 3Haemh, - - - 0TMeqaeTC51 .D:eHh PocCHH? A . 0TKy,[(a B. K0r,[(a C. Ky,[(a D. KT0 Cau 12: Ha KOHe, Il0Ka OHO He - - - A. 3aKphrnanoch B. 3aKphrnoch C . 3aKpoeTc51 D . 3aKphrnaeTc5I Trang 1/4
  2. Cau 23: OTeu: Bcer,z:i:a roBoptt:T Cbrny: «He - - - Toro, 0 qeM IIOTOM 6y,n:ernb )KMeTb» . A. ,nenaii B. c,n:enaii C . ,nenaiiTe D . c,n:erraiiTe Cau 24: B rrpa.3.D:HilqHbie .D:HH :noT cyrrepMapKeT pa6oTaeT ,no _ _ _ qacoB Beqepa. A. II5ITII B . II51Tb C. II51TbIO D. II51Toro Cau 25: KapTIIHHYIO BbICTaBKY BeJIHKOro xy,n:O)KHIIKa AHBa.30BCKOro OTKpbIJIII - - - 5IHBap51. A. qeTBepToe B. qeTBeprnro C. qeTBepToM D. qeTBepTbIM Cau 26: Kor,n:a MOH 6paT OKOHqHJI YHIIBepCIITeT, OH rrorryqtt:rr - - - c OTJIIlqileM. A . aTTeCTaT B. ,llIIIIJIOM C. cepTmpIIKaT D. CBil,n:eTeJibCTBO Cau 27: Bo BbeTHaMe IIIKOJibHIIKH o6bJqHO - - - TeMHbie 6pIOKH II 6eJibie py6aIIIKII B IIIKOJiy. A. XOMT B. o,neBaIOT C. o,neBaIOTC51 D. HOC5IT Ch9n phirO'ng an dung (ll1lg vui A ho(fr B, C, D) di hoan thanh mBi ciiu sau. Cau 28: ,n:IlpeKTop IIIKOJibl II03,npaBIIJI yqeHIIKa, - - - A. rro6e,nIIBIIIeH Ha OJIIIMIIIla,n:e ITO pyccKOMY 513bIKY B. rro6e,nIIBIIIero Ha OJIIIMIIIla,n:e no pyccKOMY 513bIKY C. KOTOpbIH rro6e,n:IIT Ha OJIIIMIIIla,n:e ITO pyccKOMY 513bIKY D. KOTOPM rro6e,n:I1rra Ha Orrtt:Mrrtt:a,n:e no pyccKOMY 513bIKY Cau 29: Bo Bcex crryqa51x cHaqana rro.n:YMaii o TOM, _ __ A. XOT51 TbI ,n:eiicTBOBan no )KeJiaHIIIO B. II qero Bbl XOTIITe ,n:o6tt:TbC51 B )Kll3HII C. ecrrII 6b1 TbI ,n:eiicTBOBan no )KeJiaHHIO D. qTo TbI xoqernb, a rroToM ,n:eiicTBYH Cau 30: Mb1 Bqepa 6hrnII B ,n:Bopu:e crroprn, _ __ A. KOTOpbIH He,naBHO IIOCTpOIIJIII B HarneM ropo,n:e B. KOTOPYIO He,naBHO IIOCTPOIIJIII B HarneM ropo,n:e C. KOTOpbIH 6y,neT rrocrpoeH B HarneM ropo,ne D. KOTOpa51 6brna IIOCTpOeHa B HarneM ropo,ne Cau 31: KaK TOJibKO OCTaHOBHJIC51 aBT06yc, _ __ A. rracca)Ktt:pbl HaqanII BbIXO.D:IITb Il3 Hero B. rracca)Kllpbl HaqIIHMII BbIXO.D:HTb Il3 Hero C. qTO rracca)KilpbI HaqanII BbIXO,llIITb Il3 Hero D . II rracca)Kilpbl HaqanII BbIXO.D:IITb Il3 Hero Cau 32: 5I cpa.3y Y3Han crnporo ,n:pyra, _ __ A. IIOTOMY qTO OH Il3MeH5IeTC51 C Ka)K,llbIM ro,n:oM B. CIIJibHO Il3MeHIIBIIIIIHC51 3a rrocrre,n:Hile ro,n:bI C. XOT51 OH CHJibHO H3MeHHJIC51 3a rrocrre,n:Htt:e rO,[J;bl D. TaK KaK OH CHJibHO H3MeHHJIC51 3a rrocrre,n:Hile ro,nbI Ch9n phirO'ng an (ll1lg vui A hoij,c B, C, D) d6ng nghia vui mBi ciiu sau. Cau 33: YqeHbie co6pantt:Cb ,llJI51 o6cy)K,lleHH51 BOIIpOCOB rrro6anbHOro IIOTerrrreHtt:51. A. YqeHbie co6I1paJIHCb .D:JI5I o6cy)K,lleHH51 BOIIpOCOB rrro6anbHOro IIOTerrrreHil51. B. YqeHble co6panI1cb rrocrre o6cy)K,n:eHil51 BorrpocoB rrro6anbHoro rroTerrrreHil51 . C. YqeHble co6I1paJIHCb o6cy,n:tt:Tb BOIIpOCbl rrro6anbHOro IIOTerrrreHil51. D. YqeHble co6panI1Cb, qTo6bl o6cy,nIITb BOIIpOCbI rrro6anbHOro IIOTerrrreHil51. Cau 34: AH51 crrpocI1rra: «Ilana, KaK Thi ycrroKairnaernb rpycTHoro qerroBeKa?» A. AH51 crrpocI1rra rrarry, KaK Thi ycrroKaI1Baernb rpycTHoro qerroBeKa. B. AH51 crrpocI1rra rrarry, KaK OH ycrroKaI1BaeT rpycTHoro qerroBeKa. C. Ilana crrpocIIJI AHIO, KaK Thi ycrroKaI1Baernb rpycTHoro qerroBeKa. D. Ilana crrpocIIJI AHIO, KaK oHa ycrroKaI1BaeT rpycTHoro qerroBeKa. Cau 35: ,n:eTII, IlrpaIOIUile B ca,n:y, ,n:erraIOT 6oJibIIIOro CHeroBIIKa. A . I1rpM B ca.n:y, ,n:eTH ,n:errantt: 6orrbrnoro cHeroBtt:Ka. B. Kor,n:a ,n:eTII tt:rpanII B ca,n:y, OHH ,nerrantt: 60JibIIIOro CHerOBIIKa. C. ,n:eTH, KOTOpbie tt:rpaIOT B ca,n;y, ,n;eJiaIOT 60JihIIIOro CHeroBHKa. D . ,n:eTII 6y,n;yT IlrpaTb B ca,n:y M ,nerraTb 6oJibIIIOro CHeroBMKa. Trang 2/4
  3. Cau 36: AHTOH BepHyrr B 6II6JIIIOTeKy KHIIrII, B351Tble HM MeC51U Hcl3a,l],. A. AHTOH BepHyrr B 6II6JIIIOTeKy KHIIrII, KOTOpble OH B351JI MeC51U Ha3a,l],. B. AHTOH BepHyrr KHIIrII, KOTOpble OH B351JI, B 6II6JIIIOTeKy MeC51U Ha3a,l],. C. AHTOH B351JI KHIIrII B 6II6JIIIOTeKe II BepHyrr IIX MeC51U Ha3a,l],. D. Mec51u; Ha3a,l], AHTOH BepHyrr KHIIrII, KOTOpble OH B351JI B 6II6JIIIOTeKe. Cau 37: Kor,l],a TaTb51Ha 3aHIIMaJiaCb HayqHoH pa6oTOH, OHa rrpoBO,l],IIJia 3KCIIepIIMeHTbl. A. EcrrII 601 TaTb51Ha 3aHIIMarracb HayqHOH pa60TOH, OHa rrpoBO,l],IIJia 601 3KCIIepIIMeHTbl. B. TaTb51Ha 3aHIIMaeTc51 HayqHoH pa6oTOH, II03TOMY oHa rrpoBO,ll,IIT 3KcrrepIIMeHTbI. C. 3aHIIMa51Cb HayqHOH pa60TOH, TaTb51Ha rrpOBO,l],IIJia 3KCrrepIIMeHTbl. D. TaTb51Ha 3aHIIMaeTC51 HayqHOH pa60TOH II rrpOBO,l],lIT 3KCIIepIIMeHTbl. Ch9n phirung an (frng voi A hoq.,c B, C, D) dung vui tinh hu8ng trong m6i ciiu sau. Cau 38: Tol rrpmnerr K Bpaqy, IIOTOMY qrn IIJIOXO ce651 rroqyBCTBOBaJI. qTO Tbl eMy CKa)KeIIIb? A. qTO Bae 6ecIIOKOIIT? KaK ce651 qyBcrnyeTe? B. y MeH51 roprro 6orrIIT. MHe 60JibHO rJIOTaTb. C. CrracII6o BaM 3a rreKapcrno . 51 y)Ke Bbl3,ll,opoBerr. D. 51 BbIIIIIIIIY BaM rreKapcrno. BaM 6y,1J,eT rryqIIIe. Cau 39: To! Blf,l],IIIIIb CTapIIKa, KOTOpbIH xoqeT rrepeHTII yrrm1y. ITpe,ll,JIO)KlI eMy IIOMOIIJ;b. A. ):(e,ll,yIIIKa, ecrrH xoTHTe, 51 Bae rrepeBe,lJ,y qepe3 yrrHu;y. B. ):(e,ll,yIIIKa, 6y,1J,0Te OCTOpO)KHbI rrpH rrepeXO,l],e YJIHIJ;bl. C. ):(e,1J,yIIIKa, IIOMOrIITe MHe rrepeHTlf yrrm1y. D. ):(e,ll,yIIIKa, 51 xoqy rrepeHTH qepe3 yrrm1y. Cau 40: To! co6HpaeIIIbC51 B TeaTp Ha 6arreT BMeCTe C ,ll,pyroM BeqepOM. ):(oroBOpHCb C HHM, r,l],e If KOr,l],a Bbl BCTpeTIITeCb. A. AHrnH, KOr,ll,a HaqH:HaeTc51 6arreT? B 7 qacoB Beqepa? B. AHTOH, Tb! IIOH,l],eIIIb B TeaTp c ,ll,pyroM B 7 qacoB Beqepa? C. ):(aBaH rroH,1J,eM Ky,1J,a-HH6y,1J,o BeqepoM rrocrre 6arrern. D. 51 6y,1J,y )K,l],aTb Te651 y KaCCbI TeaTpa B 7 qacoB Beqepa. Ch9n phirung an thich hf/P (frng voiA hoq.c B, C, D) di diJn vao cha tr8ng trong do{ln viin sau, tir ciiu 41 din ciiu 45. Co3,l],aHIIe pyccKoro YHHBepCHTeTa 6oIJIO 0,1],HOH (41) ___ rrraBHbIX u;erreH BeJIHKOro pyccKoro yqeHoro MHxaHrra BacHJibeBIIqa floMOHOCOBa. 0 3HaqeHIIII floMOHOCOBa xopOIIIO CKa3aJI I1yIIIKIIH: «floMOHOCOB 6orn BeJIHKHH qerroBeK ... OH co3,1J,arr rrepBbIH yHHBepcHTeT, OH, rryqIIIe CKa3aTb, CaM 6oIJI (42)___ HaIIIHM YHHBepCHTeTOM». 25 51HBap51 (12 51HBap51 ):(eHb OCHOBaHH:51 JHHBepCHTeTa no crnpoMy CTIIJIIO) - ,l],eHI, CB51TOH TaTb51Hbl. CB51TJIO TaTb51HY cqlfTaJilf IIOKpOBHTeJibHHIJ;eH YHHBepcHTeTa If (43)___, a TaTb51HMH ,l],eHb CTaJI BeceJibIM CTy,lJ,eHqeCKMM rrpa3,ll,HMKOM. Oco6eHHO TOp)KeCTBeHHO TaTb51HliH ,l],eHb 6oIJI OTMeqeH B 1855 ro,1J,y- ro,ll, cTorreTM51 co ,ll,H51 ocHoBaHH:51 yHIIBepcHTeTa. C Tex rrop TaTb51HIIH ,lJ,eHb oTMeqarrc51 e)Kero,1J,Ho. CeHqac MocKOBCKIIH yHMBepcHTeT e)Kero,l],HO OTMeqaeT TaTb51HMH ,lJ,eHb. BoicTyrraIOT rrperro,l],aBaTeJIII If roCTlf JHHBepCHTeTa, ero BbIIIYCKHHKlf. I1oTOM B ~OMe KYJibTYPbI MrY (44)_ _ _ KOHn;epT c lfHTepeCHOH rrporpaMMOH. TaTb51HliH ,l],eHb OTMeqaeTC51 He TOJibKO B MocKOBCKOM JHHBepCHTeTe, IIOCTerreHHO OH CTaJI o6IIJ;HM rrpa3,ll,HMKOM Bcex CTy,l],eHTOB If ( 45)___ CTapIIIIIX ,ll,py3eH II rrperro,l],aBaTeJieH. (JO.I' OecueHKO. PyccKuu Jl3bZK: Y1Je6HuK. KHuza 2. CpeoHuu 3man 06y1JeHW1. - 3-e U30., cmepeomun. -M : Pye. J/.3. Kypcbz, 2008) Cau 41: A. OT B. m C. c D. cpe,ll,M Cau 42: A. rrepBoIM B. rrepBoM C. rrepBoro D. rrepBoMy Cau 43: A. CTy,l],eHTbl B. CTy,lJ,eHTOB C. CTy,l],eHTaM D. CTJ,l],eHTaX Cau 44: A. HaqlfHaJIC51 B. HaqMHaeTC51 C. HaqMHaeT D. HaqlfHaJI Cau 45: A. BaIIIMX B. TBOHX C. ero D. HX Ch9n phirung an dung theo n9i dung bai d9c (frng vui A hoq.c B, C, D) cho m6i ciiu, tir ciiu 46 din ciiu 50 . .5I CJiy)KlfJI B apMIIII II TaM HayqMJIC51 BO,l],MTb MaIIIMtty. CHaqarra MHe ,l],aJIII rpy30BMK, a IIOTOM rrerKOBYIO MaIIIHHY, Ha KOTOpOH 51 B03MJI CBOero KOMaH,ll,Hpa. Trang 3/4
  4. ITocrre crry)l{fo,I B apMHH SI CTaJI pa6oTaTh BO.UHTerreM aBT06yca. Ho Ha HeM SI e3.[(HJI TOJlhKO TPH .[(HSI, noTOMY "CJTO MaprnpyT y aBTo6yca HeHHTepeCHhlli: e.uernh IISITh KHJIOMeTpOB Ty.ua 11 IISITh KHJIOMeTpOB o6paTHO, CH.[(HIIlh B Ka611He 0.[(HH, He C KeM norOBOpHTh. A SI mo6mo e3.[(HTh no pa3HhIM .uoporaM, 061.I(aThCSI C JIIO.[(hMH. HSI CMeHHJI aBT06yc Ha TaKCH. BoT Tor.ua SI o6be3.[(HJI BCIO MocKBY, yB11.uen, KaK e3MT MOCKOBCKHe TaKCHCThI. MHoroMy y HHX Hay-q11rrcSI. O,n;Ha)l{,[(hl exarr SI 3a ropo,n;oM. B.upyr YBH.[(eJI y .uoporH )l{eHl.I(HHY C MaJih"CJHKOM. OHa Maxarra PYKOtt: npoc11rra MeHSI OCTaHOBHThCSI. 51 no.unexarr K Hett. OKa3hIBaeTCSI, OHa Y"CJHTeJihHHI:J;a, XO.[(HJia C .ueThMH no rrecy, O.[(HH MaJih"CJHK 6erarr, ynarr H Teneph He MO)l{eT H.[(TH. OHa npoc11rra MeHSI OTBe3TH MaJih"CJHKa B 60JihHHI:J;Y, IlOTOMY "CJTO caMa OHa He Morna OCTaBHTh .ueTett B rrecy. 51 B3SIJI MaJih"CJHKa B MaIIIHHY H OTBe3 ero B 60JihHHI:J:Y. IToTOM MHe 3BOHHJIH PO.UHTeJIH MaJih"CJHKa H .UHpeKTOp IIIKOJlhI: OHM 6rraro.uapHJIH MeHSI 3a nOMOI.I(h. ITpHSITHO "CJYBCTBOBaTh ce6SI norre3HhIM "CJeJIOBeKOM, HY)l{HhIM JII0.[(5IM! 51 JII06JIIO CBOIO pa6oTy, CBOtt ropo.u. J1106rr10 yrpeHHHe "CJaChI, oco6eHHO rreTOM: e.uernh no ropo.n;y, MOTOp, CJIOBHO neCHIO noeT, HSI noIO. Ky.ua-TO cnernaT nepBhie nernexO.[(hI, H.UYT nepBhie rpaMBaH. Ha rna3ax pO)l{.[(aeTCSI HOBhltt .ueHh! (I'll. CKeopLfa. I'nazonbz oeu:J/CeHUJI, 6e3 oiuu6oK. PyccKuu mbZK. MoCKea, 2015) Cau 46: Kor.ua aBTop paccKa3a Ha"CJarr pa6ornTh BO.UHTerreM aBTo6yca? A. Bo BpeM5! crry)l{6hI B apMHH. B. Bo BpeM5! pa6oThI B apMHH. C. ITocrre BoeHHOtt crry)l{6h1. D. ,z::t;o BOeHHOtt crry)l{6hI. Cau 47: IJoqeMy aBTOp paCCKa3a CMeHHJI aBT06yc Ha TaKCH? A. IToTOMY qTo OH xoqeT e3.[(HTh TOJlhKO no O.[(HOMY MaprnpyTy. B. IToToMy qTo OH xoqeT y3HaTh, KaK )l{HBYT MOCKOBCKHe TaKCHCThI. C. TaK KaK OH rrI06HT e3.[(HTh no pa3HhIM .uoporaM, o6IIJ,aThC5! c JIIO.UhMH. D. TaK KaK OH JII06HT CH,UeTh B Ka611He 0.[(HH H He xoqeT o6IIJ,aThCSI C ,upyrHMH . Cau 48: l.JTO CrryqHJIOCh C MaJih~KOM, KOToporo BO.UHTeJih TaKCH YBH.Uen y .uopor11? A. MarrhqHK noTepSin .uopory. B. MarrhqHK rn)l{erro 3a6orrerr. C. MarrhqHK He xoTerr ryJ15ITh B rrecy. D. MarrhqHK ynarr H He CMOr H.UTH. Cau 49: KaK aBTOp paccKa3a .UYMaeT o cBoett npo¢ecc1111? A. OH .n;yMaeT, qTo pa6oTaTh BO.UHTerreM TaKcH CKY"CJHO. B. OH .[(YMaeT, qTo ero pa6oTa He norre3Ha 11 He tty)l{Ha JIIOMM. C. OH cqHTaeT CBOIO pa6oTy HHTepecHott H Haxo,n;HT B Hett pa.uocTh. D. OH cqHTaeT, qTo ero pa6oTa TPY.UHM, TSI)l{eJIM H HeHHTepecHM. Cau 50: KaKM HH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2