intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Trung Quốc - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
12
lượt xem
1
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Trung Quốc - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Trung Quốc - Bộ GD&ĐT (Lần 2) dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Trung Quốc - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. KY Tm TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG NAM 2020 Bai thi: NGO~ NGl!'; M on thi:· TIENG TRUNG QUOC Th&i gian lam bai: 60 phut. kh6ng kd th&i gian phat aJ . " .-, ·:...~),. /~. .... '•. ................................ .. ...................... U-U-, ..(1 ~ 1.Qff" _...... . ...• ,- {Ji .. . •..... .. ... . .. .. ...... . .............. ... ........... ... .. . Ch9n phuO'. · * dung (1mg v&i A hoij,c B, C, D) dien vao ch6 tr6ng trong cac cliu sau. ' - , Cau 1: Phien am dung cua ~1-:i\ la: _ _aoshi . tu A. c B. k C. d D. t Cau 2: Phien am dung cua 1:iJft la: x_ _ zuo. tu A . ie B . iu c. ion D. iao Cau 3: ~ J§ s
  2. Cau 20: iJlt!?c:Lfl~p:Jfl.~§, 1$ _ _mffi 7, _ _¥5t1'f )\lltij~{$8'-] o A . ~Jt~······ill······ B. ~l?t······mt······ C. EB-f-······119!lt······ D. 'J"PJ······ill~······ Cau 21: :ct11Bt, ft-r1i'H~Wx}(~fJr - - o A . -:f tJL B. *B~ Cau 22: ritf:12,l]§ 1J\£ff°Jt@J% _ _tR o A.~ B.m Cau 23: ~14:::k*~I?,~I?,~~15t _ _ ll~o A. -=f1j B . ?i1¥~ C. 3f,C,- D. i.mlU Cau 24: -a~ it_ _ !2,l Rtr, A~:::kW7tl~~im:ct~{§ill1'fxi.mt□ 1t~f§ .~,8'-J o A. i?:IJ~ B. M.ll. C . /it13Jl D. /it1r Ch!Jn vj tri dung (frng voi A hoijc B, C, D) cua tirl qtm tir trong ngoijc al hoim thanh ctic cliu sau. Cau 25: ~IJ5:Eill A ~j~~. ftmtllfr B >J't!l'17 s{]~~?t/it~~Jt, ft{i'J~xt!2J-:@:$o A. 5~ B. 5tfo'-- C . iflf.t D . 5l'ifi° Cau 34: ~:ct~~, B'FiliA ffJmtt!JH6Hi!t~l~JU~JJ~%fJr ~~J «$:tiBt:Yt» o A. '§~ B. Wf{ C. W,$ D . ~fil: Cau 35: ~~ftill'FW::fL{t¼·~, R §~~fmtJJJ:E:r~ 7 o A. lli.:E~ B. rlR:5:E C . .¥31'l}J-=f *~m ~*iz!i Ch!Jn phu·ung an dung (1mg vui A hoijc B, C, D) theo n{)i dung bai tl!Jc, tir cau 36 tiln cliu 40. -~rmAt□ fms{]JL-rM~~F (16: con lira) o ~,J jE: ili ::f fil , ~ 1'f Ai~ : " 1$ 1r Ht ::f 11 a~~ ? 1'f ~r ::f ~ tp 5t: rt o ,, rm A - utr 1r1:1 , a·~ iJ:JL-=f~ L 7 ~F, El c!J!Ufil~-aJ§Tiff o &:ctg; 0-, fm1fJ~L-firt;A o =?!:AJli!.JU~~'tl~, f!Y.,~,m: "ll~, if~f.JttEl'-JJL-=f~ ~~r , tpiJ: El cs{]=?!:>t*fE:~, Jl£::f~a~~ ! ,, rm A - utr~itili1'fr£, ~iJ:JL-=f r ~JIJT~F Lo *· El c )(.fE: ili W3 .=:~Jm, - ~~3 ~1~ ~t~Ji!! jo] rm A: "1$~¼ §~ El C,~~f, iJ:{$8'-J JL-=f lf~,aj§ [filjE:Jl~? " Jlfr J f1~,As{Jl,5, rmA.ll.~iJ:j:EJLTfilff2JiJ J ~f~ Lo it9;□ ~1JjE:J1~, x ff-~ A::x%±thioJ1m1n: "Jllltiz:, ~~~r::f £1ts{]n~? ,, "£ft8'-JD!liiJ, ~¾T? "rmA•~i>.f:l:i!!&i'iiJo "~l?t£1$EJcs{]~f, 1$.:::P~~~¼tfr~BllM? 1$%B~tR1i {$1fJffJE7 ! " "13~1$i~ft1fJ*~¾JJll~? "&7.:t~s{]~Al'oJiJ~~Ao iJ~~A3flJi;~ilt: " 1$ 11']fl* :JiJ ~ B 5:E :t xt ! " rm A llfr J§ mt t□ ) LT t€i ~ ~F ~!Hj M j! 0 Trang 2/3
  3. {§Ji ;t ili - ·JI!Jfu, 1tMfJ i PPfr -9eJ! :lil Et-J A iJHl: " ~ ~ W3 ,t::k fl!Il ! " "~ i::¥M$ ~ ffJ ::t •j:QM ! " iffiA~JHH1z 7 o ~M~"AD~~", ~*~-~~-~"AAfi.j:", ~R¾~~- #~*-§6 tHi~:ff ,~,, fflJ IIA &t13~~ij: o .1:i:m-r-=r~1t$.£tl 7, 1m1n~iuxJlJr$$, 8-Jt(4t)_ _ ::k$*~~¾~~~,m~Moffi~~g;**-lA.79ar~~--~Et-J~~~>Jm*~· ~ &Tm~ffl~m-m, M~&8-Jt~:tffar7o {_§_ ~ iJ:: a T :iz tl m: tl (43) · ~ ~ -,t ~f mi fl ~ 79 *~fa]~;(£ mfa]~' xt :!iit ~ ~ M-; O *~~~;(£~~~#~MM, xt~ffl&~W, ffi~W~-~~M~n: ~__t~g;ffl~fflgffi ~ (44)_ _ Et-J pg w, m¾xt1mffJX§;]Jx;~ ~JJQitl: (45)_ _ , ~ ~t.mtom ~-~¾iJ::~-=r a :i: mr:p ~ ~ fi!~ JJ'J Ax: mt , :it~ to :x £J: s~ ¥19 :1m ¾ £ :J> o (4 6 ) _ _ :iz :f$ JJ~ fl , • J§ ¾ ~:JJJil, ~r~1f~J;ttl~X~1l7 o ~ iJ: a rftffl ~• ~ ~ m ~~ Et-J, * *@ ~ 1l! (47)_ _ 1\!Hl;fJ fm fn o fJ~ ~o : re ~Mm: a 0 :ffEt-J~~; ~a-=r-~__t~•-®~•Et-J•M: ~~a-=rEt-J__t~~~. •~•M-~~g;~pij - ~ 1J, ~~ 0 £(48)_ _ E8 ~' **ff]~ g; ¼~ fa] ~f.:p~ TO $: &B1' g; *~ T fijfi 7'rm i9J; 51 ~fmfi'Jf$fmffJ(49)_ _f$Et-J$ JL: ttJJw~-=f~;/JO-e-1o/-e-1'¥B~1i¾mi9J ,~Et-J;lHJL O ~~-J[rea-=r~a*r:p, w@~iJ:1m1i'Ju(5o)_ _ £tfii·tR, £~j:5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2