intTypePromotion=3

Đề thi môn cơ lý thuyết - để 1

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
768
lượt xem
154
download

Đề thi môn cơ lý thuyết - để 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn cơ lý thuyết - để 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn cơ lý thuyết - để 1

  1. Lf pi, rm lr,rON, cd THUYET Tnrilng DHSP TP. HCM ' Khoa Vat LY Thdi gian: 90 Phrit CAu 1: Thdnh l{p phtfdng trinh Lagrange loai hai' cfia lgc hrit xtrydn tdrn Cflu 2: Chdt didm khdi lugng m chuydn d6ng dudi tdc dung duy nh6't a- f - -nta) r tnldng hJc rldn vi nhhng sd d le , t ld brin kinh vecrd ndi tu gdc o cd oinh ld tf;m cfla gtz tri cria chdt tlidm) rnit a) Chrlng minh.ring chdt didm chuydn d6ng trong I m{t phEng cd Ainn' Xdc clinh ndy. phfrng qu! tt4o cfia chd't didm vtli a Chgn oxy ld m4t ph8ng cd Oinn n6i tr€n, tim phtltJng trinh b) circ cliiSu kiQn ban ctdu: dx dv ,^, x(0)= a,ft(O)=0 ,Y (0) =0,;(o)=vu c) Tim cd ndng cfia hQ. thd quay drrgc qlunt trUc CAu 3: Eia trbn rtdng chdt tam O, brin kinh R, khdi lttgng m'c6 I rfia.rui..cl1-gtra I didm'A tr€n vi1h dia' Lirc ddu' clla cltldc k6o nhm ngang, uu6ng,g!9-_n,d!-m,at suy rQ'g li 'ror, .fro OA hQp vdi phddng thing rlting mQt c6c 0o roi tnfr nhg' Chgn toa 'lO bdt k!. g,Jc l€ctr Q g16aOA vtli phddng thing tlfrng taithiti didm a) Tim hdm Lagrange cfia cd hQ' 9O ld g6c nh6. X6c ttinh phiong trinh chuydn dQng ctla tlia ndu ^"* b) phing chuydn d6ng cfra Ndu trgc A chuydn clQng 6du tr€' dddng trdn nim trolg m{t c) Os ,t\mv$n tdc tAm O ctia dia. dta vdi bdn kinh a vi van tdc 76c -r I Lg u" = JruY J/ry\ 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản