intTypePromotion=1

Đề thi môn: khoa học quản lý đại cương

Chia sẻ: Nguyen Xuan Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
981
lượt xem
183
download

Đề thi môn: khoa học quản lý đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về khoa học quản lý đại cương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: khoa học quản lý đại cương

  1. NGAN HANG DE THI Mon: Khoa hQc qmin Iy d~i cuang - 4 dvht (Danh cho sinh vien lop K50B nganh KHQL, mlm hQc 2006 - 2007) 1. Quan ly la gl? Phan tfch d~c trung cua quan ly va vai tro ella quan ly d6i vai s~r phat tri~n cua xa hQi. 2. Phan lo~i quan ly va rut ra ban cMitcua quan ly. Phan tfch cac yeu t6 tac dQngtai quan ly? 3. Quy hl~t quan ly la gl? T~i saGphai quan ly theo quy lu~t? 4. Lam r6 d6i tuqng cua KHQL. Phan tfch m6i quan h~ cua KHQL vai cac khoa hQc khac. 5. Phan tfch d~c di~m cua KHQL. T~i saGphai hQc t~p.va nghien CUll HQL. K 6. Phantfchdieu ki~nkinh te - xa hQiva tien de ly lu~nella s~r dai cua KHQL. ra 7. Lam r6 khai ni~m "nguyen tac quan If'. Phan tich d~c trung cua cac nguyen tac quan ly ca ban. 8. Phan tfch d~c trung cua nguyen tac Slrd~ng quyen l~rchQ'ply trong quan ly va danh aca quan, dan vi ma anh (chi) dang cong tac, gia vi~c thvc hi~n nguyen uk nay hQCt~p. 9. Phan tfch d~c trung ciia nguyen uk quyen h~n tuang xUng vai trach nhi~m. Danh gia vi~c thvc hi~n nguyen tac nay a ca quan, dan vi ma anh (chi) dang cong tac, hQc t~p. 10. Phan tich d~c trung cua nguyen tac ket hQ'phai hoa giua cac lQ'ifch. Danh gia vi~c aca quan, dan vi ma anh (chi) dang cong'tac, hQct~p. th~c hi~n nguyen tac nay 11.Lam r6 khai ni~m "phuang phap quan If'. Phan tfch d~c trU'I1g ella"cac phuang phap quan ly ca ban. 12. Ph~mtich d~c trung ciia nh6m phuang phap quan ly can cu vao vi~c Slrd~ng quyen Ivc.Danh gia vi~c thvc hi~n nh6m phuang phap nay a ca quan, dan vi ma anh (chi) t' dang cong tac, hQCt~p. 13. Ph~mtich d~c trung cua nh6m phuang phap quan ly can cu vao vi~c Slrd~ng nhii'ng a co cong c~ c6 tinh v~t chat. Danh gia vi~c thvc hi~n nh6m phuang phap nay quan, dan vi ma anh (chi) dang cong tac, hQCt~p. 1
  2. 14.Phan tich d~c trung dla nhom.phuang phap quan ly can Cll'vao vi~c si'rd1;}ng nhihlg cong C~lco tinh phi v~Uchat. Danh gia vi~c th~rc hi~n nhom phuang phap nay (; ca quan, dOll vi ma anh (chi) dang c6ng tac, hQc t~p. 15. ISe hoach la gl? Phan lo~i ke ho~ch. Phan tich d~c di6m, vai tra cua ke ho~ch trong :if( quan ly? 16. L~p ke ho~ch la gl? Phfm tich n(>idung cua cac buac l~p ke ho~ch trong quan ly. D~ l~p ke ho~ch co ket qua can phai tuan thll nhihlg yeu cau nao? 17. Quyet dinh ~uan ly la gl? Phan lo~i quyet dinh quan ly. Phan tich ca si'Jva n(>i dung cac buac cua ra quyet dinh quan ly. 18. Lam r6 khai ni~m "T6 chll'~".Phan tich vai tra va n(>idung ca ban cua chuc nang t6 ch(rc trong quan ly. 19. Ca cau t6 chuc la gl? Phan tich d~c trung dla cac mo hlnh ca cau t6 chuc ca ban. Ve sa do co cau t6 chuc cua ca quan, dan vi ma anh (chi) dang cong tac, hQct~p va nit ra nh~n xet. 20. Q~yen h~n la gl? Phan tich d~c trung dla cac nguyen uk va ngh~ thu~t giao quyen trong quan ly. Danh gia vi~c th~c hi~n nguyen tac giao quyen (; ca quan, dOllvi ma anh (chi) dang cong tac, hQct~p. 21. Uinh dao la gl? Phan tich nhihlg yeu to tac d(>ngden hi~u qua lam vi~c cua nhan vien. 22. Phong cach Hinh d(;lola gl? Phan tich d~c trung ca ban cua phong cach Hinhd~o chuyen quyen, dan chu va "t~rdo". Theo anh(chi) phong cach nao la phil hQ'pvai xu huang phat tri~n cua xii h(>ihi~n nay? T~i sao? 6 ca quan, 23. Ki~m tra la gl? Phan tich vai tra, n(>idung cua ki~m tra trong quan ly. dOll vi ma anh (chi) dang cong tac, hQc t~p thuemg si'rd1;}nglo(;lihlnh ki~m tra nao? T~i sao? L 24. Thong tin va qua trlnh thong tin trong quan ly la gl? Phan tich qua trlnh thong tin va nhihlg nguyen tik danh gia thong tin trong quan ly. ... -------------------------------------------------- 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2