intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI NĂM HỌC 2010 – 2011 - Môn: Quản trị Marketing - Đề số 1

Chia sẻ: Tiến Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

94
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Lý do doanh nghiệp phải phát triển sản phẩm mới a. Sản phẩm hiện có đã vào giai đoạn suy thoái b. Khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm có tính năng mới hơn c. Đối thủ cạnh tranh tung ra thị trường loại sản phẩm đưọc khách hàng đánh giá là có ưu thế hơn hẳn những sản phẩm hiện có 2. Nội dung nào sau đây không có trong quy trình phát triển sản phẩm mới a. Lựa chọn ý tưởng phát triển sản phẩm b. Xây dựng chiến lược marketing c. Thu thập thông tin đánh giá của nhà bán lẻ về sản phẩm mẫu d. Không có nội dung nào 3. Chất lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI NĂM HỌC 2010 – 2011 - Môn: Quản trị Marketing - Đề số 1

  1. Trêng §H KTQD Hµ Néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Khoa Marketing §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Bé m«n Marketing §Ò thi N¨m häc 2010 – 2011 M«n: Qu¶n trÞ Marketing Sè §VHT: 3 Thêi gian lµm bµi: 90 phót Ngµy thi: 7-11-2010 Cho chuyªn ngµnh: Marketing HÖ: ChÝnh quy §Ò sè 1 C©u 1. Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (3 ®iÓm) 1. Lý do doanh nghiêp phai phat triên san phâm mới ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ a. San phâm hiên có đã vao giai đoan suy thoai ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ b. Khach hang đang tim kiêm những san phâm có tinh năng mới hơn ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ c. Đôi thủ canh tranh tung ra thị trường loai san phâm đưoc khach hang đanh ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ́ giá là có ưu thế hơn hăn những san phâm hiên có ̉ ̉ ̉ ̣ 2. Nôi dung nao sau đây không có trong quy trinh phat triên san phâm mới ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ a. Lựa chon ý tưởng phat triên san phâm ̣ ́ ̉ ̉ ̉ b. Xây dựng chiên lược marketing ́ c. Thu thâp thông tin đanh giá cua nhà ban lẻ về san phâm mâu ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̃ d. Không có nôi dung nao ̣ ̀ 3. Chât lượng san phâm được xac đinh bởi: ́ ̉ ̉ ́ ̣ a. Người cung ứng cac yêu tố đâu vao ́ ́ ̀ ̀ b. Người san xuât ̉ ́ c. Khach hang ́ ̀ d. Cả a và b 4. Chât lượng san phâm được xac đinh bởi: ́ ̉ ̉ ́ ̣ a. Người cung ứng cac yêu tố đâu vao ́ ́ ̀ ̀ b. Người san xuât ̉ ́ c. Khach hang ́ ̀ d. Cả a và b 5. Câu noi nao dưới đây là sai: ́ ̀ a. Viêc thay đôi bao goi có thể tao ra môt san phâm mới ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ b. Trước khi tung san phâm mới ra thị trường doanh nghiêp cân tiên hanh thử ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ nghiêm san phâm ̣ ̉ ̉ c. Tên cua nhan hiêu bao gôm tên goi và kiêu chữ đăc thù cua nó ̉ ̃ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ d. Thương hiêu là yêu tố thuôc câp độ san phâm hiên thực ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ 6. Yêu tố nao dưới đây không có trong mô hinh PEST ́ ̀ ̀ a. Cac yêu tố kinh tế ́ ́ b. Cac yêu tố xã hôi ́ ́ ̣ c. Cac yêu tố luât phap ́ ́ ̣ ́ d. Không có yêu tố nao. ́ ̀ 7. Câu nào dưới đây không đúng: Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giai thich gì thêm. ̉ ́
  2. a. Nhà quan trị marketing hoàn toàn có thể chi phối các yêu tố thuộc môi tr ường ̉ marketing vĩ mô b. Nhà quan trị marketing cần ra các quyết định marketing phù hợp với sự thay đổi ̉ của môi trường c. Nhà quan trị marketing cần coi nghiên cứu môi trường marketing là vi ệc làm ̉ cần thiết d. Khi ra các quyết định marketing không thể không cân nhắc t ới các y ếu t ố môi trường ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ 8. TRong cac khach hang sau đây cua công ty ban thit hun khoi, khach hang nao không phai là khach hang công nghiêp: ́ ́ ̀ ̣ a. Người mua thực phâm cho nhà hang ̉ ̀ b. Người mua thực phâm cho môt nhom ban mang đi du lich ̉ ̣ ́ ̣ ̣ c. Người mua thực phâm cho tiêc cưới tổ chức tai nhà ̉ ̣ ̣ d. B và C 9. Marketing tập trung có nghĩa: a. Doanh nghiệp chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng nhất định. b. Doanh nghiệp chỉ tập trung vào một loại sản phẩm nhất định. c. Doanh nghiệp chỉ tập trung vào kinh doanh trong một ngành cụ thể. d. Tất cả các phương án. 10. Đế tao ra sự khac biêt cua san phâm, doanh nghiêp có thể sử dung: ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ a. Độ bên và độ tin cây ( Sự khác biệt từ bản thân sản phẩm) ̀ ̣ C©u 2: X¸c ®Þnh c¸c b. Dich vụ đi kem. ( Sự khác biệt từ dịch vụ) ̣ ̀ c©u sau ®©y lµ c. Biêu tượng. ( Sự khác biệt từ hình ảnh thương hiệu) ̉ ®óng/ sai (kh«ng d. Tât cả cac phương an. ́ ́ ́ cÇn gi¶i thÝch) (2 ®iÓm) 1. San phâm hiên có cua doanh nghiêp được lăp đăt thêm môt số tinh năng mới thì ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ không thể goi là san phâm mới. S ̣ ̉ ̉ 2. Trong gia đoan suy thoai cua chu kỳ sông san phâm, doanh nghiêp nên đây manh ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ hoat đông quang cao nhăm ban hêt hang tôn kho. S 3. Chiên lược marketing lam tăng thị phân chưa chăc đã lam tăng lợi nhuân cho ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ doanh nghiêp. Đ 4. Ý tưởng phat triên san phâm mới là môt san phâm. S ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ 5. Đăc điêm cua nguôn tai liêu sơ câp là rẻ tiên, câp nhât và luôn phù hợp với moi ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ muc đich nghiên cứu. S ̣ ́ 6. Ý tưởng phat triên san phâm mới có thể xuât phat từ bộ phân san xuât mà không ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ phai xuât phat từ bộ phân marketing. S ̉ ́ ́ ̣ 7. Chiên lược marketing phân biêt thường dân đên tôn kem chi phí marketing. Đ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ 8. Xung đôt không bao giờ tôn tai trong kênh phân phôi liên kêt doc. S ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giai thich gì thêm. ̉ ́
  3. 9. Nhu câu và đông cơ cua khach hang muc tiêu cụ thể không thay đôi S ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ 10. Nên quyêt đinh phương an đinh vị trước khi thiêt kế thương hiêu Đ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ C©u 3 Câu hoi luân ( 5 điêm) Hay trinh bay những nôi dung cơ ban cua môt ban kế hoach Marketing. ̃ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ Cho ví dụ về phân tich SWOT cua môt doanh nghiêp. ́ ̉ ̣ ̣ Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giai thich gì thêm. ̉ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2