Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 126)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
126
lượt xem
64
download

Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 126)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa 2009 - thpt lục nam (mã đề 126)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 126)

  1. Tr−êng THPT Lôc Nam §Ò Thi thö tr¾c nghiÖm §¹i häc th¸ng 01/2008 B c Giang m«n Ho¸ häc (§Ò thi cã 4 trang) Thêi gian l m b i 90 phót - Sè c©u tr¾c nghiÖm: 50 c©u. M· ®Ò thi 126 Hä, tªn thÝ sinh:............................................................................. Sè b¸o danh: ................................................................................... C©u 1: Mét nguyªn tö X cã tæng sè electron ë c¸c ph©n líp p l 10. Nguyªn tè X thuéc lo¹i g×? A. Nguyªn tè s. B. Nguyªn tè p. C. Nguyªn tè d. D. Nguyªn tè f. C©u 2: Nguyªn tö cña nguyªn tè R cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (proton, n¬tron, electron) l 52; trong ®ã tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,059 lÇn h¹t mang ®iÖn d−¬ng. R l : A. 35 Cl . B. 37 Cl . C. 27 Al . D. 35 K C©u 3: Dung dÞch X chøa 0,4 mol HCl trong ®ã clo cã hai lo¹i ®ång vÞ l 35 Cl v 37 Cl víi tØ lÖ 35 37 Cl : Cl = 75 : 25. NÕu cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch chøa 0,1 mol AgNO3 th× thu ®−îc bao nhiªu gam kÕt tña? (Cho Ag = 108). A. 14,35 gam. B. 143,5 gam. C. 144 gam. D. 144,5 gam. C©u 4: §un m gam r−îu X víi H2SO4 ®Æc ë 170OC thu ®−îc 2,688 lÝt khÝ cña mét olefin (ë ®ktc). §èt ch¸y ho n to n m gam X råi cho to n bé s¶n phÈm hÊp thô hÕt v o dung dÞch NaOH d− th× khèi l−îng cña b×nh t¨ng 17,04 gam. m cã gi¸ trÞ l A. 5,52 gam B. 7,2 gam. C. 6,96 gam. D. 8,88 gam. C©u 5: §èt ch¸y 1,18 gam mét amin no ®¬n chøc X, hÊp thô s¶n phÈm v o dung dÞch Ca(OH)2 d− thu ®−îc 6 gam kÕt tña. C«ng thøc ph©n tö cña X l A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C3H7N. C©u 6: Cho ph−¬ng tr×nh ion sau: aZn + bNO3− + cOH− → ? + NH3 + H2O Tæng c¸c hÖ sè (c¸c sè nguyªn tèi gi¶n) cña c¸c chÊt tham gia ph¶n øng (a + b + c) l : A. 9. B. 10. C. 11. D. 12. C©u 7: Dung dÞch X cã a mol NH4 , b mol Mg , c mol SO4 v d mol HCO3-. BiÓu thøc n o biÓu thÞ sù + 2+ 2- liªn quan gi÷a a, b, c, d sau ®©y l ®óng? A. a + 2b = c + d B. a + 2b = 2c + d C. a + b = 2c + d D. a + b = c + d C©u 8: Khi ®un nãng CH3CH2CH(OH)CH3 (butanol-2) víi H2SO4 ®Æc, ë 170OC th× s¶n phÈm chÝnh thu ®−îc l chÊt n o sau ®©y? A. buten-1. B. buten-1 v buten-2 cã tØ lÖ thÓ tÝch 1 : 1. C. ®ietyl ete. D. buten-2. C©u 9: Ba ancol X, Y, Z ®Òu bÒn v kh«ng ph¶i l ®ång ph©n cña nhau. §èt ch¸y ho n to n mçi chÊt ®Òu thu ®−îc H2O v CO2 theo tØ lÖ sè mol l 4 : 3. C«ng thøc ph©n tö cña ba ancol ®ã l A. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. B. C3H8O; C3H8O2; C3H8O4. C. C3H6O; C3H6O2; C3H6O3. D. C3H8O; C4H8O; C5H8O. C©u 10: Hçn hîp gåm NaCl v NaBr. Cho hçn hîp t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 d− th× t¹o ra kÕt tña cã khèi l−îng b»ng khèi l−îng cña AgNO3 ® tham gia ph¶n øng. Th nh phÇn % theo khèi l−îng cña NaCl trong hçn hîp ®Çu l : A. 27,84%. B. 15,2%. C. 13,4%. D. 24,5%. C©u 11: Ph¶n øng ho¸ häc n o sau ®©y ®−îc sö dông trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ khÝ SO2? A. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 B. S + O2 → SO2 C. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O D. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O C©u 12: Nung nãng mét hçn hîp gåm 2,8 gam bét Fe v 0,8 gam bét S. LÊy s¶n phÈm thu ®−îc cho v o 200 ml dung dÞch HCl võa ®ñ thu ®−îc mét hçn hîp khÝ bay ra (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng l 100%). Khèi l−îng hçn hîp c¸c khÝ v nång ®é mol/lÝt cña dung dÞch HCl cÇn dïng lÇn l−ît l : A. 1,2g ; 0,5M. B. 1,8g ; 0,25M. C. 0,9g ; 0,5M. D. 0,9g ; 0,25M. C©u 13: Cho hçn hîp Cu, Fe v o dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng. Sau ph¶n øng, thu ®−îc dung dÞch E chØ chøa mét chÊt tan l : A. CuSO4. B. FeSO4. C. H2SO4. D. Fe2(SO4)3. M ®Ò thi 126 1
  2. C©u 14: Cã 4 dung dÞch bÞ mÊt nh n gåm Na2CO3 , NaOH , Na2SO4 , HCl. Thuèc thö tèt nhÊt n o trong sè c¸c thuèc thö sau cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch trªn? A. Dung dÞch AgNO3. B. Dung dÞch BaCl2. C. Quú tÝm. D. Dung dÞch H2SO4. C©u 15: C«ng thøc ho¸ häc cña amophot, mét lo¹i ph©n bãn phøc hîp l : A. Ca(H2PO4)2. B. NH4H2PO4 v Ca(H2PO4)2. C. NH4H2PO4 v (NH4)2HPO4. D. (NH4)2HPO4 v Ca(H2PO4)2. C©u 16: §èt ch¸y ho n to n 33,4 gam hçn hîp B1 gåm bét c¸c kim lo¹i Al, Fe v Cu ngo i kh«ng khÝ, thu ®−îc 41,4 gam hçn hîp B2 gåm 3 oxit. Cho to n bé hçn hîp B2 t¸c dông ho n to n víi dung dÞch H2SO4 20% cã khèi l−îng riªng d = 1,14 g/ml. ThÓ tÝch tèi thiÓu cña dung dÞch H2SO4 20% ®Ó ho tan hÕt hçn hîp B2 l : (cho H = 1, O = 16, S = 32) A. 300 ml. B. 175 ml. C. 200 ml. D. 215 ml. C©u 17: §èt ch¸y 10,2 gam mét este thu ®−îc 22,0 gam CO2 v 9,0 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö cña este l (cho H = 1, C =12, O = 16) A. C5H10O2. B. C5H10O3. C. C4H8O2. D. C3H6O2. C©u 18: §èt ch¸y ho n to n 0,1 mol axit h÷u c¬ X thu ®−îc kh«ng qu¸ 4,6 lÝt khÝ v h¬i Y (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X l : A. H-COOH. B. HO-CH2COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. C©u 19: Cho 50 ml dung dÞch FeCl2 1M v o dung dÞch AgNO3 d−, khèi l−îng chÊt r¾n thu ®−îc sau ph¶n øng l bao nhiªu? (Cho Ag cã tÝnh khö yÕu h¬n ion Fe2+ , ion Fe3+ cã tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n ion Ag+ . Ag = 108, Cl = 35,5). A. 14,35g. B. 15,75g. C. 18,15g. D. 19,75g. C©u 20: Cho mét mÉu hîp kim Na-Ba v o n−íc, ®−îc 300 ml dung dÞch X v 0,336 lÝt H2 (®ktc). pH cña dung dÞch X b»ng: A. 1. B. 13. C. 12. D. 11. C©u 21: ThÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch chøa cïng mét l−îng NaCl cã m ng ng¨n (1) v kh«ng cã m ng ng¨n (2) l : A. b»ng nhau. B. (2) gÊp ®«i (1). C. (1) gÊp ®«i (2). D. kh«ng x¸c ®Þnh. C©u 22: Cho khÝ hi®ro v khÝ clo v o mét b×nh thuû tinh th¹ch anh ®Ëy kÝn v chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng khuÕch t¸n. Hi®ro v clo ph¶n øng theo ph−¬ng tr×nh sau: H2 + Cl2 → 2HCl NÕu 4 lÝt khÝ hi®rro ®−îc cho ph¶n øng víi 3 lÝt khÝ clo th× l−îng tèi ®a hi®ro clorua thu ®−îc l bao nhiªu lÝt ®o ë cïng ®iÒu kiÖn? A. 8 lÝt. B. 6 lÝt. C. 7 lÝt. D. 14 lÝt. C©u 23: Trong c¸c cÆp chÊt d−íi ®©y, cÆp chÊt n o cïng tån t¹i trong dung dÞch? A. AlCl3 v CuSO4. B. NaHSO4 v NaHCO3. C. NaAlO2 v HCl. D. NaCl v AgNO3. C©u 24: Trong phßng thÝ nghiÖm, khÝ clo ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho axit clohi®ric ®Æc t¸c dông víi mangan ®ioxit hoÆc kali pemanganat th−êng bÞ lÉn t¹p chÊt l khÝ hi®ro clorua v h¬i n−íc. §Ó lo¹i bá t¹p chÊt cÇn dÉn khÝ clo lÇn l−ît qua c¸c b×nh röa khÝ chøa: A. dung dÞch NaOH v dung dÞch H2SO4 ®Æc. B. dung dÞch NaCl v dung dÞch H2SO4 ®Æc. C. dung dÞch NaHCO3 v dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. dung dÞch H2SO4 ®Æc v dung dÞch NaCl. C©u 25: Qu¸ tr×nh oxi ho¸ l : 1. qu¸ tr×nh l m gi¶m sè oxi ho¸ cña nguyªn tè. 2. qu¸ tr×nh l m t¨ng sè oxi ho¸ cña nguyªn tè. 3. qu¸ tr×nh nh−êng electron. 4. qu¸ tr×nh nhËn electron. A. 1 v 3. B. 1 v 4. C. 3 v 4. D. 2 v 3. C©u 26: Trong phßng thÝ nghiÖm, ®Ó nhËn biÕt ion amoni, ng−êi ta cho muèi amoni t¸c dông víi dung dÞch kiÒm ®un nãng. §Ó nhËn biÕt khÝ amoniac sinh ra nªn dïng c¸ch n o trong c¸c c¸ch sau? A. Ngöi. B. Dïng Ag2O. C. Dïng giÊy quú tÈm −ít. D. Dïng phenolphtalein. M ®Ò thi 126 2
  3. C©u 27: Cho tõ tõ tõng giät (võa khuÊy ®Òu) 100 ml dung dÞch HCl 2M v o dung dÞch chøa ®ång thêi 0,1 mol NaHCO3 v 0,15 mol Na2CO3 , thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®−îc ë ®ktc l : A. 1,12 lÝt. B. 2,24 lÝt. C. 3,36 lÝt. D. 4,48 lÝt. C©u 28: Trong phßng thÝ nghiÖm cã thÓ ®iÒu chÕ metan b»ng c¸ch n o trong nh÷ng c¸ch sau ®©y? A. Nung natri axetat víi v«i t«i xót. B. Cr¨ckinh butan. C. Thuû ph©n nh«m cacbua trong m«i tr−êng axit. D. Tõ cacbon v hi®ro. C©u 29: Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 16 lÝt chøa hçn hîp CO, CO2 v O2 d−. ThÓ tÝch O2 nhiÒu gÊp ®«i thÓ tÝch CO. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y ho n to n hçn hîp, thÓ tÝch khÝ trong b×nh gi¶m 2 lÝt (c¸c thÓ tÝch khÝ trong b×nh ®−îc ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é v ¸p suÊt). Th nh phÇn % theo thÓ tÝch cña CO, CO2 v O2 trong hçn hîp ban ®Çu l gi¸ trÞ n o sau ®©y: A. 25%, 50% v 25%. B. 15%, 30% v 55%. C. 20%, 40% v 40%. D. 25%, 25% v 50%. C©u 30: §èt ch¸y ho n to n 1,50 g cña mçi chÊt h÷u c¬ X, Y, Z ®Òu thu ®−îc 0,90g H2O v 2,20g CO2. §iÒu kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y l ®óng nhÊt? A. Ba chÊt X, Y, Z l c¸c ®ång ph©n cña nhau. B. Ba chÊt X, Y, Z l c¸c ®ång ®¼ng cña nhau. C. Ba chÊt X, Y, Z cã cïng c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt. D. Ba chÊt X, Y, Z l c¸c ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau. C©u 31: Trong c«ng nghiÖp, ph©n l©n supephotphat kÐp ®−îc s¶n xuÊt theo s¬ ®å sau: Ca3(PO4)2 H3PO4 Ca(H2PO4)2 Khèi l−îng dung dÞch H2SO4 70% ® dïng ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo s¬ ®å biÕn ho¸ trªn l bao nhiªu? BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh l 80%. (cho H = 1, O = 16, S = 32, P =31, Ca = 40) A. 392 kg. B. 520 kg. C. 600 kg. D. 700 kg. C©u 32: Khi ®iÒu chÕ etilen tõ r−îu etylic v H2SO4 ®Æc ë kho¶ng 170oC th× khÝ etilen thu ®−îc th−êng lÉn c¸c t¹p chÊt SO2, CO2, h¬i n−íc. Lo¹i bá t¹p chÊt b»ng c¸ch sau: A. DÉn hçn hîp khÝ qua dung dÞch brom d−. B. DÉn hçn hîp khÝ qua dung dÞch natri clorua d−. C. DÉn hçn hîp khÝ lÇn l−ît qua b×nh chøa dung dÞch NaOH d− v b×nh chøa dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. DÉn hçn hîp khÝ lÇn l−ît qua b×nh chøa dung dÞch brom d− v b×nh chøa dung dÞch H2SO4®Æc. C©u 33: Chia hçn hîp gåm hai an®ehit no ®¬n chøc th nh hai phÇn b»ng nhau: - §èt ch¸y ho n to n phÇn thø nhÊt thu ®−îc 0,54g H2O. - PhÇn thø hai céng H2(Ni, t0 ) thu ®−îc hçn hîp X. NÕu ®èt ch¸y ho n to n X th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®−îc(ë ®ktc) l : (cho H = 1, O = 16) A. 0,112 lÝt. B. 0,672 lÝt. C. 1,68 lÝt. D. 2,24 lÝt. C©u 34: Mét aminoaxit no X tån t¹i trong tù nhiªn (chØ chøa mét nhãm - NH2 v mét nhãm - COOH). Cho 0,89g X ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1,255g muèi. C«ng thøc cÊu t¹o cña X l : (Cho H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5) A. H2N – CH2 – COOH. B. CH3 – CH – COOH. NH2 C. H2N – CH2 – CH2 – COOH. D. CH3 – CH2 – CH – COOH. NH2 C©u 35: Cho 1,0 gam axit axetic v o èng nghiÖm thø nhÊt v cho 1,0 gam axit fomic v o èng nghiÖm thø hai, sau ®ã cho v o c¶ hai èng nghiÖm trªn mét l−îng d− bét CaCO3. Khi ph¶n øng x¶y ra ho n to n th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®−îc ë cïng nhiÖt ®é, ¸p suÊt A. tõ hai èng nghiÖm b»ng nhau. B. tõ èng thø nhÊt nhiÒu h¬n tõ èng thø hai. C. tõ èng thø hai nhiÒu h¬n tõ èng thø nhÊt. D. tõ c¶ hai èng ®Òu lín h¬n 2,24 lÝt (®ktc). C©u 36: Hçn hîp X gåm mét ankan v mét ankin cã tØ lÖ ph©n tö khèi t−¬ng øng l 22 : 13. §èt ch¸y ho n to n 0,2 mol hçn hîp X, thu ®−îc 22 gam CO2 v 9 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö cña ankan v ankin l (cho H = 1, C =12, O =16) A. C2H6 v C3H4. B. C3H8 v C2H2. C. C2H6 v C2H2. D. C3H8 v C3H4. M ®Ò thi 126 3
  4. C©u 37: Kh«ng l m chuyÓn m u giÊy quú tÝm l dung dÞch n−íc cña A. axit acrylic. B. axit benzoic. C. axit glutamic. D. axit aminoaxetic. C©u 38: Cã bao nhiªu ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N l hîp chÊt l−ìng tÝnh: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. C©u 39: Licopen, chÊt m u ®á trong qu¶ c chua chÝn (C40H56) chØ chøa liªn kÕt ®«i v liªn kÕt ®¬n trong ph©n tö. Khi hi®ro ho¸ ho n to n licopen cho hi®rocacbon no (C40H82). H y x¸c ®Þnh sè nèi ®«i trong ph©n tö licopen: A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. C©u 40: Cã bèn èng nghiÖm mÊt nh n ®ùng riªng biÖt c¸c dung dÞch kh«ng m u gåm NH4HCO3; NaAlO2; C6H5ONa; C2H5OH. ChØ dïng mét ho¸ chÊt n o sau ®©y ®Ó ph©n biÖt bèn dung dÞch trªn? A. dung dÞch NaOH. B. dung dÞch HCl. C. khÝ CO2. D. dung dÞch BaCl2. C©u 41: ChiÒu gi¶m dÇn ®é linh ®éng cña nguyªn tö hi®ro (tõ tr¸i qua ph¶i) trong nhãm -OH cña ba hîp chÊt C6H5OH, C2H5OH, H2O l A. HOH, C6H5OH, C2H5OH. B. C2H5OH , HOH, C6H5OH. C. C2H5OH, C6H5OH, HOH. D. C6H5OH, HOH, C2H5OH. C©u 42: Khi ®un nãng, c¸c ph©n tö alanin (axit α-aminopropionic) cã thÓ t¸c dông víi nhau t¹o s¶n phÈm n o sau ®©y: A. [-HN-CH2CO-]n B. [-HN-CH(NH2)-CO-]n C. [-HN-CH(CH3)-CO-]n D. [-HN-CH(COOH)-CH2-]n C©u 43: Cho 2 gam hçn hîp X gåm Mg, Al, Zn, Fe t¸c dông víi dung dÞch HCl d− gi¶i phãng 1,12 lÝt khÝ (®ktc). MÆt kh¸c, còng cho 2 gam X t¸c dông hÕt víi khÝ clo d− thu ®−îc 5,763 gam hçn hîp muèi. Th nh phÇn phÇn tr¨m khèi l−îng Fe trong X l : (cho Fe = 56; Cl = 35,5) A. 14%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%. C©u 44: Cho c¸c dung dÞch: X (dung dÞch H2SO4 2M), Y (dung dÞch Cu(NO3)2), Z (dung dÞch gåm H2SO4 2M v Cu(NO3)2, E (dung dÞch Fe(NO3)3). Dung dÞch n o ho tan ®−îc bét Cu? A. Z, E. B. X, Y, Z, E. C. X, Y, E. D. X, Z. C©u 45: Hîp chÊt h÷u c¬ X chøa C, H, O t¸c dông ®−îc víi Na. §èt ch¸y X chØ thu ®−îc CO2 v H2O víi sè mol nh− nhau v sè mol O2 cÇn dïng gÊp 4 lÇn sè mol X. C«ng thøc cÊu t¹o cña X l : A. CH3CH2COOH. B. CH2=CHCOOH. C. CH2=CHCH2OH. D. CH3CH=CHOH. C©u 46: §èt nhùa PVC, s¶n phÈm khÝ thu ®−îc cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®−îc kÕt tña m u tr¾ng. DÊu hiÖu n o d−íi ®©y cho phÐp kh¼ng ®Þnh kÕt tña l AgCl: A. §èt kh«ng ch¸y. B. Kh«ng tan trong dung dÞch H2SO4. C. Kh«ng tan trong dung dÞch HNO3. D. Kh«ng tan trong n−íc. C©u 47: Nguyªn tè X kh«ng ph¶i l khÝ hiÕm, nguyªn tö cã ph©n líp electron ngo i cïng l 3p. Nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã ph©n líp electron ngo i cïng l 3s. Tæng sè electron ë hai ph©n líp ngo i cïng cña X v Y l 7. §iÖn tÝch h¹t nh©n cña X v Y l : A. X (18+) ; Y (10+). B. X (13+) ; Y (15+). C. X (12+) ; Y (16+). D. X (17+) ; Y (12+). C©u 48: Nguyªn tè X l phi kim cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi l a; ho¸ trÞ trong hîp chÊt khÝ víi hi®ro l b. Quan hÖ gi÷a a v b l : A. a = b. B. a + b = 8. C. a ≤ b. D. a - b = 8. trïng hîp + Cl2 C©u 49: Cho s¬ ®å biÕn ®æi sau: A → B → C6H6Cl6 A l chÊt n o trong sè c¸c chÊt cho d−íi ®©y? A. CH2=CH2. B. CH2=CH-CH3. C. CH≡ CH D. CH≡ C-CH3. C©u 50: Ankan X cã c«ng thøc ph©n tö C5H12 khi t¸c dông víi clo t¹o ®−îc 3 dÉn xuÊt monoclo. Hái khi t¸ch hi®ro tõ X cã thÓ t¹o ra mÊy anken ®ång ph©n cña nhau? A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. --------------------------------HÕt-------------------------------- M ®Ò thi 126 4
  5. §¸p ¸n m· 126 C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n 1 B 13 B 25 D 38 C 2 A 14 C 26 C 39 D 3 A 15 C 27 A 40 B 4 A 16 D 28 A 41 D 5 B 17 A 29 D 42 C 6 D 18 A 30 C 43 B 7 B 19 D 31 D 44 A 8 D 20 B 32 C 45 C 9 A 21 A 33 B 46 C 10 A 22 B 34 B 47 D 11 C 23 A 35 C 48 B 12 C 24 B 36 B 49 C 37 D 50 D M ®Ò thi 126 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản