intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Vũng Tàu

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
41
download

Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa 2009 - thpt vũng tàu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Vũng Tàu

  1. TRƯ NG PTTH VŨNG TÀU Đ THI TH Đ I H C KH I A 2009 Môn thi : Hóa hoc Th i gian: 90 phút (15/03/2009) Mã đ 428 H , tên thí sinh S báo danh I. Ph n chung cho t t c thí sinh (40 câu, t 1-40) 1. Este hóa m t axit đơn ch c no, m ch h A v i ancol no, đơn ch c m ch h B(MA=MB) thu đư c este E. Trong E có kh i lư ng cacbon b ng (MA=MB)/2. V y A là A. C3H7COOH B. CH3COOH C. C2H5COOH D. HCOOH 2. Cho các dung d ch: (X1): HCl; (X2): KNO3; (X3): HCl- KNO3; (X4): Fe2(SO4)3 . Dung d ch nào có th hòa tan đư c Cu A. X1, X4 B. X1, X2, X3, X4 C. X2, X3 D. X3,X4 - 2- + 2+ 3. Xem sơ đ ph n ng: MnO4 + SO3 + H Mn + X + H2O. X là A. S B. SO2 C. H2S D. SO42- 4. Tính ch t nào sau đây không ph i là c a protit? A. Có th b đông t khi đun nóng B. Có ph n ng màu v i axit nitric và Cu(OH)2 C. Tác d ng v i h tinh b t cho màu xanh lam D. Có ph n ng thu phân. 5. Cho h n h p X g m a mol Al, 0,15 mol Mg ph n ng h t (v a đ ) v i h n h p Y g m b(mol) Cl2 và 0,3 (mol) O2 thu đư c 32,3 gam ch t r n. V y (Mg=24, Al=27, O=16,Cl=35,5) A. a = 0,3 B. b=0,3 C. a = 0,2 D. b = 0,1 6. Đ t cháy hidrocacbon m ch h X ( th khí trong đi u ki n thư ng) thu đư c nCO2 = 2nH2O. M t khác 0,1 mol X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 (dư) thu đư c 15,9(g) k t t a màu vàng. Công th c c u t o c a X là (H=1, C=12, Ag=108) A. CH≡C-C≡CH B. CH≡CH C. CH≡C-CH=CH2 D. CH3-CH2-C≡CH 7. Cho 1,2 gam andehi đơn ch c X ph n ng v i AgNO3/NH3 (l y dư), thu đư c 8,64 gam Ag, hi u su t là 50%. X là A. C2H5CHO B. C2H3CHO C. HCHO D. CH3CHO 8. Cho c u hình electron trong nguyên t X,Y,Z,T như sau X: 1s22s22p63s1 Y. 1s22s22p63s2 Z. 1s22s22p3 T. 1s22s22p4 C p nguyên t nào không th t o thành h p ch t có t l 1:1. A. Y và Z B X và T C. Y và T D. T và Z 9. Xét sơ đ sau: 1 (mol)Andehit A, m ch h + a(mol) H2 (v a đ ) 1 (mol) ancol no B  b (mol) + Nadu → H2. Cho a = 4b, Công th c c a A không th là: A. (CHO)2 B. C2H3CHO C. CH2=C(CH3)-CHO D. CH≡C-CH(CHO)2 2+ - + - 10. M t m u nư c ch a a (mol) Ca , b (mol) HCO3 , 0,07 (mol) Na , 0,08 mol Cl . Đun m u nư c đ n khi k t thúc ph n ng. V y k t lu n nào đúng? A. Dung d ch sau ph n ng đã h t c ng B. Dung d ch sau ph n ng không còn c ng C. Không có khí thoát ra. D. Không th y xu t hi n k t t a. 11. Các ion sau: 9F-, 11Na+, 12Mg2+, 13Al3+ có A. Bán kính b ng nhau B. S electron b ng nhau. C. S kh i b ng nhau. D. S proton b ng nhau. 12. Ph n ng nào sau đây t o ra s n ph m không đúng H 2 SO4 dd A. (CH3)2-CH-CH(OH)-CH3  (CH3)2-C=CH-CH3 + H2O >170 0 C → Fe B. C6H5CH3 + Br2  p-Br-C6H4CH3 + HBr to → xt C. . C6H5NO2 + HNO3  m-C6H5(NO2)2 + H2O to → + H D. CH3-CH=CH2 + H2O  CH3-CH2CH2 OH to → 13. Đ phân bi t 2 kim lo i Al và Zn có th dùng thu c th là A. Dung d ch NaOH và dung d ch HCl B. Dung d ch NH3 và dung d ch NaOH C. Dung d ch NaOH và khí CO2 D. Dung d ch HCl và dung d ch NH3.
  2. 14.Cho h n h p g m Na2CO3, K2CO3 vào 50ml dung d ch H2SO4 1M. ph n ng hoàn toàn th y thoát ra 0,672 l khí CO2 (đktc). V y dung d ch sau ph n ng A. Có môi trư ng axit B. Có môi trư ng trung tính C. Có môi trư ng bazơ D. Thi u d ki n đ k t lu n. 15. Tr n l n dung d ch ch a a mol Al2(SO4)3 v i dung d ch ch a 0,22 mol N OH. K t thúc ph n ng th y có 1,56 gam k t t a. Giá tr c a a (mol)là A. 0,025 B. 0,03 C. 0,02 D. 0,01 16. Cho các dung d ch mu i NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3). Ch n câu đúng A. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa xanh B. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa đ C. Có 4 dung d ch không đ i màu quỳ tím D.Có 4 dung d ch làm quỳ tím hóa đ 17. Ch n phát bi u sai A. Phênol có tính axit nhưng y u hơn axit cacbonic B. Phenol cho ph n ng c ng d dàng v i brôm t o k t t a tr ng 2,4,6-tribromphenol. C.Do nhân bezen hút đi n t khi n –OH c a phenol có tính axit D. Dung d ch phenol không làm đ i màu quỳ tím vì tính axit c a phenol r t y u. 18. Cho các polime sau (−CH 2 − CH 2 − O −) n (− NH − CH 2 − CO −)n (− NH − CH 2 − CO − NH − CH (CH 3 ) − CO −) n Các monome trùng ngưng t o ra các polime trên là A. Etylenglicol, glixin, axit amino axetic và alanin. B. Ancol etylic, axit aminoaxetic, glixin và axit α-aminopropionic C. Ancol etylic, axit amino axetic, glixin và alanin. D. Etylenglicol,alanin,axit aminoaxetic và glixin. 19. Cho dãy các ch t Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, Al, ZnSO4, Zn(OH)2, CrO3, Cr2O3 S các ch t trong dãy lư ng tính là A. 5 B. 3. C.4 D.6 20.. Cho b t Fe vào ch a dung d ch HNO3 loãng, sau khi ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch X v a có kh năng hoà tan b t Cu v a có kh năng t o k t t a v i dung d ch AgNO3. V y dung d ch X ch a A. Fe(NO3)2 và HNO3 dư B. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 và HNO3 dư C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)3 và HNO3 dư 21.Ph n ng nào sau đây không t o ra 2 mu i. A. Ca(HCO3)2 + NaOH(dư) B. CO2 + NaOH dư C. NO2 + NaOH (dư) D. Fe3O4 + HCl dư 22. A ch ch a m t lo i nhóm ch c, có CTPT C4H6O2 và phù h p v i dãy bi n hóa sau. + H2 − H 2O trunghop A  B  C  Caosubuna . S CTCT có th có c a A là Ni ,t 0 → xt ,t 0 → → A. 4 B. 3. C.1 D.2 23. M t dung d ch ch a a mol Na[Al(OH)4] tác d ng v i dung d ch chưa b mol HCl. Đi u ki n đ thu đư c k t t a sau ph n ng là A. 4a≤ b B. b4a D.b=4a 24. Có 4 l hoá hóa ch t đ ng 4 dung d ch riêng bi t (1) NH3, (2) FeSO4, (3) BaCl2,(4) HNO3. Nh ng c p ch t ph n ng đư c v i nhau là A. 1-2, 1-3, 2-3 B. 1-4, 2-3, 2-4 C. 1-2, 1-4, 2-3, 2-4 D. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 25. Có 5 m u b t r n: Ag, Cu, Mg, Fe2O3 và FeO. Ch dùng dung d ch Hcl thì nh n bi t đư c A. Ba m u B. Hai m u C. M t m u D. B n m u. 26. Cho m t thanh Al vào dung d ch ch a 0,03 mol HCl và 0,03 mol RCl2. Ph n ng hoàn toàn th y kh i lư ng thanh Al tăng 0,96 gam. V y R là A. Ni(59) B. Mn(55) C. Zn(65) D. Cu(64) 27. Khi trùng ngưng 7,5 gam axit aminoaxetic v i hi u su t 80%, ngoài axit aminoaxetic dư ngư i ta còn thu đư c m (g) polime và 1,44 (g) H2O. Giá tr c a m là A. 5,25 B. 4,56 C. 4,25 D. 5,56 28. Cho ch t h u cơ X ch a C.H, O và ch ch a m t lo i nhóm ch c. N u đ t cháy m t lư ng X thu đư c s mol H2O g p đôi s mol CO2 . M t khác khi cho X tác d ng v i Na dư thì s mol H2 b ng ½ s mol X ph n ng. Công th c c a X là
  3. A. C4H9OH B. C2H5OH C. CH3OH D. C2H4 (OH)2 29. Nung nóng m t h n h p g m 0,1 mol propin và 0,2 mol H2 (Ni, t0) m t th i gian thì thu đư c h n h p Z. Đ t cháy hoàn toàn Z thu đư c lư ng H2O (gam) là A. 3,6 B. 7,2 C. 5,4 D. 4,5 30. Cho 17,7 gam m t alkylamin(X) tác d ng v i dung d ch FeCl3 dư thu đư c 10,7 gam k t t a. Công th c phân t c a X là A.C3H9N B.C4H11N C. .C2H7N D. .CH5N 31. M t h n h p g m Na, Al có t l s mol là 1:2. Cho h n h p này vào H2O dư. Sau khi k t thúc ph n ng thu đư c 8,96l H2 (đktc) và ch t r n Y. Kh i lư ng ch t r n Y là A. 10,8 B. 7,2 C. 5,4 D. 16,2 32.H n h p X g m 2 ancol no đơn ch c Y và Z, trong đó có 1 ancol b c 1 và 1 ancol b c 2. Đun h n h p X v i H2SO4 đ c 140oC thu đư c h n h p ete T. Bi t r ng trong T có 1 ete là đ ng phân c a m t ancol trong X. X và Z là A. metanol và propan-2-ol B. Etanol, butan-2-ol C. metanol, etanol D. propan-2-ol, etanol 33. Cho h n h p Cu và Fe vào dung d ch HNO3 loãng, n u đ n khi ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch X và ch t r n Y. Ch t r n Y tác d ng v i dung d ch HCl th y có khí thoát ra. Cho NaOH vào dung d ch X thu đư c k t t a Z. K t t a Z g m A. Fe(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 D. Không xác đ nh đư c 34. M t este m ch h có công th c C5H8O2, E + NaOH X+Y, bi t r ng Y làm m t màu dung d ch nư c brom. V y A . Y là ancol, X là mu i c a axit ankannoic B. Y là mu i, X là andehit C. Y là mu i, X là ancol chưa no D. Y là ancol, X là mu i c a axit chưa no 35. Cho khí CO2, dung d ch KHSO4 vào hai ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat. Cho dung d ch NaOH, dung d ch HCl vào hai ông nghi m ch a dung d ch phenylamoni clorua. Hi n trư ng b v n đ c s x y ra A. 2 ng nghi m B. 3 ng nghi m C. 1 ng nghi m D. C 4 ng nghi m 36. Cho cân b ng hóa h c sau: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ∆H
  4. C. Tinh b t có ph n ng màu v i iot D. Tinh b t và xenlulozơ là hai đ ng phân c a nhau. 42. Cho sơ đ ph n ng chuy n hóa đư c th c hi n như sau: Benzen A B C Axit picric. B là ch t nào trong s các ch t sau: A. phenylclorua B. o- Crezol C. Natri phenolat D. Phenol 43. Th tích dung d ch h n h p KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M c n thi t đ trung hoà h t 250 ml dung d ch h n h p H2SO4 0,2M và HNO3 0,1M là A. 321,5 ml B. 250 ml C. 150ml D. 125 ml 44. Andehit axetic ph n ng v i t t c ch t nào trong dãy sau? A. H2, dung d ch AgNO3/NH3, nư c brom, HCN B. H2, dung d ch AgNO3/NH3, NaOH C. KMnO4, HCN, H2, dung d ch AgNO3/NH3, C2H5OH D. dung d ch AgNO3/NH3, nư c brom, H2SO4 45. Có các ch t h u cơ: Lòng tr ng tr ng,anilin và glucozơ. Hóa ch t dùng đ làm thu c th phân bi t các ch t trên là A. Dung d ch AgNO3/NH3 B. Dung d ch NaOH C. Cu(OH)2 D. Dung d ch brom + Cl2 du + dd NaOH + AgNO3 /NH 3 + HCl 46. CHo dãy bi n hóa C2H2  X  Y  Z  T . V y T là → → → → A. Axit fomic B. Axit axetic C. axit oxalic D. Axit acrylic 47. Cr(OH)3 không ph n ng v i A. Dung d ch NH3 B. Dung d ch H2SO4 loãng C. Dung d ch Brom trong NaOH D. Dung d ch Ba(OH)2 48. Ngâm m t là Fe dư vào dung d ch h n h p ch a: CuSO4, CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, khi ph n ng k t thúc thì s mu i trong dung d ch là A. 3 B. 1 C.4 D.2 49. Thêm t t dung d ch KOH đ n dư vào dung d ch K2Cr2O7 đư c dung d ch X, sau đó thêm ti p dung d ch H2SO4 đ n dư vào dung d ch X thì màu c a dung d ch s chuy n t A. Không màu sang vàng r i vàng da cam B. Vàng sang da cam r i sang vàng da cam C. Da cam d n thành không màu r i sang màu vàng D. Da cam sang vàng r i t vàng sang da cam 50. Cho các ch t sau: phenol, axit axetic, glixerol, etanol, anilin, phenylamoni clorua. S các ch t tác d ng đư c v i NaOH là A. 4 B. 5 C.3 D.2 B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51-60) 51. Kh i lư ng K2Cr2O7 (gam) c n dùng đ oxy hóa h t 0,6 mol FeSO4 trong môi trư ng H2SO4 loãng dư là A. 29,4 B. 29,6 C. 59,2 D. 24,9 Zn / Zn = −0, 76V ; Ni / Ni 2+ = −0, 23V ; 2+ 52. Cho th đi n c c kh chu n c a m t s c p ôxy hóa như sau: . Cu / Cu 2+ = 0,34V ; Ag / Ag + = 0,80V ; Pin có s c đi n đ ng nh nh t là A Pin Zn-Ag B. Pin Zn-Ni C. Pin Ni-Cu D. Pin Cu-Ag 53. A là h p ch t h u cơ ch ch a C, H, O. A có th cho ph n ng tráng gương và ph n ng v i NaOH. Đ t cháy h t a mol A thu đư c t ng c ng 3a mol CO2 và H2O. A là A. HCOOCH3 B. OHC-CH2COOH C. OHC-COOH D. HCOOH 54. Có bao nhiêu tripeptit đư c sinh ra t a aminoaxit: alanin và glixin? A. 8 B. 5 C.7 D6 55. Phát bi u nào sau đây là sai A. Phân t sacarozơ không ch a nhóm OH hemiaxetal nên không có kh năng chuy n thàn d ng m ch h B. Lipit là trieste c a glixerol v i các monocacboxylic có s ch n nguyên t các bon (12-24, không nhánh) C. Xenlulozơ là polisacarit không phân nhánh do các m t xích β -glucozơ n i v i nhau b ng liên k t β -1,4 – glucozit D. Phương pháp thư ng dùng đ đi u ch este c a ancol là đun h i lưu ancol v i axit h u cơ có H2SO4 đ c làm xúc tác. 56. M t ph n ng đơn gi n x y ra trong bình kín: 2NO(k) + O2(k) 2NO2(k). Khi th tích bình ph n ng gi m đi ba l n thì t c đ ph n ng tăng lên
  5. A. 16 l n B. 27 l n C. 64 l n D. 81 l n 57. Công th c phân t c a m t rư u A là CnHmOx. Đ cho A là rư u no m ch h thì m ph i có giá tr A. m = 2n B. m = 2n-1 C. m = 2n-2 D. m = 2n+2 58. Đi n phân 200 ml dung d ch ch a CuSO4 v i đi n c c trơ, cư ng đ dòng đi n b ng 1 A trong th i gian 386 giây. Hãy tính pH c a dung d ch 250C? (Cho bi t sau ph n ng mu i v n còn và th tích dung d ch không đ i) A. pH = 1,0 B. pH = 2,3 C. pH = 2,0 D. pH = 1,7 59. Có 4 dung d ch không màu đ ng trong 4 l m t nhãn: MgCl2, KCl, AlCl3, FeCl2. Có thê dùng kim lo i nào dư i đây đ phân bi t 4 dung d ch trên. (Khong dùng thêm thu c th khác) A. Ag B. Fe C. Al D. K 60. Có th t n t i dung d ch ch a đ ng th i các ion nào dư i đây: A. CrO42-, NO3-, Na+, Ba2+ B. Cr3+, Cr2O72-, OH-, K+ 2- - D. CrO2 , OH-, Na+, Ba2+ - + 2- C. Cr2O7 , I ,OH , K
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản