Đề thi thử đại học môn Lý 2009 - THPT Đặng Thúc Hứa (Mã đề 234)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
39
download

Đề thi thử đại học môn Lý 2009 - THPT Đặng Thúc Hứa (Mã đề 234)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lý 2009 - thpt đặng thúc hứa (mã đề 234)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Lý 2009 - THPT Đặng Thúc Hứa (Mã đề 234)

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH S C TRƯ C KỲ THI ĐH-CĐ L N 1(Năm 2009) S GD-ĐT Ngh An MÔN V T LÝ Th i gian làm bài: 90 phút; Trư ng THPT Đ ng Thúc H a (50 câu tr c nghi m) Mã đ thi 234 H , tên thí sinh:...........................................................................S báo danh…………… PH N B T BU C CHO T T C CÁC THÍ SINH( 40 CÂU) Câu 1: Nhà th y THÀNH g n đài phát, vi c thu sóng c a m t đài khác g p r t nhi u khó khăn đó là do. A. C B,C,D B. Sóng giao thoa v i nhau . C. Sóng tri t tiêu l n nhau D. Sóng chèn nhau. Câu 2: V ch th nh t và v ch th tư c a dãy Banme trong quang ph c a nguyên t hyđrô có bư c sóng l n lư t là λ1 = 656,3nm và λ2 = 410, 2nm . Bư c sóng c a v ch th ba trong dãy Pasen là A. 182, 6 µ m B. 986nm C. 1094 µ m D. 1094nm Câu 3: Khi chi u m t chùm sáng đ xu ng b bơi, ngư i l n s th y chùm sáng trong nư c có màu gì ? A. Màu h ng nh t, vì v n t c c a ánh sáng trong nư c nh hơn trong không khí. B. V n màu đ vì t n s c a tia sáng màu đ trong nư c và trong không khí là như nhau. C. Màu thông thư ng c a nư c . D. Màu da cam, vì bư c sóng đ dư i nư c ng n hơn trong không khí. 23 Câu 4: 11 Na là ch t phóng x β − và bi n thành Magiê có chu kỳ bán rã là 15 gi . Ban đ u có 1 lư ng Na nguyên ch t. Sau th i gian bao lâu thì t s gi a s h t nhân Mg và Na b ng 3 ? A. 30 gi B. 7,5 gi C. 15 gi D. 45 gi 210 Câu 5: H t nhân 84 Po phóng x α và bi n thành h t nhân X. Lúc đ u có 42g poloni. Sau 3 chu kì kh i lư ng ch t X đư c t o thành là. A. 36,75 g B. 5,25 g C. M t giá tr khác . D. 36,05 g Câu 6: M t v t dao đ ng đi u hoà v i t n s góc 10 5 rad/s. T i th i đi m t = 0 v t có li đ 2cm và có v n t c v = -20 15 cm/s. Phương trình dao đ ng c a v t là: A. x = 2cos(10 5 t - π /3) cm. B. x = 4cos(10 5 t + π /3) cm C. x = 4cos(10 5 t - 2 π /3) cm D. x = 2cos(10 5 t + 2 π /3) cm Câu 7: T đi n c a m ch dao đ ng có đi n dung C = 1 µ F , ban đ u đư c tích đi n đ n hi u đi n th 100 V , sau đó cho m ch đi n th c hi n dao đ ng đi n t t t d n. Năng lư ng m t mát c a m ch t khi b t đ u th c hi n dao đ ng đ n khi dao đ ng t t h n là. A. ∆ W = 5 mJ B. ∆ W = 10 J C. ∆ W = 5 J D. ∆ W = 10 mJ Câu 8: Ch n câu sai v phóng xa. A. Phóng x là hi n tư ng h t nhân t đ ng phóng ra các tia phóng x và bi n đ i thành h t nhân khác B. Không th thay đ i thành ph n tia phóng x phát ra t m t ch t phóng x . C. Phóng x là hi n tư ng h t nhân khi b kích thích phóng ra các tia phóng x và bi n đ i thành h t nhân khác D. Hi n tư ng phóng x tuân theo đ nh lu t phóng x và các đ nh lu t b o toàn c a ph n ng h t nhân Câu 9: Phát bi u nào sau đây khi nói v tính ch t c a sóng đi n t là không đúng . A. Sóng đi n t mang năng lư ng . B. Sóng đi n t là sóng ngang . C. Sóng đi n t có th b ph n x ,khúc x , giao thoa . D. V n t c sóng đi n t g n b ng v n t c ánh sáng Câu 10: Chu kì bán rã c a 14 C là 5510 năm. M t m u g c có đ phóng x là 193 phân rã/phút. M t m u g 6 khác, cùng lo i cùng kh i lư ng c a cây m i h xu ng có đ phóng x 1550 phân rã/phút. Tu i c a m u g c là . A. 11020 năm B. 38580 năm C. 1652,5 năm. D. 16525 năm . Câu 11: Cho m t h p kín X ch ch a 1 ph n t là R,L, C, m c h p kín trên vào m ch đi n xoay chi u có U = const khi đó dòng đi n trong m ch có m t giá tr nào đó. M c thêm m t ph n t khác vào m ch thì th y dòng đi n trong m ch đ t giá tr c c đ i là vô cùng. Các ph n t trong X và m c thêm là gì? A. R và L B. L và C C. R và R’ D. R và C . Câu 12: Cho m ch đi n R,L,C cho u = 240 2 cos(100πt) V, R = 40 Ω , ZL = 60 Ω , ZC = 20 Ω Trang 1/5 - Mã đ thi 234
  2. Vi t bi u th c c a cư ng đ dòng đi n trong m ch A. i = 6cos(100πt) A. B. i = 3 2 cos(100πt)A. C. i = 6cos(100πt – π/4) A D. i = 3 2 cos(100πt – π/4) A Câu 13: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f =50Hz t o ra sóng trên m t nư c có biên đ 3cm (coi như không đ i khi sóng truy n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9 cm. Đi m M n m trên m t nư c cách ngu n O đo n b ng 5cm.Ch n t =0 là lúc ph n t nư c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. T i th i đi m t1 li đ dao đ ng t i M b ng 2cm. Li đ dao đ ng t i M vào th i đi m t2 = t1+2,01(s) b ng bao nhiêu? A. 0 cm B. -2cm C. -1,5 cm D. 2cm Câu 14: Ph n c m c a máy phát đi n xoay chi u m t pha là ph n : A. T o ra dòng đi n B. Đưa dòng đi n ra m ch ngoài C. T o t trư ng D. G m hai vành khuyên và hai ch i quét Câu 15: Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n th năng trong dao đ ng đi u hòa đơn gi n? A. U = Ax2 + C B. U = Ax2+ Bx + C C. U = C D. U = x + C Câu 16: Trên m t nư c có hai ngu n sóng cơ A và B gi ng h t nhau dao đ ng đi u hoà v i t n s f = 25 Hz Theo phương th ng đ ng. T i đi m M n m trên m t đư ng cong g n đư ng trung tr c c a AB nh t m t nư c dao đ ng v i biên đ c c đ i, kho ng cách t M đ n A và B là 18 cm và 21 cm. V n t c truy n sóng trên m t nư c là : A. v = 75 cm/s B. v = 120 cm/s C. v = 50 cm/s D. v = 100 cm/s Câu 17: M ch dao đ ng lý tư ng LC. Có C = 0.5 µF, hi u đi n th c c đ i trên 2 b n t là 6 (v) thì năng lư ng đi n t c a m ch dao đ ng là : -3 -6 -7 A. 9.10 (J). B. 9.10 (J). C. K t qu khác. D. 9.10 (J). Câu 18: Cho con l c đơn.Bi t t s gi a l c căng c c đ i và l c căng c c ti u trong quá trình dao đ ng là 4. Biên đ góc α 0 là : 0 0 0 0 A. α 0 = 90 B. α 0 = 45 C. α 0 = 60 D. α 0 = 30 Câu 19: M ch dao đ ng ch n sóng c a m t máy thu g m m t cu n dây thu n c m L b ng 0,5mH và t đi n có đi n dung bi n đ i đư c t 20pF đ n 500pF. Máy thu có th b t đư c t t c các sóng vô tuy n đi n có gi i sóng n m trong kho ng nào ? A. 18,85m đ n 188m B. 600m đ n 1680m C. 100m đ n 500m D. 188,4m đ n 942m Câu 20: M t TV màn hình tinh th l ng (TLC) và màn hình s d ng ng phóng đi n t khác nhau căn b n A. Đ NET khác nhau. B. Tiêu th đi n khác nhau C. Kh năng phát x X. D. Ho t đ ng cùng m t nguyên lý Câu 21: M ch dao đ ng đi n t đi u hoà LC g m t C = 30 nF và m t cu n c m L = 25 mH. N p đi n cho t đ n hi u đi n th 4,8 V r i cho phóng đi n qua cu n c m , cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch là A. I = 3,72 mA B. I = 7,44 mA C. I = 4,28 mA D. I = 0.372 mA Câu 22: Tia c c tím đư c ký hi u như sau . Ch n phương án SAI. A. UVC, UVA B. UVA, UVB C. UVB, UVC D. UVD, UVC. Câu 23: Ánh sáng vàng trong chân không có bư c sóng là 589nm. V n t c c a ánh sáng vàng trong m t lo i th y tinh là 1,98.108 m / s . Bư c sóng c a ánh sáng vàng trong th y tinh đó là: A. 0, 389 µ m B. 982nm C. 458nm D. 0, 589 µ m Câu 24: Sóng cơ không đ ơc t o ra trong trư ng h p nào sau đây? A. L y búa gõ vào đư ng ray xe l a. B. Ti ng cá heo g i b y. C. Ti ng vư n hú D. Ti ng còi tàu. Câu 25: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng n u ta làm cho hai ngu n k t h p l ch pha thì vân sáng trung tâm s : A. Không thay đ i. B. Xê d ch v phía ngu n s m pha. C. Xê d ch v phía ngu n tr pha. D. S không còn vì không có giao thoa Câu 26: Cat t c a t bào quang đi n có công thoát electrôn b ng 3,55eV. Ngư i ta l n lư t chi u vào cat t này các b c x có bư c sóng λ 1 = 0,390 µ m và λ 2 = 0,270 µ m. Đ dòng quang đi n hoàn toàn tri t tiêu c n đ t vào gi a cat t và an t m t hi u đi n th có giá tr nh nh t b ng bao nhiêu? Trang 2/5 - Mã đ thi 234
  3. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; |qe| = 1,6.10-19C. A. 1,05V B. 0,8V C. 2,45V D. 1,62V Câu 27: B l c là m t thi t b có th làm : A. Gi m s nh p nháy c a dòng đi n ch nh lưu . B. L c s ch s nh p nháy c a dòng đi n sau ch nh lưu C. Tăng s nh p nháy c a dòng đi n ch nh lưu m t cách đáng k . D. Tri t tiêu hoàn toàn s nh p nháy c a dòng đi n ch nh lưu . Câu 28: M t dòng đi n xoay chi u có t n s f = 50Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u bao nhiêu l n? Hãy ch n đáp án đúng A. 100 l n B. 200 l n C. 50 l n D. 25 l n Câu 29: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v hi n tư ng quang đi n? A. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi có ánh sáng thích h p chi u vào nó. B. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi t m kim lo i b nung nóng đ n nhi t đ r t cao. C. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi t m kim lo i b nhi m đi n do ti p xúc v i m t v t đã b nhi m đi n khác. D. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi t m kim lo i do tác d ng c a t trư ng. Câu 30: M t m u ch t phóng x , sau th i gian t1 còn 20% h t nhân chưa b phân rã. Đ n th i đi m t2 = t1+100 (s) s h t nhân chưa b phân rã ch còn 5%. Chu kỳ bán rã c a đ ng v phóng x đó là: A. 400(s) B. 25(s) C. 300(s) D. 50(s) Câu 31: Cho m ch R,L,C, cho u = 30 2 sin(100πt)V, khi R = 9 Ω thì i1 l ch pha ϕ1 so v i u. Khi R = 16 Ω thì i l ch ϕ2 so v i u. Cho đ l n c a ϕ1 + ϕ2 = π/2. Xác đ nh L. A. 0,32/π H B. 0,08/π H. C. M t K t qu khác D. 0,24/π H. Câu 32: M t con l c đơn dài 25 cm, hòn bi n ng 10 g và mang đi n tích 10 C. L y g = 10 m/ s2. Treo con -4 l c đơn gi a 2 b n kim lo i song song th ng đ ng cách nhau 20 cm. Đ t 2 b n dư i hi u đi n th m t chi u 80 V. Chu kỳ dao đ ng c a con l c v i biên đ nh là: A. 0,96 s. B. 0,69 s. C. 9,6 s. D. 0,5 s. Câu 33: M t b p đi n ho t đ ng lư i đi n có t n s f = 50Hz. Ngư i ta m c n i ti p m t cuôn dây thu n c m v i m t b p đi n, k t qu là làm cho công su t c a b p gi m đi và còn l i m t n a công su t ban đ u. Tính đ t c m c a cu n dây n u đi n tr c a b p là R = 20 Ω . A. 0,056(H) B. 0,56(H) C. 0,064(H). D. 0,64(H) Câu 34: M t con l c đơn treo vào tr n thang máy chuy n đ ng th ng ch m d n đ u lên trên. Thì: A. Chu kỳ dao đ ng c a con l c là không đ i. B. V trí cân b ng c a con l c l ch phương th ng đ ng góc α . C. Chu kỳ dao đ ng c a con l c tăng. D. Chu kỳ dao đ ng c a con l c gi m. Câu 35: M t con l c lò xo n u t n s tăng lên 4 l n và biên đ gi m 2 l n thì nănng lư ng c a nó s : A. Gi m 8 l n. B. Tăng 8 l n. C. Gi m 4 l n. D. Tăng 4 l n. Câu 36: M t v t dao đ ng đi u hoà v i bi u th c li đ x = 4cos(0,5πt − 5π ) , trong đó x tính b ng cm và t tính 6 b ng (s).Vào th i đi m nào sau đây v t s đi qua v trí x =2 3 cm theo chi u âm c a tr c to đ ? A. t = 2/3(s). B. t = 6(s). C. t = 4/3(s). D. t = 3(s). Câu 37: Đi n áp đư c đưa vào cu n sơ c p c a m t máy bi n áp là 220 (V). S vòng c a cu n sơ c p và th c p tương ng là 1100 vòng và 50 vòng. m ch th c p g m m t đi n tr thuàn 8 Ω , m t cu n c m có đi n tr 2 Ω và m t t đi n. Khi đó dòng đi n ch y qua cu n sơ c p là 0,032A. Đ l ch pha gi a đi n áp và cư ng đ dòng đi n trong m ch th c p là: π π π π π π π π A. + ho c - . B. + ho c - C. - ho c + . D. + ho c - . 6 6 4 4 4 6 4 6 Câu 38: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, ngư i ta dùng ánh sáng có bư c sóng 700nm và nh n đư c m t vân sáng th 3 t i m t đi m M nào đó trên màn. Đ nh n đư c vân sáng b c 5 cũng t i v trí đó thì ph i dùng ánh sáng v i bư c sóng là A. 500nm B. 420nm C. 750nm D. 630nm Câu 39: Tia leze không có . A. Đ đ nh hư ng cao .B. Đ đơn s c cao . C. Màu tr ng. D. Cư ng đ cao . Trang 3/5 - Mã đ thi 234
  4. Câu 40: Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A, g n A nh t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. v = 3 m/s B. v = 5m/s. C. v = 4 m/s D. v = 6m/s PH N T CH N (Thí sinh làm m t trong hai ph n sau) I. BAN NÂNG CAO: Câu 1: M t v t r n quay quanh tr c c đ nh có phương trình t c đ góc : ω = 100 − 2t ( rad / s ) . T i th i đi m t = 0(s) v t có to đ góc ϕ 0 = 20rad . Phương trình bi u di n chuy n đ ng quay c a v t là : A. ϕ = 20 + 100t + t 2 (rad ) B. ϕ = 20 + 100t − t 2 (rad ) C. ϕ = 20 − 20t − t 2 (rad ) D. ϕ = 100 + 20t − t 2 (rad ) . Câu 2: M t m ch dao đ ng g m m t cu n dây có đ t c m L = 2 µ H và m t t đi n có t n s dao đ ng riêng 15MHz. Hi u đi n th c c đ i trên t đi n n u năng lư ng l n nh t c a cu n c m là W = 4.10-10J là: A. 38 (V) B. 34 (V) C. 3,8 (V) D. 3,4 (V) Câu 3: Các ngôi sao đư c sinh ra t nh ng kh i khí l n quay ch m và co d n th tích l i do tác d ng c a l c h p d n. V n t c góc quay c a sao A. Không đ i. B. B ng không. C. Tăng lên. D. Gi m đi. Câu 4: Hai v t sáng có b n ch t khác nhau, khi nung nóng thì cho hai quang ph liên t c A. Hoàn toàn gi ng nhau. B. Khác nhau hoàn toàn C. Gi ng nhau khi m i v t có nhi t đ thích h p. D. Gi ng nhau khi cùng nhi t đ Câu 5: Tia t ngo i phát ra m nh t . A. Màn hình TV B. H quang đi n. C. Lò vi sóng . D. lò sư i đi n Câu 6: M t xe c u thương ch y v i t c 90 km/h, hú còi liên t c v i t n s 1500 Hz và vư t qua m t ngư i ch y xe máy có t c đ 36 km/h. Sau khi xe c u thương vư t qua, ngư i đi xe máy nghe th y ti ng còi c a xe c u thương có t n s b ng bao nhiêu ? L y t c đ truy n âm trong không khí là 340 m/s. A. 1735 Hz . B. 1438 Hz. C. 1511 Hz. D. 1373 Hz. Câu 7: Cat t c a t bào quang đi n có công thoát êlectron là 3,5 ev. Chi u vào cat t chùm ánh sáng có bư c sóng λ thì dòng quang đi n tri t tiêu khi UAK ≤ - 2,5V. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích là: A. λ = 0,213 µ m B. λ = 0,576 µ m C. λ = 0,675 µ m D. λ = 0,365 µ m Câu 8: Ký hi u E, L và I l n lư t là đ ng năng quay, momen đ ng lư ng và momen quán tính c a m t v t. Bi u th c nào sau đây đúng? 1 2 A. L = EI B. L = 2EI C. I = 2EL2 D. E = IL 2 Câu 9: Đi n áp đ t vào hai đ u t đi n là U = 110 V, t n s f1 = 50Hz. Khi đó dòng đi n qua t là I1 = 0,2A. Đ dòng đi n qua t là I2 = 0,5 A thì c n tăng hay gi m t n s bao nhiêu l n? A. Tăng 3,5 l n B. Gi m 3,5 l n. C. gi m 2,5 l n D. Tăng 2,5 l n Câu 10: M t bánh xe quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia t c góc c a bánh xe là: A. 4π rad/s2 B. 2π rad/s2 C. 3π rad/s2 D. 5π rad/s2---------------------------------------------- II. BAN CƠ B N 1 Câu 1: M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = H , m c n i ti p v i m t t đi n có 10π đi n dung C và m t đi n tr R = 40Ω . Cư ng đ dòng đi n ch y qua đo n m ch i = 2sin (100π t ) A . Tính đi n dung C c a t đi n và công su t trên đo n m ch, bi t t ng tr c a đo n m ch Z = 50Ω . 1 −3 B. 4 mF ; 80W D. 10 F ; 40W −3 A. mF ; 80W C. 10 F ; 120W 4π π 2π 4π Câu 2:M t m ch dao đ ng LC có t đi n v i đi n dung C = 1 µ F và t n s dao đ ng riêng là 600Hz. N u m c thêm 1 t C’song song v i t C thì t n s dao đ ng riêng c a m ch là 200Hz. Hãy tìm đi n dung c a t C’ A. 7 µ F B. 2 µ F. C. 6 µ F D. 8 µ F Câu 3: M t ngư i “hú”cúi đ u nói xu ng gi ng sâu th y có âm vang v ng l i. Lúc này đang có hi n tư ng gì? Trang 4/5 - Mã đ thi 234
  5. A. ph n x sóng. B. Khúc x C. Sóng d ng. D. Không xác đ nh. -4 Câu 4: Cho m ch R,L,C, u = 150 2 sin(100πt) (V), L = 2/π (H), C = 10 /0,8π( F), m ch tiêu th v i công su t P = 90 W. Xác đ nh R trong m ch. A. 90 Ω B. 160 Ω C. 160 Ω ho c 250 Ω D. 90 Ω ho c 160 Ω Câu 5: Các v ch trong dãy Banme thu c vùng nào trong các vùng sau? A. Vùng h ng ngo i, B. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, m t ph n n m trong vùng t ngo i. C. Vùng t ngo i D. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, m t ph n n m trong h ng ngo i. Câu 6: M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian ∆t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c. A. 25cm B. 40cm C. 30cm . D. 50cm Câu 7: Trong thí nghi m dao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i khác. Xác đ nh v truy n sóng. A. 26 cm/s B. 48 cm/s C. 24 cm/s D. 52 cm/s Câu 8: Trong quang ph c a nguyên t Hyđrô, v ch có t n s nh nh t c a dãy Laiman là f1 = 8,22.1014 Hz, v ch có t n s l n nh t c a dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lư ng ion hoá nguyên t Hyđrô t tr ng thái cơ b n là: A. M t giá tr khác . B. 13,5 eV. C. 8.8 eV. D. 135.10-19 J. Câu 9: Trong dao đ ng đi u hòa, phát bi u nào sau đây là là KHÔNG đúng. A. C sau m t kho ng th i gian T thì gia t c c a v t l i tr v giá tr ban đ u. B. C sau m t kho ng th i gian T thì v n t c c a v t l i tr v giá tr ban đ u. C. C sau m t kho ng th i gian T thì biên đ c a v t l i tr v giá tr ban đ u. D. C sau m t kho ng th i gian T thì v t l i tr v v trí ban đ u. Câu 10: M t ngu n ban đ u ch a N 0 h t nhân nguyên t phóng x . Có bao nhiêu h t nhân này b phân rã sau th i gian b ng 3 chu kỳ bán rã ? 7 1 2 1 A. N 0 B. N0 C. N0 D. N0 8 16 3 8 Trang 5/5 - Mã đ thi 234

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản