Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề 002

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
34
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề 002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý 2009 - mã đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề 002

  1. Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN : V T LÝ Th i gian làm bài : 90 phút. -------------------------------------------------- Mã đ 002 H và tên :………………………………………………………….. I- PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 40 câu, t câu 1 đ n câu 40 ) Câu 1: M t đư ng dây có đi n tr 4 d n m t dòng đi n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t đ n nơi tiêu dùng. Hi u đi n th hi u d ng ngu n đi n lúc phát ra là U = 10kV, công su t đi n là 400kW. H s công su t c a m ch đi n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên đư ng dây do t a nhi t? A. 1,6%. B. 2,5%. C. 6,4%. D. 10%. Câu 2: M t v t đ ng th i tham gia 3 dao đ ng cùng phương có phương trình dao đ ng: x1 = 2 3 cos π π π (2πt + ) cm, x2 = 4cos (2πt + ) cm và x3= 8cos(2πt - ) cm. Giá tr v n t c c c đ i c a v t và pha ban 3 6 2 đ u c a dao đ ng l n lư t là: π π A. 12πcm/s và − rad . B. 12πcm/s và rad. 6 3 π π C. 16πcm/s và rad. D. 16πcm/s và − rad. 6 6 Câu 3: Hai ngu n sóng k t h p A và B dao đ ng ngư c pha v i t n s f = 40Hz, t c đ truy n sóng là v=60cm/s. Kho ng cách gi a hai ngu n sóng là 7cm. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i gi a A và B là: A. 7. B. 8. C. 10. D. 9. 4 Câu 4: C n năng lư ng bao nhiêu đ tách các h t nhân trong 1 gam 2 He thành các proton và nơtron t do? Cho bi t m = 4,0015u; m = 1,0087u; m = 1,0073u; 1u.1C2 =931MeV. He n p A. 5,36.1011J. B. 4,54.1011J. C. 6,83.1011J. D. 8,27.1011J. Câu 5: Trong dao đ ng đi u hoà, phát bi u nào sau đây là không đúng? A. C sau m t kho ng th i gian T(chu kỳ) thì v t l i tr v v trí ban đ u. B. C sau m t kho ng th i gian T thì v n t c c a v t l i tr v giá tr ban đ u. C. C sau m t kho ng th i gian T thì gia t c c a v t l i tr v giá tr ban đ u. D. C sau m t kho ng th i gian T thì biên đ v t l i tr v giá tr ban đ u. Câu 6: M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A = 4cm và chu kỳ T = 2s, ch n g c th i gian là lúc v t đi qua VTCB theo chi u dương. Phương trình dao đ ng c a v t là π π A. x = 4cos(2πt - )cm. B. x = 4cos(πt - )cm. 2 2 π π C. x = 4cos(2πt + )cm. D. x = 4cos(πt + )cm. 2 2
  2. Câu 7: Đ ph n ng 12 C + γ → 3( 4 He ) có th x y ra, lư ng t γ ph i có năng lư ng t i thi u là bao 6 2 nhiêu? Cho bi t mC = 11,9967u; mα = 4,0015u; 1u.1C2 = 931MeV. A. 7,50MeV. B. 7,44MeV. C. 7,26MeV . D. 8,26MeV. Câu 8: M t khung dây d t hình ch nh t g m 200 vòng, có các c nh 15cm và 20cm quay đ u trong t r trư ng v i v n t c 1200 vòng/phút. Bi t t trư ng đ u có véc tơ c m ng t B vuông góc v i tr c quay và B=0,05T. Giá tr hi u d ng c a su t đi n đ ng xoay chi u là: A. 37,7V. B. 26,7V. C. 42,6V. D. 53,2V. Câu 9 : M t đ ng cơ không đ ng b ba pha đ u theo hình tam giác vào m ng đi n ba pha có hi u đi n th pha Up = 220V. Đ ng cơ có công su t P = 5 kW v i h s công su t cosϕ =0,85. Hi u đi n th đ t vào m i cu n dây và cư ng đ dòng đi n qua nó là: A. 220V và 61,5A. B. 380V và 6,15A. C. 380V và 5,16A. D. 220V và 5,16A. Câu 10: H t nhân Hêli g m có 2 proton và 2 nơtron, proton có kh i lư ng mp, nơtron có kh i lư ng mn, h t nhân Hêli có kh i lư ng mα. Khi đó ta có: 1 A. mp + mn > m . B. mp + mn > mα. C. 2(mp + mn) < mα . D. 2(mp + mn) = 2 α mα. Câu 11: M t b c x đơn s c có t n s f = 4.1014Hz. Bư c sóng c a nó trong thu tinh là bao nhiêu? Bi t chi t su t c a thu tinh đ i v i b c x trên là 1,5. A. 0,64µm. B. 0,50µm . C. 0,55µm. D. 0,75µm. Câu 12: Ch n câu SAI: A. V n t c c a ánh sáng đơn s c ph thu c vào môi trư ng truy n. B. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng có m t bư c sóng xác đ nh . C. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tán s c qua lăng kính. D. Trong cùng m t môi trư ng trong su t, v n t c truy n ánh sáng màu đ l n hơn v n t c truy n ánh sáng màu tím. Câu 13: Th c hi n giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng (Young) v i ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ. Ngư i ta đo đư c kho ng cách gi a vân sáng và vân t i n m c nh nhau là 1,0mm. Trong kho ng gi a hai đi m M và N hai bên so v i vân trung tâm, cách vân này l n lư t là 6,5mm và 7,0mm có s vân sáng là bao nhiêu? A. 6 vân. B. 7 vân . C. 9 vân. D. 13 vân. Câu 14: Th c hi n giao thoa đ i v i ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40µm đ n 0,75µm. Hai khe cách nhau 0,5mm, màn h ng vân giao thoa cách hai khe1m. S vân sáng đơn s c trùng nhau t i đi m M cách vân sáng trung tâm 4mm là A. 4. B. 1. C. 3 . D. 2. Câu 15: M t b n kim lo i cho hi u ng quang đi n dư i tác d ng c a m t ánh sáng đơn s c. N u ngư i ta gi m b t cư ng đ chùm sáng t i thì A. Có th s không x y ra hi u ng quang đi n n a. B. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a electron quang đi n thoát ra không thay đ i . C. Đ ng năng ban đ u c a electron quang đi n thoát ra gi m xu ng. D. S electron quang đi n thoát ra trong m t đơn v th i gian v n không thay đ i. Câu 16: Lúc đ u, m t ngu n phóng x Côban có 1014 h t nhân phân rã trong ngày đ u tiên. Sau 12 năm, s h t nhân c a ngu n này phân rã trong hai ngày là bao nhiêu? Bi t chu kỳ bán rã c a Côban là T = 4 năm. A. x p x 2,5.1013 h t nhân . B. x p x 3,3.1013 h t nhân. C. x p x 5,0.1013 h t nhân. D. x p x 6,6.1013 h t nhân. Câu 17: Ánh sáng KHÔNG có tính ch t sau đây: A. Luôn truy n v i v n t c 3.108m/s . B. Có th truy n trong môi trư ng v t ch t.
  3. C. Có th truy n trong chân không. D. Có mang năng lư ng. Câu 18: Đi n năng m t tr m phát đi n đư c truy n đi v i hi u đi n th 2kV, hi u su t trong quá trình truy n t i là H = 80%. Bi t công su t truy n t i không đ i. Mu n hi u su t truy n t i đ t 95% thì ta ph i A. tăng hi u đi n th lên 6kV. B. gi m hi u đi n th xu ng 1kV. C. tăng hi u đi n th lên đ n 4kV . D. tăng hi u đi n th còn 8kV. Câu 19: M t con l c lò xo g m v t có kh i lư ng m = 200g, lò xo có kh i lư ng không đáng k , đ c ng k= 80N/m; đ t trên m t sàn n m ngang. Ngư i ta kéo v t ra kh i v trí cân b ng đo n 3cm và truy n cho nó v n t c 80cm/s. Cho g = 10m/s2. Do có l c ma sát nên v t dao đ ng t t d n, sau khi th c hi n đư c 10 dao đ ng v t d ng l i. H s ma sát gi a v t và sàn là A. 0,04. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,05 . Câu 20: M t con l c đơn có chi u dài l, dao đ ng đi u hoà t i m t nơi có gia t c rơi t do g, v i biên đ góc α . Khi v t đi qua v trí có ly đ góc α, nó có v n t c là v . Khi đó, ta có bi u th c: 0 v2 v2 v 2g A. =α 0 2 -α 2 . 2 2 B. α = α - glv 0 2. 2 C. α = α + 2 . 0 2 D. α = α - 2 2 0 . gl ω l Câu 21: Gi i h n quang đi n c a m i kim lo i là : A. Bư c sóng dài nh t c a b c x chi u vào kim lo i đó đ gây ra đư c hi n tư ng quang đi n B. Bư c sóng ng n nh t c a b c x chi u vào kim lo i đó đ gây ra đư c hi n tư ng quang đi n C. Công nh nh t dùng đ b t electron ra kh i kim lo i đó D. Công l n nh t dùng đ b t electron ra kh i kim lo i đó Câu 22: Nguyên t hiđrô tr ng thái cơ b n đư c kích thích và có bán kính qu đ o tăng lên g p 9 l n. Các chuy n d i qu đ o có th x y ra là A. t M v K B. t M v L C. t L v K D. c a,b và c đ u đúng Câu 23: Xét m t sóng cơ truy n trên dây đàn h i, khi ta tăng g p đôi biên đ c a ngu n sóng và g p ba t n s sóng thì năng lư ng sóng tăng lên g p A. 36 l n . B. 6 l n. C. 12 l n. D. 18 l n. Câu 24: Trong nh ng phát bi u dư i đây, phát bi u chính xác là: A. Cơ s th c nghi m c a thuy t Bo là thí nghi m b n phá h t nhân Nitơ b ng h t α. B. Tính ch t c a tia âm c c là cơ s th c nghi m c a thuy t c u t o h t nhân nguyên t . C. Cơ s th c nghi m c a s phát hi n ra proton là thí nghi m b n phá h t nhân Nitơ b ng h t α . D. Cơ s th c nghi m c a s phát hi n ra hi n tư ng phóng x là thí nghi m b n phá h t nhân Nitơ b ng h t α. Câu 25: V n t c c a các electron quang đi n thoát ra kh i b m t m t t m kim lo i ph ng s có hư ng: A. Ngư c hư ng v i hư ng ánh sáng chi u t i. B. Theo m i hư ng . C. Đ i x ng v i hư ng c a ánh sáng chi u t i qua pháp tuy n t i đi m t i. D. Song song v i t m kim lo i. Câu 26: M t h g m 2 lò xo L , L có đ c ng k = 60N/m, k = 40N/m m t đ u g n c đ nh, đ u còn l i 1 2 1 2 g n vào v t m có th dao đ ng đi u hoà theo phương ngang như hình v . Khi tr ng thái cân b ng lò xo L b nén 2cm. L c đàn h i tác d ng vào m khi v t có li đ 1cm là 1 L1 m x L2 A. 1,0N . B. 2,2N. C. 0,6N. D. 3,4N. Câu 27: Ch n câu đúng. Pin quang đi n là ngu n đi n trong đó : A. quang năng đư c tr c ti p bi n đ i thành đi n năng. B. năng lư ng M t Tr i đư c bi n đ i tr c ti p thành đi n năng.
  4. C. m t t bào quang đi n đư c dùng làm máy phát đi n. D. m t quang đi n tr , khi đư c chi u sáng, thì tr thành máy phát đi n. Câu 28: Phát bi u nào sau đây KHÔNG đúng: A. Có th dùng ampe k đ đo tr c ti p dòng đi n d ch . B. Có th dùng ampe k đ đo tr c ti p dòng đi n d n. C. Dòng đi n d n là dòng chuy n đ ng có hư ng c a các đi n tích. D. Dòng đi n d ch sinh ra t trư ng xoáy. Câu 29: Cho m ch đi n xoay chi u như hình v ; cu n dây thu n c m. Hi u đi n th hi u d ng gi a A và 8 B là 200V, U = U = 2UC. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đi n tr R là: L 3 R A L CR A. 180V. B. 120V . C. 145V. D. 100V. Câu 30: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà. V n t c có đ l n c c đ i b ng 6cm/s. Ch n g c to đ v trí cân b ng, g c th i gian là lúc v t qua v trí x = 3 2 cm theo chi u âm và t i đó đ ng năng b ng th năng.Phương trình dao đ ng c a v t có d ng 3π π A. x = 6 2 cos (10t + ) cm. B. x = 6cos(10t + 4 4 )cm. 3π C. x = 6 cos (10t + )cm D. x = 6 2 cos(10t + 4 π )cm. 4 Câu 31: M t m ch dao đ ng đi n t LC, th i đi m ban đ u đi n tích trên t đ t c c đ i Q0 = 10-8C. Th i gian đ t phóng h t đi n tích là 2µs. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch là A. 7,85mA. B. 15,72mA. C. 78,52mA. D. 5,55mA . Câu 32: Trong m ch đi n xoay chi u g m ph n t X n i ti p v i ph n t Y. Bi t r ng X , Y là m t trong ba ph n t R, C và cu n dây. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th u = U 6 sin (100πt) V thì hi u đi n th hi u d ng trên hai ph n t X, Y đo đư c l n lư t là U = 2 U, U = U. Hãy cho bi t X và X Y Y là ph n t gì? A. Cu n dây và C. B. C và R. C. Cu n dây và R. D. Không t n t i b ph n t tho mãn. Câu 33: M t đèn ng s d ng hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V. Bi t đèn sáng khi hi u đi n th đ t vào đèn không nh hơn 155V. T s gi a th i gian đèn sáng và đèn t t trong m t chu kỳ là A. 0,5 l n. B. 2 l n . C. 2 l n. D. 3 l n. Câu 34: Ngư i ta chi u ánh sáng có bư c sóng 3500A0 lên m t m t t m kim lo i. Các electron b t ra v i đ ng năng ban đ u c c đ i s chuy n đ ng theo qu đ o tròn bán kính 9,1cm trong m t t trư ng đ u có B = 1,5.10-5T. Công thoát c a kim lo i có giá tr là bao nhiêu? Bi t kh i lư ng c a electron là me = 9,1.10-31kg. A. 1,50eV. B. 4,00eV. C. 3,38eV D. 2,90eV. Câu 35: Chu kỳ dao đ ng nh c a con l c đơn ph thu c vào y u t nào sau đây? A. Biên đ dao đ ng c a con l c. B. Kh i lư ng c a con l c. C. V trí dao đ ng c a con l c . D. Đi u ki n kích thích ban đ u. Câu 36: Khi m c t đi n có đi n dung C1 v i cu n c m L thì m ch thu sóng thu đư c sóng có bư c sóng λ1 = 60m; khi m c t đi n có đi n dung C2 v i cu n c m L thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ2 = 80m. Khi m c C1 n i ti p C2 và n i ti p v i cu n c m L thì m ch thu đư c bư c sóng là:
  5. A. λ =100m. B. λ = 140m. C. λ = 70m. D. λ = 48m . Câu 37: Khi ánh sáng truy n t nư c ra không khí thì A. v n t c và bư c sóng ánh sáng gi m. B. v n t c và t n s ánh sáng tăng. C. v n t c và bư c sóng ánh sáng tăng . D. bư c sóng và t n s ánh sáng không đ i. Câu 38: T trư ng do dòng đi n xoay chi u ba pha (có t n s f) t o ra có t n s quay là f '. Ta có h th c: 1 A. f ' < f. B. f ' = 3f. C. f ' = f. D. f ' = f. 3 Câu 39: M ch dao đ ng c a 1 máy thu vô tuy n đi n g m 1 cu n dây có đ t c m là L bi n thiên t 1 µH đ n100 µ H và 1 t có đi n dung C bi n thiên t 100pF đ n 500pF. Máy thu có th b t đư c nh ng sóng trong d i bư c sóng : A22,5 m đ n 533m B. 13,5 m đ n 421 m C.18,8 m đ n 421m D. 18,8 m đ n 625 m Câu 40: Cho m ch đi n xoay chi u g m R, L m c n i ti p. Hi u đi n th 2 đ u m ch có d ng u = AB π 100 2 cos 100 πt (V) và cư ng đ dòng đi n qua m ch có d ng i = 2 cos(10πt - )(A). Giá tr c a R và 3 L là: 0,61 A. R = 25 2 Ω , L = H. B. R = 25 2 Ω , L = π 0,22 H. π 1 0,75 C. R = 25 2Ω, L = H. D. R = 50Ω, L = π π H. II- PH N RIÊNG (10 câu ). Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n ( ph n A ho c B ) A- Theo chương trình chu n ( 10 câu, t câu 41 đ n câu 50 ) Câu 41: Gi s sau 3 gi phóng x (k t th i đi m ban đ u) s h t nhân c a m t đ ng v phóng x còn l i b ng 25% s h t nhân ban đ u. Chu kì bán rã c a đ ng v phóng x đó b ng A. 0,5 gi . B. 2 gi . C. 1 gi . D. 1,5 gi . Câu 42: Trong thí nghi m giao thao I âng n u ti n hành trong không khí sau đó làm trong nư c chi t su t 4/3 thì h vân trên màn s thay đ i như th nào ? A. Kho ng vân gi m 2/3 l n so v i trong không khí B. Kho n vân tăng 4/3 l n so v i trong không khí C. Kho ng vân tăng 3/2 l n so v i trong không khí D. Kho ng vân gi m 4/3 l n so v i trong không khí 1 10 −3 Câu 43: Cho m ch đi n xoay chi u R, L, C m c n i ti p, trong đó L = H, C= F. Ngư i ta đ t π 6π vào 2 đ u m ch đi n hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 cos (100πt) V thì công su t tiêu th c a m ch là 400 W. Đi n tr c a m ch có giá tr là: A. 160 ho c 40 . B. 100 . C. 60 ho c 100 . D. 20 ho c 80 .
  6. r 7 Câu 44: M t proton có v n t c v b n vào nhân bia đ ng yên 3 Li . Ph n ng t o ra 2 h t gi ng h t nhau mX bay ra v i v n t c có đ l n b ng nhau v’ và cùng h p phương t i c a proton m t góc 600. Giá tr v’ là mX .v 3m p .v m p .v A. v ' = B. v ' = C. v ' = D. mp mX mX 3mX .v v' = mp Câu 45: Đi u nào sau đây là SAI khi nói v nguyên t c phát và thu sóng đi n t ? A. Đ phát sóng đi n t , ngư i ta m c ph i h p m t máy phát dao đ ng đi u hoà v i m t ăng ten. B. Dao đ ng đi n t thu đư c t m ch ch n sóng là dao đ ng t do v i t n s b ng t n s riêng c a m ch. C. Đ thu sóng đi n t ngư i ta ph i h p m t ăng ten v i m t m ch dao đ ng. D. Dao đ ng đi n t thu đư c t m ch ch n sóng là dao đ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a sóng. Câu 46: Đ i v i sóng cơ h c, v n t c truy n sóng A. ph thu c vào chu kỳ, bư c sóng và b n ch t môi trư ng truy n sóng. B. ph thu c vào t n s sóng. C. ph thu c vào bư c sóng và b n ch t môi trư ng truy n sóng. D. ph thu c vào b n ch t môi trư ng truy n sóng . Câu 47: Ch n câu có n i dung SAI: A. Chi u ánh sáng M t tr i vào máy quang ph , trên kính nh ta thu đư c quang ph liên t c . B. Nguyên t c ho t đ ng c a máy quang ph d a vào hi n tư ng tán s c ánh sáng. C. Ánh sáng đơn s c không b phân tích khi qua máy quang ph . D. Ch c năng c a máy quang ph là phân tích chùm sáng ph c t p thành nhi u thành ph n ánh sáng đơn s c khác nhau. Câu 48: Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà v i biên đ 3cm v i t n s 2Hz. Sau 2s sóng truy n đư c 2m. Ch n g c th i gian lúc đ u O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. L đ c a đi m M trên dây cách O đo n 2,5m t i th i đi m 2s là: A. x = -3cm. B. xM = 0 C. xM = 1,5cm. D. xM = 3cm. M Câu 49: M t con l c đơn có dây treo dài l = 0,4m và kh i lư ng v t n ng là m = 200g. L y g =10m/s2; b qua ma sát. Kéo con l c đ dây treo l ch góc α0 = 600 so v i phương th ng đ ng r i buông nh . Lúc l c căng c a dây treo b ng 4N thì v n t c cu v t là: A. v = 2 m/s. B. v = 2 2 m/s. C. v = 5m/s. D. v = 2m/s . Câu 50: Ch ra câu kh ng đ nh sai? A. Phô tôn có năng lư ng B. Phô tôn có đ ng lư ng C. Phô tôn cò kh i lư ng D. Phô tôn có kích thư c xác đ nh B- Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, t câu 51 đ n câu 60 ) Câu 51: Hai ngu n sóng gi ng nhau t i A và B cách nhau 47cm trên m t nư c, ch xét riêng m t ngu n thì nó lan truy n trên m t nư c mà kho ng cách gi a hai ng n sóng liên ti p là 3cm, khi hai sóng trên giao thoa nhau thì trên đo n AB có s đi m không dao đ ng là A: 32 B: 30 C. 16 D. 15 Câu 52: G i ∆t là kho ng th i gian đ m t ch t phóng x gi m kh i lư ng đi e l n, bi t ∆t=1000h thì chu kỳ phóng x T là: A: 369h B: 693h C. 936h D. 396h
  7. Câu 53: Trong thí nghi m Yâng ngu n là ánh sáng tr ng, đ r ng c a quang ph b c 3 là 1,8mm thì quang ph b c 8 r ng: A: 2,7mm B: 3,6mm C. 3,9mm D. 4,8mm Câu 54: M t m ch R,L,C m c n i ti p mà L,C không đ i R bi n thiên. Đ t vào hai đ u m ch m t ngu n xoay chi u r i đi u ch nh R đ n khi Pmax, lúc đó đ l ch pha gi a U và I là π π π π A: B: C. D. 6 3 4 2 Câu 55: M t con l c đơn treo vào m t thang máy th ng đ ng, khi thang máy đ ng yên thì con l c dao đ ng v i chu kỳ 1s, khi thang máy chuy n đ ng thì con l c dao đ ng v i chu kỳ 0,96s. Thang máy chuy n đ ng: A: Nhanh d n đ u đi lên B: Nhanh d n đ u đi xu ng C. Ch m d n đ u đi lên D. Th ng đ u Câu 56: M t v t có kh i lư ng ngh là m0 chuy n đ ng v i t c đ v r t l n thì đ ng năng c a v t là 1 1 m0 c2 − 1 m0c2 A. m0 v 2 B. m 0 c 2 C. D. − m0c2 2 2 v2 v 2 1− 1− c2 c2 Câu 57: M t bánh xe có đư ng kính 4m quay v i gia t c góc không đ i 4 rad/s2, t0 = 0 là lúc bánh xe b t đ u quay. V n t c dài c a m t đi m P trên vành bánh xe th i đi m t = 2s là A. 16 m/s. B. 18 m/s. C. 20 m/s. D. 24 m/s. Câu 58: M t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh là 12kgm2 quay đ u v i t c đ 30vòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe là A. Eđ = 360,0J. B. Eđ = 236,8J. C. Eđ = 180,0J. D. Eđ = 59,20J. Câu 59: M t đĩa đ c có bán kính 0,25m, đĩa có th quay xung quanh tr c đ i x ng đi qua tâm và vuông góc v i m t ph ng đĩa. Đĩa ch u tác d ng c a m t mômen l c không đ i M= 3Nm. Mômen đ ng lư ng c a đĩa t i th i đi m t = 2s k t khi đĩa b t đ u quay là A. 2 kgm2/s. B. 4 kgm2/s. C. 6 kgm2/s. D. 7 2 kgm /s. Câu 60: M t đĩa m ng, ph ng, đ ng ch t có bán kính 2m có th quay đư c xung quanh m t tr c đi qua tâm và vuông góc v i m t ph ng đĩa. Tác d ng vào đĩa m t mômen l c 960Nm không đ i, đĩa chuy n đ ng quay quanh tr c v i gia t c góc 3rad/s2. Kh i lư ng c a đĩa là A. m = 960 kg. B. m = 240 kg. C. m = 160 kg. D. m = 80 kg.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản