intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Vật lý - Ban tự nhiên 2009 (Mã đề 137)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
70
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý - Ban tự nhiên 2009 (Mã đề 137)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý - ban tự nhiên 2009 (mã đề 137)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý - Ban tự nhiên 2009 (Mã đề 137)

  1. S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG Môn thi : V T LÝ - Ban t nhiên Th i gian làm bài: 90 phút (Đ thi có 50 câu) Ngày thi:……/……/ 200… H , tên h c sinh:.......................................................................... Mã đ thi 137 S báo danh:................................................................................. Câu 1: Bi t công c n thi t đ tăng t c m t cánh qu t t tr ng thái ngh đ n khi có t c đ góc 240 rad/s là 5760 J. Momen quán tính c a nó là: A. 0,2 kg.m2. B. 2,4 kg.m2. C. 24 kg.m2. D. 48 kg.m2. Câu 2: M t s i dây dài l = 1,05m đư c g n c đ nh hai đ u. Kích thích cho dây dao đ ng v i t n s f = 100Hz thì th y trên dây có 7 b ng sóng d ng. V n t c truy n sóng trên dây là bao nhiêu? A. 25m/s B. 15m/s C. 30m/s D. 36 m/s Câu 3: M t bánh đà quay ch m d n đ u, t i t = 0 bánh đà có t c đ góc 5 rad/s và gia t c góc - 0,25 rad/s2. Ch n ϕ0 = 0. Tính đ n khi d ng l i thì s vòng bánh đà đã quay đư c là: A. 50 vòng B. 0,796 vòng C. 7,96 vòng D. 10 vòng Câu 4: Phương trình dao đ ng c a m t ngu n phát sóng có d ng là u = U0cos(20πt) (V). Trong kho ng th i gian 0,225 s, sóng truy n đư c quãng đư ng là bao nhiêu? A. 20 l n bư c sóng B. 2,25 l n bư c sóng C. 5,5 l n bư c sóng D. 0,22 l n bư c sóng 0,1 Câu 5: Cho hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 cos100πt (V). Cu n dây có L = H, đi n tr r ; t đi n có π đi n dung C. Khi m ch ch có cu n dây hay m ch g m dây n i ti p v i t thì công su t tiêu th c a m ch đ u b ng 2 kW. Giá tr c a đi n dung C là bao nhiêu? 10 −4 5.10 −4 5.10 −4 10 −4 F F F F A. 3π B. π C. 2π D. π Câu 6: M t v t dao đ ng đi u hoà v i chu kì T và biên đ A . Th i gian ng n nh t đ v t đi t v trí b ng đ n v trí có li đ x = A/2 là. A. T/12 B. T/8 C. T/4 D. T/ 30 Câu 7: Con l c lò xo đ c ng k, kh i lư ng m = 100g, dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng. Lò xo có chi u dài t nhiên là 50cm. Khi dao đ ng, chi u dài bi n đ i t 58cm đ n 62cm. Khi chi u dài lò xo l = 59,5 thì l c đàn h i c a lò xo có đ l n là bao nhiêu? A. 0,95N B. 0,5N C. 1,15N D. 0,75N Câu 8: G i λα và λβ l n lư t là bư c sóng ng v i hai v ch Hα và Hβ trong dãy Banme ; λ1 là bư c sóng c a v ch có bư c sóng dài nh t trong dãy Pasen. λα, λβ, λ1 liên h theo công th c nào? 1 1 1 1 1 1 = − = + C. λ1 = λα + λβ D. λ1 = λβ - λα λ1 λ β λα λ1 λ α λ β A. B. Câu 9: Trong thí nghi m giao thoa Iâng, kho ng cách t vân sáng b c hai đ n vân sáng b c 7 và 4,5 mm. Kho ng cách hai khe a = 1mm ; kho ng cách đ n màn D = 1,5m. Bư c sóng ánh sáng là bao nhiêu? A. 0,4µm B. 0,6 µm C. 0,5 µm D. 0,76µm Câu 10: Có th tăng h ng s phân rã λ c a đ ng v phóng x b ng cách nào? A. Đ t ngu n phóng x đó vào trong đi n trư ng m nh. B. Đ t nóng ngu n phóng x đó. C. Đ t ngu n phóng x vào trong t trư ng m nh. D. Hi n nay ta không bi t b ng cách nào có th làm thay đ i h ng s phân rã phóng x . Câu 11: M t sóng có t n s góc 110 rad/s và bư c sóng 1,8m. T c đ truy n c a sóng là bao nhiêu? A. v = 30,75 m/s B. v = 30 m/s C. v = 32 m/s D. v = 31,5 m/s Câu 12: V i a là m t h ng s dương, phương trình nào dư i đây có nghi m mô t m t dao đ ng đi u hoà? A. x" - ax = 0 B. x" + a2x2 = 0 C. x" + ax = 0 D. x" + ax2 = 0 Câu 13: Trư ng h p nào sau đây l c tác d ng lên v t r n có tr c quay c đ nh ch c ch n không làm cho v t quay? A. Đi m đ t c a l c n m r t xa tr c quay. B. Giá c a l c đi qua tr c quay. C. Đ l n c a l c r t nh . D. Phương c a l c không song song v i tr c quay. GV: Nguy n Ti n Hùng Trang 1/4 - Mã đ thi 137
  2. Câu 14: M ch LC dao đ ng t do, có đi n tích c c đ i trên b n t là 10-6 C, dòng đi n c c đ i qua m ch là 10A. Tìm bư c sóng mà m ch có th thu đư c. A. 168,8m B. 188,4 m C. 118,3m D. 184,8m Câu 15: Đi u nào sau đây là sai khi nói v tia h ng ngo i? A. Tia h ng ngo i là b c x đi n t có bư c sóng l n hơn ánh sáng đ (0,75µm) B. Tia h ng ngo i do các v t nung nóng phát ra. C. Tia h ng ngo i có tác d ng n i b t là tác d ng nhi t. D. Tia h ng ngo i có màu đ . Câu 16: Chi u m t tia sáng tr ng qua m t lăng kính. Tia sáng đã tách ra thành chùm tia có các màu khác nhau. Hi n tư ng này g i là hi n tư ng gì? A. Tán s c ánh sáng. B. Khúc x ánh sáng C. Giao thoa ánh sáng D. Nhi u x ánh sáng. Câu 17: Trong m t dao đ ng đi u hoà thì v trí có đ ng năng và th năng dao đ ng b ng nhau là v trí nào? A. V trí biên B. chính gi a v trí cân b ng và v trí biên. C. V trí cân b ng D. Không ph i ba v trí nêu trên. Câu 18: Radon là ch t phóng x có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. T i th i đi m ban đ u có 1,2g 222 Rn , sau 86 kho ng th i gian t = 1,4T s nguyên t 222 Rn còn l i là bao nhiêu? 86 A. 1,874.1018 B. 2,165.1019 C. 1,234.1021 D. 2,465.1020 Câu 19: T n s c a âm quy t đ nh đ n đ c tính nào sau đây c a âm? A. Cư ng đ âm B. V n t c truy n âm C. Đ cao c a âm D. Âm s c Câu 20: Đi u nào là đúng khi nói v m i liên h gi a đi n trư ng và t trư ng? A. T trư ng bi n thiên càng nhanh làm đi n trư ng sinh ra có t n s càng l n. B. Đi n trư ng bi n thiên đ u thì t trư ng bi n thiên cũng đ u. C. Khi t trư ng bi n thiên làm xu t hi n đi n trư ng bi n thiên và ngư c l i đi n trư ng bi n thiên làm xu t hi n t trư ng bi n thiên. D. A, B và C đ u đúng. Câu 21: Tác d ng m t momen l c 18 Nm lên bánh xe có momen quán tính 3 kg.m2. N u bánh xe quay t ngh thì sau 20s nó có đ ng năng là: A. 21600 J B. 2400 J C. 25600 J D. 43200 J Câu 22: M t sàn quay hình tr có kh i lư ng 40 kg và có bán kính 1m. Sàn b t đ u quay nh m t l c không đ i, n m ngang F = 60N tác d ng vào sàn theo phương ti p tuy n v i mép sàn. T i th i đi m t = 10s, đ ng năng c a sàn là: A. 6000 J B. 4500 J C. 9000 J D. 2400 J Câu 23: Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát êlectron A0 = 2,2eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t có bư c sóng λ. Mu n tri t tiêu dòng đi n quang ngư i ta ph i đ t vào anôt và catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4V. Hãy tính gi i h n quang đi n λ0 c a kim lo i. A. 3,5µm B. 0,765µm C. 0,456µm D. 0,565µm Câu 24: N u do phóng x , h t nhân nguyên t ZA X bi n đ i thành h t nhân nguyên t Z −A Y , thì h t nhân ZA X 1 đã b phân rã: A. β- B. β+ C. α D. γ Câu 25: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe a = 1mm, t hai khe đ n màn D = 2m. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ, ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng chính gi a đ n vân sáng b c 4 là 4,5mm. Bư c sóng λ c a ánh sáng đơn s c là bao nhiêu? A. 0,6000 µm B. 0,8125 µm C. 0,7778 µm D. 0,5625 µm Câu 26: M ch đi n xoay chi u n i ti p g m cu n dây có đ t c m L, đi n tr r và t đi n C. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th u = 30 2 cos100πt (V). Đi u ch nh C đ hi u đi n th trên hai b n t đ t giá tr c c đ i và b ng s 50V. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n dây khi đó có giá tr là bao nhiêu? A. 30V B. 20V C. 40V D. 50V Câu 27: Kim lo i dùng làm catôt c a t bào quang đi n có công thoát êlectron là 2,5 eV. Chi u vào catôt b c x có t n s f = 1,5.1015 Hz. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các êlectron quang đi n là bao nhiêu? A. 6,08 eV B. 3,71 eV C. 9,72 eV D. 7,45eV GV: Nguy n Ti n Hùng Trang 2/4 - Mã đ thi 137
  3. Câu 28: Đo n m ch RLC n i ti p g m đi n tr R = 100Ω, L là thu n c m, t C bi n đ i đư c. Đ t vào hai đ u đo n m ch hi u đi n th u = 100 2 cos100πt (V). Khi C tăng lên 2 l n thì giá tr hi u d ng c a cư ng đ dòng π đi n như cũ nhưng pha c a i thay đ i m t góc . Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch khi chưa tăng C là: 2 π π A. i = 2cos (100πt + ) (V) B. i = 1cos (100πt - ) (V) 4 4 3π π C. i = 1cos (100πt + ) (V) D. i = 1cos (100πt + ) (V) 4 4 Câu 29: Hi n tư ng quang đi n là hi n tư ng A. Êlectron b t ra kh i kim lo i khi có b c x đi n t thích h p chi u vào. B. Êlectron b t ra kh i kim lo i khi các ion dương đ p vào. C. Êlectron b t ra kh i kim lo i khi b nung nóng đ n nhi t đ thích h p. D. Êlectron b t ra kh i h t nhân nguyên t khi h t nơtrôn phân rã. Câu 30: M ch LC lí tư ng g m t đi n có đi n dung C = 5 µF và m t cu n thu n c m có đ t c m L = 50mH. Bi t hi u đi n th c c đ i t đi n là 6V. Khi hi u đi n th trên t là 4V thì năng lư ng đi n trư ng, năng lư ng t trư ng là bao nhiêu? A. Wđ = 4.10-5 J ; Wt = 5.10-5 J B. Wđ = 4.10-5 J ; Wt = 13.10-5 J -5 -5 C. Wđ = 5.10 J ; Wt = 4.10 J D. Wđ = 14.10-5 J ; Wt = 5.10-5 J 10 −4 1 Câu 31: M ch đi n xoay chi u g m t đi n C = F, cu n dây thu n c m L = H m c n i ti p. Bi t π 10π cư ng đ dòng đi n là i = 4cos(100πt) (A). Bi u th c hi u đi n th hai đ u m ch y là như th nào? π A. u = 36 2 cos(100πt -π) (V) B. u = 360cos(100πt + ) (V) 2 π π C. u = 220sin(100πt - ) (V) D. u = 360cos(100πt - ) (V) 2 2 Câu 32: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe a = 2mm, gi a hai khe và màn D = 1m. Khi dùng b c x có bư c sóng λ1 thì kho ng vân là i1 = 0,2mm. Khi dùng b c x λ2 > λ1 thì t i v trí vân sáng b c 3 c a b c x λ1 ta quan sát đư c m t vân sáng b c k c a λ2 . Tính λ2. A. 0,6 µm B. 0,5 µm C. 0,65µm D. 0,7µm Câu 33: Trong máy phát đi n: A. Ph n ng đư c g i là b góp B. Ph n c m là ph n t o ra dòng đi n. C. Ph n ng là ph n t o ra t trư ng. D. Ph n c m là ph n t o ra t trư ng Câu 34: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa, hai khe đư c chi u sáng b i ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,75µm. Bi t kho ng cách gi a hai khe a = 1,5 mm, t hai khe đ n màn D = 2m. Tính kho ng cách gi a vân sáng b c 3 đ n vân sáng b c 7 cùng m t phía. A. 2mm B. 2,5mm C. 3 mm D. 4mm Câu 35: M t m ch dao đ ng g m m t cu n c m L = 2mH và m t t xoay Cx. Tìm giá tr Cx đ chu kì riêng c a m ch là T = 1µs. A. 27,27pF B. 12,67 pF C. 10pF D. 21,21 pF Câu 36: Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh ph thu c vào: A. phương tác d ng c a l c B. đ l n c a l c C. đi m đ t c a l c D. c A, B, C Câu 37: M ch đi n xoay chi u g m đi n tr R = 800Ω n i ti p v i t đi n C = 5,3µF r i m c vào hi u đi n th xoay chi u 220V - 50Hz. Cư ng đ dòng đi n đi qua đo n m ch là bao nhiêu? A. 0,22A B. 0,11A C. 0,44A D. 0,33 A Câu 38: Kh i lư ng riêng trung bình c a Trái Đ t và kh i lư ng riêng c a v Trái Đ t l n lư t có giá tr x p x b ng: A. 2 300 kg/m3 và 5 520 kg/m3 B. 5 520 kg/m3 và 3 300 kg/m3 3 3 C. 3 300 kg/m và 5 520 kg/m D. 5 520 kg/m3 và 2 300 kg/m3 GV: Nguy n Ti n Hùng Trang 3/4 - Mã đ thi 137
  4. Câu 39: M t lò xo treo th ng đ ng có k = 20 N/m, kh i lư ng m = 200g. T v trí cân b ng nâng v t lên m t đo n 5cm r i buông nh . L y g = 10m/s2. Ch n chi u dương hư ng xu ng. Giá tr c c đ i c a l c ph c h i và l c đàn h i là: A. Fhp = 2N ; Fdhmax = 3N B. Fhp = 0,4N ; Fdhmax = 0,5N C. Fhp = 2N ; Fdhmax = 5N D. Fhp = 1N ; Fdhmax = 3N Câu 40: S hình thành dao đ ng đi n t t do trong m ch dao đ ng là do hi n tư ng nào sau đây? A. Hi n tư ng t c m B. Hi n tư ng c ng hư ng đi n C. Hi n tư ng c m ng đi n t D. Hi n tư ng t hoá. Câu 41: Đ ng v phóng x 17 Si chuy n thành 13 Al 13 A1 đã phóng ra: 27 27 27 A. H t α B. H t pôziton (β+) C. H t prôtôn D. H t êlectron (β-) - Câu 42: 92 U sau nhi u l n phóng x h t α và β bi n thành chì 82 Pb . Bi t chu kì bán rã c a s bi n đ i t ng 238 206 h p này là T = 4,6.109 năm. Gi s ban đ u m t lo i đá ch ch a urani, không có chì. N u hi n nay t l các kh i lư ng c a U238 và Pb206 là 37 thì tu i c a đá y là bao nhiêu năm? A. ≈ 2.108 năm B. ≈ 2.109 năm C. ≈ 2.107 năm D. ≈ 2.1010 năm Câu 43: M t đi n tr đư c m c vào ngu n đi n xoay chi u thì công su t to nhi t trên đi n tr là P. H i khi m c đi n tr n i ti p v i m t điôt lí tư ng r i m c vào ngu n đi n nói trên thì công su t to nhi t trên đi n tr là bao nhiêu? A. 2P B. P/4 C. P/2 D. P 0,1 Câu 44: Cho hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 cos100πt (V). Cu n dây có L = H, đi n tr r ; t đi n có π đi n dung C. Khi m ch ch có cu n dây hay m ch g m cu n dây n i ti p v i t thì công su t tiêu th c a m ch đ u b ng 2 kW. Giá tr c a đi n tr r là bao nhiêu? A. 40Ω B. 20 Ω C. 30Ω D. 10Ω Câu 45: Trong m t m ch dao đ ng đi n t , khi dùng t đi n có đi n dung C1 thì t n s riêng c a m ch là f1 = 30 kHz, khi dùng t đi n C2 thì t n s riêng c a m ch là f2 = 40kHz. N u m ch này dùng hai t C1 và C2 n i ti p thì t n s tiêng c a m ch là bao nhiêu? A. 50 kHz B. 70 kHz C. 10kHz D. 24kHz Câu 46: Tìm kh ng đ nh sai khi nói v dòng đi n xoay chi u. A. Đi n lư ng trung bình chuy n qua m t ti t di n th ng c a dây trong m t chu kì b ng không. B. Nhi t lư ng trung bình to ra trong m ch trong m t chu kì b ng không. C. Cư ng đ dòng đi n trung bình trong m t chu kì b ng không. D. Trong m t chu kì có hai l n cư ng đ dòng đi n b ng không và đ i chi u. Câu 47: Khi v đ th s ph thu c vào biên đ c a v n t c c c đ i c a m t v t dao đ ng t do đi u hoà thì đ th s là đư ng gì? A. M t đư ng cong khác B. Đư ng th ng đi qua g c to đ C. Đư ng elip D. Đư ng parabol Câu 48: Nh n xét nào dư i đây v tia t ngo i là không đúng? A. Tia t ngo i tác d ng r t m nh lên kính nh. B. Tia t ngo i b thu tinh và nư c h p th r t m nh. C. Tia t ngo i là nh ng b c x không nhìn th y đư c, có t n s sóng nh hơn t n s sóng c a ánh sáng tím. D. Các h quang đi n, đèn thu ngân và nh ng v t b đun nóng trên 30000C đ u là nh ng ngu n phát ra tia t ngo i r t m nh. Câu 49: Con l c đơn có kh i lư ng m = 200g, chi u dài l = 40cm, dao đ ng t i nơi có g = 10m/s2. Kéo con l c l ch kh i v trí cân b ng góc α0 = 600 r i th không v n t c ban đ u. Đ l n v n t c c a v t lúc l c căng dây b ng 4N là bao nhiêu? A. 3 m/s B. 4m/s C. 2m/s D. 1 m/s Câu 50: M t h t nhân phóng x b phân rã đã phát ra h t α . Sau phân rã đ ng năng c a h t α : A. Ch có th nh hơn ho c b ng đ ng năng c a h t nhân sau phân rã. B. B ng đ ng năng c a h t nhân sau phân rã. C. Luôn l n hơn đ ng năng c a h t nhân sau phân rã. D. Luôn nh hơn đ ng năng c a h t nhân sau phân rã. ----------- H T ---------- GV: Nguy n Ti n Hùng Trang 4/4 - Mã đ thi 137
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản