Đề thi thử đại học môn Vật lý của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chia sẻ: Dang Truong Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
987
lượt xem
417
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử đại học tham khảo môn Vật lý của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - mã đề thi 231

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

  1. Tr−êng THPT Huúnh Thóc Kh¸ng §Ò THI THö §¹I HäC LÇN 1 ---------o0o---------- M«n: VËt Lý (Thêi gian: 90 phót) §Ò n y cã: 05 trang - M §Ò: 231 C©u 1: T¹i mét ®iÓm O trªn mÆt n−íc l t©m ph¸t sãng, sãng truyÒn trªn mÆt n−íc víi b−íc sãng λ. Chän nhËn xÐt ®óng : λ A. §iÓm dao ®éng ng−îc pha víi O c¸ch O mét ®o¹n ng¾n nhÊt l 2 B. Hai ®iÓm c¸ch nhau mét ®o¹n λ th× lu«n dao ®éng cïng pha nhau C. Hai ®iÓm trªn ®−êng th¼ng ®i qua O dao ®éng ng−îc pha nhau c¸ch nhau b»ng mét sè nguyªn lÇn nöa b−íc sãng. D. Hai ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®i qua O dao ®éng vu«ng pha nhau c¸ch nhau mét sè λ nguyªn lÇn 4 C©u 2: Trong dao ®éng c¬ ®iÒu ho cña mét vËt trªn trôc Ox víi gia tèc cùc ®¹i l am . Lóc ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng th× ®é lín gia tèc cña vËt b»ng: a 3 a 3 A. m B. am C. m D. am 2 2 3 4 C©u 3: Lóc ®iÖn ¸p trªn cuén thø nhÊt cña mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®¹t cùc ®¹i U 0 th× ®iÖn ¸p trªn cuén 2 v cuén 3 t−¬ng øng l : U U0 U U U U0 U U A. − 0 v B. 0 v − 0 C. 0 v D. − 0 v − 0 2 2 2 2 2 2 2 2 C©u 4: Nèi v«n kÕ khung quay v o mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu: u = 120 2 cos(100πt ) (V ) , th× v«n kÕ chØ: A. 0V B. 120V C. 120 2V D. 240 V C©u 5: M¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng tù do víi n¨ng l−îng W = 2.10-6 J , ®iÖn ¸p cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô l U 0 = 10V , c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i I 0 = 3,14 A . NÕu dïng m¹ch n y l m m¹ch chän sãng céng h−ëng th× nã cã thÓ b¾t ®−îc sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng b»ng A. 240m B. 60m C.120m D. 90m C©u 6: M¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng tù do víi ®iÖn tÝch cùc ®¹i cña tô l q0 = 15.10 −8 C . Lóc ®iÖn tÝch cña tô q0 = 9.10 −8 C th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng 0,12A. C−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i b»ng: A. 0,18A B. 0,24A C. 0,15A D. 0,3A C©u 7: Chän nhËn xÐt ®óng vÒ ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn: A. §iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn lan truyÒn trong kh«ng gian víi vËn tèc v« cïng lín B. Trong ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn: vÐc t¬ E lu«n cã ph−¬ng th¼ng ®øng, cßn vÐct¬ B lu«n cã ph−¬ng n»m ngang. C. §iÖn tr−êng biÕn thiªn tuÇn ho n theo thêi gian víi tÇn sè f, l m xuÊt hiÖn tõ tr−êng biÕn thiªn theo víi tÇn sè f. D. Mçi biÕn thiªn cña tõ tr−êng theo kh«ng gian ®Òu l m xuÊt hiÖn ®iÖn tr−êng xo¸y C©u 8: Trong m¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC, nÕu t¨ng ®iÖn dung cña tô ®iÖn lªn 4 lÇn ®ång thêi gi¶m ®é tù c¶m L cña cuén d©y xuèng 9 lÇn th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch sÏ: 9 9 A. gi¶m lÇn B. t¨ng 1,5 lÇn C. gi¶m 1,5 lÇn D. t¨ng lÇn 4 4 C©u 9: Sãng dõng trªn mét sîi d©y cã b−íc sãng λ = 20cm . Hai ®iÓm n»m gi÷a hai nót sãng liªn tiÕp c¸ch nhau 5cm th× dao ®éng lÖch pha nhau mét gãc ∆ϕ b»ng: π π A. 0 hoÆc π B. 0 C. D. 2 4 1
  2. C©u 10: Hai nguån ph¸t sãng kÕt hîp A, B dao ®éng cïng tÇn sè, cïng biªn ®é, ng−îc pha nhau. Coi biªn ®é sãng kh«ng ®æi, b−íc sãng b»ng λ. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån AB = 20λ . Trªn ®o¹n AB cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i b»ng: A. 21 B. 40 C. 41 D. 39 C©u 11: Mét sãng ngang trªn m¶t n−íc víi chu kú sãng l T = 0,5s . Kho¶ng c¸ch gi÷a 6 ®Ønh sãng liªn tiÕp l 30cm . Tèc ®é sãng b»ng : A. 12cm / s B. 10cm/s C. 24cm/s D. 20cm/s C©u 12: T¨ng tÇn sè gãc cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp tõ gi¸ trÞ 2 1 ω1 = ®Õn ω2 = th× hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch: LC 2 LC A. Ban ®Çu t¨ng, sau ®ã gi¶m B. Ban ®Çu gi¶m, sau ®ã t¨ng C. t¨ng D. gi¶m C©u 13: Sãng c¬ häc khi truyÒn tõ m«i tr−êng n y sang m«i tr−êng kia th× : A. n¨ng l−îng kh«ng ®æi B. tÇn sè kh«ng ®æi C. b−íc sãng kh«ng thay ®æi D. vËn tèc kh«ng ®æi C©u 14: Trong ®o¹n m¹ch RLC ®èi víi c¸c gi¸ trÞ tøc thêi ta lu«n cã: u u u u u u A. i = L B. i = C. i = R = L = D. i = R ZL Z R ZL Z R C©u 15: Sãng ngang l : A. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng cã vËn tèc cïng ph−¬ng víi ph−¬ng truyÒn sãng B. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng dao ®éng theo ph−¬ng ngang C. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng D. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng cã vËn tèc vu«ng gãc víi ph−¬ng truyÒn sãng C©u 16: Mét thanh m¶nh ®ång chÊt chiÒu d i l = 37,5cm cã thÓ quay tù do quanh trôc cè ®Þnh n»m ngang ®i qua mét ®Çu cña thanh. Bá qua mäi ma s¸t v lùc c¶n, lÊy g = π 2 = 10 m s 2 . Chu kú dao ®éng nhá cña thanh b»ng: A. 1,73s B. 4 s C. 1s D. 0,5s C©u 17: TÇn sè cña dao ®éng tù do cña con l¾c vËt lý dao ®éng ®iÒu ho l : 1 I I 1 mgd mgd A. B. 2π C. D. 2π 2π mgd mgd 2π I I C©u 18: Con l¾c ®¬n ®−îc treo v o trÇn cña mét thang m¸y. Khi thang m¸y ®øng yªn chu kú dao ®éng cña con l¾c b»ng 2,4 s . NÕu thang m¸y chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu ®i lªn víi gia tèc 2m / s 2 (lÊy g = 10m / s 2 ) th× chu kú dao ®éng cña con l¾c trong thang m¸y b»ng : A. 2,15 s B. 2,68 s C. 2,19 s D. 2,63 s C©u 19: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu d i l = 20cm ®−îc treo t¹i n¬i cã g = 9,8m / s 2 . §−a con l¾c lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc α = 0,1rad råi truyÒn cho nã mét vËn tèc ban ®Çu v0 = 14cm / s theo ph−¬ng vu«ng gãc víi d©y h−íng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. VËn tèc cùc ®¹i cña vËt b»ng : A. 21cm / s B. 28cm / s C. 14 2c m / s D. 14 3cm / s C©u 20: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 40 N / m treo vËt cã khèi l−îng m = 100 g . T¹i vÞ trÝ vËt cã li ®é x = 3cm th× nã cã vËn tèc 80cm / s . Qu ng ®−êng vËt ®i ®−îc trong nöa chu kú l : A. 16 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 8 cm C©u 21: Mét vËt dao ®éng ®iÒu ho trªn trôc 0x víi chu kú b»ng 0,9 s v biªn ®é A. T¹i thêi ®iÓm t1 A vËt cã li ®é x1 = − ®ang ®i vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ thêi ®iÓm t1 ®Ó vËt 2 ®æi chiÒu chuyÓn ®éng l : A. 0,3s B. 0,34 s C. 0,675s D. 0,375s 2
  3. 5π C©u 22: Mét vËt dao ®éng ®iÒu ho trªn trôc 0x theo ph−¬ng tr×nh: x = 4 cos(10t − ) (cm) 6 T¹i thêi ®iÓm vËt cã li ®é v gi¸ trÞ vËn tèc t−¬ng øng l : A. 2cm; − 20 3cm / s B. 2cm; 20 3cm / s C. 2 3cm; 20cm / s D. 2 3cm; − 20cm / s C©u 23: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu ho víi chu kú T. NÕu c¾t ng¾n lß xo ®Ó chiÒu d i cña lß xo 1 cßn chiÒu d i ban ®Çu th× chu kú dao ®éng cña vËt b»ng: 4 T T A. B. 2T C. D. T 2 4 C©u 24: Hai chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu ho cã cïng tÇn sè trªn hai ®−êng th¼ng song song víi nhau. Lóc vËt thø nhÊt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d−¬ng, th× vËt thø hai cã li ®é cùc tiÓu. Chän nhËn xÐt ®óng: π π A. vËt 1 trÔ pha h¬n vËt 2 mét gãc B. vËt 1 sím pha h¬n vËt 2 mét gãc 2 4 π π C. vËt 1 trÔ pha h¬n vËt 2 mét gãc D. vËt 1 sím pha h¬n vËt 2 mét gãc 4 2 C©u 25: Mét sãng ngang truyÒn trªn ph−¬ng 0x, h×nh ¶nh cña sãng t¹i thêi M N ®iÓm kh¶o s¸t nh− h×nh vÏ. Sãng truyÒn tõ ph¶i sang tr¸i. T¹i thêi ®iÓm ®ã : A. M ®ang ®i xuèng, N ®ang ®i lªn B. M, N ®Òu ®i lªn C. M, N ®Òu ®i xuèng D. M ®ang ®i lªn, N ®ang ®i xuèng C©u 26: Trong thÝ nghiÖm Y©ng: D = 2m, a = 1mm . Khe S ®−îc chiÕu bëi bøc x¹ chøa ba ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng lÇn l−ît l λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,5µm, λ3 = 0,6 µm . V©n s¸ng cïng m u v©n trung t©m, c¸ch v©n trung t©m mét kho¶ng ng¾n nhÊt l : A. 6mm B. 24mm C. 18mm D. 12mm C©u 27: Mét thanh m¶nh n»m ngang trªn s n nh½n, cã thÓ quay tù do quanh trôc th¼ng ®øng cè ®Þnh ®i qua mét ®Çu cña thanh. Khèi l−îng thanh l m, chiÒu d i l. Thanh ®ang ®øng yªn th× mét viªn ®¹n m khèi l−îng bay víi vËn tèc v0 theo ph−¬ng ngang ®Õn c¾m v o ®Çu kia cña thanh theo ph−¬ng 3 vu«ng gãc víi thanh. Tèc ®é gãc cña thanh sau va ch¹m l : 4v v v v A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 5l 4l l 2l C©u 28: Mét thanh m¶nh ®ång chÊt chiÒu d i l, cã thÓ quay tù do quanh trôc cè ®Þnh n»m ngang ®i qua mét ®Çu cña thanh. Bá qua lùc c¶n kh«ng khÝ. §−a thanh lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc 600. Tèc ®é gãc cña thanh lóc nã ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng l : 2g 6g 3g g A. B. C. D. 3l l 2l 2l C©u 29: Mét vËt r¾n quay chËm dÇn ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh víi tèc ®é gãc ban ®Çu ω0 = 20π rad / s , sau 2s tèc ®é gãc cña vËt l 16π rad / s . §Õn lóc dõng l¹i th× vËt ® quay ®−îc: A. 10 vßng B. 50 vßng C. 100 vßng D. 25 vßng C©u 30: Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh th×: A. M«men ®éng l−îng cña vËt tû lÖ thuËn víi thêi gian B. Tèc ®é gãc trung b×nh b»ng tèc ®é gãc tøc thêi C. Gia tèc gãc kh«ng ®æi D. M«men ngo¹i lùc ®èi víi trôc quay kh«ng ®æi C©u 31: Mét h×nh trô rçng ®ång chÊt cã b¸n kÝnh trong l R1 , b¸n kÝnh ngo i R2 cã khèi l−îng m. M«men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc cña nã l : m m m A. I = ( R1 + R2 ) 2 . B. I = ( R22 − R12 ) . C. I = ( R12 + R2 ) . 2 D. I = m( R2 − R12 ) . 2 2 2 2 3
  4. C©u 32: Hai tÊm kim lo¹i gièng nhau A v B c« lËp vÒ ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn λ0 . TÊm A kh«ng tÝch ®iÖn, tÊm B tÝch ®iÖn ©m. §ång thêi chiÕu v o hai tÊm kim lo¹i ®ã c¸c chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã cïng b−íc sãng λ víi thêi gian chiÕu ®ñ lín th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i cña tÊm A l V1, cña tÊm B l V2 tho¶ m n: A. V1 ≥ V2 B. V1 = V2 C. V1 > V2 D. V1 < V2 C©u 33: Khi chiÕu v o katèt cña mét tÕ b o quang ®iÖn bøc x¹ cã λ = 330nm ng−êi ta thÊy, ®Ó triÖt tiªu ho n to n dßng quang ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a Anèt v katèt: U AK ≤ −0,313V . Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i l m catèt l : A. 360nm B. 390nm C. 0,41µm D. 0,44 µm C©u 34: Linh kiÖn n o sau ®©y ho¹t ®éng dùa v o hiÖn t−îng quang ®iÖn trong: A. §ièt ph¸t quang B. §ièt ph¸t quang v quang ®iÖn trë C. Quang ®iÖn trë D. TÕ b o quang ®iÖn C©u 35: Mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c t¸c dông lªn bÒ mÆt mét kim lo¹i v l m bøt electron ra khái kim lo¹i n y. NÕu t¨ng c−êng ®é chïm s¸ng ®ã lªn gÊp ®«i th×: A. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn t¨ng gÊp bèn lÇn B. hiÖu ®iÖn thÕ h m t¨ng hai lÇn C. sè electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã trong mçi gi©y t¨ng gÊp ®«i D. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn t¨ng gÊp ®«i C©u 36: Chän nhËn xÐt ®óng vÒ tÕ b o quang ®iÖn: A. Víi mçi electron th× ®éng n¨ng ban ®Çu l cùc ®¹i B. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron phô thuéc v o vËn tèc cña c¸c ph«t«n ®Ëp v o katèt C. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron phô thuéc v o c−êng ®é chïm s¸ng chiÕu v o katèt D. §éng n¨ng ban ® u cùc ®¹i cña electron kh«ng phô thuéc v o UAK C©u 37: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm tô C v cuén thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay 1 chiÒu cã tÇn sè f = th×: 3π LC π A. §iÖn ¸p hai ®Çu tô sím pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch 2 π B. §iÖn ¸p hai ®Çu tô trÔ pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch 2 C. §iÖn ¸p hai ®Çu tô cïng pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch D. §iÖn ¸p hai ®Çu tô ng−îc pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch C©u 38: Trong thÝ nghiÖm Y©ng: D = 1m, a = 1mm . Khe S ph¸t ra hai ¸nh s¸ng ®¬n s¾c b−íc sãng λ1 = 0,6µm v λ2 ch−a biÕt. Ng−êi ta thÊy t¹i vÞ trÝ v©n tèi thø 2 cña λ1 cã v©n s¸ng cña λ2 . B−íc sãng λ2 b»ng: A. 0,5µm B. Ch−a thÓ tÝnh ®−îc C. 0,45µm D. 0,75µm C©u 39: Mét c¶nh s¸t giao th«ng ®øng bªn ®−êng nhËn ®−îc tÝn hiÖu ©m ph¸t ra tõ mét cßi «t« ®ang chuyÓn ®éng l¹i gÇn c¶nh s¸t. ¤t« ch¹y víi tèc ®é 36km/h, tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ l 340m/s. ¢m m cßi «t« ph¸t ra cã tÇn sè f = 3000 Hz . Ng−êi c¶nh s¸t nghe ®−îc ©m cã tÇn sè: A. f = 3087 Hz B. f = 3000 Hz C. f = 3090 Hz D. f = 2913Hz C©u 40: Trong thÝ nghiÖm Y©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng D = 2m, a = 1mm . Khe S ®−îc chiÕu bëi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. Ng−êi ta ®o ®−îc kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng bËc 3 ®Õn v©n s¸ng bËc 9 cïng mét phÝa so víi v©n trung t©m l 6mm. B−íc sãng cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c chiÕu tíi S l : A. 0,43µm B. 0,55µm C. 0,5µm D. 0,6 µm C©u 41: Bøc x¹ ®¬n s¾c trong n−íc cã b−íc sãng λ = 0,54 µm l ¸nh s¸ng m u : A. lam B. ®á C. cam D. lôc C©u 42: Mét tia s¸ng tr¾ng chiÕu tõ kh«ng khÝ tíi gÆp tÊm thuû tinh theo ph−¬ng xiªn gãc víi tÊm th×: 4
  5. A. chïm lã l chïm s¸ng tr¾ng song song B. chïm lã l chïm s¸ng ph©n kú cã m u cÇu vång C. tia lã l tia s¸ng tr¾ng D. chïm lã l chïm song song cã m u cÇu vång C©u 43: B−íc sãng cña ¸nh s¸ng m u cam trong n−íc b»ng b−íc sãng cña ¸nh s¸ng m u lam trong kh«ng khÝ. Mét ng−êi ®Æt m¾t trong n−íc quan s¸t chïm s¸ng m u lam chiÕu tõ kh«ng khÝ v o n−íc th× ng−êi ®ã sÏ thÊy chïm s¸ng cã m u: A. cam B. v ng C. v ng hoÆc lôc D. lam 0,4 10 −3 C©u 44: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm 2 phÇn tö L v C m¾c nèi tiÕp (víi L = H ;C = F) π 9π mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu u = 250 cos100πt (V ) . Lóc ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch b»ng 150V th× c−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi cã ®é lín b»ng: A. 4 A B. 2 2 A C. 3 A D. 1,5 2 A C©u 45: Mét m¸y biÕn ¸p lÝ t−ëng cã hÖ sè biÕn ®æi k = 5 , cuén thø cÊp ®−îc nèi víi mét cuén c¶m 0,4 cã ®iªn trë thuÇn R = 30Ω , ®é tù c¶m L = H , th× c«ng suÊt tiªu thô cña cuén c¶m l 30 W . HiÖu π ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén s¬ cÊp cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng: A. 10V B. 150V C. 200V D. 250V C©u 46: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay L chiÒu: u AB = 120 2 cos 100πt (V ) th× U AM = 90V , U MB = 150V . C A M B HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch b»ng: A. 0,8 B. 0 C. 0,5 D. 0,6 C©u 47: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm c¸c phÇn tö R, L, C nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu 0,4 u = 120 2 cos100πt (V ) .§iÖn dung cña tô cã thÓ thay ®æi ®−îc. BiÕt R = 30Ω, L = H .Thay ®æi π ®iÖn dung C ®Ó c«ng suÊt m¹ch cùc ®¹i, khi ®ã ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu tô ®iÖn b»ng: A. 240V B. 160V C. 200V D. 120V 0,6 C©u 48: Cho m¹ch gåm c¸c phÇn tö R,L,C nèi tiÕp cã ®é tù c¶m H , ®iÖn trë thuÇn R = 40Ω , ®Æt π v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50 Hz th× hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch b»ng 0,8 . §iÖn dung C cña ®o¹n m¹ch b»ng: 10 −3 10 −3 10 −3 10 −2 10 −2 10 −2 A. F B. F hoÆc F C. F D. F hoÆc F 3π 3π 9π 28π 28π 92π 0,4 C©u 49: §o¹n m¹ch nèi tiÕp gåm c¸c phÇn tö R, L, C cã R = 40Ω, L = H , ®iÖn dung C thay ®æi π ®−îc. §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh cã tÇn sè f = 50 Hz , cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 120V . Thay ®æi ®iÖn dung C ®Ó ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch RL ®¹t cùc ®¹i, th× gi¸ trÞ cña ®iÖn dung v ®iÖn ¸p URLmax t−¬ng øng l : 10 −3 10 −3 10 −3 A. F v 120 2V B. F v 120V C. F v 120 2V D. 8π 8π 4π 10 −3 F v 120V 4π C©u 50: Ph«t«n ¸nh s¸ng khi chiÕu tõ kh«ng khÝ v o n−íc th×: A. TÇn sè t¨ng B. TÇn sè gi¶m C. B−íc sãng t¨ng D. B−íc sãng gi¶m ----------------------HÕt--------------------- 5
  6. §¸p ¸n thi thö ®¹i häc 2009 lÇn thø nhÊt m«n VËt lý M §Ò: 231 01. X B C D 14. A B C X 27. A B C X 40. A B X D 02. X B C D 15. A B C X 28. A B X D 41. A X C D 03. A B C X 16. A B X D 29. A X C D 42. A B C X 04. X B C D 17. A B X D 30. A X C D 43. A B C X 05. X B C D 18. A B X D 31. A X C D 44. X B C D 06. A B X D 19. A B X D 32. A X C D 45. A B C X 07. A B X D 20. A X C D 33. X B C D 46. A B C X 08. A X C D 21. X B C D 34. A B X D 47. A X C D 09. A X C D 22. X B C D 35. A B X D 48. A X C D 10. A X C D 23. X B C D 36. A B C X 49. A B X D 11. X B C D 24. A B C X 37. A B X D 50. X B C D 12. X B C D 25. A B C X 38. A B X D 13. A X C D 26. A B C X 39. A B X D 1
Đồng bộ tài khoản