Đề thi thử hóa Trường THPT Bình Giang

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
166
lượt xem
42
download

Đề thi thử hóa Trường THPT Bình Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi thử hóa Trường THPT Bình Giang " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử hóa Trường THPT Bình Giang

  1. Së gd & ®t h¶i d−¬ng §Ò thi thö ®¹i häc lÇn I Tr−êng THPT B×nh Giang N¨m häc: 2008 -2009 M¤N To¸n (Thêi gian l m b i : 180 phót. §Ò thi gåm 2 trang) C©u I(2,5 ®iÓm ): Cho h m sè y = 2 x3 + 3 ( m − 1) x 2 + 6 ( m − 2 ) − 1 . Víi m ∈ l tham sè . KÝ hiÖu ( Cm ) l ®å thÞ cña h m sè . a) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ khi m = 2 . KÝ hiÖu ®å thÞ l ( C2 ) . b) H y viÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕnvíi ( C2 ) biÕt tiÕp tuyÕn ®ã ®i qua ®iÓm A ( 0; − 1) . c) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× ( Cm ) cã c¸c ®iÓm cùc ®¹i , cùc tiÓu v ®−êng th¼ng ®i qua c¸c ®iÓm cùc ®¹i , cùc tiÓu song song víi ®−êng th¼ng y = − 4 x C©u II(2 ®iÓm) 1 12 a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: 23 x − 6.2 x − + =1 23 ( x − 1) 2x  xy − 3 x − 2 y = 16 b) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:  2 2 ( x, y ∈ R )  x + y − 2 x − 4 y = 33 C©u III(1,5 ®iÓm ): a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: sin 3 x = cos x.cos 2 x ( tan 2 x + tan 2 x )  π 3π  b) T×m a sao cho ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm x ∈  ;  : 4 4  3sin x + 4cos x − a = 0 C©u IV(1,5 ®iÓm ): nn n−k k  x 2 k  x 2 a) Cho khai triÓn :  +  = ∑ Cn .  .  . BiÕt sè h¹ng thø 9  5 5  k =0 5 5 cña khai triÓn cã hÖ sè lín nhÊt. H y t×m n. π π 2 2 ∫ J = ∫ sin 2 x.cos 2 2 x.dx 2 2 b) TÝnh c¸c tÝch ph©n : I = cos x.cos 2 x.dx v 0 0
  2. C©u V (2,5 ®iÓm ): 1.Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz, cho hä ®−êng th¼ng ( d k ) cã ph−¬ng x − 3 y +1 z +1 tr×nh: = = , k∈ l tham sè . k + 1 2k + 3 1 − k a) Chøng minh r»ng khi k biÕn thiªn ( d k ) thuéc mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng ®ã. b) X¸c ®Þnh k ®Ó ( d k ) song song víi hai mÆt ph¼ng : ( P ) : 6 x − y − 3z − 13 = 0 (Q) : x − y + 2z − 3 = 0 2. Cho h×nh chãp S.ABC cã SA = x, BC = y c¸c c¹nh cßn l¹i ®Òu b»ng 1. a) TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp S.ABC theo x v y. b) T×m x v y ®Ó thÓ tÝch cña h×nh chãp S.ABC lín nhÊt. §¸p ¸n C©u hái 1: a)  y = −1 b)   y = −9 / 8 x − 1 c) m = 3 , m = −1 C©u hái 2: d) X = 1 e) C¸ch 1: ®Æt u = x − 1 , v = y + 2 22 C¸ch 2 : rót x tõ ph−¬ng tr×nh trªn x = 2 + . §Æt y −3 22 y − 3=t ⇒ x = 2 + v y=t+3 t 2 Cã mét ph−¬ng tr×nh t 2 + ( 22 / t ) + 44 / t : +2t − 36 = 0 §Æt t+22/t = a .Ta cã ph−¬ng tr×nh a 2 + 2a − 80 = 0 C¸ch 3: rót xy ë ph−¬ng tr×nh (1) thÕ v o (2) cã 2 ( x + y ) − 8 ( x + y ) − 54 = 0
  3. C¸ch 4: Nh©n ph−¬ng tr×nh (1) víi 2 v céng víi ph−¬ng tr×nh (3) ta cã 2 ( x + y ) − 8 ( x + y ) − 54 = 0  x = −3 − 3  x = −3 + 3   §¸p sè :  ,  y = −2 + 3  y = −2 − 3   C©u hái 3: f) kπ g) XÐt h m sè y = 3 sin x + 4 cos x cã ®¹o h m v« nghiÖm trªn ®o¹n ®ã; §¸p sè : a ∈[− 2 / 2;7 2 / 2] C©u hái 4:  a 9 ≥ a8 h) Sö dông  Suy ra n = 11 hoÆc 12 v kiÓm tra l¹i thÊy ®Òu a9 ≥ a10 tháa m n C©u hái 5: i) 5x-2y+z-16=0 j) K=0 C©u hái : xy x2 + y 2 k) V = 1− 6 4 l) C«si cho x=y v ®Ët t=xy
Đồng bộ tài khoản