intTypePromotion=1

Đề thi và đáp án thi giáo viên giỏi (giáo viên tiểu học)

Chia sẻ: Le Huu Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
119
lượt xem
10
download

Đề thi và đáp án thi giáo viên giỏi (giáo viên tiểu học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án thi giáo viên giỏi (giáo viên tiểu học) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Tài liệu hữu ích cho các giáo viên tiểu học đang chuẩn bị cho kì thi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và đáp án thi giáo viên giỏi (giáo viên tiểu học)

 1. §Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng C©u 2: Kh«ng tÝnh m«n tù chän, ®èi víi HS líp 4, líp 5 cã mÊy m«n häc ®- îc ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè ? A: 3 m«n B: 4 m«n C: 5 m«n C©u 3: Gi¸o viªn phô tr¸ch líp cã mÊy tr¸ch nhiÖm ? A: 2 B: 4 C: 5 D: 3 C©u 4: Ch¬ng 5 bao gåm c¸c ®iÒu lµ : A: §iÒu 15, ®iÒu 16, ®iÒu 17. B: §iÒu 16, 17, 18. C: §iÒu 13, ®iÒu 14, ®iÒu 15. C©u 5: Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i bao gåm : A: 3 B: 4 C: 5 C©u 6: Néi dung ®¸nh gi¸ vÒ h¹nh kiÓm ®îc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo mÊy nhiÖm vô ? A: 4 nhiÖm vô. B: 3 nhiÖm vô C: 5 nhiÖm vô. C©u 7: Cã mÊy lÜnh vùc ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕt d¹y bËc TiÓu häc ? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 8: LÜnh vùc kÜ n¨ng s ph¹m cã mÊy tiªu chÝ ? A: 5 B: 6 C: 7 D: 8 C©u 9: LÜnh vùc hiÖu qu¶ gåm mÊy tiªu chÝ ? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 10: §iÓm tèi ®a trong lÜnh vùc kiÕn thøc lµ bao nhiªu ? A: 4 B: 5 C: 6 D: 7 C©u 11: §iÓm tèi ®a trong lÜnh vùc hiÖu qu¶ lµ bao nhiªu ? A: 4 B: 2 C: 3 D: 5 C©u 12: TiÕt d¹y lo¹i tèt cÊp thÞ ®iÓm ®¹t ®îc ? A: Tõ 17 ®iÓm trë lªn. B: Tõ 17,5 ®iÓm trë lªn. C: Tõ 18 ®iÓm trë lªn. D: Tõ 19 ®iÓm trë lªn. C©u 13: TiÕt d¹y lo¹i Trung b×nh ®iÓm ®¹t tõ bao nhiªu ? A: 10 B: 10,5 C: 11 D: 11,5 C©u 14 : Cã mÊy yªu cÇu vÒ lÜnh vùc kiÕn thøc cña chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH : A: 5 B: 3 C: 6 D: 5 C©u15 : Tiªu chuÈn xÕp lo¹i c¸c tiªu chÝ, yªu cÇu, lÜnh vùc cña chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH: A:3 B: 4 C: 5 D:6 C©u 16 : Cã mÊy tiªu chuÈn xÕp lo¹i chung cuèi n¨m häc cho GVTH : A: 2 B:5 C: 4 D:3 C©u 17 : HiÖu trëng nhµ trêng tiÕn hµnh tæ chøc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GVTH ®Þnh kú vµo cuèi n¨m häc qua mÊy c¨n cø :
 2. A: 3 B: 4 C: 2 D: 5 C©u 18 : ViÖc ®¸nh gi¸ GV d¹y giái c¸c cÊp dùa trªn c¸c yÕu tè nµo ? A: §¸nh gi¸ GV theo chuÈn nghÒ nghiÖp ®îc ban hµnh. B: Kh¶o s¸t thùc tÕ th«ng qua viÖc ®îc dù giê. C: C¶ hai ý trªn. C©u 19: ViÖc x©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH ®Õn nay ®· tr¶i qua mÊy giai ®o¹n ? A: 1 B: 2 C: 3 D:4 C©u 20 : Cã mÊy yªu cÇu nhËn thøc t tëng chÝnh trÞ cña gi¸o viªn ®èi víi nh©n d©n, tæ quèc ? A: 2 B: 3 C: 5 D: 4 C©u 21: Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh bao gåm mÊy tiªu chÝ : A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 22: Nh÷ng GV ®îc dù vµ xÐt lµ GV d¹y giái cÊp huyÖn cã ®iÓm trung b×nh cña tõng yªu cÇu vÒ chuÈn lµ bao nhiªu ®iÓm : A: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,5 B: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,6 C: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,7 C©u 23 : ViÖc xÐt GV d¹y giái cÊp quèc gia do ®Þa ph¬ng chän tõ sè GV d¹y giái cÊp tØnh trong mÊy n¨m liªn tiÕp víi mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh do Bé h- íng dÉn : A: 4 n¨m B: 2 n¨m C: 3 n¨m C©u 24: D¹y TiÕng ViÖt cho häc sinh TiÓu häc ®îc coi träng môc tiªu nµo trong c¸c môc tiªu sau? A. Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng viÖt. B. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng viÖt C. Båi dìng t×nh yªu TiÕng viÖt vµ h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng viÖt. C©u 25: CÊp TiÓu häc ®îc phÐp d¹y thªm Ýt nhÊt mÊy buæi trªn tuÇn? A. 5 buæi B. 3 buæi C. 2 buæi C©u 26: Néi dung ch¬ng tr×nh m«n MÜ thuËt ë TiÓu häc xoay quanh mÊy chñ ®Ò A. 3 chñ ®Ò B. 4 chñ ®Ò C. 5 chñ ®Ò C©u 27: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh gåm mÊy c¨n cø? A. 2 c¨n cø B. 3 c¨n cø C. 4 c¨n cø C©u 28: Cã mÊy tiªu chÝ ra ®Ò kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc kú? A. 4 tiªu chÝ B. 5 tiªu chÝ C. 6 tiªu chÝ C©u 29: Tû lÖ ®iÓm dµnh cho c¸c møc ®é nhËn thøc so víi tæng sè ®iÓm phï hîp theo chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é ë tõng bé m«n ®¶m b¶o tØ lÖ chung nh sau? A. NhËn biÕt 50%, th«ng hiÓu 30% , vËn dông 20% B. NhËn biÕt 60%, th«ng hiÓu 30% , vËn dông 10% C. NhËn biÕt 40%, th«ng hiÓu 40% , vËn dông 20% C©u 30 : §iÒu lÖ trêng tiÓu häc gåm mÊy ch¬ng?
 3. a. 9 ch¬ng b. 8 ch¬ng c. 7 ch¬ng C©u 31 : §iÒu lÖ trêng tiÓu häc quy ®Þnh hiÖu trëng cã bao nhiªu quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô a. 8 nhiÖm vô, quyÒn b. 9 nhiÖm vô, quyÒn h¹n c. 10 nhiÖm vô, quyÒn h¹n h¹n C©u 32 : Ch¬ng nµo quy ®Þnh vÒ gi¸o viªn? a. Ch¬ng I b. Ch¬ng III c. Ch¬ng IV C©u 33 : §iÒu 31 quy ®Þnh gi¸o viªn cã mÊy nhiÖm vô? a. 7 nhÖm vô b. 6 nhiÖm vô c. 5 nhiÖm vô C©u 34 : Héi ®ång trêng cã mÊy nhiÖm vô, quyÒn h¹n? a. 2 nhiÖm vô, quyÒn b. 3 nhiÖm vô, quyÒn c. 4 nhiÖm vô, quyÒn h¹n h¹n h¹n C©u 35 :§iÒu 39 quy ®Þnh häc sinh cã mÊy quyÒn? b. 5 quyÒn b. 6 quyÒn c. 7 quyÒn C©u 36 : §iÒu lÖ trêng tiÓu häc quy ®Þnh tæ trëng chuyªn m«m cã mÊy nhiÖm vô? a. 3 nhiÖm vô b. 4 nhiÖm vô c. 5 nhiÖm vô C©u 37 : Héi ®ång trêng häp Ýt nhÊt mÊy lÇn/ n¨m? a. 1 lÇn b. 2 lÇn c. 3 lÇn C©u 38 : Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña gi¸o viªn tiÓu häc hiÖn nay cÇn cã b»ng tèt nghiÖp nµo? a.Trung cÊp b. Cao ®¼ng c. §¹i häc C©u 39 : §iÒu lÖ trêng tiÓu häc quy ®Þnh mÊy hµnh vi gi¸o viªn kh«ng ®îc lµm? a. 4 hµnh vi b. 5 hµnh vi c. 6 hµnh vi C©u 40 : Theo quyÕt ®Þnh 32/ 2005 quy ®Þnh tû lÖ häc sinh ®¹t danh hiÖu HSG, tiªn tiÕn cña trêng tiÓu häc ®¹t chuÈn møc ®é 1? a. Giái 10%, 40% tiªn tiÕn trë lªn. b. Giái 10%, 30% tiªn tiÕn trë lªn. c. 25% giái, 40% tiªn tiÕn trë lªn. d. 60% giái vµ tiªn tiÕn trë lªn. §Ò v¨n : ViÕt bµi v¨n kÓ vÒ mÑ th©n yªu cña em ?
 4. §Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc C©u 1: QuyÕt ®Þnh 30 vÒ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Hs tiÓu häc ®îc ban hµnh ngµy, th¸ng, n¨m nµo ? A: 30/9/2004 B: 30/9/2005 C: 30/9/2006 C©u 2: C¸c m«n häc ë TiÓu häc ®¸nh gi¸ b»ng nhËn xÐt ®îc ®¸nh gi¸ theo c¸c møc nµo ? A: Hoµn thµnh tèt (A+), hoµn thµnh (A), cha hoµn thµnh (B). B: Hoµn thµnh (A); cha hoµn thµnh (B). C: Lo¹i hoµn thµnh (A) trong ®ã cã hoµn thµnh tèt (A+), cha hoµn thµnh (B) C©u 3: C¸c m«n häc ë TiÓu häc ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè xÕp lo¹i häc lùc gåm mÊy lo¹i ? A: Lo¹i Giái, lo¹i Kh¸, lo¹i Trung b×nh, lo¹i YÕu. B: Lo¹i XuÊt s¾c, lo¹i Kh¸, lo¹i Trung b×nh, lo¹i YÕu. C: Lo¹i Giái, lo¹i Kh¸, lo¹i Trung b×nh, lo¹i YÕu, lo¹i KÐm. C©u 4: QuyÕt ®Þnh sè 30 vÒ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh TiÓu häc gåm mÊy ch¬ng ? A: 5 ch¬ng B: 4 ch¬ng C: 3 ch¬ng C©u 5: Sè lÇn kiÓm tra thêng xuyªn tèi thiÓu cho m«n TiÕng ViÖt trong mçi th¸ng lµ : A: 3 lÇn B: 2 lÇn C: 4 lÇn C©u 6: Trong quyÕt ®Þnh sè 30, ch¬ng IV : Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®iÒu 14 lµ : A: XÐt lªn líp. B: XÐt khen thëng. C: XÐt thi l¹i. C©u 7: Trong ch¬ng I (Nh÷ng quy ®Þnh chung) môc ®Ých ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gåm mÊy môc ®Ých : A: 3 B: 2 C: 4 C©u 8: LÜnh vùc vÒ kiÕn thøc cã mÊy tiªu chÝ ? A:4 B: 5 C: 6 D: 7 C©u 9: LÜnh vùc vÒ th¸i ®é s ph¹m gåm cã mÊy tiªu chÝ ? A: 4 B: 5 C: 2 D: 3 C©u 10: §iÓm tèi ®a trong lÜnh vùc kÜ n¨ng s ph¹m lµ bao nhiªu ? A: 6 B: 7 C: 8 D: 9 C©u 11: §iÓm tèi ®a trong lÜnh vùc th¸i ®é s ph¹m lµ bao nhiªu ? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 12: TiÕt d¹y lo¹i tèt cÊp trêng ®iÓm ®¹t ®îc ? A: Tõ 17 ®iÓm trë lªn. B: Tõ 17,5 ®iÓm trë lªn.
 5. C: Tõ 18 ®iÓm trë lªn. D: Tõ 16 ®iÓm trë lªn. C©u 13: §iÓm d¹y ®¹t lo¹i Kh¸, Tèt th× c¸c tiªu chÝ nµo sau ®©y kh«ng bÞ ®iÓm 0 ? A: 1.1; 2.3; 3.2; 4.3 B: 1.2; 2.2; 3.1; 4.3 C: 1.3; 2.1; 3.3; 4.2 D: 1.2; 2.1; 3.2; 4.3 C©u 14 : Cã mÊy yªu cÇu vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng cña GVTH chuÈn. A: 3 B: 4 C: 5 C©u 15 : Cã mÊy yªu cÇu thuéc lÜnh vùc kÜ n¨ng s ph¹m cña chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH : A: 3 B: 4 C:5 D: 6 C©u 16: QuyÕt ®Þnh ban hµnh quy ®Þnh vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®îc ban hµnh vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo ? A: Ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2006 B: Ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2007 C: Ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2008 C©u 17 : §¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV chuÈn nghÒ nghiÖp cã mÊy quy tr×nh : A: 4 B: 3 C: 2 D:1 C©u 18 : §èi tîng ®îc ¸p dông chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chuÈn gi¸o viªn bao gåm : A: TÊt c¶ GVTH. B: KÓ c¶ GV c¸c trêng ®îc gäi tªn lµ quèc tÕ nhng lµ häc sinh ViÖt Nam (®îc xem lµ lo¹i h×nh t thôc). C: C¶ 2 ý trªn. C©u 19 : ViÖc x©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH khëi ®Çu tõ n¨m nµo ? A: 1998 - 1999 B: 1999 - 2000 C: 1997 - 1998 C©u 20: Cã mÊy bµi häc ®îc rót ra qua qu¸ tr×nh x©y dùng chuÈn nghÒ nghiÖp GVTH A: 2 B: 1 C: 3 D: 4 C©u 21 : KiÕn thøc vÒ t©m lÝ häc s ph¹m vµ t©m lÝ häc løa tuæi, gi¸o dôc häc tiÓu häc bao gåm mÊy tiªu chÝ : A: 2 B: 3 C: 5 D: 4 C©u 22 : Nh÷ng GV ®îc dù vµ xÐt lµ gi¸o viªn d¹y giái cÊp trêng cã ®iÓm trung b×nh cña tõng yªu cÇu vÒ chuÈn lµ bao nhiªu ®iÓm : A: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,0 B: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,5 C: Lín h¬n hoÆc b»ng 9,0 C©u 23: Nh÷ng GV ®îc dù vµ xÐt lµ GV d¹y giái cÊp tØnh cã ®iÓm trung b×nh cña tõng yªu cÇu vÒ chuÈn lµ bao nhiªu ®iÓm :
 6. A: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,0 B: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,5 C: Lín h¬n hoÆc b»ng 9,0 C©u 24: QuyÕt ®Þnh 16 cña BGD & §T quy ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng trong ®ã cã ch¬ng tr×nh cÊp tiÓu häc ®îc ban hµnh ngµy th¸ng n¨m nµo? A. Ngµy 5/5/2005 B. Ngµy 15/5/2006 C. Ngµy 5/5/2006 C©u 25: Néi dung ch¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc cÊp TiÓu häc gåm mÊy mèi quan hÖ? A. 5 mèi quan hÖ B. 4 mèi quan hÖ C. 3 mèi quan hÖ C©u 26: Møc thu c¸c buæi häc thªm cña cÊp TiÓu häc lµ bao nhiªu tiÒn trªn buæi? A. 1000 ®ång B. 2000 ®ång C. 3000 ®ång C©u 27: Néi dung ch¬ng tr×nh m«n TNXH ë TiÓu häc xoay quanh mÊy chñ ®Ò? A. 3 chñ ®Ò B. 4 chñ ®Ò C. 5 chñ ®Ò C©u 28: Ch¬ng tr×nh TiÓu häc bao gåm mÊy yÕu tè? A. 4 yÕu tè B. 5 yÕu tè C. 6 yÕu tè C©u 29: Cã mÊy yÕu tè t¹o nªn ch¬ng tr×nh m«n häc To¸n? A. 3 yÕu tè B. 4 yÕu tè C. 5 yÕu tè C©u 30: Ra ®Ò kiÓm tra theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cÇn mÊy yªu cÇu? A. 3 yªu cÇu B. 4 yªu cÇu C. 5 yªu cÇu C©u 31: Cã mÊy h×nh thøc tr¾c nghÖm kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ra ®Ò kiÓm tra? A. 3 B. 4 C. 5 C©u32: §iÒu lÖ trêng tiÓu häc ®îc bé gi¸o dôc ®µo t¹o ban hµnh ngµy, th¸ng , n¨m nµo? a. 31/ 8/ 2005 b. 31/ 8/ 2006 c. 31/ 8/ 2007 C©u 33: §iÒu lÖ trêng tiÓu häc gåm mÊy ®iÒu? a. 45 ®iÒu b. 46 ®iÒu c. 47 ®iÒu C©u 34: Trêng tiÓu häc cã mÊy quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô? a. 8 nhiÖm vô, quyÒn b. 7 nhiÖm vô, quyÒn c. 6 nhiÖm vô, quyÒn h¹n h¹n h¹n C©u 35: Ch¬ng gi¸o viªn gåm bao nhiªu ®iÒu? a. 6 ®iÒu. b. 7 ®iÒu. a. 8 ®iÒu. C©u 36: §iÒu lÖ trêng tiÓu häc quy ®Þnh hiÖu phã cã mÊy nhiÖm vô, quyÒn h¹n? a. 2 nhiÖm vô, quyÒn b. 3 nhiÖm vô, quyÒn a. 4 nhiÖm vô, quyÒn h¹n h¹n h¹n C©u 37: Ch¬ng häc sinh gåm bao nhiªu ®iÒu? a. 3 ®iÒu b. 4 ®iÒu c. 5 ®iÒu C©u 38: Häc sinh tiÓu häc cã mÊy nhiÖm vô? a. 5 nhiÖm vô b. 6 nhiÖm vô c. 7 nhiÖm vô C©u 39: Tæ v¨n phßng cã mÊy nhiÖm vô? a. 3 nhiÖm vô b. 4 nhiÖm vô c. 5 nhiÖm vô C©u 40: Héi ®ång trêng cã bao nhiªu thµnh viªn?
 7. a. 9- 10 thµnh viªn b. 9-11 thµnh viªn c. 9-12 thµnh viªn Gi¶i bµi to¸n sau: Mét vên trêng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 192m. tÝnh diÖn tÝch cña vên, biÕt r»ng nÕu chiÒu réng t¨ng thªm 8m chiÒu dµi gi¶m ®i 8m, th× m¶nh ®Êt ®ã trë thµnh h×nh vu«ng. §Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc cÊp trêng §Ò 3 C©u 1: §iÒu lÖ trêng tiÓu häc quy ®Þnh gi¸o viªn cã mÊy quyÒn? a. 4 quyÒn b. 5 quyÒn c. 6 quyÒn C©u 2: §iÒu lÖ trêng tiªñ häc quy ®Þnh cã mÊy hµnh vi häc sinh kh«ng ®- îc lµm? A. 2 hµnh vi b. 3 hµnh vi c. 4 hµnh vi C©u3: Theo ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc ban hµnh n¨m 2007, gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp cÇn cã nh÷ng lo¹i sæ s¸ch nµo? a. Gi¸o ¸n, sæ ®iÓm, sæ dù giê, sæ chuyªn m«n. b. Gi¸o ¸n, häc b¹, sæ dù giê, sæ chuyªn m«n. c. Gi¸o ¸n, sæ ghi chÐp ho¹t ®éng chuyªn m«n, sæ dù giê, sæ chñ nhiÖm. C©u 4: NhiÖm vô cña gi¸o viªn ®îc quy ®Þnh ë ®iÒu bao nhiªu? a. §iÒu 30 b. §iÒu 31 c. §iÒu 39 C©u 5 : QuyÒn h¹n cña häc sinh ®îc quy ®Þnh ë ®iÒu bao nhiªu? a. §iÒu 38 b. §iÒu 39 c. §iÒu 40 §¸p ¸n: 1- B 2- B 3- C 4- B
 8. 5- B Híng dÉn chÊm ®Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc cÊp trêng N¨m häc : 2009 - 2010 §Ò 1 1) d 21) b 2) c 22) b 3) d 23) c 4) a 24) b 5) b 25) c 6) c 26) c 7) b 27) b 8) c 28) c 9) a 29) a 10) b 30) c 11) d 31) a 12) c 32) c 13) a 33) a 14) d 34) b 15) a 35) b 16) c 36) a
 9. 17) b 37) b 18) c 38) a 19) b 39) c 20) d 40) d TËp lµm v¨n: 20 ®iÓm - Giíi thiÖu ®îc mÑ (2 ®iÓm) - KÓ ®îc h×nh d¸ng cña mÑ (6 ®iÓm) - KÓ ®îc tÝnh t×nh cña mÑ (5®iÓm) - KÓ ®îc t×nh c¶m cña mÑ víi m×nh cña m×nh ®èi víi mÑ (5 ®iÓm) - Nªu ®îc c¶m xóc vµ lßng biÕt ¬n cña m×nh ®èi víi c«ng lao to lín cña mÑ (2 ®iÓm) Híng dÉn chÊm ®Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc cÊp trêng N¨m häc : 2009 - 2010 §Ò 2 1) b 21) d 2) c 22) a 3) a 23) c 4) a 24) c 5) c 25) a 6) b 26) a 7) a 27) a 8) c 28) b 9) d 29) c 10) b 30) c 11) a 31) b 12) a 32) c 13) d 33) c 14) c 34) b 15) c 35) b 16) b 36) b 17) b 37) c
 10. 18) c 38) a 19) a 39) b 20) c 40) b Gi¶i bµi to¸n (20 ®iÓm) §¸p ¸n: Nöa chu vi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 192 : 2 = 96 (m) ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ: 8 + 8 = 16 (m) ChiÒu réng thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: (96 – 16) : 2 = 40(m) ChiÒu dµi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 40 + 16 + 56 (m) DiÖn tÝch thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 40 x 56 = 2240 (m2) ®¸p sè: 2240 m2 §Ò thi gi¸o viªn d¹y giái bËc TiÓu häc §Ò 4 I- PhÇn tr¾c nghiÖm (60 ®iÓm): C©u 1: HS TiÓu häc ®îc ®¸nh gi¸ h¹nh kiÓm vµo thêi ®iÓm nµo ? A: Gi÷a kú I, Cuèi kú I, gi÷a kú II, cuèi kú II. B: Cuèi Kú I, Cuèi kú II. C: Cuèi kú I, cuèi kú II, cuèi n¨m. D: Cuèi kú I vµ c¶ n¨m. C©u 2: Kh«ng tÝnh m«n tù chän, ®èi víi HS líp 4, líp 5 cã mÊy m«n häc ®- îc ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè ? A: 3 m«n B: 4 m«n C: 5 m«n C©u 3: Gi¸o viªn phô tr¸ch líp cã mÊy tr¸ch nhiÖm ? A: 2 B: 4 C: 5 D: 3 C©u 4: Cã mÊy lÜnh vùc ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕt d¹y bËc TiÓu häc ? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 5: LÜnh vùc kÜ n¨ng s ph¹m cã mÊy tiªu chÝ ? A: 5 B: 6 C: 7 D: 8 C©u 6: LÜnh vùc hiÖu qu¶ gåm mÊy tiªu chÝ ? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 C©u 7: TiÕt d¹y lo¹i tèt cÊp thÞ ®iÓm ®¹t ®îc ? A: Tõ 17 ®iÓm trë lªn.
 11. B: Tõ 17,5 ®iÓm trë lªn. C: Tõ 18 ®iÓm trë lªn. D: Tõ 19 ®iÓm trë lªn. C©u 8: Theo ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc ban hµnh n¨m 2007, gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp cÇn cã nh÷ng lo¹i sæ s¸ch nµo? A. Gi¸o ¸n, sæ ®iÓm, sæ dù giê, sæ chuyªn m«n. B. Gi¸o ¸n, häc b¹, sæ dù giê, sæ chuyªn m«n. C. Gi¸o ¸n, sæ ghi chÐp ho¹t ®éng chuyªn m«n, sæ dù giê, sæ chñ nhiÖm. C©u 9: Héi ®ång trêng cã bao nhiªu thµnh viªn? a. 9- 10 thµnh viªn b. 9-11 thµnh viªn c. 9-12 thµnh viªn C©u 10: Ra ®Ò kiÓm tra theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cÇn mÊy yªu cÇu? A. 3 yªu cÇu B. 4 yªu cÇu C. 5 yªu cÇu C©u 11: Cã mÊy h×nh thøc tr¾c nghÖm kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ra ®Ò kiÓm tra? A. 3 B. 4 C. 5 C©u 12: Néi dung ch¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc cÊp TiÓu häc gåm mÊy mèi quan hÖ? A. 5 mèi quan hÖ B. 4 mèi quan hÖ C. 3 mèi quan hÖ C©u 13: Møc thu c¸c buæi häc thªm cña cÊp TiÓu häc lµ bao nhiªu tiÒn trªn buæi? A. 1000 ®ång B. 2000 ®ång C. 2800 ®ång C©u 14: Néi dung ch¬ng tr×nh m«n TNXH ë TiÓu häc xoay quanh mÊy chñ ®Ò? A. 3 chñ ®Ò B. 4 chñ ®Ò C. 5 chñ ®Ò C©u 15 : Nh÷ng GV ®îc dù vµ xÐt lµ gi¸o viªn d¹y giái cÊp trêng cã ®iÓm trung b×nh cña tõng yªu cÇu vÒ chuÈn lµ bao nhiªu ®iÓm : A: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,0 B: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,5 C: Lín h¬n hoÆc b»ng 9,0 C©u 16: Nh÷ng GV ®îc dù vµ xÐt lµ GV d¹y giái cÊp tØnh cã ®iÓm trung b×nh cña tõng yªu cÇu vÒ chuÈn lµ bao nhiªu ®iÓm : A: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,0 B: Lín h¬n hoÆc b»ng 8,5 C: Lín h¬n hoÆc b»ng 9,0
 12. C©u 17: QuyÕt ®Þnh 16 cña BGD & §T quy ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh GD phæ th«ng trong ®ã cã ch¬ng tr×nh cÊp tiÓu häc ®îc ban hµnh ngµy th¸ng n¨m nµo? A. Ngµy 5/5/2005 B. Ngµy 15/5/2006 C. Ngµy 5/5/2006 C©u 18: Héi ®ång trêng häp Ýt nhÊt mÊy lÇn/ n¨m? a. 1 lÇn b. 2 lÇn c. 3 lÇn C©u 19: Tr×nh ®é chuÈn ®îc ®µo t¹o cña gi¸o viªn tiÓu häc hiÖn nay cÇn cã b»ng tèt nghiÖp nµo? a.Trung cÊp b. Cao ®¼ng c. §¹i häc C©u 20: D¹y TiÕng ViÖt cho häc sinh TiÓu häc ®îc coi träng môc tiªu nµo trong c¸c môc tiªu sau? D. Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng viÖt. E. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng viÖt F. Båi dìng t×nh yªu TiÕng viÖt vµ h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng viÖt. II- PhÇn tù luËn: (40 ®iÓm) Gi¶i bµi to¸n sau: Mét vên trêng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 192m. tÝnh diÖn tÝch cña vên, biÕt r»ng nÕu chiÒu réng t¨ng thªm 8m chiÒu dµi gi¶m ®i 8m, th× m¶nh ®Êt ®ã trë thµnh h×nh vu«ng. Híng dÉn chÊm ®Ò thi gi¸o viªn d¹y giái §Ò 4 I- PhÇn tr¾c nghiÖm: (60 ®iÓm): Mçi c©u lµm ®óng cho 3 ®iÓm. 1) D 2) C 3) D 4) B 5) C 6) A 7) C 8) C 9) B 10) C 11) B 12) A
 13. 13) A 14) A 15) A 16) C 17) C 18) B 19) A 20) C II- PhÇn tù luËn (40 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n (20 ®iÓm) §¸p ¸n: Nöa chu vi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 193 : 2 = 96 (m) ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ: 8 + 8 = 16 (m) ChiÒu réng thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: (96 – 16) : 2 = 40(m) ChiÒu dµi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 40 + 16 + 56 (m) DiÖn tÝch thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ: 40 x 56 = 2240 (m2) §¸p sè: 2240 m2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2