Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
83
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu đặc tính của động cơ 6.1.1 Các thông số điều kiển của động cơ : Động cơ một chiều hay động cơ DC được sử dụng rộng rãi trong hệ thống truyền động nhờ đặc tính có thể thay đổi vận tốc và chiều quay dễ dàng. Thường dùng trong hệ thống truyền động của các xe điện, máy công cụ vận chuyển, máy cán, máy nghiền( trong công nghiệp giấy) … Nguyên lý làm việc của động cơ DC.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 13

  1. Chöông 13 : LYÙ THUYEÁT ÑOÄNG CÔ DC VAØ LYÙ THUYEÁTÑIEÀU KHIEÅN 6.1.Tìm hieåu ñaëc tính cuûa ñoäng cô 6.1.1 Caùc thoâng soá ñieàu kieån cuûa ñoäng cô : Ñoäng cô moät chieàu hay ñoäng cô DC ñöôïc söû duïng roäng raõi trong heä thoáng truyeàn ñoäng nhôø ñaëc tính coù theå thay ñoåi vaän toác vaø chieàu quay deã daøng. Thöôøng duøng trong heä thoáng truyeàn ñoäng cuûa caùc xe ñieän, maùy coâng cuï vaän chuyeån, maùy caùn, maùy nghieàn( trong coâng nghieäp giaáy) … Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa ñoäng cô DC : R L B,J U Hình 6.1 : sô ñoà töông ñöông ñoäng cô DC Khi ta ñaët ñieän aùp 1 chieàu U hai ñaàu choåi ñieän thì trong cuoâng daây phaàn öùng seõ xuaát hieän doøng ñieän Iö. Khung quay seõ bò taùc duïng bôûi töø tröôøng cuûa nam chaâm vónh cöûu vaø quay quanh truïc. Khi roâ to quay noù seõ caûm öùng
  2. treân cuoän daây moät söùc ñieän ñoäng E coù chieàu ngöôïc vôùi chieàu cuûa doøng ñieän, coøn goïi laø söùc phaûn ñieän. Do ñoù phöông trình ñieän aùp seõ laø : U = E + RöIö (6.1) Caùc phöông trình cô baûn cuûa ñoäng ñieän cô 1 chieàu E = K (6.2) U = E + RöIö (6.3) M = KIö (6.4) Trong ñoù :  : Töø thoâng treân moãi cöïc töø (Wb) Iö : doøng ñieän phaàn öùng (A). U : Ñieän aùp phaàn öùng(V)  : Toác ñoä cuûa ñoäng cô (rad/s) M : Moâmen do ñoäng cô sinh ra(N/m). K : haèng soá phuï thuoäc caáu truùc ñoäng cô. Töø caùc phöông trình treân ta coù söï phuï thuoäc cuûa toác ñoä ñoäng cô U RuIu DC theo caùc ñaïi löôïng nhö sau :  = - K K 6.1.2Sai soá tónh toác ñoä: Sai soá tónh toác ñoä laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä chính xaùc duy trì toác ñoä ñaët. Noù laø giaù trò töông ñoái cuûa ñoä suït toác öùng vôùi toác ñoä ñaët khi khoâng lyù töôûng.
  3.  = Mc/β (6.5) S% = Mc/(β.od) (6.6) Nhö vaäy sai soá toác ñoä phuï thuoäc vaø ñoäcöùng cuûa ñaëc tính cô β, toác ñoä ñaët khi khoâng taûi lyù töôûng od vaø phuï taûi treân truïc ñoäng cô. 6.1.3 Phaïm vi ñieàu khieån : Phaïm vi ñieàu khieån (kyù hieäu laø D) laø tæ soá giöõa toác ñoä laøm vieäc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát öùng vôùi phuï taûi ñaõ cho. D = MAX/MIN (6.7) Toác ñoä lôùn nhaát MAX thöôøng bò giôùi haïn bôûi ñoä beàn cô cuûa phaàn quay cuûa ñoäng cô. Moät soá maùy ñieän moät chieàu MAX bôûi ñieøu kieän chuyeån maïch vì toác ñoä lôùn laøm tia löûa ñieän phaùt sinh treân coå goùp. Vì vaäy thoâng thöôøng chæ cho pheùp ñieàu khieån MAX  (2 – 3).ñm. Toác ñoä nhoû nhaát MIN trong daõy ñieàu khieån bò chaën bôûi yeâu caàu khaéc phuïc moment quaù taûi cho pheùp, baûo ñaûm ñoä chính xaùc ñieàu chænh(s%). MAX = 0 – Mñm/β (6.8) MIN = (Kqt.Mñm – Mñm ).tg (6.9) 6.1.4 Hieäu suaát cuûa ñoäng cô : Neáu boû qua caùc toån hao baát bieán trong heä thì phaàn toån hao chuû yeáu seõ naèm trong maïch phaàn öùng, neân hieäu suaát cuûa heä laø :
  4. P2 EIu  = = = (6.10) P1 EIu  R.I 2 u MR  ( K ) 2 6.2.Caùc phöông phaùp ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô dc Trong thöïc teá ñieàu khieån ñoäng cô , ngöôøi ta caàn ñieàu khieån nhieàu caáp toác ñoä khaùc nhau, tuøy yeâu caàu vaø muïc ñích ñieàu khieån. Ñeå ñieàu khieån toác ñoä ngöôøi ta coù theå duøng caùc boä truyeàn ñoäng vaø thay ñoåi tæ soá truyeàn nhöng phöông phaùp naøy coù nhieàu khuyeát ñieåm. Ngaøy nay ñeå ñieàu khieån toác ñoä ngöôøi ta duøng caùc phöông phaùp ñieän. Töø phöông trình phuï thuoäc cuûa toác ñoä vaøo caùc ñaïi löôïng U RuIu khaùc ( = - ) ta coù caùc phöông phaùp ñieàu khieån ñoäng cô K K sau : 1 Ñieàu khieån khieån ñieän aùp phaàn öùng ( thay ñoåi ñaïi löôïng U) baèng caùch taïo ra ñieän aùp 1 chieàu thay ñoåi ñöôïc vaø caáp cho ñoäng cô. 2 Ñieàu chænh ñieän trôû maïch phaàn öùng ñeå laøm thay ñoåi doøng ñieän phaàn öùng Iö. Thöôøng söû duïng cho ñoäng cô coù coâng suaát nhoû. 3 Ñieàu chænh töø thoâng  baèng caùch thay ñoåi doøng kích töø. Phöông phaùp 2 vaø 3 laøm giaûm ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô neân ñoä chính xaùc khoâng cao, phaïm vi ñieàu chænh heïp, ñoä tinh chænh keùm. Khi ñieàu chænh caøng saâu thì sai soá toác ñoä
  5. taêng vaø moment ngaén maïch giaûm, nghóa laø ñoä chính xaùc duy trì toác ñoä vaø khaû naêng quaù taûi keùm. Thay ñoåi toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp (phöông phaùp 1) cung caáp cho ñoäng cô hieän nay ñöôïc söõ duïng roäng raõi nhaát, noù ñöôïc coi laø phöông phaùp trieät ñeå.Ta coù theå ñieàu chænh toác ñoä trong baát kyøvuøng taûi naøo, keå caû khi khoâng taûi lyù töôûng.Ñaëc tính cô ñieàu chænh sai soá toác ñoä nhoû, khaû naêng quaù taûi lôùn. Daõi ñieàu chænh roäng vaø toån hao naêng löôïng thaáp. Tuy meàm hôn so vôùi ñaêc tính cô töï nhieân nhöng cöùng hôn phöông phaùp ñieàu chænh thoâng soá ( , Iö). Maëc khaùc vì phaàn töû ñieàu chænh ñaët trong maïch ñieàu khieån cuûa boä bieán ñoåi laø maïch coù coâng suaát nhoû neân tinh chænh cao, nheï nhaøng vaø coù khaû naêng caûi thieän thaønh heä töï ñoäng voøng kín. Khuyeát ñieåm : laø phaûi duøng boä bieán ñoåi ñieän aùp DC neân chi phí vaän haønh vaø thieát keá cao. Öu ñieåm : phöông phaùp naøy cho ta naêng suaát cao, toån hao thaáp. 6.3.Phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp 1 chi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản