Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
104
lượt xem
54
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ thời gian là bộ tạo thời gian trễ t mong muốn giữa tín hiệu logic đầu vào u(t) và tín hiệu logic đầu ra y(t). S7_300 có 5 loại Timer khác nhau. Thời gian trễ t mong muốn được khai báo với Timer bằng 1 giá trị 16 bits trong đó 2 bits cao nhất không sử dụng, 2bits cao kế tiếp là độ phân giải của Timer, 12 bits thấp là 1 số nguyên BCD trong khoảng 0 999 được gọi là PV(Preset Value).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 3

  1. Chương 3: Caùc leänh toaùn hoïc * Vôùi soá nguyeân a. Leänh coäng soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits b- Leänh tröø soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits c- Leänh nhaân soá nguyeân Ví duï:
  2. Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits d- Leänh chia soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits * Vôùi soá thöïc a- Leänh coäng soá thöïc b- Leänh tröø soá thöïc Ví duï: c- Leänh nhaân soá thöïc d- Leänh chia soá thöïc Ví duï:
  3. 1.2.3.4 . Leänh ñoåi kieåu döõ lieäu Caùc leänh chuyeån: a-Soá BCD  soá nguyeân 16 bits b- Soá BCD  soá nguyeân 32 bits Ví duï: c-Soá nguyeân 16 bits  BCD d- Soá nguyeân32 bits  BCD
  4. Ví duï: e- Soá nguyeân16 bits  soá nguyeân32bits Ví duï: f- Soá nguyeân 32bits  soá thöïc Ví duï: g- Leänh laøm troøn soá (soá thöïc  soá nguyeân 32 bits) Ví duï: 1.2.3.5 . Boä thôøi gian (Timer)
  5. Boä thôøi gian laø boä taïo thôøi gian treã t mong muoán giöõa tín hieäu logic ñaàu vaøo u(t) vaø tín hieäu logic ñaàu ra y(t). S7_300 coù 5 loaïi Timer khaùc nhau. Thôøi gian treã t mong muoán ñöôïc khai baùo vôùi Timer baèng 1 giaù trò 16 bits trong ñoù 2 bits cao nhaát khoâng söû duïng, 2bits cao keá tieáp laø ñoä phaân giaûi cuûa Timer, 12 bits thaáp laø 1 soá nguyeân BCD trong khoaûng 0  999 ñöôïc goïi laø PV(Preset Value). Thôøi gian treã t chính laø tích: t=Ñoä phaân giaûi*PV
  6. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Khoâng söû duïng Giaù trò PV döôùi daïng maõ BCD 0  PV  999 Ñoä phaân giaûi 0 0 10ms 0 1 100ms 1 0 1s 1 1 10s Thôøi gian coù theå ñöôïc khai baùo döôùi daïng baèng kieåu S5T Ví duï: S5T#3s Trong luaän vaên söû duïng loaïi Timer SD laø loaïi Timer treã theo söôøn leân khoâng coù nhôù (On Delay Timer):Ngoõ ra leân möùc 1 khi ngoõ vaøo EN=1 vaø giaù trò CV (Current Value)=0. Ví duï:
  7. Khi ngoõ vaøo I0.0 leân möùc 1 thì sau 2s T1 seõ ON 1.2.3.6 Boä ñeám (Counter) Counter laø boä ñeám coù chöùc naêng ñeám söôøn xung cuûa tín hieäu ñaàu vaøo. Coù toái ña 256 Counter ñöôïc kí hieäu töø C0  C255 Ví duï: Loaïi Counter ñeám leân vaø ñeám xuoáng - CU : tín hieäu ñeám leân (BOOL) - CD : tín hieäu ñeám (BOOL) - S : tín hieäu ñaët (BOOL), khi coù söôøn leân thì giaù trò ñaët ñöôïc naïp cho CV - PV : giaù trò ñaët (WORD) - R : tín hieäu xoaù (BOOL), khi coù söôøn leân thì giaù trò CV ñöôïc xoaù veà 0. - Q : ngoõ ra - CV : giaù trò hieän taïi cuûa boä ñeám daïng Integer
  8. - CV_BCD : giaù trò hieän taïi cuûa boä ñeám daïng BCD Loaïi Counter ñeám leân Gioáng loaïi Counter treân nhöng khoâng coù chaân kích ñeám xuoáng. Giaûi phaùp maïng Maïng coâng nghieäp laø heä thoáng ño löôøng vaø ñieàu khieån hieän ñaïi bao goàm maùy tính, PLC, vi xöû lyù gheùp noái vôùi caûm bieán vaø chaáp haønh, thoâng thöôøng caùc thieát bò naøy khoâng taäp trung maø phaân taùn, vieäc trao ñoåi thoâng tin ñöôïc thöïc hieän döôùi daïng soá vaø truyeàn noái tieáp. Maïng coâng nghieäp thöôøng goàm 7 lôùp: Lôùp vaät lyù, lôùp lieân keát döõ lieäu, lôùp maïng, lôùp vaän chuyeån, lôùp phieân, lôùp trình vaø lôùp öùng duïng. Tuy nhieân coù 1 soá maïng ngöôøi ta chæ thieát keá treân hai hoaëc ba lôùp cô baûn, tuyø vaøo moãi haõng maø coù caùc maïng khaùc nhau. Sau ñaây laø 1 soá maïng coâng nghieäp ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi:
  9. - Maïng Ethernet - Foundation FieldBus, MPI, Profibus - Can - DiviceNet - ModBus - SDS (Smart distributed System) - InterBus-S - AS-Interface (Actuaator Sensor Interface) - Combobus-S, Combobus-D Trong luaän vaên naøy chæ giôùi thieäu moät soá maïng coâng nghieäp ñang ñöôïc söû duïng vaø ñi saâu vaøo tìm hieåu söï hoã trôï cuûa PLC S7_300 vaøo keát noái maïng vaø giao tieáp vôùi maùy tính. Hieän nay, ñeå giao tieáp giöõa PLC vôùi maùy tính, ñôn giaûn nhaát laø söû duïng phaàn meàm WinCC ñöôïc caøi ñaët treân maùy tính cuøng vôùi caùp chuyeån ñoåi PPI hoaëc MPI (Neáu muoán keát noái nhieàu PLC) chuyeån ñoåi tín hieäu RS485 sang RS232 truyeàn sang maùy tính vaøo coång Com RS232. WinCC laø phaàn meàm töông ñoái maïnh bao goàm caùc thö vieän ñöôïc vieát saün tuy nhieân WinCC chöa phaûi laø 1 ngoân ngöõ laäp trình höôùng ñoái töôïng hoaøn chænh nhö C++, Delphi hay Visual Basic maø laø phaàn meàm ñoùng goùi caùc thao taùc, öùng duïng, hoaït ñoäng thoâng duïng trong coâng nghieäp döïa treân ngoân ngöõ laäp trình C. Vì theá seõ ñôõ maát coâng söùc raát nhieàu ñeå laäp trình treân PLC vaø treân maùy tính khi söû duïng phaàn meàm WinCC vaø ngöôïc laïi, neáu duøng caùc ngoân ngöõ laäp trình nhö C++, Delphi hay Visual Basic, khi ñoù ta phaûi laäp
  10. trình maïng cho heä thoáng vaø phaûi döïa vaøo caùc haøm laäp saün cho Module truyeàn thoâng cuûa PLC S7_300. Khoâng phaûi moïi CPU ñeàu coù Module truyeàn thoâng CP (Communication Processor), CP coù öu ñieåm laø coù söï hoã trôï maïnhveà haøm thö vieän vaø tính naêng vöôït troäi nhö toác ñoä, soá Byte döõ lieäu vaø söï töông thích cao. Tuy nhieân haàu heát caùc CPU ñeàu coù ít nhaát 1 coång MPI laø coång COM RS485 duøng ñeå ñoå chöông trình vaøo ROM cuûa PLC, giao tieáp vaø noái maïng. Moät soá haøm ñöôïc laäp trình saün ñeå phuïc vuï cho coång COM: - SFC60”GD_SND” (global data send): gôûi döõ lieäu döôùi daïng goùi GD, goùi GD phaûi ñöôc taïo tröôùc baèng phaàn meàm STEP7 (seõ ñöôïc trình baøy kó ôû trong chöông truyeàn thoâng baèng MPI). - SFC61”GD_RCV” (global data receive): nhaän döõ lieäu döôùi daïng goùi GD. - SFC65”X_SEND”: gôûi döõ lieäu ñeán ñoái taùc truyeàn thoâng khaùc. - SFC66”X_RCV” : nhaän döõ lieäu töø ñoái taùc truyeàn thoâng khaùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản