Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
135
lượt xem
78
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách sử dụng và thông số của hàm GD_RCV cũng tương tự như hàm GD_SND . Kiểu dữ liệu cũng hoàn toàn giống nhau 2.14. Hàm SFC63(AB_CALL) Hàm SFC63 gọi một khối mã viết bằng lập trình hợp ngữ. Khối mã viết bằng hợp ngữ cái mà được viết bằng lập trình ngôn ngữ C hoặc Assembler và rồi được dịch ra. Ta chỉ có thể sử dụng khối mã Assembly với CPU614. Để đọc được thông tin nay đủ hơn về thông số của hàm SFC63 ta có......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 6

  1. chương 6: Haøm SFC61 "GD_RCV" Vôùi haøm SFC61 "GD_RCV" (global data receive), döõ lieäu töø moät khung voøng GD ñeán vaø chæ chính xaùc moät goùi tin ñöôïc nhaän vaø ñöa vaøo goùi nhaän. Ñieàu naøy phaûi ñaõ ñöôïc nhaän ra baèng phaàn meàm S700 . Haøm SFC61 "GD_SND" coù theå ñöôïc goïi ôû baát kyø vò trí naøo trong chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng. Caùch söû duïng vaø thoâng soá cuûa haøm GD_RCV cuõng töông töï nhö haøm GD_SND . Kieåu döõ lieäu cuõng hoaøn toaøn gioáng nhau 2.14. Haøm SFC63(AB_CALL) Haøm SFC63 goïi moät khoái maõ vieát baèng laäp trình hôïp ngöõ. Khoái maõ vieát baèng hôïp ngöõ caùi maø ñöôïc vieát baèng laäp trình ngoân ngöõ C hoaëc Assembler vaø roài ñöôïc dòch ra. Ta chæ coù theå söû duïng khoái maõ Assembly vôùi CPU614. Ñeå ñoïc ñöôïc thoâng tin nay ñuû hôn veà thoâng soá cuûa haøm SFC63 ta coù theå ñoïc taøi lieäu veà CPU 614. Coù moät taøi lieäu höôùng daãn rieâng cho khoái maõ hoaù duøng ngoân ngöõ Assembler .
  2. 2.15. Haøm SFC64 “TIME_TCK”(time tick) Ta coù theå ñoïc thôøi gian heä thoáng cuûa CPU baèng haøm naøy. Thôøi gian heä thoáng laø moät “thôøi gian ñeám” ñeám tuaàn hoaøn töø 0 ñeán moät giaù trò lôùn nhaát laø 2147483647ms. Trong tröôøng hôïp coù moät söï traøn thì thôøi gian heä thoáng ñöôïc ñeám laïi vôùi giaù trò baét ñaàu laø 0. Ñoä phaân giaûi vaø thôøi gian chính xaùc cuûa heä thoáng laø 1ms ñoái vôùi S7_400 vaø S7_318, ø 10ms vôùi taát caû caùc CPU 300 khaùc.Thôøi gian heä thoáng bò aûnh höôûng chæ bôùi chöùc naêng ñieàu haønh cuûa CPU. Ta coù theå duøng thôøi gian heä thoáng ñeå ño löôøng quaù trình baèng vieäc so saùnh keát quaû cuûa 2 laàn goïi haøm SFC64. Ñaàu ra RET_VAL chöùa thoâng soá cuûa thôøi gian heä thoáng trong taàm töø 0 ñeán 231-1ms. Mode System time Start Lieân tuïc update Run Hot restart(not with S7-
  3. 300 and S7-400 H) Warm restart Tieáp tuïc vôùi giaù trò ñöôïc löu khi chuyeån sang stop mode Cold restart Bò xoùa boû vaø khôûi ñoäng laïi vôùi soá Stop Bò stop vaø traû veà giaù trò hieän taïi 2.16. Haøm SFC65 "X_SEND” Vôùi haøm SFC65”X_SEND” ta gôûi döõ lieäu tôùi moät CPU lieân keát ôû beân ngoaøi phaïm vi traïm S7. Döõ lieäu ñöôïc nhaän treân CPU naøy baèng vieäc söû duïng haøm SFC65 "X_SEND”. Ta coù theå xaùc nhaän döõ lieäu vôùi thoâng soá vaøo REQ_ID. Danh ñinh naøy seõ ñöôïc gôûi keøm theo cuøng vôùi döõ lieäu. Baïm coù theå ñaët giaù trò cho thoâng soá naøy treân CPU lieân keát beân ngoaøi ñeå tìm ra döõ lieäu nguoàn. Döõ lieäu ñöôïc gôûi sau khi goïi haøm thì haøm SFC65 khai baùo thoâng soá REQ = 1. Phaûi chaùc raèng vuøng döõ lieäu gôûi phaûi ñöôïc xaùc ñònh bôûi SD( treân CPU gôûi) nhoû hôn hoaëc gioáng kích thöôùc vôùi vuøng döõ lieäu ñöôïc xaùc ñònh laø nhaän bôûi thoâng soá RD( treân CPU lieân keát). Neáu SD laø döõ lieäu kieåu BOOL thì RD cuõng coù kieåu döõ lieäu laø BOOL. Caùc thoâng soá cuûa haøm :
  4.  DEST_ID :Thoâng soá ñòa chæ ñích ,chöùa ñaïi chæ MPI cuûa CPU lieân keát (I, Q, M, D, L).  REQ_ID : Thoâng soá naøy ñöôïc duøng ñeå xaùc nhaän döõ lieäu döõ lieäu treân CPU lieân keát(I, Q, M, D, L) .  SD : Tham chieáu ñeán vuøng gôûi (cho pheùp caùc kieåu döõ lieäu sau:  BOOL, BYTE, CHAR  WORD, INT, DWORD  DINT, REAL, DATE, TOD  TIME, S5_TIME  RET_VAL :Traû veà maõ cuûa loãi neáu quaù trình söû lyù coù loãi.  BUSY o BUSY: kieåu BOOL, I, Q, M, D, L o BUSY=1: Göûi chöa xong. o BUSY=0: Göûi ñaõ xong nhöng khoâng coù theâm haøm gôûi tieáp.
  5. 2.17. Haøm SFC66"X_RCV” Vôùi haøm SFC66 "X_RCV," ta coù theå nhaän döõ kieäu ñöôïc göûi bôûi 1 hoaëc nhieàu traïm khaùc. Vaø ñoàng thôøi cuõng kieåm tra ñöôïc coù hay khoâng döõ lieïu ñang chôø ñeå ñöôïc sao cheùp, döõ lieäu ñaõ ñöôïc nhaäp trong haøng chôø bôûi heä ñieàu haønh. Ta coù theå cheùp moät khoái döõ lieäu sau cuøng cuûa haøng chôø sang 1 vuøng nhaän ñaõ choïn. Caùc thoâng soá cuûa haøm : cuõng gioáng nhö haøm FSC65”X_SEND” 2.18 Haøm FB41”CONT_C” Sô ñoà caáu truùc
  6. FB41”CONT_C” ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc quaù trình kyõ thuaät vôùi caùc bieán ñaàu vaøo vaø ra töông töï nhö treân cô sôû thieát bò khaû trình Simatic. Trong khi thieát laäp tham soá, coù theå tích cöïc hoaëc khoâng tích cöïc moät soá thaønh phaàn chöùc naêng cuûa boä ñieàu khieån PID cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng. Module meàm PID bao goàm:
  7.  Tín hieäu ñaàu vaøo SP_INT: Leänh nhaäp möùc tín hieäu ñieàu khieån, laø soá thöïc, tính theo giaù trò % cuûa tín hieäu cöïc ñaïi thang ñieàu khieån.  Tín hieäu phaûn hoài PV_PER: Tínhieäu phaûn hoài laáy töø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån. Noù thöôøng ñöôïc ñoïc töø moät caûm bieán Analog qua ñaàu vaøo Analog neân ngöôøi ta choïn kieåu döõ lieäu ñaàu vaøo naøy laø soá nguyeân kieåu Word. Chöùc naêng CRP_IN bieán ñoåi kieåu döõ lieäu töø soá nguyeân sang daïng soá thöïc tính theo % cho phuø hôïp vôùi leänh. Do Module Analog coù giôùi haïn thang ño tuyeán tính laø 27648 neân ta coi giôùi haïn ñoù laø 100% vaø tín hieäu ra CRP_IN ñöôïc tính: 100 CRP_IN=PV_PER  27648  Ñeå hieäu chænh giaù trò caûm bieán phaûn hoài, khoái chöùc naêng PV_NORM seõ thöïc hieän bieán ñoåi tuyeán tính, hieäu chænh ñoä nhaïy (PV_FAC) vaø ñoä troâi (PV_OFF): PV_NORM= CRP_IN  PV_FAC +PV_OFF Khi thay theá caûm bieán, ta caàn hieäu chænh 2 giaù trò treân ñeå keát quaû ño löôøng khoâng ñoåi.  Trong tröôøng hôïp tín hieäu phaûn hoài khoâng thu ñöôïc töø caûm bieán coù döõ lieäu töông öùng ñaàu vaøoPV_PER, ta coù theå ñöa qua tính toaùn khaùc vaø ñöa ñeán ñaàu vaøo PV_IN daïng soá thöïc, tính theo %, luùc ñoù leänh PVPER_ON phaûi ñaët veà möùc “0”.  Khoái  seõ so saùnh 2 giaù trò vaøo, cho ra tín hieäu sai leäch. Tín hieäu sai leäch ñöôïc ñöa qua khoái chöùc naêng DEADBAND ñeå heä thoáng khoâng hoaït ñoäng vôùi caùc sai
  8. leäch nhoû döôùi möùc caàn taùc ñoäng. Ñieàu naøy caàn thieát neáu caùc heä laøm vieäc trong moâi tröôøng nhieàu nhieãu. Trong moâi tröôøng ít nhieãu, ta giaûm DEAD_W veà “0” ñeå taêng ñoä nhaïy, ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng.  Heä soá khueách ñaïi tín hieäu sai leäch cuûa heä chính laø thaønh phaàn tæ leä Kp, ñöôïc ñaët baèng heä soá GAIN. GAIN laø soá thöïc, neáu choïn lôùn heä seõ taùc ñoäng nhanh, chính xaùc nhöng deã maát oån ñònh.  Khaâu PID thöïc söï goàm 3 thaønh phaàn: - Thaønh phaàn tæ leä, ñöôïc löïa choïn nhôø leänh chuyeån maïch P_SEL - Thaønh phaàn tích phaân ñöôïc hình thaønh bôûi khoái chöùc naêng INT vaø ñöôïc choïn nhôø leänh chuyeån maïch I_SEL. Tính chaát khoái tích phaân xaùc ñònh nhôø giaù trò haèng soá thôøi gian TI (Döõ lieäu kieåu TIME), giaù trò ban ñaàu I_ITLVAL (Daïng soá thöïc tính theo %). Coù söû duïng giaù trò ban ñaàu hay khoâng tuyø thuoäc leänh I_ITL_ON, vaø coù theå duøng quaù trình tích phaân giöõ nguyeân giaù trò ñaàu ra baèng leänh INT_HOLD. - Thaønh phaàn vi phaân ñöôïc hình thaønh bôûi khoái chöùc naêng DIF, ñöôïc löïa choïn nhôø leänh chuyeån maïch D_SEL. Tính chaát khoái vi phaân ñöôïc xaùc laäp bôûi haèng soá thôùi gian TD (Döõ lieäu kieåu TIME) vaø thôøi gian giöõ chaäm TM_LAG (Döõ lieäu kieåu TIME). - Ba thaønh phaàn naøy ñöôïc coäng vôùi nhau. Nhôø caùc leänh chuyeån maïch P_SEL, I_SEL, D_SEL maø ta coù theå thaønh laäp caùc cheá ñoä ñieàu khieån P, PI, PD, PID khaùc nhau.
  9. ° Tín hieäu sai leäch toånghôïp ñöôïc coäng theâm thaønh phaàn DISV duøng ñeå buø taùc ñoäng hieãu theo chieàu thuaän. Giaù trò cuûa DISV coù daïng soá thöïc, tính theo %. ° Tín hieäu sai leäch ñöôïc ñöa qua boä haïn cheá möùc tín hieäu ñieàu khieån LMNLIMIT. Möùc haïn cheá treân LMN_HLM vaø haïn cheá döôùi LMN_LLM ñöôïc ñöa vaøo daïng soá thöïc, tính theo%. Ñaàu vaøo cuûa khoái ñöôïc löïa choïn theo cheá ñoä baèng tay hay töï ñoäng nhôø leänh MAN_ON. Ñaàu vaøo MAN, daïng soá thöïc, tính theo %, duøng ñeå ñaët möùc tín hieäu ra LMN trong cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay. ° Khoái LMN_NORM bieán ñoåi tuyeán tính, buø leäch tónh vaø ñoä nhaïy cuûa cô caáu chaáp haønh. Tín hieäu ñieàu khieån ñaàu ra LMN coù daïng soá thöïc, tính theo %. LMN=LMNLIMIT  LMN_FAC+LMN_OFF ° Khoái CRP_OUT bieán ñoåi tín hieäu ra daïng soá thöïc ra daïng soá nguyeân LMN_PER thích öùng vôùi daïng ra caùc Module ra Analog. LMN_PER=LMN  27648 100 ° Caùc ñaàu ra trung gian, kieåm tra: - PV_IN: Tín hieäu phaûn hoài, daïng soá thöïc, tính theo % ôû ñaàu vaøo maïch so saùnh. - ER: Tín hieäu sai leäch sau khi truyeàn qua DEADBAND. - LMN_P, LMN_I, LMN_D: caùc thaønh phaàn tæ leä, tích phaân, vi phaân cuûa tín hieäu sai leäch ôû ñaàu vaøo boä toång hôïp.
  10. - QLMN_HLM, QLMN_LLM: Tín hieäu baùo ñoä sai leäch vöôït möùc haïn cheá treân vaø döôùi. Caùc tín hieäu ñaàu ra naøy coù theå duøng theo doõi, baùo hieäu hoaëc caùc xöû lyù khaùc. 2.18.2 Söû duïng khoái haøm FB41 ° Ñeå söû duïng module meàm FB41, ta xeùt sô ñoà khoái tín hieäu: Hình: Sô ñoà khoái noái FB41 vôùi ñoái töôïng ñieàu khieån. ° Leänh ñieàu khieån ñöôïc ñaët vaøo daïng soá thöïc (%) qua ñaàu vaøo SP_INT. Ñaàu ra LMN (soá nguyeân) hoaëc LMN_PER (soá thöïc) ñöôïc ñöa ñeán cô caáu chaáp haønh, ñieàu khieån ñoái töôïng. Tín hieäu phaûn hoài ñöôïc ñöa trôû veà ñaàu vaøo PV_PER (soá nguyeân) hoaëc PV_IN (soá thöïc). ° Ñaàu vaøo DISV söû duïng khi coù taùc ñoäng tröïc thuaän coù theå ño löôøng ñöôïc, giaûm sai leäch ñaàu ra, naâng cao ñoä chính xaùc cho heä.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản